Právnické osoby

Povinnosti

Názov regulácie
Prijatie opatrení pri porušení kódexu prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom
(Subjekt určený na monitorovanie súladu s kódexom správania)


Práva

Názov regulácie
Subjekt určený na monitorovanie súladu s kódexom správania
(Subjekt určený na monitorovanie súladu s kódexom správania)
Podmienky akreditácie subjektu určeného na monitorovanie súladu s kódexom správania
(Subjekt určený na monitorovanie súladu s kódexom správania)
Právo fyzickej alebo právnickej osoby na súdny prostriedok nápravy voči právne záväznému rozhodnutiu dozorného orgánu
(Právnická osoba, Fyzická osoba)


Sankcie

Názov regulácie
Osobitné ustanovenia o uložení správnej pokuty do 10 000 000,- EUR
(Certifikačný subjekt, Monitorujúci subjekt, Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)


Vymedzenia

Názov regulácie
Výnimky z uplatňovania čl. 56 nariadenia
(Orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt, Súkromnoprávne subjekty konajúce na základe článku 6 ods. 1 písm. c) alebo e) nariadenia)
Zosúladenie pravidiel ochrany osobných údajov pre oblasť cirkví a náboženských združení
(Cirkev a náboženské združenia)
Dozorný orgán pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov v cirkvách a náboženských združeniach
(Cirkev a náboženské združenia)