Dotknutý dozorný orgán (orgány)

Povinnosti

Názov regulácie
Záväznosť návrhu rozhodnutia pre dozorné orgány
Poskytovanie informácií medzi vedúcim dozorným orgánom a dotknutými dozornými orgánmi
Obmedzenie prijatia rozhodnutia počas plynutia lehôt podľa čl. 65 ods. 2 a 3 nariadenia


Nepriame povinnosti

Názov regulácie
Prijatie predbežných opatrení dotknutým dozorným orgánom


Práva

Názov regulácie
Dôvody aplikácie postupu pre naliehavé prípady
Prijatie predbežných opatrení dotknutým dozorným orgánom


Nepriame práva

Názov regulácie
Postup vedúceho dozorného orgánu v prípade súhlasu s podanou námietkou
Povinnosti prevádzkovateľa (alebo sprostredkovateľa) po oznámení rozhodnutia
Poskytovanie informácií medzi vedúcim dozorným orgánom a dotknutými dozornými orgánmi