Osoba podliehajúca povinnosti mlčanlivosti

Nepriame práva

Názov regulácie
Ustanovenia k spracúvaniu osobitnej kategórie osobných údajov na účely podľa čl. 9, ods. 2, písm. h) nariadenia