Európska komisia

Povinnosti

Názov regulácie
Podpora pri vypracúvaní kódexov správania
Zverejňovanie všeobecne platných a schválených kódexov
Poskytovanie podpory pri implementácii certifikačných mechanizmov
Zrušenie, zmena alebo pozastavenie rozhodnutia Komisie podľa čl. 45 ods. 3 nariadenia
Konzultácie s treťou krajinou alebo medzinárodnou organizáciou
Informácie o úrovni primeranej ochrany zo strany tretích krajín alebo medzinárodných organizácií
Činnosť Komisie a dozorných orgánov s cieľom podpory medzinárodnej spolupráce
Spolupráca dozorných orgánov a Komisie s využitím mechanizmu konzistentnosti
Spolupráca dozorných orgánov a Komisie s Európskym výborom pre ochranu údajov
Oznamovanie delegovaného aktu
Predkladanie správy o hodnotení a preskúmaní tohto nariadenia
Povinnosti Komisie v kontexte hodnotení a preskúmaní tohto nariadenia
Postup Komisie pri hodnoteniach a preskúmaní
Predkladanie vhodných pozmeňovacích návrhov na zmenu tohto nariadenia
Predkladanie legislatívnych návrhov s cieľom zmeniť iné právne akty Únie týkajúce sa ochrany osobných


Nepriame povinnosti

Názov regulácie
Účasť Komisie na zasadnutiach Európskeho výboru pre ochranu údajov
Subjekty oprávnené odvolať osobitné právomoci Komisie


Práva

Názov regulácie
Oprávnenie Komisie v kontexte článku 92 nariadenia
Stanovenie štandardných zmluvných doložiek Komisiou
Určenie všeobecnej platnosti schváleného kódexu správania
Stanovenie certifikačných požiadaviek a kritérií Komisiou
Technické normy pre certifikačné mechanizmy, pečate a značky ochrany údajov
Oblasti posudzovania primeranosti úrovne ochrany pri prenose osobných údajov
Rozhodnutie o zaručení primeranej úrovne ochrany osobných údajov
Monitorovacia činnosť Komisie
Formát a postupy pre výmenu informácii medzi subjektmi
Špecifikácia postupov v rámci kooperácie medzi dozornými orgánmi
Preskúmanie záležitosti Európskym výborom pre ochranu údajov
Prijatie predbežných opatrení dotknutým dozorným orgánom
Právo Komisie prijať vykonávacie akty so všeobecným rozsahom pôsobnosti
Účasť Komisie na zasadnutiach Európskeho výboru pre ochranu údajov
Určenie lehoty Komisiou
Právomoc Komisie prijímať delegované akty
Lehota na prijatie delegovaných aktov podľa uvedené v článku 12 ods. 8 a článku 43 ods. 8 nariadenia
Právo Komisie požadovať informácie od členských štátov a dozorných orgánov


Nepriame práva

Názov regulácie
Predloženie návrhu kódexu správania Komisii
Činnosť dozorného orgánu
Oznamovacia povinnosť členského štátu v zmysle Kapitoly VI nariadenia
Informačná povinnosť Predsedu Európskeho výboru pre ochranu údajov
Oznamovacia a informačná povinnosť Predsedu Európskeho výboru pre ochranu údajov
Zverejňovanie stanovísk, usmernení, odporúčaní a najlepších postupov Európskym výborom pre ochranu údajov
Výročná správa Európskeho výboru pre ochranu údajov o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní v Únii
Oznamovacia povinnosť členského štátu v zmysle čl. 84 ods. 1 nariadenia
Oznamovacia povinnosť členského štátu v zmysle čl. 85 ods. 2 nariadenia
Oznamovacia povinnosť členského štátu v zmysle čl. 88 ods. 1 nariadenia
Oznamovacia povinnosť členského štátu v súvislosti s čl. 90 ods. 1 nariadenia


Vymedzenia

Názov regulácie
Všeobecné podmienky prenosu osobných údajov
Platnosť rozhodnutí Komisie, vydaných podľa čl. 25 ods. 6 smernice 95/46/ES
Spolupráca Komisie a výboru ustanoveného v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011