Právne predpisy Slovenskej republikyNázov dokumentu Garant Linka
1. Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti NBÚ Linka na strom
2. Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (zákon o dôveryhodných službách) NBÚ Linka na strom
3. Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností NBÚ Linka na strom
4. Vyhláška č. 436/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení NBÚ Linka na strom
5. Vyhláška č. 48/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností NBÚ Linka na strom
6. Vyhláška č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení NBÚ Linka na strom
7. Vyhláška č. 166/2018 Z. z. o podrobnostiach o technickom, technologickom a personálnom vybavení jednotky pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov NBÚ Linka na strom
8. Vyhláška č. 165/2018 Z. z., ktorou sa určujú identifikačné kritériá pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických bezpečnostných incidentov a podrobnosti hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov NBÚ Linka na strom
9. Vyhláška č. 164/2018 Z. z., ktorou sa určujú identifikačné kritériá prevádzkovanej služby (kritériá základnej služby) NBÚ Linka na strom
10. Vyhláška č. 135/2016 Z. z. o skúške bezpečnostného zamestnanca NBÚ Linka na strom
11. Vyhláška č. 134/2016 Z. z. o personálnej bezpečnosti NBÚ Linka na strom
12. Vyhláška č. 301/2013 Z. z. o priemyselnej bezpečnosti a o bezpečnostnom projekte podnikateľa NBÚ Linka na strom
13. Vyhláška č. 340/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o šifrovej ochrane informácií NBÚ Linka na strom
14. Vyhláška č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti technických prostriedkov NBÚ Linka na strom
15. Vyhláška č. 337/2004 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov a o ich používaní NBÚ Linka na strom
16. Vyhláška č. 336/1999 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o zákaze chemických zbraní NBÚ Linka na strom
17. Nariadenie č. 216/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností NBÚ Linka na strom