Zodpovedná osoba

Povinnosti

Názov regulácie
Povinnosť mlčanlivosti zodpovednej osoby
Iné povinnosti zodpovednej osoby


Práva

Názov regulácie
Zodpovedná osoba a plnenie iných úloh


Nepriame práva

Názov regulácie
Povinnosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa v kontexte zodpovednej osoby
Zabezpečenie podpory činnosti zodpovednej osoby
Organizačné postavenie zodpovednej osoby
Zásada bezplatného plnenia úloh dozorného orgánu pre dotknutú osobu


Vymedzenia

Názov regulácie
Úlohy zodpovednej osoby