Všetky subjekty

Povinnosti

Názov regulácie
Garancia voľného pohybu osobných údajov
Výnimky z uplatňovania odsekov 1 až 3 článku 13 nariadenia
Výnimky z povinnosti prevádzkovateľa poskytovať informácie podľa čl. 14 ods. 1 až 4 nariadenia
Rozhodnutia prijaté v zmysle čl. 22 ods. 2 nariadenia


Nepriame povinnosti

Názov regulácie
Posudzovanie poskytnutého súhlasu
Právo dozorného orgánu požadovať primeraný poplatok
Uplatňovanie čl. 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011
Uplatňovanie čl. 5 v spojení s čl. 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011


Práva

Názov regulácie
Prístup k osobným údajom v úradných dokumentoch


Nepriame práva

Názov regulácie
Obmedzenie nepriaznivých dôsledkov na práva a slobody iných
Obmedzenie nepriaznivých dôsledkov na práva a slobody iných
Zverejňovanie údajov o zodpovednej osobe
Zverejňovanie certifikačných mechanizmov, pečatí a značiek ochrany Európskym výborom pre ochranu údajov
Nezávislosť členov dozorného orgánu pri plnení úloh
Pravidlá pre určovanie úloh, povinností, a požiadaviek na členov dozorného orgánu
Mechanizmy zjednodušenia podávania sťažností


Vymedzenia

Názov regulácie
Predmet nariadenia
Cieľ nariadenia
Rozsah vecnej pôsobnosti nariadenia
Negatívne vymedzenie vecnej pôsobnosti
Osobné údaje
Spracúvanie
Obmedzenie spracúvania
Profilovanie
Pseudonymizácia
Informačný systém
Prevádzkovateľ
Sprostredkovateľ
Príjemca
Tretia strana
Súhlas dotknutej osoby
Porušenie ochrany osobných údajov
Genetické údaje
Biometrické údaje
Údaje týkajúce sa zdravia
Hlavná prevádzkareň
Zástupca
Podnik
Skupina podnikov
Záväzné vnútropodnikové pravidlá
Dozorný orgán
Dotknutý dozorný orgán
Cezhraničné spracúvanie
Relevantná a odôvodnená námietka
Služba informačnej spoločnosti
Medzinárodná organizácia
Transparentnosť v prístupe k certifikácii
Možnosti a spôsoby ustanovenia primeraných záruk podľa čl. 46 ods. 1 nariadenia
Prioritné formy a spôsoby zabezpečenia primeraných záruk uvedených v čl. 46 ods. 1 nariadenia
Prístup k dokumentom Európskeho výboru pre ochranu údajov
Príslušnosť súdu vo veci podania návrhu na náhradu škody
Aplikácia sankčného mechanizmu pri absencii inštitútu správnych pokút
Dátum ukončenia platnosti smernice 95/46/ES
Usmernenie k odkazom na smernicu 95/46/ES a Pracovnú skupinu zriadenú podľa čl. 29 smernice 95/46/ES
Špecifiká pôsobnosti nariadenia vo vzťahu k smernici 2002/58/ES
Platnosť medzinárodných dohôd o prenose osobných údajov uzavretých pred 24. májom 2016
Nadobudnutie účinnosti nariadenia
Uplatňovanie nariadenia