Verejnosť

Práva

Názov regulácie
Prístup k osobným údajom v úradných dokumentoch


Nepriame práva

Názov regulácie
Oznamovacia a informačná povinnosť Predsedu Európskeho výboru pre ochranu údajov
Zverejňovanie stanovísk, usmernení, odporúčaní a najlepších postupov Európskym výborom pre ochranu údajov
Konzultácie Európskeho výboru pre ochranu údajov so zainteresovanými stranami
Oznamovanie delegovaného aktu