Dotknutá osoba

Práva

Názov regulácie
Právo dotknutej osoby odvolať súhlas
Právo dotknutej osoby získať potvrdenie o spracovaní jej osobných údajov
Právo na informácie o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu osobných údajov
Právo dotknutej osoby na opravu jej osobných údajov
Dôvody oprávňujúce dotknutú osobu požadovať vymazanie osobných údajov
Prípady obmedzenia spracúvania osobných údajov dotknutej osoby
Právo dotknutej osoby na získanie a prenos jej osobných údajov
Prenos osobných údajov od jedného prevádzkovateľa k druhému
Právo dotknutej osoby namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov
Právo dotknutej osoby namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov na účely marketingu
Uplatňovanie práva dotknutej osoby namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií
Právo dotknutej osoby namietať spracúvanie jej osobných údajov na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely
Právo dotknutej osoby namietať voči rozhodnutiu, založenom na automatizovanom spracúvaní
Uplatňovanie práv dotknutej osoby v rámci spoločných prevádzkovateľov
Kontaktovanie zodpovednej osoby
Miestna príslušnosť na podanie sťažnosti dozornému orgánu
Možnosti využitia súdneho prostriedku nápravy dotknutou osobou v kontexte podanej sťažnosti
Právo dotknutej osoby na súdny prostriedok nápravy voči prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi
Zastupovanie dotknutej osoby neziskovým subjektom, organizáciou alebo združením


Nepriame práva

Názov regulácie
Zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti
Zásada obmedzenia účelu
Zásada minimalizácie údajov
Zásada správnosti
Zásada minimalizácie uchovávania
Zásada uchovania integrity a dôvernosti
Zásada zodpovednosti prevádzkovateľa za súlad s čl. 5 ods. 1
Zákonnosť spracúvania – súhlas dotknutej osoby
Zákonnosť spracúvania – oprávnený záujem prevádzkovateľa
Transparentnosť vyjadrenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov
Zákaz spracúvania osobitnej kategórie osobných údajov
Dôvody obmedzenia uplatňovania čl. 15 až 20 nariadenia
Opatrenia prevádzkovateľa s cieľom poskytovania informácií dotknutej osobe
Podpora výkonu práv dotknutej osoby
Informácie o opatreniach na základe čl. 15 až 22 nariadenia a príslušné súvisiace lehoty
Povinnosti prevádzkovateľa ak neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby
Informácie poskytované v prípade osobných údajov získaných od dotknutej osoby
Ďalšie informácie poskytované v prípade osobných údajov získaných od dotknutej osoby
Informácie poskytované dotknutej osobe pri úmysle prevádzkovateľa spracúvať jej údaje na iný ako pôvodný účel
Poskytované informácie ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby
Ďalšie poskytované informácie ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby
Poskytovanie informácií v prípade spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom na iný ako pôvodný účel
Povinnosť poskytnúť dotknutej osobe kópiu osobných údajov
Povinnosti prevádzkovateľa po uplatnení práva na vymazanie osobných údajov
Spracúvanie osobných údajov po uplatnení práva dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania
Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči dotknutej osobe v kontexte zrušenia obmedzenia spracúvania
Zákaz spracúvania osobných údajov dotknutej osoby po uplatnení námietky podľa čl. 21, ods. 2 nariadenia
Povinnosť informovať dotknutú osobu existencii práva namietať spracúvanie jej osobných údajov
Postup prevádzkovateľa v prípade uplatnenia postupu v zmysle čl. 22, ods. 2 písm. a) až c) nariadenia
Povinnosti prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov
Implementácia primeraných politík ochrany údajov zo strany prevádzkovateľa
Primerané technické a organizačné opatrenia na účinnú ochranu osobných údajov
Opatrenia prevádzkovateľa na zabezpečenie zásad a pravidiel štandardného spracúvania osobných údajov
Záruky sprostredkovateľa za prijatie primeraných opatrení pri spracúvaní osobných údajov
Podmienky zapojenia ďalšieho sprostredkovateľa do procesu spracúvania osobných údajov
Určenie identického rozsahu povinností pre ďalšieho sprostredkovateľa
Posudzovanie primeranej úrovne bezpečnosti
Oznamovanie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe
Forma a spôsob oznámenia podľa čl. 34 ods. 1 nariadenia
Spolupráca prevádzkovateľa a zodpovednej osoby
Situácie vyžadujúce prehodnotenie spracúvania osobných údajov
Povinnosť mlčanlivosti členov a personálu dozorného orgánu
Zásada bezplatného plnenia úloh dozorného orgánu pre dotknutú osobu
Primerané záruky v rámci spracúvania osobných údajov vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely


Vymedzenia

Názov regulácie
Miestna príslušnosť súdu na podanie návrhu na začatie konania proti prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi