Dozorný orgán

Povinnosti

Názov regulácie
Zoznam spracovateľských operácií vyžadujúcich posúdenie vplyvu
Mechanizmus konzistentnosti a jeho uplatňovanie
Minimálne obsahové náležitosti posúdenia vplyvu
Posudzovanie dosahu spracovateľských operácií
Oprávnenia a postup dozorného orgánu v prípade osobitných situácií
Podpora pri vypracúvaní kódexov správania
Registrácia a zverejnenie kódexu správania
Predloženie návrhu kódexu správania Európskemu výboru pre ochranu údajov
Predkladanie návrhu kritérií na akreditáciu príslušným dozorným orgánom
Poskytovanie podpory pri implementácii certifikačných mechanizmov
Zverejňovanie kritérií pre udelenie certifikácie
Uplatňovanie mechanizmu konzistentnosti v kontexte čl. 46 ods. 3 nariadenie
Podmienky schvaľovania záväzných vnútropodnikových pravidiel
Činnosť Komisie a dozorných orgánov s cieľom podpory medzinárodnej spolupráce
Činnosť dozorného orgánu
Nezávislosť činnosti dozorného orgánu
Príslušnosť dozorného orgánu na plnenie úloh
Povinnosti dozorného orgánu po prijatí sťažnosti podľa ods. 2 čl. 56 nariadenia
Rozhodnutie vedúceho dozorného orgánu o odmietnutí prípadu
Mechanizmy zjednodušenia podávania sťažností
Zásada bezplatného plnenia úloh dozorného orgánu pre dotknutú osobu
Výkon právomocí udelených dozornému orgánu
Výročná správa o činnosti dozorného orgánu
Spolupráca vedúceho dozorného orgánu a dotknutých dozorných orgánov
Oznamovacia povinnosť vedúceho dozorného orgánu v prípade odmietnutia podanej žiadosti
Postup vedúceho dozorného orgánu a dotknutých dozorných orgánov v prípade čiastočného odmietnutia žiadosti
Poskytovanie informácií a súčinnosť medzi dozornými orgánmi
Prijatie primeraných opatrení za účelom efektívnej kooperácie dozorných orgánov
Základné pravidlá vzájomnej spolupráce medzi dozornými orgánmi
Príslušnosť dozorných orgánov v rámci spoločných operácií
Spolupráca dozorných orgánov a Komisie s využitím mechanizmu konzistentnosti
Vydanie stanoviska Európskeho výboru pre ochranu údajov
Spolupráca dozorných orgánov a Komisie s Európskym výborom pre ochranu údajov
Obmedzenie vo veci prijatia rozhodnutia dozorným orgánom
Činnosť dozorného orgánu po obdržaní stanoviska Európskeho výboru pre ochranu údajov
Postup dotknutého dozorného orgánu v prípade odmietnutia stanoviska Európskeho výboru pre ochranu údajov
Informačná povinnosť dozorného orgánu po prijatí sťažnosti
Postúpenie stanoviska alebo rozhodnutia príslušnému súdnemu orgánu
Základné zásady ukladania správnych pokút
Právomoc dozorného orgánu a primerané procesné záruky


Nepriame povinnosti

Názov regulácie
Spoločná certifikácia a európska pečať ochrany údajov
Vzájomná spolupráca medzi dozornými orgánmi
Špecifikácia postupov v rámci kooperácie medzi dozornými orgánmi
Spoločné operácie a spoločné vyšetrovanie
Miestna príslušnosť na podanie sťažnosti dozornému orgánu
Skutočnosti vplývajúce na rozhodnutie o uložení a výške správnej pokuty
Zásady pre stanovenie maximálnej výšky správnej pokuty
Právo Komisie požadovať informácie od členských štátov a dozorných orgánov


Práva

Názov regulácie
Stanovenie štandardných zmluvných doložiek dozorným orgánom
Oprávnenia dozorného orgánu v kontexte oznamovacej povinnosti prevádzkovateľa
Zverejnenie zoznamu spracovateľských operácií nevyžadujúcich posúdenie vplyvu
Dôvody odobratia akreditácie
Rozhodnutie vedúceho dozorného orgánu o prevzatí prípadu
Právo dozorného orgánu požadovať primeraný poplatok
Vyšetrovacie právomoci dozorného orgánu
Nápravné právomoci dozorného orgánu
Povoľovacie a poradné právomoci dozorného orgánu
Právomoc dozorného orgánu upozorniť justičné orgány na porušovanie nariadenia
Právomoci personálu vysielajúceho dozorného orgánu
Preskúmanie záležitosti Európskym výborom pre ochranu údajov
Vydanie naliehavého stanoviska alebo záväzného rozhodnutia
Žiadosť o vydanie naliehavého stanoviska


Nepriame práva

Názov regulácie
Povinnosť sprístupňovať záznamy dozornému orgánu
Lehota na oznámenie porušenia ochrany osobných údajov
Okolnosti vyžadujúce povinné konzultácie s dozorným orgánom
Informácie poskytované dozornému orgánu zo strany prevádzkovateľa počas konzultácií
Konzultácie realizované počas prijímania návrhov legislatívnych aktov
Konzultácie s dozorným orgánom v oblasti sociálneho zabezpečenia a verejného zdravia
Posudzovanie kódexu správania dozorným orgánom
Informačná povinnosť certifikačných subjektov
Odobranie akreditácie certifikačného subjektu
Povinnosť zabezpečiť podmienky pre výkon činnosti dozorného orgánu
Zabezpečenie nezávislej finančnej kontroly a samostatného verejného rozpočtu
Oznamovanie informácií vedúcim dozorným orgánom iným dozorným orgánom
Základné pravidlá vzájomnej spolupráce medzi dozornými orgánmi
Lehota na prijatie rozhodnutia podľa čl. 65 ods. 1 nariadenia
Oznamovacia a informačná povinnosť Predsedu Európskeho výboru pre ochranu údajov


Vymedzenia

Názov regulácie
Doba platnosti vydanej certifikácie a podmienky jej predĺženia
Platnosť povolení vydaných podľa čl. 26 ods. 2 smernice 95/46/ES
Obmedzenie výkonu dozoru v oblasti súdnej moci
Právo dozorného orgánu v kontexte podanej sťažnosti
Pôsobnosť dozorného orgánu na svojom území
Žiadosť o pomoc alebo spoluprácu
Výnimky v rámci prijatia naliehavého stanoviska alebo naliehavého záväzného rozhodnutia
Miestna príslušnosť súdov na podanie návrhu na začatie konania proti dozornému orgánu