Ostatné subjekty

Povinnosti

Názov regulácie
Garancia voľného pohybu osobných údajov
(Všetky subjekty)
Výnimky z uplatňovania odsekov 1 až 3 článku 13 nariadenia
(Všetky subjekty)
Výnimky z povinnosti prevádzkovateľa poskytovať informácie podľa čl. 14 ods. 1 až 4 nariadenia
(Všetky subjekty)
Rozhodnutia prijaté v zmysle čl. 22 ods. 2 nariadenia
(Všetky subjekty)


Nepriame povinnosti

Názov regulácie
Posudzovanie poskytnutého súhlasu
(Všetky subjekty)
Právo dozorného orgánu požadovať primeraný poplatok
(Všetky subjekty)
Uplatňovanie čl. 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011
(Všetky subjekty)
Uplatňovanie čl. 5 v spojení s čl. 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011
(Všetky subjekty)


Práva

Názov regulácie
Prístup k osobným údajom v úradných dokumentoch
(Verejnosť, Všetky subjekty)


Nepriame práva

Názov regulácie
Obmedzenie nepriaznivých dôsledkov na práva a slobody iných
(Všetky subjekty)
Obmedzenie nepriaznivých dôsledkov na práva a slobody iných
(Všetky subjekty)
Zverejňovanie údajov o zodpovednej osobe
(Všetky subjekty)
Zverejňovanie certifikačných mechanizmov, pečatí a značiek ochrany Európskym výborom pre ochranu údajov
(Všetky subjekty)
Nezávislosť členov dozorného orgánu pri plnení úloh
(Všetky subjekty)
Pravidlá pre určovanie úloh, povinností, a požiadaviek na členov dozorného orgánu
(Všetky subjekty)
Mechanizmy zjednodušenia podávania sťažností
(Všetky subjekty)
Konzultácie Európskeho výboru pre ochranu údajov so zainteresovanými stranami
(Verejnosť, Zainteresované strany)


Vymedzenia

Názov regulácie
Predmet nariadenia
(Všetky subjekty)
Cieľ nariadenia
(Všetky subjekty)
Rozsah vecnej pôsobnosti nariadenia
(Všetky subjekty)
Negatívne vymedzenie vecnej pôsobnosti
(Všetky subjekty)
Osobné údaje
(Všetky subjekty)
Spracúvanie
(Všetky subjekty)
Obmedzenie spracúvania
(Všetky subjekty)
Profilovanie
(Všetky subjekty)
Pseudonymizácia
(Všetky subjekty)
Informačný systém
(Všetky subjekty)
Prevádzkovateľ
(Všetky subjekty)
Sprostredkovateľ
(Všetky subjekty)
Príjemca
(Všetky subjekty)
Tretia strana
(Všetky subjekty)
Súhlas dotknutej osoby
(Všetky subjekty)
Porušenie ochrany osobných údajov
(Všetky subjekty)
Genetické údaje
(Všetky subjekty)
Biometrické údaje
(Všetky subjekty)
Údaje týkajúce sa zdravia
(Všetky subjekty)
Hlavná prevádzkareň
(Všetky subjekty)
Zástupca
(Všetky subjekty)
Podnik
(Všetky subjekty)
Skupina podnikov
(Všetky subjekty)
Záväzné vnútropodnikové pravidlá
(Všetky subjekty)
Dozorný orgán
(Všetky subjekty)
Dotknutý dozorný orgán
(Všetky subjekty)
Cezhraničné spracúvanie
(Všetky subjekty)
Relevantná a odôvodnená námietka
(Všetky subjekty)
Služba informačnej spoločnosti
(Všetky subjekty)
Medzinárodná organizácia
(Všetky subjekty)
Transparentnosť v prístupe k certifikácii
(Všetky subjekty)
Výnimky z rozhodnutia podľa čl. 45 ods. 5 nariadenia
(Medzinárodné organizácie, Tretie krajiny)
Výnimky z rozhodnutia podľa čl. 45 ods. 5 nariadenia
(Medzinárodné organizácie, Tretie krajiny)
Možnosti a spôsoby ustanovenia primeraných záruk podľa čl. 46 ods. 1 nariadenia
(Všetky subjekty)
Prioritné formy a spôsoby zabezpečenia primeraných záruk uvedených v čl. 46 ods. 1 nariadenia
(Všetky subjekty)
Prístup k dokumentom Európskeho výboru pre ochranu údajov
(Všetky subjekty)
Príslušnosť súdu vo veci podania návrhu na náhradu škody
(Všetky subjekty)
Aplikácia sankčného mechanizmu pri absencii inštitútu správnych pokút
(Všetky subjekty)
Dátum ukončenia platnosti smernice 95/46/ES
(Všetky subjekty)
Usmernenie k odkazom na smernicu 95/46/ES a Pracovnú skupinu zriadenú podľa čl. 29 smernice 95/46/ES
(Všetky subjekty)
Špecifiká pôsobnosti nariadenia vo vzťahu k smernici 2002/58/ES
(Všetky subjekty)
Platnosť medzinárodných dohôd o prenose osobných údajov uzavretých pred 24. májom 2016
(Všetky subjekty)
Nadobudnutie účinnosti nariadenia
(Všetky subjekty)
Uplatňovanie nariadenia
(Všetky subjekty)