Prevádzkovateľ

Povinnosti

Názov regulácie
Zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti
Zásada obmedzenia účelu
Zásada minimalizácie údajov
Zásada správnosti
Zásada minimalizácie uchovávania
Zásada uchovania integrity a dôvernosti
Zásada zodpovednosti prevádzkovateľa za súlad s čl. 5 ods. 1
Zákonnosť spracúvania – súhlas dotknutej osoby
Zákonnosť spracúvania – plnenie zmluvy
Zákonnosť spracúvania – plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa
Zákonnosť spracúvania – ochrana životne dôležitých záujmov dotknutej osoby
Zákonnosť spracúvania – plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci
Zákonnosť spracúvania – oprávnený záujem prevádzkovateľa
Spracúvanie osobných údajov na iný ako pôvodne získaný účel
Povinnosť preukázania súhlasu so spracúvaním osobných údajov
Transparentnosť vyjadrenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov
Podmienky zákonného poskytovania služieb informačnej spoločnosti v kontexte dieťaťa
Povinnosti prevádzkovateľa na overenie pravosti súhlasu dieťaťa
Zákaz spracúvania osobitnej kategórie osobných údajov
Spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky alebo súvisiacich bezpečnostných opatrení založených na článku 6 ods. 1 nariadenia
Dôvody obmedzenia uplatňovania čl. 15 až 20 nariadenia
Opatrenia prevádzkovateľa s cieľom poskytovania informácií dotknutej osobe
Podpora výkonu práv dotknutej osoby
Informácie o opatreniach na základe čl. 15 až 22 nariadenia a príslušné súvisiace lehoty
Povinnosti prevádzkovateľa ak neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby
Informácie poskytované v prípade osobných údajov získaných od dotknutej osoby
Ďalšie informácie poskytované v prípade osobných údajov získaných od dotknutej osoby
Informácie poskytované dotknutej osobe pri úmysle prevádzkovateľa spracúvať jej údaje na iný ako pôvodný účel
Poskytované informácie ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby
Ďalšie poskytované informácie ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby
Zásady poskytovania informácií podľa č. 14 ods. 1 a 2 nariadenia
Poskytovanie informácií v prípade spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom na iný ako pôvodný účel
Povinnosť poskytnúť dotknutej osobe kópiu osobných údajov
Obmedzenie nepriaznivých dôsledkov na práva a slobody iných
Povinnosti prevádzkovateľa po uplatnení práva na vymazanie osobných údajov
Spracúvanie osobných údajov po uplatnení práva dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania
Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči dotknutej osobe v kontexte zrušenia obmedzenia spracúvania
Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči príjemcom
Obmedzenie uplatňovania práva na získanie osobných údajov
Obmedzenie nepriaznivých dôsledkov na práva a slobody iných
Zákaz spracúvania osobných údajov dotknutej osoby po uplatnení námietky podľa čl. 21, ods. 2 nariadenia
Povinnosť informovať dotknutú osobu existencii práva namietať spracúvanie jej osobných údajov
Obmedzenie uplatňovania čl. 22, ods. 1 nariadenia
Postup prevádzkovateľa v prípade uplatnenia postupu v zmysle čl. 22, ods. 2 písm. a) až c) nariadenia
Povinnosti prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov
Implementácia primeraných politík ochrany údajov zo strany prevádzkovateľa
Primerané technické a organizačné opatrenia na účinnú ochranu osobných údajov
Opatrenia prevádzkovateľa na zabezpečenie zásad a pravidiel štandardného spracúvania osobných údajov
Spracúvanie osobných údajov spoločnými prevádzkovateľmi
Zásady stanovenia úloh v rámci činnosti spoločných prevádzkovateľov
Rozsah poverenia zástupcu zo strany prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa
Záruky sprostredkovateľa za prijatie primeraných opatrení pri spracúvaní osobných údajov
Minimálny rozsah povinných náležitostí zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
Forma zmluvy alebo iného právneho aktu podľa čl. 28 ods. 3 a 4 nariadenia
Taxatívne vymedzenie minimálneho povinného obsahu záznamov o spracovateľských činnostiach
Forma vypracovania záznamov v zmysle čl. 30 ods. 1 a 2 nariadenia
Povinnosť sprístupňovať záznamy dozornému orgánu
Prijatie primeraných organizačných a technických opatrení
Posudzovanie primeranej úrovne bezpečnosti
Zabezpečenie súladu konania osôb v mene prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa s nariadením
Lehota na oznámenie porušenia ochrany osobných údajov
Minimálne obsahové náležitosti oznámenia o porušení ochrany osobných údajov
Dokumentačné opatrenia pri poručení ochrany osobných údajov
Oznamovanie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe
Forma a spôsob oznámenia podľa čl. 34 ods. 1 nariadenia
Typy spracúvania vyžadujúce posúdenie vplyvu – všeobecne
Spolupráca prevádzkovateľa a zodpovednej osoby
Situácie vyžadujúce obligatórne posúdenie vplyvu
Posudzovanie dosahu spracovateľských operácií
Získavanie názorov dotknutých osôb alebo ich zástupcov na zamýšľané spracúvanie
Situácie vyžadujúce prehodnotenie spracúvania osobných údajov
Okolnosti vyžadujúce povinné konzultácie s dozorným orgánom
Informácie poskytované dozornému orgánu zo strany prevádzkovateľa počas konzultácií
Konzultácie s dozorným orgánom v oblasti sociálneho zabezpečenia a verejného zdravia
Obligatórne určenie zodpovednej osoby u prevádzkovateľa a sprostredkovateľa
Základné požiadavky na pozíciu zodpovednej osoby
Zverejňovanie údajov o zodpovednej osobe
Povinnosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa v kontexte zodpovednej osoby
Zabezpečenie podpory činnosti zodpovednej osoby
Organizačné postavenie zodpovednej osoby
Poskytovanie informácií a povolenie prístupu z dôvodu certifikácie
Základné podmienky prenosu osobných údajov
Dokumentácia posúdenia a vhodných záruk
Povinnosti prevádzkovateľa (alebo sprostredkovateľa) po oznámení rozhodnutia
Primerané záruky v rámci spracúvania osobných údajov vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely


Nepriame povinnosti

Názov regulácie
Právo dotknutej osoby odvolať súhlas
Právo dotknutej osoby získať potvrdenie o spracovaní jej osobných údajov
Právo na informácie o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu osobných údajov
Právo dotknutej osoby na opravu jej osobných údajov
Dôvody oprávňujúce dotknutú osobu požadovať vymazanie osobných údajov
Prípady obmedzenia spracúvania osobných údajov dotknutej osoby
Právo dotknutej osoby na získanie a prenos jej osobných údajov
Prenos osobných údajov od jedného prevádzkovateľa k druhému
Právo dotknutej osoby namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov
Právo dotknutej osoby namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov na účely marketingu
Právo dotknutej osoby namietať spracúvanie jej osobných údajov na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely
Právo dotknutej osoby namietať voči rozhodnutiu, založenom na automatizovanom spracúvaní
Uplatňovanie práv dotknutej osoby v rámci spoločných prevádzkovateľov
Právne prostriedky nápravy proti samotnému prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi
Oprávnenia dozorného orgánu v kontexte oznamovacej povinnosti prevádzkovateľa
Zodpovedná osoba a plnenie iných úloh
Vyšetrovacie právomoci dozorného orgánu
Nápravné právomoci dozorného orgánu
Náhrada škody za spôsobenú majetkovú alebo nemajetkovú ujmu
Osobitné ustanovenia o zodpovednosti za škodu
Solidárna zodpovednosť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov


Práva

Názov regulácie
Oprávnenia prevádzkovateľa v kontexte neopodstatnených alebo neprimeraných žiadostí dotknutej osoby
Požadovanie dodatočných informácií zo strany prevádzkovateľa
Možnosti poskytovania informácií podľa čl. 13 a 14 nariadenia
Možnosti preukazovania splnenia povinností prevádzkovateľa
Schválený certifikačný mechanizmus a preukazovanie súladu s požiadavkami nariadenia
Štandardné zmluvné doložky medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
Možnosti a mechanizmy preukázania súladu s požiadavkami podľa čl. 32 ods. 1 nariadenia
Fakultatívne určenie zodpovednej osoby
Vypracovanie kódexov správania
Prenos osobných údajov v prípade absencie rozhodnutia podľa čl. 45 ods. 3 nariadenia


Nepriame práva

Názov regulácie
Ustanovenia k spracúvaniu osobitnej kategórie osobných údajov na účely podľa čl. 9, ods. 2, písm. h) nariadenia
Výnimka z povinnosti prevádzkovateľa uchovávať, spracúvať alebo získavať dodatočné informácie
Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov sprostredkovateľom prevádzkovateľovi
Oznamovanie dodatočných informácií pri porušení ochrany osobných údajov
Oprávnenia a postup dozorného orgánu v prípade osobitných situácií
Podpora pri vypracúvaní kódexov správania
Oznamovacia povinnosť vedúceho dozorného orgánu v prípade odmietnutia podanej žiadosti
Postup vedúceho dozorného orgánu a dotknutých dozorných orgánov v prípade čiastočného odmietnutia žiadosti


Sankcie

Názov regulácie
Osobitné ustanovenia o uložení správnej pokuty do 10 000 000,- EUR
Osobitné ustanovenia o uložení správnej pokuty do 20 000 000,- EUR
Pokuty za nesplnenie príkazu podľa čl. 58 ods. 2 nariadenia


Vymedzenia

Názov regulácie
Územná pôsobnosť nariadenia pre subjekty v EÚ
Územná pôsobnosť nariadenia pre subjekty mimo EÚ
Územná pôsobnosť nariadenia pre miesto s právom členského štátu
Výnimky zo zákazu spracúvania osobitnej kategórie osobných údajov
Výnimky z oznamovacej povinnosti voči dotknutej osobe
Certifikácia a zachovanie zodpovednosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa
Minimálne obsahové náležitosti záväzných vnútropodnikových pravidiel
Vykonateľnosť rozsudkov alebo rozhodnutí orgánov tretej krajiny o nutnosti prenosu alebo poskytnutia údajov
Podmienky prenosu osobných údajov pri absencii rozhodnutia o primeranosti alebo primeraných záruk
Upresnenia k prenosu údajov podľa čl. 49 ods. 1 písm. g) nariadenia
Výnimky z uplatňovania pravidiel v rámci prenosu údajov
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za škodu
Obmedzenie výnimiek uvedených v čl. 89 ods. 2 a 3 nariadenia na iné účely spracúvania