Monitorujúci subjekt

Sankcie

Názov regulácie
Osobitné ustanovenia o uložení správnej pokuty do 10 000 000,- EUR