Európsky výbor pre ochranu údajov

Povinnosti

Názov regulácie
Podpora pri vypracúvaní kódexov správania
Predloženie návrhu kódexu správania Komisii
Zhromažďovanie a zverejňovanie kódexov správania Európskym výborom pre ochranu údajov
Poskytovanie podpory pri implementácii certifikačných mechanizmov
Zverejňovanie certifikačných mechanizmov, pečatí a značiek ochrany Európskym výborom pre ochranu údajov
Vydanie stanoviska Európskeho výboru pre ochranu údajov
Vydanie stanoviska v zmysle čl. 64 ods. 1 a 2 nariadenia
Dôvody prijatia záväzného rozhodnutia Európskym výborom pre ochranu údajov
Lehota na prijatie rozhodnutia podľa čl. 65 ods. 1 nariadenia
Postup Európskeho výboru pre ochranu údajov pri zmeškaní lehôt podľa čl. 65 ods. 2 nariadenia
Nezávislosť Európskeho výboru pre ochranu údajov
Osobitné ustanovenia o nezávislosti činnosti Európskeho výboru pre ochranu údajov
Zverejňovanie stanovísk, usmernení, odporúčaní a najlepších postupov Európskym výborom pre ochranu údajov
Konzultácie Európskeho výboru pre ochranu údajov so zainteresovanými stranami
Výročná správa Európskeho výboru pre ochranu údajov o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní v Únii
Prijímanie rozhodnutí Európskym výborom pre ochranu údajov
Rokovací poriadok Európskeho výboru pre ochranu údajov
Voľba Predsedu Európskeho výboru pre ochranu údajov
Rozdelenie úloh medzi Predsedom a Podpredsedom Európskeho výboru pre ochranu údajov
Spolupráca Európskeho výboru pre ochranu údajov a Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov


Nepriame povinnosti

Názov regulácie
Špecifikácia postupov v rámci kooperácie medzi dozornými orgánmi


Práva

Názov regulácie
Prijatie predbežných opatrení dotknutým dozorným orgánom
Rozsah činnosti a základné právomoci Európskeho výboru pre ochranu údajov


Nepriame práva

Názov regulácie
Predloženie návrhu kódexu správania Európskemu výboru pre ochranu údajov
Predkladanie návrhu kritérií na akreditáciu príslušným dozorným orgánom
Vydanie stanoviska Európskeho výboru pre ochranu údajov
Spolupráca dozorných orgánov a Komisie s Európskym výborom pre ochranu údajov
Činnosť vedúceho alebo iného dozorného orgánu po prijatí konečného rozhodnutia
Rozsah spolupráce Európskeho výboru pre ochranu údajov a sekretariátu
Dôverné zasadnutia Európskeho výboru pre ochranu údajov


Vymedzenia

Názov regulácie
Výnimky v rámci prijatia naliehavého stanoviska alebo naliehavého záväzného rozhodnutia
Zriadenie Európskeho výboru pre ochranu údajov
Zloženie Európskeho výboru pre ochranu údajov
Obsah výročnej správy Európskeho výboru pre ochranu údajov