Členské štáty

Povinnosti

Názov regulácie
Nutná podmienka existencie právneho základu pre spracúvanie podľa ods. 1 písm. c) a e) nariadenia
Minimálny rozsah osobitných ustanovení v prípade opatrení v zmysle čl. 23, ods. 1 nariadenia
Konzultácie realizované počas prijímania návrhov legislatívnych aktov
Podpora pri vypracúvaní kódexov správania
Poskytovanie podpory pri implementácii certifikačných mechanizmov
Vydanie a obnova certifikácie certifikačnými subjektmi
Verejný záujem v práve Únie alebo členského štátu v rámci prenosu údajov
Určenie dozorného orgánu
Určenie dozorného orgánu na účely zastupovania v Európskom výbore na ochranu údajov
Oznamovacia povinnosť členského štátu v zmysle Kapitoly VI nariadenia
Povinnosť zabezpečiť podmienky pre výkon činnosti dozorného orgánu
Zabezpečenie podmienok pre výber personálu dozorného orgánu
Zabezpečenie nezávislej finančnej kontroly a samostatného verejného rozpočtu
Vymenúvanie členov dozorného orgánu
Pravidlá pre určovanie úloh, povinností, a požiadaviek na členov dozorného orgánu
Zodpovednosť za činnosť personálu vysielajúceho dozorného orgánu
Náhrada škody spôsobenej personálom vysielajúceho dozorného orgánu
Zákaz požadovania náhrady v súvislosti so škodou v zmysle čl. 62 ods. 4 nariadenia
Určenie spoločného zástupcu viacerých dozorných orgánov pre účely Európskeho výboru pre ochranu údajov
Osobitné pravidlá pre iné sankcie v prípade porušenia nariadenia
Oznamovacia povinnosť členského štátu v zmysle čl. 84 ods. 1 nariadenia
Harmonizácia práva na ochranu osobných údajov s inými právnymi oblasťami
Spracúvanie údajov na žurnalistické účely alebo na účely akademickej, umeleckej alebo literárnej tvorby
Oznamovacia povinnosť členského štátu v zmysle čl. 85 ods. 2 nariadenia
Oznamovacia povinnosť členského štátu v zmysle čl. 88 ods. 1 nariadenia
Oznamovacia povinnosť členského štátu v súvislosti s čl. 90 ods. 1 nariadenia


Nepriame povinnosti

Názov regulácie
Právo Komisie požadovať informácie od členských štátov a dozorných orgánov


Práva

Názov regulácie
Možnosť aplikácie osobitných požiadaviek pre spracúvanie podľa ods. 1 písm. c) a e) nariadenia
Obmedzenie v kontexte uplatňovania čl. 8 ods. 1 nariadenia
Možnosti aplikácie dodatočných podmienok vrátane obmedzení
Obmedzenie rozsahu práv a povinností ustanovených v čl. 12 až 22, čl. 34 a čl. 5 nariadenia
Obmedzenie prenosu osobitných kategórií osobných údajov
Implementácia dodatočných právomocí pre dozorný orgán
Extenzia práv a poverení pre neziskové subjekty, organizácie alebo združenia zo strany členského štátu
Úprava pravidiel ukladania pokút
Spracúvanie národného identifikačného čísla
Pravidlá spracúvania osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch
Právomoci dozorných orgánov v zmysle článku 58 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia


Nepriame práva

Názov regulácie
Podmienky zákonného poskytovania služieb informačnej spoločnosti v kontexte dieťaťa
Zabezpečenie podmienok pre výber personálu dozorného orgánu
Výnimky pri spracúvaní osobných údajov na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely
Výnimky pri spracúvaní osobných údajov na účely archivácie vo verejnom záujme


Vymedzenia

Názov regulácie
Výnimky z povinnosti realizácie posúdenia vplyvu