Právne predpisy Slovenskej republikyNázov dokumentu Garant Linka
1. Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe ÚV SR Linka na strom
2. Zákon č. 121/2011 Z. z. o zrušení Protidrogového fondu ÚV SR Linka na strom
3. Zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky ÚV SR Linka na strom
4. Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach ÚV SR Linka na strom
5. Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva ÚV SR Linka na strom
6. Zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ÚV SR Linka na strom
7. Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ÚV SR Linka na strom
8. Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme ÚV SR Linka na strom
9. Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ÚV SR Linka na strom
10. Zákon č. 553/2001 Z. z. o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením ÚV SR Linka na strom
11. Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín ÚV SR Linka na strom
12. Zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe ÚV SR Linka na strom
13. Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve ÚV SR Linka na strom
14. Vyhláška č. 505/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o systemizácii štátnozamestnaneckých miest, o štátnozamestnaneckom mieste vhodnom pre absolventa, o minimálnom počte štátnozamestnaneckých miest a o oznamovacej povinnosti služobného úradu ÚV SR Linka na strom
15. Vyhláška č. 400/2019 Z. z., ktorou sa vydáva Etický kódex štátneho zamestnanca ÚV SR Linka na strom
16. Vyhláška č. 298/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na petičný systém, spôsob ich posudzovania, spôsob identifikácie petičného systému a náležitosti osvedčenia o atestácii petičného systému ÚV SR Linka na strom
17. Vyhláška č. 136/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o služobnom hodnotení ÚV SR Linka na strom
18. Vyhláška č. 128/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu údajov poskytovaných do registra výberových konaní, do registra úspešných absolventov a do registra nadbytočných štátnych zamestnancov ÚV SR Linka na strom
19. Vyhláška č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach ÚV SR Linka na strom
20. Vyhláška č. 126/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vzdelávaní štátnych zamestnancov ÚV SR Linka na strom
21. Vyhláška č. 21/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytovanie dotácií a kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytovanie dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky ÚV SR Linka na strom
22. Nariadenie č. 114/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky ÚV SR Linka na strom
23. Nariadenie č. 113/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služby ÚV SR Linka na strom
24. Nariadenie č. 393/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ÚV SR Linka na strom
25. Nariadenie č. 535/2011 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov ÚV SR Linka na strom
26. Nariadenie č. 122/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma zahraničného príspevku, kategórie operácie v závislosti od miery rizík a ďalšie podrobnosti súvisiace s poskytovaním zahraničného príspevku ÚV SR Linka na strom
27. Nariadenie č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní ÚV SR Linka na strom
28. Nariadenie č. 221/1999 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva ÚV SR Linka na strom
29. Opatrenie č. 490/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty ÚV SR Linka na strom
30. Opatrenie č. 123/2017 Z. z. ÚV SR Linka na strom
31. Opatrenie č. 390/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty ÚV SR Linka na strom
32. Opatrenie č. 123/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam krajín so sťaženými životnými podmienkami ÚV SR Linka na strom
33. Oznámenie č. 401/2014 Z. z. ÚV SR Linka na strom
34. Oznámenie č. 182/2016 Z. z. ÚV SR Linka na strom
35. Oznámenie č. 121/2017 Z. z. ÚV SR Linka na strom