Štátne inštitúcie a orgány

Povinnosti

Názov regulácie
Nutná podmienka existencie právneho základu pre spracúvanie podľa ods. 1 písm. c) a e) nariadenia
(Členské štáty, Európska únia)
Minimálny rozsah osobitných ustanovení v prípade opatrení v zmysle čl. 23, ods. 1 nariadenia
(Členské štáty)
Konzultácie realizované počas prijímania návrhov legislatívnych aktov
(Členské štáty)
Podpora pri vypracúvaní kódexov správania
(Členské štáty, Dozorný orgán, Európsky výbor pre ochranu údajov, Európska komisia)
Poskytovanie podpory pri implementácii certifikačných mechanizmov
(Členské štáty, Dozorný orgán, Európsky výbor pre ochranu údajov, Európska komisia)
Vydanie a obnova certifikácie certifikačnými subjektmi
(Certifikačný subjekt, Členské štáty)
Vydanie a obnova certifikácie certifikačnými subjektmi
(Certifikačný subjekt, Členské štáty)
Informačná povinnosť certifikačných subjektov
(Certifikačný subjekt)
Verejný záujem v práve Únie alebo členského štátu v rámci prenosu údajov
(Členské štáty, Európska únia)
Určenie dozorného orgánu
(Členské štáty)
Určenie dozorného orgánu na účely zastupovania v Európskom výbore na ochranu údajov
(Členské štáty)
Oznamovacia povinnosť členského štátu v zmysle Kapitoly VI nariadenia
(Členské štáty)
Povinnosť zabezpečiť podmienky pre výkon činnosti dozorného orgánu
(Členské štáty)
Zabezpečenie podmienok pre výber personálu dozorného orgánu
(Členské štáty)
Zabezpečenie nezávislej finančnej kontroly a samostatného verejného rozpočtu
(Členské štáty)
Vymenúvanie členov dozorného orgánu
(Členské štáty)
Pravidlá pre určovanie úloh, povinností, a požiadaviek na členov dozorného orgánu
(Členské štáty)
Zodpovednosť za činnosť personálu vysielajúceho dozorného orgánu
(Členské štáty)
Náhrada škody spôsobenej personálom vysielajúceho dozorného orgánu
(Členské štáty)
Zákaz požadovania náhrady v súvislosti so škodou v zmysle čl. 62 ods. 4 nariadenia
(Členské štáty)
Určenie spoločného zástupcu viacerých dozorných orgánov pre účely Európskeho výboru pre ochranu údajov
(Členské štáty)
Povinnosť preverenia existencie totožných konaní v predmete a subjektoch konania
(Súd členského štátu)
Osobitné pravidlá pre iné sankcie v prípade porušenia nariadenia
(Členské štáty)
Oznamovacia povinnosť členského štátu v zmysle čl. 84 ods. 1 nariadenia
(Členské štáty)
Harmonizácia práva na ochranu osobných údajov s inými právnymi oblasťami
(Členské štáty)
Spracúvanie údajov na žurnalistické účely alebo na účely akademickej, umeleckej alebo literárnej tvorby
(Členské štáty)
Oznamovacia povinnosť členského štátu v zmysle čl. 85 ods. 2 nariadenia
(Členské štáty)
Oznamovacia povinnosť členského štátu v zmysle čl. 88 ods. 1 nariadenia
(Členské štáty)
Oznamovacia povinnosť členského štátu v súvislosti s čl. 90 ods. 1 nariadenia
(Členské štáty)


Nepriame povinnosti

Názov regulácie
Spoločná certifikácia a európska pečať ochrany údajov
(Certifikačný subjekt, Dozorný orgán)
Doba platnosti akreditácie a podmienky jej predĺženia
(Certifikačný subjekt)
Právomoc dozorného orgánu upozorniť justičné orgány na porušovanie nariadenia
(Súd členského štátu)
Právo fyzickej alebo právnickej osoby na súdny prostriedok nápravy voči právne záväznému rozhodnutiu dozorného orgánu
(Súd členského štátu)
Možnosti využitia súdneho prostriedku nápravy dotknutou osobou v kontexte podanej sťažnosti
(Súd členského štátu)
Právo Komisie požadovať informácie od členských štátov a dozorných orgánov
(Členské štáty, Dozorný orgán)


Práva

Názov regulácie
Možnosť aplikácie osobitných požiadaviek pre spracúvanie podľa ods. 1 písm. c) a e) nariadenia
(Členské štáty)
Obmedzenie v kontexte uplatňovania čl. 8 ods. 1 nariadenia
(Členské štáty)
Možnosti aplikácie dodatočných podmienok vrátane obmedzení
(Členské štáty)
Obmedzenie rozsahu práv a povinností ustanovených v čl. 12 až 22, čl. 34 a čl. 5 nariadenia
(Členské štáty)
Určenie spoločnej zodpovednej osoby v rámci orgánov verejnej moci alebo verejnoprávnych subjektov
(Orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt)
Obmedzenie prenosu osobitných kategórií osobných údajov
(Členské štáty, Európska únia)
Implementácia dodatočných právomocí pre dozorný orgán
(Členské štáty)
Extenzia práv a poverení pre neziskové subjekty, organizácie alebo združenia zo strany členského štátu
(Členské štáty)
Prerušenie konania súdom, ktorý nezačal konať ako prvý
(Súd ktorý nezačal konať ako prvý)
Osobitné ustanovenia o príslušnosti súdov vo veci totožných konaní
(Súd ktorý nezačal konať ako prvý)
Úprava pravidiel ukladania pokút
(Členské štáty)
Spracúvanie národného identifikačného čísla
(Členské štáty)
Pravidlá spracúvania osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch
(Členské štáty)
Právomoci dozorných orgánov v zmysle článku 58 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia
(Členské štáty)


Nepriame práva

Názov regulácie
Podmienky zákonného poskytovania služieb informačnej spoločnosti v kontexte dieťaťa
(Členské štáty, Dieťa, Nositeľ rodičovských práv)
Poskytovanie informácií a povolenie prístupu z dôvodu certifikácie
(Certifikačný subjekt)
Odobranie akreditácie certifikačného subjektu
(Dozorný orgán, Národný akreditačný orgán)
Zabezpečenie podmienok pre výber personálu dozorného orgánu
(Členské štáty)
Náhrada škody spôsobenej personálom vysielajúceho dozorného orgánu
(Iný členský štát (prijímajúci členský štát ak nahradil škodu za vysielajúci členský štát))
Výnimky pri spracúvaní osobných údajov na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely
(Členské štáty, Európska únia)
Výnimky pri spracúvaní osobných údajov na účely archivácie vo verejnom záujme
(Členské štáty, Európska únia)


Sankcie

Názov regulácie
Osobitné ustanovenia o uložení správnej pokuty do 10 000 000,- EUR
(Certifikačný subjekt, Monitorujúci subjekt, Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)


Vymedzenia

Názov regulácie
Obmedzenie povinnosti uvedenej v čl. 27 ods. 1 nariadenia
(Orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt, Prevádzkovateľ neusadený v Únii)
Výnimky z povinnosti realizácie posúdenia vplyvu
(Členské štáty)
Obmedzenie uplatňovania čl. 41 nariadenia vo vzťahu k orgánom verejnej moci a verejnoprávnym subjektom
(Orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt)
Doba platnosti vydanej certifikácie a podmienky jej predĺženia
(Certifikačný subjekt, Dozorný orgán)
Podmienky akreditácie certifikačných subjektov
(Dozorný orgán ktorý je príslušný podľa článku 55 alebo 56 nariadenia, Národný akreditačný orgán)
Implementácia kritérií pre akreditáciu certifikačných subjektov
(Certifikačný subjekt)
Výnimky z uplatňovania čl. 56 nariadenia
(Orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt, Súkromnoprávne subjekty konajúce na základe článku 6 ods. 1 písm. c) alebo e) nariadenia)
Miestna príslušnosť súdov na podanie návrhu na začatie konania proti dozornému orgánu
(Dozorný orgán, Súd členského štátu)