Prevádzkovatelia a Sprostredkovatelia

Povinnosti

Názov regulácie
Zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Zásada obmedzenia účelu
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Zásada obmedzenia účelu
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Zásada minimalizácie údajov
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Zásada minimalizácie údajov
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Zásada správnosti
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Zásada správnosti
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Zásada minimalizácie uchovávania
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Zásada minimalizácie uchovávania
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Zásada uchovania integrity a dôvernosti
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Zásada uchovania integrity a dôvernosti
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Zásada zodpovednosti prevádzkovateľa za súlad s čl. 5 ods. 1
(Prevádzkovateľ)
Zákonnosť spracúvania – súhlas dotknutej osoby
(Prevádzkovateľ)
Zákonnosť spracúvania – plnenie zmluvy
(Prevádzkovateľ)
Zákonnosť spracúvania – plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa
(Prevádzkovateľ)
Zákonnosť spracúvania – ochrana životne dôležitých záujmov dotknutej osoby
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Zákonnosť spracúvania – ochrana životne dôležitých záujmov dotknutej osoby
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Zákonnosť spracúvania – plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci
(Prevádzkovateľ)
Zákonnosť spracúvania – oprávnený záujem prevádzkovateľa
(Prevádzkovateľ)
Spracúvanie osobných údajov na iný ako pôvodne získaný účel
(Prevádzkovateľ)
Povinnosť preukázania súhlasu so spracúvaním osobných údajov
(Prevádzkovateľ)
Transparentnosť vyjadrenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov
(Prevádzkovateľ)
Podmienky zákonného poskytovania služieb informačnej spoločnosti v kontexte dieťaťa
(Prevádzkovateľ)
Povinnosti prevádzkovateľa na overenie pravosti súhlasu dieťaťa
(Prevádzkovateľ)
Zákaz spracúvania osobitnej kategórie osobných údajov
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Zákaz spracúvania osobitnej kategórie osobných údajov
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky alebo súvisiacich bezpečnostných opatrení založených na článku 6 ods. 1 nariadenia
(Prevádzkovateľ)
Dôvody obmedzenia uplatňovania čl. 15 až 20 nariadenia
(Prevádzkovateľ)
Opatrenia prevádzkovateľa s cieľom poskytovania informácií dotknutej osobe
(Prevádzkovateľ)
Podpora výkonu práv dotknutej osoby
(Prevádzkovateľ)
Informácie o opatreniach na základe čl. 15 až 22 nariadenia a príslušné súvisiace lehoty
(Prevádzkovateľ)
Povinnosti prevádzkovateľa ak neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby
(Prevádzkovateľ)
Informácie poskytované v prípade osobných údajov získaných od dotknutej osoby
(Prevádzkovateľ)
Ďalšie informácie poskytované v prípade osobných údajov získaných od dotknutej osoby
(Prevádzkovateľ)
Informácie poskytované dotknutej osobe pri úmysle prevádzkovateľa spracúvať jej údaje na iný ako pôvodný účel
(Prevádzkovateľ)
Poskytované informácie ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby
(Prevádzkovateľ)
Ďalšie poskytované informácie ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby
(Prevádzkovateľ)
Zásady poskytovania informácií podľa č. 14 ods. 1 a 2 nariadenia
(Prevádzkovateľ)
Poskytovanie informácií v prípade spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom na iný ako pôvodný účel
(Prevádzkovateľ)
Povinnosť poskytnúť dotknutej osobe kópiu osobných údajov
(Prevádzkovateľ)
Obmedzenie nepriaznivých dôsledkov na práva a slobody iných
(Prevádzkovateľ)
Povinnosti prevádzkovateľa po uplatnení práva na vymazanie osobných údajov
(Prevádzkovateľ)
Spracúvanie osobných údajov po uplatnení práva dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania
(Prevádzkovateľ)
Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči dotknutej osobe v kontexte zrušenia obmedzenia spracúvania
(Prevádzkovateľ)
Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči príjemcom
(Prevádzkovateľ)
Obmedzenie uplatňovania práva na získanie osobných údajov
(Prevádzkovateľ)
Obmedzenie nepriaznivých dôsledkov na práva a slobody iných
(Prevádzkovateľ)
Zákaz spracúvania osobných údajov dotknutej osoby po uplatnení námietky podľa čl. 21, ods. 2 nariadenia
(Prevádzkovateľ)
Povinnosť informovať dotknutú osobu existencii práva namietať spracúvanie jej osobných údajov
(Prevádzkovateľ)
Obmedzenie uplatňovania čl. 22, ods. 1 nariadenia
(Prevádzkovateľ)
Postup prevádzkovateľa v prípade uplatnenia postupu v zmysle čl. 22, ods. 2 písm. a) až c) nariadenia
(Prevádzkovateľ)
Povinnosti prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov
(Prevádzkovateľ)
Implementácia primeraných politík ochrany údajov zo strany prevádzkovateľa
(Prevádzkovateľ)
Primerané technické a organizačné opatrenia na účinnú ochranu osobných údajov
(Prevádzkovateľ)
Opatrenia prevádzkovateľa na zabezpečenie zásad a pravidiel štandardného spracúvania osobných údajov
(Prevádzkovateľ)
Spracúvanie osobných údajov spoločnými prevádzkovateľmi
(Prevádzkovateľ, Spoloční prevádzkovatelia)
Spracúvanie osobných údajov spoločnými prevádzkovateľmi
(Prevádzkovateľ, Spoloční prevádzkovatelia)
Zásady stanovenia úloh v rámci činnosti spoločných prevádzkovateľov
(Prevádzkovateľ, Spoloční prevádzkovatelia)
Zásady stanovenia úloh v rámci činnosti spoločných prevádzkovateľov
(Prevádzkovateľ, Spoloční prevádzkovatelia)
Určenie zástupcu prevádzkovateľa neusadeného v Únii
(Prevádzkovateľ neusadený v Únii, Sprostredkovateľ neusadený v Únii)
Určenie zástupcu prevádzkovateľa neusadeného v Únii
(Prevádzkovateľ neusadený v Únii, Sprostredkovateľ neusadený v Únii)
Určenie miesta výkonu činnosti zástupcu prevádzkovateľa neusadeného v Únii
(Prevádzkovateľ neusadený v Únii, Zástupca prevádzkovateľov ktorí nie sú usadení v Únii)
Určenie miesta výkonu činnosti zástupcu prevádzkovateľa neusadeného v Únii
(Prevádzkovateľ neusadený v Únii, Zástupca prevádzkovateľov ktorí nie sú usadení v Únii)
Rozsah poverenia zástupcu zo strany prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Rozsah poverenia zástupcu zo strany prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Záruky sprostredkovateľa za prijatie primeraných opatrení pri spracúvaní osobných údajov
(Prevádzkovateľ)
Podmienky zapojenia ďalšieho sprostredkovateľa do procesu spracúvania osobných údajov
(Sprostredkovateľ)
Minimálny rozsah povinných náležitostí zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Minimálny rozsah povinných náležitostí zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Určenie identického rozsahu povinností pre ďalšieho sprostredkovateľa
(Sprostredkovateľ)
Forma zmluvy alebo iného právneho aktu podľa čl. 28 ods. 3 a 4 nariadenia
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Forma zmluvy alebo iného právneho aktu podľa čl. 28 ods. 3 a 4 nariadenia
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Následky nedodržania účelov a prostriedkov spracúvania osobných údajov zo strany sprostredkovateľa
(Sprostredkovateľ)
Povinnosť sprostredkovateľa spracúvať osobné údaje podľa pokynov prevádzkovateľa
(Osoba konajúca na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, Sprostredkovateľ)
Povinnosť sprostredkovateľa spracúvať osobné údaje podľa pokynov prevádzkovateľa
(Osoba konajúca na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, Sprostredkovateľ)
Taxatívne vymedzenie minimálneho povinného obsahu záznamov o spracovateľských činnostiach
(Prevádzkovateľ, Zástupca prevádzkovateľa)
Taxatívne vymedzenie minimálneho povinného obsahu záznamov o spracovateľských činnostiach
(Prevádzkovateľ, Zástupca prevádzkovateľa)
Záznamy o kategóriách spracovateľských činností realizovaných v mene prevádzkovateľa
(Sprostredkovateľ, Zástupca sprostredkovateľa)
Záznamy o kategóriách spracovateľských činností realizovaných v mene prevádzkovateľa
(Sprostredkovateľ, Zástupca sprostredkovateľa)
Forma vypracovania záznamov v zmysle čl. 30 ods. 1 a 2 nariadenia
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ, Zástupca prevádzkovateľa, Zástupca sprostredkovateľa)
Forma vypracovania záznamov v zmysle čl. 30 ods. 1 a 2 nariadenia
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ, Zástupca prevádzkovateľa, Zástupca sprostredkovateľa)
Forma vypracovania záznamov v zmysle čl. 30 ods. 1 a 2 nariadenia
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ, Zástupca prevádzkovateľa, Zástupca sprostredkovateľa)
Forma vypracovania záznamov v zmysle čl. 30 ods. 1 a 2 nariadenia
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ, Zástupca prevádzkovateľa, Zástupca sprostredkovateľa)
Povinnosť sprístupňovať záznamy dozornému orgánu
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ, Zástupca prevádzkovateľa, Zástupca sprostredkovateľa)
Povinnosť sprístupňovať záznamy dozornému orgánu
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ, Zástupca prevádzkovateľa, Zástupca sprostredkovateľa)
Povinnosť sprístupňovať záznamy dozornému orgánu
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ, Zástupca prevádzkovateľa, Zástupca sprostredkovateľa)
Povinnosť sprístupňovať záznamy dozornému orgánu
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ, Zástupca prevádzkovateľa, Zástupca sprostredkovateľa)
Spolupráca s dozorným orgánom
(Zástupca prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa)
Prijatie primeraných organizačných a technických opatrení
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Prijatie primeraných organizačných a technických opatrení
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Posudzovanie primeranej úrovne bezpečnosti
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Posudzovanie primeranej úrovne bezpečnosti
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Zabezpečenie súladu konania osôb v mene prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa s nariadením
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Zabezpečenie súladu konania osôb v mene prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa s nariadením
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Lehota na oznámenie porušenia ochrany osobných údajov
(Prevádzkovateľ)
Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov sprostredkovateľom prevádzkovateľovi
(Sprostredkovateľ)
Minimálne obsahové náležitosti oznámenia o porušení ochrany osobných údajov
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Minimálne obsahové náležitosti oznámenia o porušení ochrany osobných údajov
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Dokumentačné opatrenia pri poručení ochrany osobných údajov
(Prevádzkovateľ)
Oznamovanie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe
(Prevádzkovateľ)
Forma a spôsob oznámenia podľa čl. 34 ods. 1 nariadenia
(Prevádzkovateľ)
Typy spracúvania vyžadujúce posúdenie vplyvu – všeobecne
(Prevádzkovateľ)
Spolupráca prevádzkovateľa a zodpovednej osoby
(Prevádzkovateľ)
Situácie vyžadujúce obligatórne posúdenie vplyvu
(Prevádzkovateľ)
Posudzovanie dosahu spracovateľských operácií
(Dozorný orgán, Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Posudzovanie dosahu spracovateľských operácií
(Dozorný orgán, Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Získavanie názorov dotknutých osôb alebo ich zástupcov na zamýšľané spracúvanie
(Prevádzkovateľ)
Situácie vyžadujúce prehodnotenie spracúvania osobných údajov
(Prevádzkovateľ)
Okolnosti vyžadujúce povinné konzultácie s dozorným orgánom
(Prevádzkovateľ)
Informácie poskytované dozornému orgánu zo strany prevádzkovateľa počas konzultácií
(Prevádzkovateľ)
Konzultácie s dozorným orgánom v oblasti sociálneho zabezpečenia a verejného zdravia
(Prevádzkovateľ)
Obligatórne určenie zodpovednej osoby u prevádzkovateľa a sprostredkovateľa
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Obligatórne určenie zodpovednej osoby u prevádzkovateľa a sprostredkovateľa
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Základné požiadavky na pozíciu zodpovednej osoby
(Prevádzkovateľ)
Zverejňovanie údajov o zodpovednej osobe
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Zverejňovanie údajov o zodpovednej osobe
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Povinnosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa v kontexte zodpovednej osoby
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Povinnosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa v kontexte zodpovednej osoby
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Zabezpečenie podpory činnosti zodpovednej osoby
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Zabezpečenie podpory činnosti zodpovednej osoby
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Organizačné postavenie zodpovednej osoby
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Organizačné postavenie zodpovednej osoby
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Povinnosť mlčanlivosti zodpovednej osoby
(Zodpovedná osoba)
Iné povinnosti zodpovednej osoby
(Zodpovedná osoba)
Monitorovanie dodržiavania kódexu správania
(Združenia a iné subjekty zastupujúce kategórie prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov)
Posudzovanie kódexu správania dozorným orgánom
(Združenia a iné subjekty zastupujúce kategórie prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov)
Poskytovanie informácií a povolenie prístupu z dôvodu certifikácie
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Poskytovanie informácií a povolenie prístupu z dôvodu certifikácie
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Základné podmienky prenosu osobných údajov
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Základné podmienky prenosu osobných údajov
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Dokumentácia posúdenia a vhodných záruk
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Dokumentácia posúdenia a vhodných záruk
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Povinnosti prevádzkovateľa (alebo sprostredkovateľa) po oznámení rozhodnutia
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ, Vedúci dozorný orgán)
Povinnosti prevádzkovateľa (alebo sprostredkovateľa) po oznámení rozhodnutia
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ, Vedúci dozorný orgán)
Primerané záruky v rámci spracúvania osobných údajov vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Primerané záruky v rámci spracúvania osobných údajov vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)


Nepriame povinnosti

Názov regulácie
Právo dotknutej osoby odvolať súhlas
(Prevádzkovateľ)
Právo dotknutej osoby získať potvrdenie o spracovaní jej osobných údajov
(Prevádzkovateľ)
Právo na informácie o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu osobných údajov
(Prevádzkovateľ)
Právo dotknutej osoby na opravu jej osobných údajov
(Prevádzkovateľ)
Dôvody oprávňujúce dotknutú osobu požadovať vymazanie osobných údajov
(Prevádzkovateľ)
Prípady obmedzenia spracúvania osobných údajov dotknutej osoby
(Prevádzkovateľ)
Právo dotknutej osoby na získanie a prenos jej osobných údajov
(Prevádzkovateľ)
Prenos osobných údajov od jedného prevádzkovateľa k druhému
(Prevádzkovateľ)
Právo dotknutej osoby namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov
(Prevádzkovateľ)
Právo dotknutej osoby namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov na účely marketingu
(Prevádzkovateľ)
Právo dotknutej osoby namietať spracúvanie jej osobných údajov na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely
(Prevádzkovateľ)
Právo dotknutej osoby namietať voči rozhodnutiu, založenom na automatizovanom spracúvaní
(Prevádzkovateľ)
Uplatňovanie práv dotknutej osoby v rámci spoločných prevádzkovateľov
(Prevádzkovateľ)
Právne prostriedky nápravy proti samotnému prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Právne prostriedky nápravy proti samotnému prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Oprávnenia dozorného orgánu v kontexte oznamovacej povinnosti prevádzkovateľa
(Prevádzkovateľ)
Zodpovedná osoba a plnenie iných úloh
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Zodpovedná osoba a plnenie iných úloh
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Vyšetrovacie právomoci dozorného orgánu
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Vyšetrovacie právomoci dozorného orgánu
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Nápravné právomoci dozorného orgánu
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Nápravné právomoci dozorného orgánu
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Náhrada škody za spôsobenú majetkovú alebo nemajetkovú ujmu
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Náhrada škody za spôsobenú majetkovú alebo nemajetkovú ujmu
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Osobitné ustanovenia o zodpovednosti za škodu
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Osobitné ustanovenia o zodpovednosti za škodu
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Solidárna zodpovednosť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Solidárna zodpovednosť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Nárok na náhradu škody
(Prevádzkovateľ(ia) zapojený(í) do toho istého spracúvania, Sprostredkovateľ(ia) zapojený(í) do toho istého spracúvania)
Nárok na náhradu škody
(Prevádzkovateľ(ia) zapojený(í) do toho istého spracúvania, Sprostredkovateľ(ia) zapojený(í) do toho istého spracúvania)


Práva

Názov regulácie
Oprávnenia prevádzkovateľa v kontexte neopodstatnených alebo neprimeraných žiadostí dotknutej osoby
(Prevádzkovateľ)
Požadovanie dodatočných informácií zo strany prevádzkovateľa
(Prevádzkovateľ)
Možnosti poskytovania informácií podľa čl. 13 a 14 nariadenia
(Prevádzkovateľ)
Možnosti preukazovania splnenia povinností prevádzkovateľa
(Prevádzkovateľ)
Schválený certifikačný mechanizmus a preukazovanie súladu s požiadavkami nariadenia
(Prevádzkovateľ)
Formy a spôsoby preukazovania dostatočných záruk zo strany sprostredkovateľa
(Sprostredkovateľ)
Štandardné zmluvné doložky medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Štandardné zmluvné doložky medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Možnosti a mechanizmy preukázania súladu s požiadavkami podľa čl. 32 ods. 1 nariadenia
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Možnosti a mechanizmy preukázania súladu s požiadavkami podľa čl. 32 ods. 1 nariadenia
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Určenie spoločnej zodpovednej osoby v rámci skupiny podnikov
(Skupina podnikov)
Fakultatívne určenie zodpovednej osoby
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ, Združenia a iné subjekty zastupujúce kategórie prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov)
Fakultatívne určenie zodpovednej osoby
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ, Združenia a iné subjekty zastupujúce kategórie prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov)
Fakultatívne určenie zodpovednej osoby
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ, Združenia a iné subjekty zastupujúce kategórie prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov)
Ustanovenie zamestnanca do funkcie zodpovednej osoby
(Člen personálu prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, Zamestnanec)
Zodpovedná osoba a plnenie iných úloh
(Zodpovedná osoba)
Vypracovanie kódexov správania
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ, Združenia a iné subjekty zastupujúce kategórie prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov)
Vypracovanie kódexov správania
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ, Združenia a iné subjekty zastupujúce kategórie prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov)
Vypracovanie kódexov správania
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ, Združenia a iné subjekty zastupujúce kategórie prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov)
Implementácia kódexov správania subjektmi nespadajúcimi do pôsobnosti nariadenia
(Združenia a iné subjekty zastupujúce kategórie prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov)
Prenos osobných údajov v prípade absencie rozhodnutia podľa čl. 45 ods. 3 nariadenia
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Prenos osobných údajov v prípade absencie rozhodnutia podľa čl. 45 ods. 3 nariadenia
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Nárok na náhradu škody
(Prevádzkovateľ ktorý zaplatil náhradu škody v plnej výške, Sprostredkovateľ ktorý zaplatil náhradu škody v plnej výške)
Nárok na náhradu škody
(Prevádzkovateľ ktorý zaplatil náhradu škody v plnej výške, Sprostredkovateľ ktorý zaplatil náhradu škody v plnej výške)


Nepriame práva

Názov regulácie
Ustanovenia k spracúvaniu osobitnej kategórie osobných údajov na účely podľa čl. 9, ods. 2, písm. h) nariadenia
(Odborník podliehajúci povinnosti zachovávať profesijné tajomstvo podľa práva Únie alebo práva členského štátu, Osoba podliehajúca povinnosti mlčanlivosti, Prevádzkovateľ)
Výnimka z povinnosti prevádzkovateľa uchovávať, spracúvať alebo získavať dodatočné informácie
(Prevádzkovateľ)
Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov sprostredkovateľom prevádzkovateľovi
(Prevádzkovateľ)
Oznamovanie dodatočných informácií pri porušení ochrany osobných údajov
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Oznamovanie dodatočných informácií pri porušení ochrany osobných údajov
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Oprávnenia a postup dozorného orgánu v prípade osobitných situácií
(Prevádzkovateľ)
Povinnosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa v kontexte zodpovednej osoby
(Zodpovedná osoba)
Zabezpečenie podpory činnosti zodpovednej osoby
(Zodpovedná osoba)
Organizačné postavenie zodpovednej osoby
(Zodpovedná osoba)
Podpora pri vypracúvaní kódexov správania
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Podpora pri vypracúvaní kódexov správania
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Zásada bezplatného plnenia úloh dozorného orgánu pre dotknutú osobu
(Dotknutá osoba, Zodpovedná osoba)
Oznamovacia povinnosť vedúceho dozorného orgánu v prípade prijatia podanej žiadosti
(Hlavná prevádzkareň alebo jediná prevádzkareň prevádzkovateľa prípadne sprostredkovateľa)
Oznamovacia povinnosť vedúceho dozorného orgánu v prípade odmietnutia podanej žiadosti
(Prevádzkovateľ, Sťažovateľ)
Postup vedúceho dozorného orgánu a dotknutých dozorných orgánov v prípade čiastočného odmietnutia žiadosti
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ, Sťažovateľ)
Postup vedúceho dozorného orgánu a dotknutých dozorných orgánov v prípade čiastočného odmietnutia žiadosti
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ, Sťažovateľ)


Sankcie

Názov regulácie
Osobitné ustanovenia o uložení správnej pokuty do 10 000 000,- EUR
(Certifikačný subjekt, Monitorujúci subjekt, Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Osobitné ustanovenia o uložení správnej pokuty do 10 000 000,- EUR
(Certifikačný subjekt, Monitorujúci subjekt, Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Osobitné ustanovenia o uložení správnej pokuty do 20 000 000,- EUR
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Osobitné ustanovenia o uložení správnej pokuty do 20 000 000,- EUR
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Pokuty za nesplnenie príkazu podľa čl. 58 ods. 2 nariadenia
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Pokuty za nesplnenie príkazu podľa čl. 58 ods. 2 nariadenia
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)


Vymedzenia

Názov regulácie
Uplatňovanie smernice 2000/31/ES
(Poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti)
Územná pôsobnosť nariadenia pre subjekty v EÚ
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Územná pôsobnosť nariadenia pre subjekty v EÚ
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Územná pôsobnosť nariadenia pre subjekty mimo EÚ
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Územná pôsobnosť nariadenia pre subjekty mimo EÚ
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Územná pôsobnosť nariadenia pre miesto s právom členského štátu
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Územná pôsobnosť nariadenia pre miesto s právom členského štátu
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Výnimky zo zákazu spracúvania osobitnej kategórie osobných údajov
(Prevádzkovateľ)
Obmedzenie povinnosti uvedenej v čl. 27 ods. 1 nariadenia
(Orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt, Prevádzkovateľ neusadený v Únii)
Výnimka z povinností, ustanovených v zmysle čl. 30 ods. 1 a 2 nariadenia
(Podnik alebo organizácia ktorá zamestnáva menej ako 250 osôb)
Výnimky z oznamovacej povinnosti voči dotknutej osobe
(Prevádzkovateľ)
Úlohy zodpovednej osoby
(Zodpovedná osoba)
Možnosti preukazovania súladu subjektmi, na ktoré sa nariadenie nevzťahuje
(Prevádzkovateľ na ktorého sa nevzťahuje nariadenie, Sprostredkovateľ na ktorého sa nevzťahuje nariadenie)
Možnosti preukazovania súladu subjektmi, na ktoré sa nariadenie nevzťahuje
(Prevádzkovateľ na ktorého sa nevzťahuje nariadenie, Sprostredkovateľ na ktorého sa nevzťahuje nariadenie)
Certifikácia a zachovanie zodpovednosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Certifikácia a zachovanie zodpovednosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Minimálne obsahové náležitosti záväzných vnútropodnikových pravidiel
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Minimálne obsahové náležitosti záväzných vnútropodnikových pravidiel
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Vykonateľnosť rozsudkov alebo rozhodnutí orgánov tretej krajiny o nutnosti prenosu alebo poskytnutia údajov
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Vykonateľnosť rozsudkov alebo rozhodnutí orgánov tretej krajiny o nutnosti prenosu alebo poskytnutia údajov
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Podmienky prenosu osobných údajov pri absencii rozhodnutia o primeranosti alebo primeraných záruk
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Podmienky prenosu osobných údajov pri absencii rozhodnutia o primeranosti alebo primeraných záruk
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Upresnenia k prenosu údajov podľa čl. 49 ods. 1 písm. g) nariadenia
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Upresnenia k prenosu údajov podľa čl. 49 ods. 1 písm. g) nariadenia
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Výnimky z uplatňovania pravidiel v rámci prenosu údajov
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Výnimky z uplatňovania pravidiel v rámci prenosu údajov
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za škodu
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za škodu
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Osobitné ustanovenia k spracúvaniu osobných údajov v rámci skupiny podnikov
(Podniky zapojené do spoločnej hospodárskej činnosti, Skupina podnikov)
Osobitné ustanovenia k spracúvaniu osobných údajov v rámci skupiny podnikov
(Podniky zapojené do spoločnej hospodárskej činnosti, Skupina podnikov)
Obmedzenie výnimiek uvedených v čl. 89 ods. 2 a 3 nariadenia na iné účely spracúvania
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)
Obmedzenie výnimiek uvedených v čl. 89 ods. 2 a 3 nariadenia na iné účely spracúvania
(Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ)