Sprostredkovateľ

Povinnosti

Názov regulácie
Zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti
Zásada obmedzenia účelu
Zásada minimalizácie údajov
Zásada správnosti
Zásada minimalizácie uchovávania
Zásada uchovania integrity a dôvernosti
Zákonnosť spracúvania – ochrana životne dôležitých záujmov dotknutej osoby
Zákaz spracúvania osobitnej kategórie osobných údajov
Rozsah poverenia zástupcu zo strany prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa
Podmienky zapojenia ďalšieho sprostredkovateľa do procesu spracúvania osobných údajov
Minimálny rozsah povinných náležitostí zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
Určenie identického rozsahu povinností pre ďalšieho sprostredkovateľa
Forma zmluvy alebo iného právneho aktu podľa čl. 28 ods. 3 a 4 nariadenia
Následky nedodržania účelov a prostriedkov spracúvania osobných údajov zo strany sprostredkovateľa
Povinnosť sprostredkovateľa spracúvať osobné údaje podľa pokynov prevádzkovateľa
Záznamy o kategóriách spracovateľských činností realizovaných v mene prevádzkovateľa
Forma vypracovania záznamov v zmysle čl. 30 ods. 1 a 2 nariadenia
Povinnosť sprístupňovať záznamy dozornému orgánu
Prijatie primeraných organizačných a technických opatrení
Posudzovanie primeranej úrovne bezpečnosti
Zabezpečenie súladu konania osôb v mene prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa s nariadením
Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov sprostredkovateľom prevádzkovateľovi
Minimálne obsahové náležitosti oznámenia o porušení ochrany osobných údajov
Posudzovanie dosahu spracovateľských operácií
Obligatórne určenie zodpovednej osoby u prevádzkovateľa a sprostredkovateľa
Zverejňovanie údajov o zodpovednej osobe
Povinnosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa v kontexte zodpovednej osoby
Zabezpečenie podpory činnosti zodpovednej osoby
Organizačné postavenie zodpovednej osoby
Poskytovanie informácií a povolenie prístupu z dôvodu certifikácie
Základné podmienky prenosu osobných údajov
Dokumentácia posúdenia a vhodných záruk
Povinnosti prevádzkovateľa (alebo sprostredkovateľa) po oznámení rozhodnutia
Primerané záruky v rámci spracúvania osobných údajov vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely


Nepriame povinnosti

Názov regulácie
Právne prostriedky nápravy proti samotnému prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi
Zodpovedná osoba a plnenie iných úloh
Vyšetrovacie právomoci dozorného orgánu
Nápravné právomoci dozorného orgánu
Náhrada škody za spôsobenú majetkovú alebo nemajetkovú ujmu
Osobitné ustanovenia o zodpovednosti za škodu
Solidárna zodpovednosť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov


Práva

Názov regulácie
Formy a spôsoby preukazovania dostatočných záruk zo strany sprostredkovateľa
Štandardné zmluvné doložky medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
Možnosti a mechanizmy preukázania súladu s požiadavkami podľa čl. 32 ods. 1 nariadenia
Fakultatívne určenie zodpovednej osoby
Vypracovanie kódexov správania
Prenos osobných údajov v prípade absencie rozhodnutia podľa čl. 45 ods. 3 nariadenia


Nepriame práva

Názov regulácie
Oznamovanie dodatočných informácií pri porušení ochrany osobných údajov
Podpora pri vypracúvaní kódexov správania
Postup vedúceho dozorného orgánu a dotknutých dozorných orgánov v prípade čiastočného odmietnutia žiadosti


Sankcie

Názov regulácie
Osobitné ustanovenia o uložení správnej pokuty do 10 000 000,- EUR
Osobitné ustanovenia o uložení správnej pokuty do 20 000 000,- EUR
Pokuty za nesplnenie príkazu podľa čl. 58 ods. 2 nariadenia


Vymedzenia

Názov regulácie
Územná pôsobnosť nariadenia pre subjekty v EÚ
Územná pôsobnosť nariadenia pre subjekty mimo EÚ
Územná pôsobnosť nariadenia pre miesto s právom členského štátu
Certifikácia a zachovanie zodpovednosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa
Minimálne obsahové náležitosti záväzných vnútropodnikových pravidiel
Vykonateľnosť rozsudkov alebo rozhodnutí orgánov tretej krajiny o nutnosti prenosu alebo poskytnutia údajov
Podmienky prenosu osobných údajov pri absencii rozhodnutia o primeranosti alebo primeraných záruk
Upresnenia k prenosu údajov podľa čl. 49 ods. 1 písm. g) nariadenia
Výnimky z uplatňovania pravidiel v rámci prenosu údajov
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za škodu
Obmedzenie výnimiek uvedených v čl. 89 ods. 2 a 3 nariadenia na iné účely spracúvania