Dozorné orgány

Povinnosti

Názov regulácie
Zoznam spracovateľských operácií vyžadujúcich posúdenie vplyvu
(Dozorný orgán)
Mechanizmus konzistentnosti a jeho uplatňovanie
(Dozorný orgán)
Minimálne obsahové náležitosti posúdenia vplyvu
(Dozorný orgán)
Posudzovanie dosahu spracovateľských operácií
(Dozorný orgán, Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Oprávnenia a postup dozorného orgánu v prípade osobitných situácií
(Dozorný orgán)
Podpora pri vypracúvaní kódexov správania
(Členské štáty, Dozorný orgán, Európsky výbor pre ochranu údajov, Európska komisia)
Registrácia a zverejnenie kódexu správania
(Dozorný orgán)
Predloženie návrhu kódexu správania Európskemu výboru pre ochranu údajov
(Dozorný orgán)
Predkladanie návrhu kritérií na akreditáciu príslušným dozorným orgánom
(Dozorný orgán)
Poskytovanie podpory pri implementácii certifikačných mechanizmov
(Členské štáty, Dozorný orgán, Európsky výbor pre ochranu údajov, Európska komisia)
Zverejňovanie kritérií pre udelenie certifikácie
(Dozorný orgán)
Uplatňovanie mechanizmu konzistentnosti v kontexte čl. 46 ods. 3 nariadenie
(Dozorný orgán)
Podmienky schvaľovania záväzných vnútropodnikových pravidiel
(Dozorný orgán)
Činnosť Komisie a dozorných orgánov s cieľom podpory medzinárodnej spolupráce
(Dozorný orgán, Európska komisia)
Činnosť dozorného orgánu
(Dozorný orgán)
Nezávislosť činnosti dozorného orgánu
(Dozorný orgán)
Nezávislosť členov dozorného orgánu pri plnení úloh
(Člen dozorného orgánu)
Povinnosť členov dozorného orgánu zdržať sa konania nezlučiteľného s ich úlohami
(Člen dozorného orgánu)
Základné požiadavky na člena dozorného orgánu
(Člen dozorného orgánu)
Povinnosť mlčanlivosti členov a personálu dozorného orgánu
(Člen dozorného orgánu)
Príslušnosť dozorného orgánu na plnenie úloh
(Dozorný orgán)
Povinnosti dozorného orgánu po prijatí sťažnosti podľa ods. 2 čl. 56 nariadenia
(Dozorný orgán, Vedúci dozorný orgán)
Povinnosti dozorného orgánu po prijatí sťažnosti podľa ods. 2 čl. 56 nariadenia
(Dozorný orgán, Vedúci dozorný orgán)
Rozhodnutie vedúceho dozorného orgánu o odmietnutí prípadu
(Dozorný orgán)
Mechanizmy zjednodušenia podávania sťažností
(Dozorný orgán)
Zásada bezplatného plnenia úloh dozorného orgánu pre dotknutú osobu
(Dozorný orgán)
Výkon právomocí udelených dozornému orgánu
(Dozorný orgán)
Výročná správa o činnosti dozorného orgánu
(Dozorný orgán)
Spolupráca vedúceho dozorného orgánu a dotknutých dozorných orgánov
(Dozorný orgán, Vedúci dozorný orgán)
Spolupráca vedúceho dozorného orgánu a dotknutých dozorných orgánov
(Dozorný orgán, Vedúci dozorný orgán)
Oznamovanie informácií vedúcim dozorným orgánom iným dozorným orgánom
(Vedúci dozorný orgán)
Postup vedúceho dozorného orgánu v prípade nesúhlasu s podanou námietkou
(Vedúci dozorný orgán)
Postup vedúceho dozorného orgánu v prípade súhlasu s podanou námietkou
(Vedúci dozorný orgán)
Záväznosť návrhu rozhodnutia pre dozorné orgány
(Dotknutý dozorný orgán (orgány))
Oznamovacia povinnosť vedúceho dozorného orgánu v prípade prijatia podanej žiadosti
(Vedúci dozorný orgán)
Oznamovacia povinnosť vedúceho dozorného orgánu v prípade odmietnutia podanej žiadosti
(Dozorný orgán)
Postup vedúceho dozorného orgánu a dotknutých dozorných orgánov v prípade čiastočného odmietnutia žiadosti
(Dozorný orgán, Vedúci dozorný orgán)
Postup vedúceho dozorného orgánu a dotknutých dozorných orgánov v prípade čiastočného odmietnutia žiadosti
(Dozorný orgán, Vedúci dozorný orgán)
Povinnosti prevádzkovateľa (alebo sprostredkovateľa) po oznámení rozhodnutia
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ, Vedúci dozorný orgán)
Poskytovanie informácií medzi vedúcim dozorným orgánom a dotknutými dozornými orgánmi
(Dotknutý dozorný orgán (orgány), Vedúci dozorný orgán)
Poskytovanie informácií medzi vedúcim dozorným orgánom a dotknutými dozornými orgánmi
(Dotknutý dozorný orgán (orgány), Vedúci dozorný orgán)
Poskytovanie informácií a súčinnosť medzi dozornými orgánmi
(Dozorný orgán)
Prijatie primeraných opatrení za účelom efektívnej kooperácie dozorných orgánov
(Dozorný orgán)
Informácie poskytované žiadajúcemu dozornému orgánu zo strany dožiadaného dozorného orgánu
(Dožiadaný dozorný orgán)
Forma poskytovania informácií dožiadanými dozornými orgánmi
(Dožiadaný dozorný orgán)
Základné pravidlá vzájomnej spolupráce medzi dozornými orgánmi
(Dozorný orgán)
Príslušnosť dozorných orgánov v rámci spoločných operácií
(Dozorný orgán)
Spolupráca dozorných orgánov a Komisie s využitím mechanizmu konzistentnosti
(Dozorný orgán, Európska komisia)
Vydanie stanoviska Európskeho výboru pre ochranu údajov
(Dozorný orgán, Európsky výbor pre ochranu údajov)
Spolupráca dozorných orgánov a Komisie s Európskym výborom pre ochranu údajov
(Dozorný orgán, Európska komisia)
Obmedzenie vo veci prijatia rozhodnutia dozorným orgánom
(Dozorný orgán)
Činnosť dozorného orgánu po obdržaní stanoviska Európskeho výboru pre ochranu údajov
(Dozorný orgán)
Postup dotknutého dozorného orgánu v prípade odmietnutia stanoviska Európskeho výboru pre ochranu údajov
(Dozorný orgán)
Obmedzenie prijatia rozhodnutia počas plynutia lehôt podľa čl. 65 ods. 2 a 3 nariadenia
(Dotknutý dozorný orgán (orgány))
Činnosť vedúceho alebo iného dozorného orgánu po prijatí konečného rozhodnutia
(Dozorný orgán ktorému sa podala sťažnosť, Vedúci dozorný orgán)
Činnosť vedúceho alebo iného dozorného orgánu po prijatí konečného rozhodnutia
(Dozorný orgán ktorému sa podala sťažnosť, Vedúci dozorný orgán)
Informačná povinnosť dozorného orgánu po prijatí sťažnosti
(Dozorný orgán)
Postúpenie stanoviska alebo rozhodnutia príslušnému súdnemu orgánu
(Dozorný orgán)
Základné zásady ukladania správnych pokút
(Dozorný orgán)
Právomoc dozorného orgánu a primerané procesné záruky
(Dozorný orgán)


Nepriame povinnosti

Názov regulácie
Spoločná certifikácia a európska pečať ochrany údajov
(Certifikačný subjekt, Dozorný orgán)
Rozhodnutie vedúceho dozorného orgánu o prevzatí prípadu
(Vedúci dozorný orgán)
Vzájomná spolupráca medzi dozornými orgánmi
(Dozorný orgán)
Špecifikácia postupov v rámci kooperácie medzi dozornými orgánmi
(Dozorný orgán, Európsky výbor pre ochranu údajov)
Spoločné operácie a spoločné vyšetrovanie
(Dozorný orgán)
Prijatie predbežných opatrení dotknutým dozorným orgánom
(Dotknutý dozorný orgán (orgány))
Miestna príslušnosť na podanie sťažnosti dozornému orgánu
(Dozorný orgán)
Skutočnosti vplývajúce na rozhodnutie o uložení a výške správnej pokuty
(Dozorný orgán)
Zásady pre stanovenie maximálnej výšky správnej pokuty
(Dozorný orgán)
Právo Komisie požadovať informácie od členských štátov a dozorných orgánov
(Členské štáty, Dozorný orgán)


Práva

Názov regulácie
Stanovenie štandardných zmluvných doložiek dozorným orgánom
(Dozorný orgán)
Oprávnenia dozorného orgánu v kontexte oznamovacej povinnosti prevádzkovateľa
(Dozorný orgán)
Zverejnenie zoznamu spracovateľských operácií nevyžadujúcich posúdenie vplyvu
(Dozorný orgán)
Dôvody odobratia akreditácie
(Dozorný orgán)
Rozhodnutie vedúceho dozorného orgánu o prevzatí prípadu
(Dozorný orgán)
Rozhodnutie vedúceho dozorného orgánu o odmietnutí prípadu
(Vedúci dozorný orgán)
Právo dozorného orgánu požadovať primeraný poplatok
(Dozorný orgán)
Vyšetrovacie právomoci dozorného orgánu
(Dozorný orgán)
Nápravné právomoci dozorného orgánu
(Dozorný orgán)
Povoľovacie a poradné právomoci dozorného orgánu
(Dozorný orgán)
Právomoc dozorného orgánu upozorniť justičné orgány na porušovanie nariadenia
(Dozorný orgán)
Vzájomná spolupráca medzi dozornými orgánmi
(Vedúci dozorný orgán)
Dôvody aplikácie postupu pre naliehavé prípady
(Dotknutý dozorný orgán (orgány))
Dôvody odmietnutia žiadosti zo strany dožiadaného orgánu
(Dožiadaný dozorný orgán)
Predbežné opatrenie zo strany žiadajúceho dozorného orgánu
(Žiadajúci dozorný orgán)
Právomoci personálu vysielajúceho dozorného orgánu
(Dozorný orgán)
Prijatie predbežného opatrenia pri nesplnení povinnosti podľa čl. 62 ods. 2 druhá veta nariadenia
(Dozorné orgány v spoločnej operácii)
Preskúmanie záležitosti Európskym výborom pre ochranu údajov
(Dozorný orgán, Európska komisia, Predseda Európskeho výboru pre ochranu údajov)
Prijatie predbežných opatrení dotknutým dozorným orgánom
(Dotknutý dozorný orgán (orgány), Európsky výbor pre ochranu údajov, Európska komisia)
Vydanie naliehavého stanoviska alebo záväzného rozhodnutia
(Dozorný orgán)
Žiadosť o vydanie naliehavého stanoviska
(Dozorný orgán)


Nepriame práva

Názov regulácie
Povinnosť sprístupňovať záznamy dozornému orgánu
(Dozorný orgán)
Lehota na oznámenie porušenia ochrany osobných údajov
(Dozorný orgán)
Okolnosti vyžadujúce povinné konzultácie s dozorným orgánom
(Dozorný orgán)
Informácie poskytované dozornému orgánu zo strany prevádzkovateľa počas konzultácií
(Dozorný orgán)
Konzultácie realizované počas prijímania návrhov legislatívnych aktov
(Dozorný orgán)
Konzultácie s dozorným orgánom v oblasti sociálneho zabezpečenia a verejného zdravia
(Dozorný orgán)
Posudzovanie kódexu správania dozorným orgánom
(Dozorný orgán)
Informačná povinnosť certifikačných subjektov
(Dozorný orgán)
Odobranie akreditácie certifikačného subjektu
(Dozorný orgán, Národný akreditačný orgán)
Povinnosť zabezpečiť podmienky pre výkon činnosti dozorného orgánu
(Dozorný orgán)
Zabezpečenie nezávislej finančnej kontroly a samostatného verejného rozpočtu
(Dozorný orgán)
Vymenúvanie členov dozorného orgánu
(Člen dozorného orgánu)
Povinnosti dozorného orgánu po prijatí sťažnosti podľa ods. 2 čl. 56 nariadenia
(Vedúci dozorný orgán)
Oznamovanie informácií vedúcim dozorným orgánom iným dozorným orgánom
(Dozorný orgán)
Postup vedúceho dozorného orgánu v prípade súhlasu s podanou námietkou
(Dotknutý dozorný orgán (orgány))
Povinnosti prevádzkovateľa (alebo sprostredkovateľa) po oznámení rozhodnutia
(Dotknutý dozorný orgán (orgány), Vedúci dozorný orgán)
Povinnosti prevádzkovateľa (alebo sprostredkovateľa) po oznámení rozhodnutia
(Dotknutý dozorný orgán (orgány), Vedúci dozorný orgán)
Poskytovanie informácií medzi vedúcim dozorným orgánom a dotknutými dozornými orgánmi
(Dotknutý dozorný orgán (orgány), Vedúci dozorný orgán)
Poskytovanie informácií medzi vedúcim dozorným orgánom a dotknutými dozornými orgánmi
(Dotknutý dozorný orgán (orgány), Vedúci dozorný orgán)
Informácie poskytované žiadajúcemu dozornému orgánu zo strany dožiadaného dozorného orgánu
(Žiadajúci dozorný orgán)
Forma poskytovania informácií dožiadanými dozornými orgánmi
(Žiadajúci dozorný orgán)
Základné pravidlá vzájomnej spolupráce medzi dozornými orgánmi
(Dozorný orgán)
Lehota na prijatie rozhodnutia podľa čl. 65 ods. 1 nariadenia
(Dozorný orgán, Vedúci dozorný orgán)
Lehota na prijatie rozhodnutia podľa čl. 65 ods. 1 nariadenia
(Dozorný orgán, Vedúci dozorný orgán)
Oznamovacia a informačná povinnosť Predsedu Európskeho výboru pre ochranu údajov
(Dozorný orgán, Európska komisia, Verejnosť)


Vymedzenia

Názov regulácie
Doba platnosti vydanej certifikácie a podmienky jej predĺženia
(Certifikačný subjekt, Dozorný orgán)
Podmienky akreditácie certifikačných subjektov
(Dozorný orgán ktorý je príslušný podľa článku 55 alebo 56 nariadenia, Národný akreditačný orgán)
Platnosť povolení vydaných podľa čl. 26 ods. 2 smernice 95/46/ES
(Dozorný orgán)
Zánik povinností člena dozorného orgánu
(Člen dozorného orgánu)
Odvolanie člena dozorného orgánu
(Člen dozorného orgánu)
Obmedzenie výkonu dozoru v oblasti súdnej moci
(Dozorný orgán)
Určenie príslušnosti vedúceho dozorného orgánu v súlade s čl. 60 nariadenia
(Dozorný orgán hlavnej alebo jedinej prevádzkarne prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa)
Právo dozorného orgánu v kontexte podanej sťažnosti
(Dozorný orgán)
Postavenie vedúceho dozorného orgánu pri cezhraničnom spracúvaní
(Vedúci dozorný orgán)
Pôsobnosť dozorného orgánu na svojom území
(Dozorný orgán)
Žiadosť o pomoc alebo spoluprácu
(Dozorný orgán)
Výnimky v rámci prijatia naliehavého stanoviska alebo naliehavého záväzného rozhodnutia
(Dozorný orgán, Európsky výbor pre ochranu údajov)
Miestna príslušnosť súdov na podanie návrhu na začatie konania proti dozornému orgánu
(Dozorný orgán, Súd členského štátu)