Orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt

Práva

Názov regulácie
Určenie spoločnej zodpovednej osoby v rámci orgánov verejnej moci alebo verejnoprávnych subjektov


Vymedzenia

Názov regulácie
Obmedzenie povinnosti uvedenej v čl. 27 ods. 1 nariadenia
Obmedzenie uplatňovania čl. 41 nariadenia vo vzťahu k orgánom verejnej moci a verejnoprávnym subjektom
Výnimky z uplatňovania čl. 56 nariadenia