Fyzické osoby

Práva

Názov regulácie
Právo dotknutej osoby odvolať súhlas
(Dotknutá osoba)
Právo dotknutej osoby získať potvrdenie o spracovaní jej osobných údajov
(Dotknutá osoba)
Právo na informácie o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu osobných údajov
(Dotknutá osoba)
Právo dotknutej osoby na opravu jej osobných údajov
(Dotknutá osoba)
Dôvody oprávňujúce dotknutú osobu požadovať vymazanie osobných údajov
(Dotknutá osoba)
Prípady obmedzenia spracúvania osobných údajov dotknutej osoby
(Dotknutá osoba)
Právo dotknutej osoby na získanie a prenos jej osobných údajov
(Dotknutá osoba)
Prenos osobných údajov od jedného prevádzkovateľa k druhému
(Dotknutá osoba)
Právo dotknutej osoby namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov
(Dotknutá osoba)
Právo dotknutej osoby namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov na účely marketingu
(Dotknutá osoba)
Uplatňovanie práva dotknutej osoby namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií
(Dotknutá osoba)
Právo dotknutej osoby namietať spracúvanie jej osobných údajov na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely
(Dotknutá osoba)
Právo dotknutej osoby namietať voči rozhodnutiu, založenom na automatizovanom spracúvaní
(Dotknutá osoba)
Uplatňovanie práv dotknutej osoby v rámci spoločných prevádzkovateľov
(Dotknutá osoba)
Ustanovenie zamestnanca do funkcie zodpovednej osoby
(Člen personálu prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, Zamestnanec)
Kontaktovanie zodpovednej osoby
(Dotknutá osoba)
Miestna príslušnosť na podanie sťažnosti dozornému orgánu
(Dotknutá osoba)
Právo fyzickej alebo právnickej osoby na súdny prostriedok nápravy voči právne záväznému rozhodnutiu dozorného orgánu
(Právnická osoba, Fyzická osoba)
Možnosti využitia súdneho prostriedku nápravy dotknutou osobou v kontexte podanej sťažnosti
(Dotknutá osoba)
Právo dotknutej osoby na súdny prostriedok nápravy voči prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi
(Dotknutá osoba)
Zastupovanie dotknutej osoby neziskovým subjektom, organizáciou alebo združením
(Dotknutá osoba)
Náhrada škody za spôsobenú majetkovú alebo nemajetkovú ujmu
(Osoba ktorá utrpela majetkovú alebo nemajetkovú ujmu)
Prístup k osobným údajom v úradných dokumentoch
(Verejnosť, Všetky subjekty)


Nepriame práva

Názov regulácie
Zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti
(Dotknutá osoba)
Zásada obmedzenia účelu
(Dotknutá osoba)
Zásada minimalizácie údajov
(Dotknutá osoba)
Zásada správnosti
(Dotknutá osoba)
Zásada minimalizácie uchovávania
(Dotknutá osoba)
Zásada uchovania integrity a dôvernosti
(Dotknutá osoba)
Zásada zodpovednosti prevádzkovateľa za súlad s čl. 5 ods. 1
(Dotknutá osoba)
Zákonnosť spracúvania – súhlas dotknutej osoby
(Dotknutá osoba)
Zákonnosť spracúvania – oprávnený záujem prevádzkovateľa
(Dotknutá osoba)
Transparentnosť vyjadrenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov
(Dotknutá osoba)
Podmienky zákonného poskytovania služieb informačnej spoločnosti v kontexte dieťaťa
(Členské štáty, Dieťa, Nositeľ rodičovských práv)
Podmienky zákonného poskytovania služieb informačnej spoločnosti v kontexte dieťaťa
(Členské štáty, Dieťa, Nositeľ rodičovských práv)
Zákaz spracúvania osobitnej kategórie osobných údajov
(Dotknutá osoba)
Ustanovenia k spracúvaniu osobitnej kategórie osobných údajov na účely podľa čl. 9, ods. 2, písm. h) nariadenia
(Odborník podliehajúci povinnosti zachovávať profesijné tajomstvo podľa práva Únie alebo práva členského štátu, Osoba podliehajúca povinnosti mlčanlivosti, Prevádzkovateľ)
Ustanovenia k spracúvaniu osobitnej kategórie osobných údajov na účely podľa čl. 9, ods. 2, písm. h) nariadenia
(Odborník podliehajúci povinnosti zachovávať profesijné tajomstvo podľa práva Únie alebo práva členského štátu, Osoba podliehajúca povinnosti mlčanlivosti, Prevádzkovateľ)
Dôvody obmedzenia uplatňovania čl. 15 až 20 nariadenia
(Dotknutá osoba)
Opatrenia prevádzkovateľa s cieľom poskytovania informácií dotknutej osobe
(Dieťa, Dotknutá osoba)
Opatrenia prevádzkovateľa s cieľom poskytovania informácií dotknutej osobe
(Dieťa, Dotknutá osoba)
Podpora výkonu práv dotknutej osoby
(Dotknutá osoba)
Informácie o opatreniach na základe čl. 15 až 22 nariadenia a príslušné súvisiace lehoty
(Dotknutá osoba)
Povinnosti prevádzkovateľa ak neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby
(Dotknutá osoba)
Informácie poskytované v prípade osobných údajov získaných od dotknutej osoby
(Dotknutá osoba)
Ďalšie informácie poskytované v prípade osobných údajov získaných od dotknutej osoby
(Dotknutá osoba)
Informácie poskytované dotknutej osobe pri úmysle prevádzkovateľa spracúvať jej údaje na iný ako pôvodný účel
(Dotknutá osoba)
Poskytované informácie ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby
(Dotknutá osoba)
Ďalšie poskytované informácie ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby
(Dotknutá osoba)
Poskytovanie informácií v prípade spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom na iný ako pôvodný účel
(Dotknutá osoba)
Povinnosť poskytnúť dotknutej osobe kópiu osobných údajov
(Dotknutá osoba)
Povinnosti prevádzkovateľa po uplatnení práva na vymazanie osobných údajov
(Dotknutá osoba)
Spracúvanie osobných údajov po uplatnení práva dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania
(Dotknutá osoba)
Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči dotknutej osobe v kontexte zrušenia obmedzenia spracúvania
(Dotknutá osoba)
Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči príjemcom
(Príjemca)
Zákaz spracúvania osobných údajov dotknutej osoby po uplatnení námietky podľa čl. 21, ods. 2 nariadenia
(Dotknutá osoba)
Povinnosť informovať dotknutú osobu existencii práva namietať spracúvanie jej osobných údajov
(Dotknutá osoba)
Postup prevádzkovateľa v prípade uplatnenia postupu v zmysle čl. 22, ods. 2 písm. a) až c) nariadenia
(Dotknutá osoba)
Povinnosti prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov
(Dotknutá osoba)
Implementácia primeraných politík ochrany údajov zo strany prevádzkovateľa
(Dotknutá osoba)
Primerané technické a organizačné opatrenia na účinnú ochranu osobných údajov
(Dotknutá osoba)
Opatrenia prevádzkovateľa na zabezpečenie zásad a pravidiel štandardného spracúvania osobných údajov
(Dotknutá osoba)
Záruky sprostredkovateľa za prijatie primeraných opatrení pri spracúvaní osobných údajov
(Dotknutá osoba)
Podmienky zapojenia ďalšieho sprostredkovateľa do procesu spracúvania osobných údajov
(Dotknutá osoba)
Určenie identického rozsahu povinností pre ďalšieho sprostredkovateľa
(Dotknutá osoba)
Posudzovanie primeranej úrovne bezpečnosti
(Dotknutá osoba)
Oznamovanie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe
(Dotknutá osoba)
Forma a spôsob oznámenia podľa čl. 34 ods. 1 nariadenia
(Dotknutá osoba)
Spolupráca prevádzkovateľa a zodpovednej osoby
(Dotknutá osoba)
Situácie vyžadujúce prehodnotenie spracúvania osobných údajov
(Dotknutá osoba)
Povinnosť mlčanlivosti členov a personálu dozorného orgánu
(Dotknutá osoba)
Zásada bezplatného plnenia úloh dozorného orgánu pre dotknutú osobu
(Dotknutá osoba, Zodpovedná osoba)
Oznamovacia povinnosť vedúceho dozorného orgánu v prípade odmietnutia podanej žiadosti
(Prevádzkovateľ, Sťažovateľ)
Postup vedúceho dozorného orgánu a dotknutých dozorných orgánov v prípade čiastočného odmietnutia žiadosti
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ, Sťažovateľ)
Oznamovacia a informačná povinnosť Predsedu Európskeho výboru pre ochranu údajov
(Dozorný orgán, Európska komisia, Verejnosť)
Zverejňovanie stanovísk, usmernení, odporúčaní a najlepších postupov Európskym výborom pre ochranu údajov
(Európska komisia, Verejnosť, Výbor uvedený v čl. 93 nariadenia)
Konzultácie Európskeho výboru pre ochranu údajov so zainteresovanými stranami
(Verejnosť, Zainteresované strany)
Informačná povinnosť dozorného orgánu po prijatí sťažnosti
(Sťažovateľ)
Primerané záruky v rámci spracúvania osobných údajov vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely
(Dotknutá osoba)
Oznamovanie delegovaného aktu
(Verejnosť)


Vymedzenia

Názov regulácie
Miestna príslušnosť súdu na podanie návrhu na začatie konania proti prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi
(Dotknutá osoba)