Certifikačný subjekt

Povinnosti

Názov regulácie
Vydanie a obnova certifikácie certifikačnými subjektmi
Informačná povinnosť certifikačných subjektov


Nepriame povinnosti

Názov regulácie
Spoločná certifikácia a európska pečať ochrany údajov
Doba platnosti akreditácie a podmienky jej predĺženia


Nepriame práva

Názov regulácie
Poskytovanie informácií a povolenie prístupu z dôvodu certifikácie


Sankcie

Názov regulácie
Osobitné ustanovenia o uložení správnej pokuty do 10 000 000,- EUR


Vymedzenia

Názov regulácie
Doba platnosti vydanej certifikácie a podmienky jej predĺženia
Implementácia kritérií pre akreditáciu certifikačných subjektov