Inštitúcie, orgány a výbory EÚ

Povinnosti

Názov regulácie
Nutná podmienka existencie právneho základu pre spracúvanie podľa ods. 1 písm. c) a e) nariadenia
(Členské štáty, Európska únia)
Podpora pri vypracúvaní kódexov správania
(Členské štáty, Dozorný orgán, Európsky výbor pre ochranu údajov, Európska komisia)
Podpora pri vypracúvaní kódexov správania
(Členské štáty, Dozorný orgán, Európsky výbor pre ochranu údajov, Európska komisia)
Predloženie návrhu kódexu správania Komisii
(Európsky výbor pre ochranu údajov)
Zverejňovanie všeobecne platných a schválených kódexov
(Európska komisia)
Zhromažďovanie a zverejňovanie kódexov správania Európskym výborom pre ochranu údajov
(Európsky výbor pre ochranu údajov)
Poskytovanie podpory pri implementácii certifikačných mechanizmov
(Členské štáty, Dozorný orgán, Európsky výbor pre ochranu údajov, Európska komisia)
Poskytovanie podpory pri implementácii certifikačných mechanizmov
(Členské štáty, Dozorný orgán, Európsky výbor pre ochranu údajov, Európska komisia)
Zverejňovanie certifikačných mechanizmov, pečatí a značiek ochrany Európskym výborom pre ochranu údajov
(Európsky výbor pre ochranu údajov)
Zrušenie, zmena alebo pozastavenie rozhodnutia Komisie podľa čl. 45 ods. 3 nariadenia
(Európska komisia)
Konzultácie s treťou krajinou alebo medzinárodnou organizáciou
(Európska komisia)
Informácie o úrovni primeranej ochrany zo strany tretích krajín alebo medzinárodných organizácií
(Európska komisia)
Verejný záujem v práve Únie alebo členského štátu v rámci prenosu údajov
(Členské štáty, Európska únia)
Činnosť Komisie a dozorných orgánov s cieľom podpory medzinárodnej spolupráce
(Dozorný orgán, Európska komisia)
Spolupráca dozorných orgánov a Komisie s využitím mechanizmu konzistentnosti
(Dozorný orgán, Európska komisia)
Vydanie stanoviska Európskeho výboru pre ochranu údajov
(Dozorný orgán, Európsky výbor pre ochranu údajov)
Vydanie stanoviska v zmysle čl. 64 ods. 1 a 2 nariadenia
(Európsky výbor pre ochranu údajov)
Spolupráca dozorných orgánov a Komisie s Európskym výborom pre ochranu údajov
(Dozorný orgán, Európska komisia)
Informačná povinnosť Predsedu Európskeho výboru pre ochranu údajov
(Predseda Európskeho výboru pre ochranu údajov)
Dôvody prijatia záväzného rozhodnutia Európskym výborom pre ochranu údajov
(Európsky výbor pre ochranu údajov)
Lehota na prijatie rozhodnutia podľa čl. 65 ods. 1 nariadenia
(Európsky výbor pre ochranu údajov)
Postup Európskeho výboru pre ochranu údajov pri zmeškaní lehôt podľa čl. 65 ods. 2 nariadenia
(Európsky výbor pre ochranu údajov)
Oznamovacia a informačná povinnosť Predsedu Európskeho výboru pre ochranu údajov
(Predseda Európskeho výboru pre ochranu údajov)
Nezávislosť Európskeho výboru pre ochranu údajov
(Európsky výbor pre ochranu údajov)
Osobitné ustanovenia o nezávislosti činnosti Európskeho výboru pre ochranu údajov
(Európsky výbor pre ochranu údajov)
Zverejňovanie stanovísk, usmernení, odporúčaní a najlepších postupov Európskym výborom pre ochranu údajov
(Európsky výbor pre ochranu údajov)
Konzultácie Európskeho výboru pre ochranu údajov so zainteresovanými stranami
(Európsky výbor pre ochranu údajov)
Výročná správa Európskeho výboru pre ochranu údajov o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní v Únii
(Európsky výbor pre ochranu údajov)
Prijímanie rozhodnutí Európskym výborom pre ochranu údajov
(Európsky výbor pre ochranu údajov)
Rokovací poriadok Európskeho výboru pre ochranu údajov
(Európsky výbor pre ochranu údajov)
Voľba Predsedu Európskeho výboru pre ochranu údajov
(Európsky výbor pre ochranu údajov)
Úlohy Predsedu Európskeho výboru pre ochranu údajov
(Predseda Európskeho výboru pre ochranu údajov)
Rozdelenie úloh medzi Predsedom a Podpredsedom Európskeho výboru pre ochranu údajov
(Európsky výbor pre ochranu údajov)
Plnenie úloh sekretariátu Európskeho výboru pre ochranu údajov
(Sekretariát Európskeho výboru pre ochranu osobných údajov)
Spolupráca Európskeho výboru pre ochranu údajov a Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov
(Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, Európsky výbor pre ochranu údajov)
Spolupráca Európskeho výboru pre ochranu údajov a Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov
(Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, Európsky výbor pre ochranu údajov)
Oznamovanie delegovaného aktu
(Európska komisia)
Predkladanie správy o hodnotení a preskúmaní tohto nariadenia
(Európska komisia)
Povinnosti Komisie v kontexte hodnotení a preskúmaní tohto nariadenia
(Európska komisia)
Postup Komisie pri hodnoteniach a preskúmaní
(Európska komisia)
Predkladanie vhodných pozmeňovacích návrhov na zmenu tohto nariadenia
(Európska komisia)
Predkladanie legislatívnych návrhov s cieľom zmeniť iné právne akty Únie týkajúce sa ochrany osobných
(Európska komisia)


Nepriame povinnosti

Názov regulácie
Špecifikácia postupov v rámci kooperácie medzi dozornými orgánmi
(Dozorný orgán, Európsky výbor pre ochranu údajov)
Účasť Komisie na zasadnutiach Európskeho výboru pre ochranu údajov
(Európska komisia, Predseda Európskeho výboru pre ochranu údajov)
Účasť Komisie na zasadnutiach Európskeho výboru pre ochranu údajov
(Európska komisia, Predseda Európskeho výboru pre ochranu údajov)
Sekretariát Európskeho výboru pre ochranu údajov
(Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov)
Subjekty oprávnené odvolať osobitné právomoci Komisie
(Európska komisia)
Nadobudnutie účinnosti delegovaného aktu
(Európsky parlament, Rada Európskej únie)
Nadobudnutie účinnosti delegovaného aktu
(Európsky parlament, Rada Európskej únie)


Práva

Názov regulácie
Oprávnenie Komisie v kontexte článku 92 nariadenia
(Európska komisia)
Stanovenie štandardných zmluvných doložiek Komisiou
(Európska komisia)
Určenie všeobecnej platnosti schváleného kódexu správania
(Európska komisia)
Stanovenie certifikačných požiadaviek a kritérií Komisiou
(Európska komisia)
Technické normy pre certifikačné mechanizmy, pečate a značky ochrany údajov
(Európska komisia)
Oblasti posudzovania primeranosti úrovne ochrany pri prenose osobných údajov
(Európska komisia)
Rozhodnutie o zaručení primeranej úrovne ochrany osobných údajov
(Európska komisia)
Monitorovacia činnosť Komisie
(Európska komisia)
Formát a postupy pre výmenu informácii medzi subjektmi
(Európska komisia)
Obmedzenie prenosu osobitných kategórií osobných údajov
(Členské štáty, Európska únia)
Špecifikácia postupov v rámci kooperácie medzi dozornými orgánmi
(Európska komisia)
Preskúmanie záležitosti Európskym výborom pre ochranu údajov
(Dozorný orgán, Európska komisia, Predseda Európskeho výboru pre ochranu údajov)
Preskúmanie záležitosti Európskym výborom pre ochranu údajov
(Dozorný orgán, Európska komisia, Predseda Európskeho výboru pre ochranu údajov)
Prijatie predbežných opatrení dotknutým dozorným orgánom
(Dotknutý dozorný orgán (orgány), Európsky výbor pre ochranu údajov, Európska komisia)
Prijatie predbežných opatrení dotknutým dozorným orgánom
(Dotknutý dozorný orgán (orgány), Európsky výbor pre ochranu údajov, Európska komisia)
Právo Komisie prijať vykonávacie akty so všeobecným rozsahom pôsobnosti
(Európska komisia)
Účasť Komisie na zasadnutiach Európskeho výboru pre ochranu údajov
(Európska komisia)
Rozsah právomoci Európskeho dozorného úradníka v rámci čl. 65 nariadenia
(Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov)
Rozsah činnosti a základné právomoci Európskeho výboru pre ochranu údajov
(Európsky výbor pre ochranu údajov)
Určenie lehoty Komisiou
(Európska komisia)
Právomoc Komisie prijímať delegované akty
(Európska komisia)
Lehota na prijatie delegovaných aktov podľa uvedené v článku 12 ods. 8 a článku 43 ods. 8 nariadenia
(Európska komisia)
Subjekty oprávnené odvolať osobitné právomoci Komisie
(Európsky parlament, Rada Európskej únie)
Subjekty oprávnené odvolať osobitné právomoci Komisie
(Európsky parlament, Rada Európskej únie)
Právo Komisie požadovať informácie od členských štátov a dozorných orgánov
(Európska komisia)


Nepriame práva

Názov regulácie
Predloženie návrhu kódexu správania Európskemu výboru pre ochranu údajov
(Európsky výbor pre ochranu údajov)
Predloženie návrhu kódexu správania Komisii
(Európska komisia)
Predkladanie návrhu kritérií na akreditáciu príslušným dozorným orgánom
(Európsky výbor pre ochranu údajov)
Činnosť dozorného orgánu
(Európska komisia)
Oznamovacia povinnosť členského štátu v zmysle Kapitoly VI nariadenia
(Európska komisia)
Vydanie stanoviska Európskeho výboru pre ochranu údajov
(Európsky výbor pre ochranu údajov)
Spolupráca dozorných orgánov a Komisie s Európskym výborom pre ochranu údajov
(Európsky výbor pre ochranu údajov)
Informačná povinnosť Predsedu Európskeho výboru pre ochranu údajov
(Člen Európskeho výboru pre ochranu osobných údajov, Európska komisia)
Informačná povinnosť Predsedu Európskeho výboru pre ochranu údajov
(Člen Európskeho výboru pre ochranu osobných údajov, Európska komisia)
Činnosť dozorného orgánu po obdržaní stanoviska Európskeho výboru pre ochranu údajov
(Predseda Európskeho výboru pre ochranu údajov)
Oznamovacia a informačná povinnosť Predsedu Európskeho výboru pre ochranu údajov
(Dozorný orgán, Európska komisia, Verejnosť)
Činnosť vedúceho alebo iného dozorného orgánu po prijatí konečného rozhodnutia
(Európsky výbor pre ochranu údajov)
Zverejňovanie stanovísk, usmernení, odporúčaní a najlepších postupov Európskym výborom pre ochranu údajov
(Európska komisia, Verejnosť, Výbor uvedený v čl. 93 nariadenia)
Zverejňovanie stanovísk, usmernení, odporúčaní a najlepších postupov Európskym výborom pre ochranu údajov
(Európska komisia, Verejnosť, Výbor uvedený v čl. 93 nariadenia)
Výročná správa Európskeho výboru pre ochranu údajov o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní v Únii
(Európsky parlament, Európska komisia, Rada Európskej únie)
Výročná správa Európskeho výboru pre ochranu údajov o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní v Únii
(Európsky parlament, Európska komisia, Rada Európskej únie)
Výročná správa Európskeho výboru pre ochranu údajov o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní v Únii
(Európsky parlament, Európska komisia, Rada Európskej únie)
Plnenie úloh sekretariátu Európskeho výboru pre ochranu údajov
(Predseda Európskeho výboru pre ochranu údajov)
Rozsah spolupráce Európskeho výboru pre ochranu údajov a sekretariátu
(Európsky výbor pre ochranu údajov)
Dôverné zasadnutia Európskeho výboru pre ochranu údajov
(Európsky výbor pre ochranu údajov)
Oznamovacia povinnosť členského štátu v zmysle čl. 84 ods. 1 nariadenia
(Európska komisia)
Oznamovacia povinnosť členského štátu v zmysle čl. 85 ods. 2 nariadenia
(Európska komisia)
Oznamovacia povinnosť členského štátu v zmysle čl. 88 ods. 1 nariadenia
(Európska komisia)
Výnimky pri spracúvaní osobných údajov na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely
(Členské štáty, Európska únia)
Výnimky pri spracúvaní osobných údajov na účely archivácie vo verejnom záujme
(Členské štáty, Európska únia)
Oznamovacia povinnosť členského štátu v súvislosti s čl. 90 ods. 1 nariadenia
(Európska komisia)
Predkladanie správy o hodnotení a preskúmaní tohto nariadenia
(Európsky parlament, Rada Európskej únie)
Predkladanie správy o hodnotení a preskúmaní tohto nariadenia
(Európsky parlament, Rada Európskej únie)


Vymedzenia

Názov regulácie
Pôsobnosť nariadenia pre inštitúcie, úrady a agentúry Únie
(Inštitúcie alebo orgány alebo úrady alebo agentúry Únie)
Všeobecné podmienky prenosu osobných údajov
(Európska komisia)
Platnosť rozhodnutí Komisie, vydaných podľa čl. 25 ods. 6 smernice 95/46/ES
(Európska komisia)
Výnimky v rámci prijatia naliehavého stanoviska alebo naliehavého záväzného rozhodnutia
(Dozorný orgán, Európsky výbor pre ochranu údajov)
Zriadenie Európskeho výboru pre ochranu údajov
(Európsky výbor pre ochranu údajov)
Konanie v mene Európskeho výboru pre ochranu údajov
(Predseda Európskeho výboru pre ochranu údajov)
Zloženie Európskeho výboru pre ochranu údajov
(Európsky výbor pre ochranu údajov)
Obsah výročnej správy Európskeho výboru pre ochranu údajov
(Európsky výbor pre ochranu údajov)
Funkčné obdobie Predsedu Európskeho výboru pre ochranu údajov
(Podpredseda Európskeho výboru pre ochranu údajov, Predseda Európskeho výboru pre ochranu údajov)
Funkčné obdobie Predsedu Európskeho výboru pre ochranu údajov
(Podpredseda Európskeho výboru pre ochranu údajov, Predseda Európskeho výboru pre ochranu údajov)
Personál Európskeho dozorného úradníka
(Personál európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov)
Rozsah zodpovednosti sekretariátu Európskeho výboru pre ochranu údajov
(Sekretariát Európskeho výboru pre ochranu osobných údajov)
Spolupráca Komisie a výboru ustanoveného v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011
(Európska komisia, Výbor ustanovený v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011)
Spolupráca Komisie a výboru ustanoveného v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011
(Európska komisia, Výbor ustanovený v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011)