Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Regulácie | Adresáti reguláciíNázov regulácie
1. Predmet úpravy (§1)
2. Verejné zdravotníctvo (§2)
3. Verejné zdravie (§2)
4. Determinanty zdravia (§2)
5. Životné podmienky (§2)
6. Pracovné podmienky (§2)
7. Zdravé životné podmienky (§2)
8. Zdraviu škodlivé faktory životného prostredia a pracovného prostredia (§2)
9. Prevencia ochorení a iných porúch zdravia (§2)
10. Spôsob života (§2)
11. Hodnotenie vplyvov na verejné zdravie (§2)
12. Prenosné ochorenie (§2)
13. Nemocničná nákaza (§2)
14. Izolácia (§2)
15. Karanténne opatrenia (§2)
16. Epidemiologický dohľad (§2)
17. Epidémia (§2)
18. Pandémia (§2)
19. Epidemiologicky závažná činnosť (§2)
20. Zdravá výživa (§2)
21. Zdravotný dohľad (§2)
22. Riziko (§2)
23. Hodnotenie rizika (§2)
24. Riadenie rizika (§2)
25. Riziková práca (§2)
26. Expozícia (§2)
27. Limit (§2)
28. Zamestnávateľ (§2)
29. Zamestnanec (§2)
30. Prevádzkový poriadok (§2)
31. Systém rýchlej výstrahy (§2)
32. Ohrozenie verejného zdravia (§2)
33. Manažment rizík pri zásobovaní pitnou vodou (§2)
34. Orgány verejného zdravotníctva (§3)
35. Zabezpečenie jednotného postupu orgánov verejného zdravotníctva (§3)
36. Spolupráca orgánov verejného zdravotníctva (§3)
37. Spolupráca Úradu verejného zdravotníctva s orgánmi štátnej správy v oblasti inšpekcie práce a ostatnými orgánmi dozoru (§3)
38. Vymedzenie pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (§4)
39. Pôsobnosť Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v sektore práce, sociálnych vecí a rodiny (§4)
40. Úrad verejného zdravotníctva (§5)
41. Činnosť Úradu verejného zdravotníctva a hlavný hygienik Slovenskej republiky (§5)
42. Postavenie Úradu verejného zdravotníctva voči regionálnym úradom verejného zdravotníctva (§5)
43. Pôsobnosť a hlavná činnosť Úradu verejného zdravotníctva (§5)
44. Pôsobnosť Úradu verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov (§5)
45. Pôsobnosť Úradu verejného zdravotníctva podľa § 5, ods. 4 a 5 tohto zákona (§5)
46. Oprávnenie Úradu verejného zdravotníctva požadovať pri plnení svojich úloh od vybraných subjektov informácie a podklady (§5)
47. Regionálne úrady verejného zdravotníctva (§6)
48. Pôsobnosť a hlavná činnosť regionálneho hygienika (§6)
49. Vymedzenie pôsobnosti a činností regionálneho úradu verejného zdravotníctva (§6)
50. Pôsobnosť Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v sídle kraja (§6)
51. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (§6)
52. Pôsobnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva podľa § 6, odsekov 3 a 4 tohto zákona (§6)
53. Vymedzenie osobitnej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade (§6)
54. Právomoc regionálneho úradu verejného zdravotníctva v súvislosti s s krízovou situáciou z dôvodu ochorenia COVID-19 (§6)
55. Zrušenie rozhodnutia podľa § 6 odseku 8 tohto zákona (§6)
56. Vymedzenie činnosti orgánov verejného zdravotníctva uvedených v (§7)
57. Národné referenčné centrum (§8)
58. Zriaďovanie národných referenčných centier (§8)
59. Pôsobnosť a činnosť Národného referenčného centra (§8)
60. Podmienky schválenia zriadenia národného referenčného centra (§8)
61. Obsahové náležitosti žiadosti o schválenie zriadenia národného referenčného centra (§8)
62. Obsahové náležitosti návrhu štatútu národného referenčného centra (§8)
63. Schválenie a registrácia národného referenčného centra (§8)
64. Zrušenie národného referenčného centra (§8)
65. Úlohy na úseku prevencie ochorení a iných porúch zdravia (§10)
66. Špecializované úlohy verejného zdravotníctva (§11)
67. Rozdelenie opatrení na predchádzanie ochoreniam (§12)
68. Vymedzenie opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení (§12)
69. Vymedzenie opatrení na predchádzanie vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia a na ich obmedzenie (§12)
70. Vymedzenie opatrení na predchádzanie vzniku ochorení podmienených prácou a na ich obmedzenie (§12)
71. Nariadenie opatrení na predchádzanie ochoreniam (§12)
72. Posudková činnosť (§13)
73. Rozhodovanie vo veciach, ktoré posudzuje príslušný orgán verejného zdravotníctva z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie (§13)
74. Vydávanie záväzných stanovísk stanoviska Úradom pre verejné zdravotníctvo alebo Regionálnym úradom pre verejné zdravotníctvo (§13)
75. Vymedzenie ďalších činností a oblastí pôsobnosti Úradu vereného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva (§13)
76. Obsahové náležitosti žiadosti o vydanie záväzného stanoviska podľa § 13, odseku 3, písm. b) až e) tohto zákona (§13)
77. Vyžiadanie dodatočných dokladov potrebných na vydanie záväzného stanoviska a rozhodnutia (§13)
78. Lehota na vydanie záväzného stanoviska podľa § 13, ods. 3 písm. b) tohto zákona v prípade stavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá (§13)
79. Poradenská činnosť (§14)
80. Ciele poradenských centier ochrany a podpory zdravia (§14)
81. Všeobecné poradenstvo a jeho obsah (§14)
82. Špecializované poradenstvo (§14)
83. Typy poradenstva poskytovaného poradenskými centrami ochrany a podpory zdravia (§14)
84. Zriaďovanie komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti (§15)
85. Zriaďovanie komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti (§15)
86. Zriaďovanie komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti regionálnym úradom verejného zdravotníctva v sídle kraja (§15)
87. Preukazovanie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 15 ods. 2 zákona (§16)
88. Preukazovanie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 15 ods. 2 zákona (§16)
89. Vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti (§16)
90. Požiadavky na vykonávanie činnosti uvedenej v § 15, ods. 1, písm. a) tohto zákona (§16)
91. Požiadavky na vykonávanie činnosti uvedenej v § 15, ods. 1, písm. b) tohto zákona (§16)
92. Požiadavky na výkon činnosti uvedenej v § 15, ods. 1, písm. c) tohto zákona (§16)
93. Požiadavky na výkon činnosti podľa § 15, ods. 1, písm. d) tohto zákona (§16)
94. Požiadavky na výkon činností uvedených v § 15, ods. 2 tohto zákona (§16)
95. Požiadavky na výkon činností uvedených v § 15, ods. 3, písm. a) tohto zákona (§16)
96. Požiadavky na výkon činností uvedených v § 15, ods. 3, písm. b) tohto zákona (§16)
97. Požiadavky na výkon činností uvedených v § 15, ods. 3, písm. c) tohto zákona (§16)
98. Požiadavky na výkon činností uvedených v § 15 ods. 3 písm. d) tohto zákona (§16)
99. Obsahové náležitosti žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti (§16)
100. Ďalšie požadované prílohy k žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti (§16)
101. Podmienky uplatnenia výnimky z povinnosti vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti u žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti na obchodovanie s veľmi toxickými látkami a zmesami, s toxickými látkami a zmesami (§16)
102. Dôvody pre uplatnenie výnimky z absolvovania skúšky odbornej spôsobilosti na odborné využitie veľmi toxických látok a zmesí, dezinfekčných prípravkov alebo prípravkov na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie (§16)
103. Výnimka z aplikácie ustanovenie § 16, ods. 16 tohto zákona (§16)
104. Povinnosť absolvovať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti u žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 16 ods. 15 zákona (§16)
105. Povinnosť absolvovať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti u žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 16 ods. 16 zákona (§16)
106. Rozsah odbornej prípravy na vykonanie skúšky podľa § 16 ods. 18 a 19 zákona a na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 16 ods. 15, 16, 18 a 19 zákona (§16)
107. Výnimka z povinnosti žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 16 ods. 15 zákona absolvovať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti (§16)
108. Výnimka z povinnosti žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 16 ods. 16 zákona vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti (§16)
109. Výnimka z aplikácie ustanovení § 16, odseku 22, písm. a), c), a e) tohto zákona (§16)
110. Spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa § 16, odsekov 21 a 22 tohto zákona (§16)
111. Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 16, odsekov 21 a 22 tohto zákona žiadateľovi z iného členského štátu (§16)
112. Povinnosť osoby, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 16 ods. 15, 16, 18, 19, 21 a 22 na vykonávanie činností podľa § 15 ods. 3 písm. a) a b) zákona, absolvovať odbornú prípravu (§16)
113. Overovanie splnenia podmienky podľa § 16, odseku 26 tohto zákona (§16)
114. Spôsob preukazovania vzdelania podľa § 16, odseku 4 písm. a), odseku 6 písm. a), odseku 9 písm. a) a odseku 10 písm. a) tohto zákona (§16)
115. Lehota na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti (§16)
116. Register odborne spôsobilých osôb (§16)
117. Doba platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti (§16)
118. Dôvody odňatia osvedčenia o odbornej spôsobilosti (§16)
119. Možnosť opätovného požiadania o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti (§16)
120. Zánik osvedčenia o odbornej spôsobilosti (§16)
121. Uznávanie odbornej spôsobilosti (§16)
122. Obmedzenie vydávania osvedčení o odbornej spôsobilosti počas krízovej situácie (§16)
123. Náhrada za osvedčenie o odbornej spôsobilosti v čase krízovej situácie (§16)
124. Prerušenie plynutia lehoty na absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy počas krízovej situácie (§16)
125. Lehota na doplnenie dokladov podľa § 16 ods. 37 tohto zákona (§16)
126. Pitná voda (§17)
127. Zdravotne bezpečná voda (§17)
128. Monitorovanie pitnej vody (§17)
129. Oblasť rozhodovania úradu verejného zdravotníctva v súvislosti s pitnou vodou a súvisiacich ukazovateľoch (§17)
130. Oblasť rozhodovania regionálneho úradu verejného zdravotníctva v súvislosti s oblasťou pitnej vodou (§17)
131. Povoľovanie výnimiek na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody (§17)
132. Obsahové náležitosti rozhodnutia o výnimke na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody (§17)
133. Povinnosti osoby, ktorej úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva povolil výnimku (§17)
134. Povinnosť akreditácie pri odbere a analýze pitnej vody (§17)
135. Chemická úprava a dezinfekcia pitnej vody (§17)
136. Prepájanie rozvodov pitnej vody s rozvodmi teplej vody (§17)
137. Dodávateľ pitnej vody (§17a)
138. Povinnosti dodávateľa pitnej vody (§17a)
139. Právo dodávateľa pitnej vody požiadať o výnimku (§17b)
140. Obsahové náležitosti žiadosti o výnimku na použitie pitnej vody (§17c)
141. Obsahové náležitosti žiadosti o výnimku na zníženie rozsahu kontroly alebo početnosti kontroly ukazovateľov kvality pitnej vody (§17c)
142. Povinnosť zabezpečiť aby domový rozvodný systém pitnej vody od miesta pripojenia pitnej vody od dodávateľa po miesto odberu pitnej vody nepriaznivo neovplyvňoval kvalitu pitnej vody (§17d)
143. Povinnosti osôb uvedených v § 17d, odseku 1 tohto zákona ak je nedodržanie požiadaviek na kvalitu pitnej vody spôsobené domovým rozvodným systémom bytových budov alebo nebytových budov (§17d)
144. Výrobky určené na styk s pitnou vodou (§18)
145. Zdravotne bezpečné výrobky na styk s pitnou vodou (§18)
146. Hodnotenie zdravotnej bezpečnosti výrobkov určených na styk s pitnou vodou (§18)
147. Výrobky určené na styk s pitnou vodou, ktoré znižujú tvrdosť vody (§18)
148. Povinnosti fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá vyrába výrobky určené na styk s pitnou vodou alebo dodáva výrobky určené na styk s pitnou vodou (§18)
149. Voda určená na kúpanie – pozitívne vymedzenie (§19)
150. Voda určená na kúpanie - negatívne vymedzenie (§19)
151. Prírodné kúpalisko (§19)
152. Umelé kúpalisko (§19)
153. Požiadavky na kvalitu vody určenej na kúpanie (§19)
154. Rozširovanie rozsahu a početnosti kontroly kvality vody vo vode určenej na kúpanie (§19)
155. Povinnosti prevádzkovateľa prírodného kúpaliska (§19)
156. Povinnosti prevádzkovateľa prírodného kúpaliska, ktoré je podľa osobitného predpisu vyhlásené za vodu určenú na kúpanie (§19)
157. Povinnosti prevádzkovateľa umelého kúpaliska (§19)
158. Povinnosť poskytovať verejnosti aktuálne informácie o kvalite vody (§19)
159. Požiadavky na vnútorné prostredie budov (§20)
160. Miesta zákazu zriaďovať trvalé dopĺňanie denného osvetlenia svetlom zo zdrojov umelého osvetlenia (§20)
161. Povinnosti prevádzkovateľa budovy určenej pre verejnosť (§20)
162. Byty nižšieho štandardu (§21)
163. Prevádzka ubytovacích zariadení, ktoré poskytujú hromadné ubytovanie (§21)
164. Povinnosti fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, ktoré prevádzkujú ubytovacie zariadenia (§21)
165. Telovýchovno-športové zariadenie (§22)
166. Umiestňovanie telovýchovno-športových zariadení (§22)
167. Povinnosti fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby pri prevádzke telovýchovno-športových zariadení (§22)
168. Zariadenia starostlivosti o ľudské telo (§23)
169. Podmienky prevádzkovania zariadení starostlivosti o ľudské telo (§23)
170. Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia starostlivosti o ľudské telo (§23)
171. Činnosti zakázané prevádzkovateľovi zariadenia starostlivosti o ľudské telo (§23)
172. Povinnosti prevádzkovateľa solária (§23)
173. Povinnosti prevádzkovateľa sauny (§23)
174. Zariadenia pre deti a mládež (§24)
175. Podmienky pre zriaďovanie zariadení pre deti a mládež (§24)
176. Podmienky pre priestorové usporiadanie, funkčné členenie a vybavenie zariadení pre deti a mládež (§24)
177. Prevádzkový poriadok a úprava režimu dňa (§24)
178. Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia pre deti a mládež (§24)
179. Podmienky umiestňovania detí do predškolských zariadení (§24)
180. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní (§24)
181. Potvrdzovanie skutočností uvedených v § 24, ods. 8 tohto zákona (§24)
182. Ďalšie povinnosti prevádzkovateľa predškolského zariadenia (§24)
183. Povinnosti fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, ktorí prevádzkujú živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku, ak prevádzkujú živnosť v prevádzkarni (§24)
184. Povinnosti fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, ktorí prevádzkujú živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže, ak prevádzkujú živnosť v prevádzkarni (§24)
185. Zotavovacie podujatie (§25)
186. Povinnosti organizátora zotavovacieho podujatia (§25)
187. Zariadenia spoločného stravovania (§26)
188. Zariadenie spoločného stravovania – negatívne vymedzenie (§26)
189. Podmienky poskytovania stravovacích služieb (§26)
190. Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia spoločného stravovania (§26)
191. Výnimky z dodržiavania povinností uvedených v § 26, ods. 4, písm. i) a j) tohto zákona (§26)
192. Výnimka z obmedzenie vstupu zvierat podľa § 26 odseku 4 písm. a) tohto zákona (§26)
193. Ďalšie povinnosti prevádzkovateľa spoločného stravovania určeného pre deti a mládež (§26)
194. Povinnosti prevádzkovateľa zdrojov hluku, infrazvuku alebo vibrácií (§27)
195. Zákaz prekračovania prípustných hodnôt hluku (§27)
196. Podmienky zabezpečenia ochrany vnútorného prostredia budov pred hlukom z vonkajšieho prostredia pri súčasnom zachovaní ostatných potrebných vlastností vnútorného prostredia (§27)
197. Objektivizácia expozície obyvateľov a ich prostredia hluku a vibráciám v súlade s požiadavkami ustanovenými vykonávacím predpisom (§27)
198. Povinnosti prevádzkovateľa zdroja elektromagnetického žiarenia (§28)
199. Zabezpečenie zdrojov elektromagnetického žiarenia pri navrhovaní a uskutočňovaní stavieb (§28)
200. Povinnosti prevádzkovateľa umelých zdrojov optického žiarenia (§29)
201. Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s ochranou zdravia pri práci (§30)
202. Obsahového náležitosti evidencie zamestnancov podľa § 30, ods. 1, písm. j) tohto zákona (§30)
203. Výnimky z povinností podľa § 30, ods. 1, písm. a) až e) a i) až o) tohto zákona (§30)
204. Výnimky z uplatňovania povinností podľa § 30, ods. 1, písm. f) až h) a § 52, ods. 1, písm. g) tohto zákona (§30)
205. Ďalšie povinnosti zamestnávateľa (§30)
206. Povinnosti fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (§30)
207. Zabezpečovanie primeraného zdravotného dohľadu zo strany fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby (§30)
208. Povinnosti zamestnávateľa uvedené v § 30, ods. 1 až 3 a 6 v súvislosti s dočasne pridelenými zamestnancami (§30)
209. Výnimky z povinnosti zamestnávateľa v čase krízovej situácie (§30)
210. Povinnosť zamestnávateľa opätovného plnenia niektorých povinností po skončení krízovej situácie (§30)
211. Výnimky z povinnosti zabezpečovať povinnosti pri ochrane zdravia pri práci podľa § 30 odseku 6 písm. a), c) až e) tohto zákona (§30)
212. Povinnosť fyzickej osoby – podnikateľa opätovne plniť niektoré povinnosti po skončení krízovej situácie (§30)
213. Pracovná zdravotná služba a jej úlohy (§30a)
214. Činnosť pracovnej zdravotnej služby (§30a)
215. Subjekty vykonávajúce pracovnú zdravotnú službu (§30a)
216. Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby zamestnávateľom (§30a)
217. Minimálny tím pracovnej zdravotnej služby podľa § 30a, ods. 3 písm. c) tohto zákona (§30a)
218. Zabezpečovanie odborného dohľadu nad činnosťou tímu pracovnej zdravotnej služby (§30a)
219. Tím pracovnej zdravotnej služby (§30a)
220. Pracovná zdravotná služba poskytovaná poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (§30a)
221. Spolupráca pracovnej zdravotnej služby s ďalšími subjektmi (§30a)
222. Povinnosti poskytovateľov pracovnej zdravotnej služby a poskytovateľov pracovnej zdravotnej služby v čase krízovej situácie (§30a)
223. Dovolená činnosť poskytovateľov pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 10 môžu v čase krízovej situácie (§30a)
224. Výkon zdravotného dohľadu pre zamestnancov po skončení krízovej situácie (§30a)
225. Výkon pracovnej zdravotnej služby vlastnými zamestnancami pre zamestnancov (§30aa)
226. Pracovná zdravotná služba pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do prvej kategórie alebo druhej kategórie dodávateľským spôsobom (§30aa)
227. Výkon pracovnej zdravotnej služby samostatným spôsobom (§30aa)
228. Náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej kategórie alebo druhej kategórie (§30ab)
229. Zabezpečenie výkonu pracovnej zdravotnej služby vlastnými zamestnancami pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (§30ac)
230. Zabezpečenie výkonu pracovnej zdravotnej službu dodávateľským spôsobom pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (§30ac)
231. Náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (§30ad)
232. Žiadosť o vydanie oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30b)
233. Obsahové náležitosti žiadosti o vydanie oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30b)
234. Obsahové náležitosti žiadosti o vydanie oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu ak žiadosť podáva fyzická osoba alebo založená právnická osoba, ktorá ešte nie je zapísaná do obchodného registra (§30b)
235. Ďalšie náležitosti žiadosti podľa § 30b, ods. 2 a 3 tohto zákona (§30b)
236. Vydanie oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe (§30b)
237. Začatie výkonu činnosti pracovnej zdravotnej služby (§30b)
238. Doba vydania oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30b)
239. Dôvody odobratia oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30b)
240. Ďalšie dôvody odobratia oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30b)
241. Zánik platnosti oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30b)
242. Neprevoditeľnosť oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30b)
243. Lehota na opätovné požiadanie o vydanie oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30b)
244. Povinnosť ohlásenia začatia vykonávania činnosti pracovnej zdravotnej služby (§30b)
245. Výmaz z evidencie osôb, ktoré samostatne vykonávajú niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby, z dôvodu opakovaného neplnenia povinností podľa § 30c tohto zákona (§30b)
246. Ďalšie dôvody výmazu z evidencie osôb, ktoré samostatne vykonávajú niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby (§30b)
247. Opätovné ohlásenie začatia činnosti osobou samostatne vykonávajúcou niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby, ktorú úrad verejného zdravotníctva vymazal podľa § 30b ods. 14 alebo ods. 15 písm. d) tohto zákona (§30b)
248. Povinnosti poskytovateľa pracovnej zdravotnej služby, ktorý vykonáva činnosť dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej kategórie alebo druhej kategórie (§30c)
249. Povinnosti držiteľa oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30d)
250. Oblasti v ktorých je možné vykonávať činnosti pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom na základe zmluvy a so súhlasom zamestnávateľa (§30d)
251. Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30e)
252. Povinnosť zamestnanca podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci na účel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30e)
253. Vykonávanie lekárskych prehliadok ak ide o práce zaradené do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (§30e)
254. Ďalšie subjekty oprávnené vykonávať lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci (§30e)
255. Vykonávanie ďalších doplnkových vyšetrení v rámci lekárskej preventívnej prehliadky (§30e)
256. Vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci ďalšími subjektmi (§30e)
257. Konziliárne konzultácie súvisiace s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30e)
258. Miesto vykonávania lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci (§30e)
259. Periodicita a úvodná realizácia lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa § 30e, ods. 1 písm. a) prvého bodu, písm. b) prvého bodu a písm. c) prvého bodu (§30e)
260. Vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa § 30e, ods. 9 písm. b) tohto zákona (§30e)
261. Periodicita vykonávania lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa § 30e, ods. 9 písm. e) tohto zákona (§30e)
262. Vykonávanie lekárskej prehliadky vo vzťahu k práci podľa § 30e, ods. 1 písm. a) druhého bodu tohto zákona (§30e)
263. Dôvody a ciele vykonávania lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa § 30e, ods. 1 písm. a) štvrtého bodu tohto bodu (§30e)
264. Právo Úradu verejného zdravotníctva alebo príslušného orgánu verejného zdravotníctva nariadiť zamestnávateľovi vykonanie mimoriadnej lekárskej preventívnej prehliadky (§30e)
265. Vykonanie mimoriadnej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci (§30e)
266. Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancovi lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci, ak má odôvodnené pochybnosti o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu (§30e)
267. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci u fyzických osôb uchádzajúcich sa o zamestnanie a u zamestnancov vykonávajúcich prácu prvej kategórie alebo druhej kategórie (§30e)
268. Úhrada nákladov ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30e)
269. Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu na základe posúdenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci v čase krízovej situácie (§30e)
270. Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu v čase pandémie z dôvodu šírenia vysoko nebezpečnej nákazy (§30e)
271. Nahradenie čestného vyhlásenia v čase krízovej situácie (§30e)
272. Nahradenie čestného vyhlásenia podľa § 30e odseku 21 po skončení krízovej situácie (§30e)
273. Vypracovanie lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30f)
274. Obsahové náležitosti lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30f)
275. Vzory lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30f, ods. 2 tohto zákona (§30f)
276. Postup v prípade, že sa zamestnanec, fyzická osoba – podnikateľ alebo osoba uchádzajúca sa o zamestnanie domnieva, že posúdenie jej zdravotnej spôsobilosti na prácu je nesprávne (§30g)
277. Právo žiadateľa požiadať o opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30g)
278. Povinnosť žiadateľa o opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu požiadať prostredníctvom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý mu vydal pôvodný lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30g)
279. Poskytovanie potrebných dokladov o vykonávanej práci a pracovných podmienkach zamestnanca a výsledky hodnotenia zdravotných rizík (§30g)
280. Postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť v univerzitnej nemocnici alebo vo fakultnej nemocnici v súvislosti s opätovným posúdením pracovnej zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30g)
281. Úhrada nákladov v súvislosti s opätovným posúdením zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30g)
282. Pôsobnosť všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich úhradu nákladov za poskytovanie zdravotnej starostlivosti (§30g)
283. Opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu v čase krízovej situácie (§30g)
284. Kategórie prác zamestnancov – rozdelenie (§31)
285. Práce zaradené do 1. kategórie (§31)
286. Práce zaradené do 2. kategórie (§31)
287. Práce zaradené do 3. kategórie (§31)
288. Práce zaradené do 4. kategórie (§31)
289. Riziková práca v kontexte jednotlivých kategórií zaradenia práce (§31)
290. Postup pri podozrení, že ochorenie fyzickej osoby súvisí s vykonávanou prácou (§31a)
291. Uznávanie choroby z povolania a ohrozenie chorobou z povolania (§31a)
292. Obmedzenie pri posudzovaní podozrenia na chorobu z povolania u zamestnanca (§31a)
293. Povinný doklad k uznaniu choroby z povolania špecializovaným pracoviskom (§31a)
294. Poskytovanie záveru odborného stanoviska posudzovanej osobe a jej zamestnávateľovi pri podozrení na chorobu z povolania podľa § 31a ods. 4 tohto zákona (§31a)
295. Potvrdzovanie uznania choroby z povolania (§31a)
296. Posudzovanie podozrenia na chorobu z povolania v sporných alebo nejednoznačných prípadoch (§31a)
297. Lehota na vypracovanie stanoviska k uznaniu choroby z povolania (§31a)
298. Postúpenie podozrenia na chorobu z povolania na Celoslovenskú komisiu na posudzovanie chorôb z povolania (§31a)
299. Akcesorická pôsobnosť Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania (§31a)
300. Lehota na vypracovanie stanoviska k uznaniu choroby z povolania v kontexte posudzovania choroby z povolania podľa § 31a, ods. 9 alebo ods. 10 tohto zákona (§31a)
301. Lehota na vydanie lekárskeho posudku o uznaní choroby špecializovaným pracoviskom (§31a)
302. Obsahové náležitosti lekárskeho posudku o uznaní choroby z povolania (§31a)
303. Vzor lekárskeho posudku o uznaní choroby z povolania podľa §31a, ods. 13 tohto zákona (§31a)
304. Určenie dňa uznania choroby z povolania (§31a)
305. Postup v prípade, že špecializované pracovisko neuzná chorobu z povolania (§31a)
306. Činnosť špecializovaných pracovísk pracovného lekárstva a príslušných orgánov verejného zdravotníctva v čase krízovej situácie (§31a)
307. Činnosť špecializovaného pracoviska, príslušného orgánu verejného zdravotníctva alebo regionálnej komisie v čase krízovej situácie na základe odborného posúdenia osoby (§31a)
308. Opätovné obnovenie činnosti špecializovaných pracovísk bezodkladne po skončení krízovej situácie (§31a)
309. Postup špecializovaného pracoviska po vydaní lekárskeho posudku o uznaní choroby z povolania podľa § 31a ods. 13 tohto zákona a súvisiace lehoty (§31b)
310. Vedenie evidencie hlásení uznaných chorôb z povolania a obsahové vymedzenie tejto evidencie (§31b)
311. Vzor tlačiva určeného na hlásenie choroby z povolania (§31b)
312. Poskytovanie údajov Centrálnemu registru hlásení uznaných chorôb z povolania (§31b)
313. Žiadosť o opätovné posúdenie uznanej choroby z povolania alebo neuznanej choroby z povolania a súvisiaca lehota (§31c)
314. Obmedzenie v súvislosti so žiadosťou o opätovné posúdenie uznanej choroby z povolania alebo neuznanej choroby z povolania (§31c)
315. Postup v prípade, že celoslovenská komisia potvrdí správnosť predchádzajúceho uznania choroby z povolania alebo neuznania choroby z povolania špecializovaným pracoviskom (§31c)
316. Postup v prípade, ak bolo uznanie choroby z povolania alebo neuznanie choroby z povolania špecializovaným pracoviskom posúdené nesprávne (§31c)
317. Záväznosť stanoviska Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania (§31c)
318. Úhrada nákladov v prípade, že celoslovenská komisia správnosť pôvodného uznania choroby z povolania alebo neuznania choroby z povolania špecializovaným pracoviskom potvrdí (§31c)
319. Pôsobnosť všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti s úhradou nákladov podľa § 31c, ods. 6 tohto zákona (§31c)
320. Opätovné posudzovanie uznanej alebo neuznanej choroby z povolania (§31c)
321. Zriaďovanie Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania (§31d)
322. Zloženie Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania (§31d)
323. Subjekty zúčastňujúce sa na rokovaní Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania (§31d)
324. Prizvanie iných subjektov na rokovanie Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania (§31d)
325. Pôsobnosť Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania (§31d)
326. Zriaďovanie regionálnej komisie (§31e)
327. Zloženie regionálnej komisie (§31e)
328. Vymenúvanie a odvolávanie predsedu a členov regionálnej komisie (§31e)
329. Subjekty zúčastňujúce sa na rokovaní regionálnej komisie (§31e)
330. Prizvanie ďalších odborníkov na rokovanie regionálnej komisie (§31e)
331. Zriaďovanie Regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania (§31f)
332. Zloženie Regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania (§31f)
333. Vymenúvanie a odvolávanie predsedu a členov regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania (§31f)
334. Subjekty zúčastňujúce sa na rokovaniach regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania (§31f)
335. Prizvanie ďalších subjektov na rokovanie regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania (§31f)
336. Predmet činnosti regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania (§31f)
337. Povinnosti zamestnávateľa, ktorý používa alebo prevádzkuje zariadenia, ktoré sú zdrojom (§32)
338. Povolenie výnimiek v súvislosti s povinnosťami a zásadami ochrany proti hluku (§32)
339. Obsahové náležitosti žiadosti podľa § 32, ods. 2 tohto zákona (§32)
340. Postup a zásady pri udeľovaní výnimky podľa § 32, ods. 2 tohto zákona (§32)
341. Informačná povinnosť zamestnávateľa, ktorému bola udelená výnimka podľa § 32, ods. 2 tohto zákona (§32)
342. Povinnosti zamestnávateľa, ktorý používa alebo prevádzkuje zariadenia, ktoré sú zdrojom vibrácií (§33)
343. Výnimky z povinnosti zamestnávateľa bezodkladne vykonať oparenia zníženie expozície vibráciám (§33)
344. Povolenie výnimiek pri expozícii vibráciám, ktoré zvyčajne neprekračujú akčné hodnoty expozície podľa osobitného predpisu, ale vibrácie sa v čase menia a môžu prekročiť limitné hodnoty expozície (§33)
345. Obsahové náležitosti žiadosti o povolenie výnimky podľa § 33, ods. 2 a 3 tohto zákona (§33)
346. Postup a zásady pri povoľovaní výnimky podľa § 33, odsekov 2 a 3 tohto zákona (§33)
347. Oznamovacia povinnosť zamestnávateľa, ktorému bola udelená výnimka podľa § 33, ods. 1 a 2 tohto zákona (§33)
348. Povinnosti zamestnávateľa, ktorý používa zdroj elektromagnetického poľa alebo prevádzkuje zdroj elektromagnetického poľa (§34)
349. Výnimky z požiadaviek ustanovených osobitným predpisom v súvislosti s používaním zdroja elektromagnetického poľa alebo prevádzkou zdroja elektromagnetického poľa (§34)
350. Zásady, postup a obsahové náležitosti výnimky podľa § 34, ods. 2 tohto zákona (§34)
351. Povolenie výnimky z požiadaviek ustanovených osobitným predpisom (§34)
352. Zásady, postup a obsahové náležitosti výnimky podľa § 34, ods. 4 tohto zákona (§34)
353. Oznamovacia povinnosť orgánov verejného zdravotníctva podľa § 34, ods. 2 a 4 tohto zákona (§34)
354. Povinnosti zamestnávateľa, ktorý používa alebo prevádzkuje zdroje ultrafialového, infračerveného, laserového alebo iného optického žiarenia na iné účely ako osvetlenie (§35)
355. Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť dostatočné osvetlenie pracovných priestorov (§36)
356. Prevádzka pracovísk, na ktorých je potrebné združené osvetlenie, alebo pracoviská bez denného osvetlenia (§36)
357. Povinnosti zamestnávateľa, ktorý prevádzkuje pracoviská podľa § 36, ods. 2 tohto zákona (§36)
358. Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia nepriaznivé účinky faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy na zdravie zamestnancov na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru (§37)
359. Ďalšie povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s opatreniami, ktoré vylúčia alebo znížia nepriaznivé účinky faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy na zdravie zamestnancov (§37)
360. Povinnosti zamestnávateľa pri nadmernej záťaži teplom podľa § 37, ods. 2 písm. c) tohto zákona a chladom (§37)
361. Povinnosti zamestnávateľa v prípade, ak výsledky hodnotenia zdravotného rizika preukážu záťaž zamestnancov teplom alebo chladom (§37)
362. Povinnosti zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pred fyzickou záťažou pri práci (§38)
363. Povinnosti zamestnávateľa v prípade, ak výsledky posúdenia preukážu zvýšenú fyzickú záťaž zamestnancov (§38)
364. Povinnosti zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pred psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci (§38)
365. Povinnosti zamestnávateľa, ktorý zamestnáva zamestnancov činnosťami, pri ktorých môžu byť exponovaní chemickým faktorom (§39)
366. Povinnosti zamestnávateľa, ktorý zamestnáva zamestnancov činnosťami, pri ktorých môžu byť exponovaní karcinogénnym a mutagénnym faktorom (§40)
367. Všeobecné zásady pre odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach (§41)
368. Obsahové náležitosti žiadosti o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa § 41, ods. 1 tohto zákona (§41)
369. Ďalšie povinné súčasti žiadosti podľa § 41, ods. 2 tohto zákona (§41)
370. Obsahové náležitosti žiadosti o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
371. Podmienky vydania oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe (§41)
372. Začatie vykonávania činností na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
373. Rozsah vecnej pôsobnosti oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
374. Dôvody odobratia oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
375. Odobratie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb na základe žiadosti držiteľa oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb (§41)
376. Zánik platnosti oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
377. Obmedzenie prevoditeľnosti alebo prechodu oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
378. Lehota na opätovné požiadanie o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
379. Povinnosti držiteľa oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb pred začiatkom výkonu práce (§41)
380. Povinné náležitosti návrhu na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
381. Povinnosť zabezpečiť aktualizačnú odbornú prípravu na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
382. Povinnosť oznámiť orgánu verejného zdravotníctva začiatok a ukončenie výkonu odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest na konkrétnej stavbe podľa osobitného predpisu (§41)
383. Povinnosti zamestnávateľa ktorého zamestnanci môžu byť exponovaní azbestu alebo materiálom, ktoré obsahujú azbest (§41)
384. Obmedzenie a pozastavenie niektorých činností v súvislosti s prácami pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
385. Lehota na získanie dokladu podľa § 41 odseku 18 písm. b) tohto zákona (§41)
386. Povinnosti zamestnávateľa, ktorý zamestnáva zamestnancov činnosťami, pri ktorých môžu byť exponovaní biologickým faktorom (§42)
387. Úhrada nákladov ktoré vznikli v súvislosti s povinným očkovaním zamestnancov podľa § 42, ods. 1 písm. b) tohto zákona (§42)
388. Povinnosti zodpovednej osoby (§43)
389. Obmedzenia vzťahujúce sa na zodpovednú osobu (§43)
390. Žiadosť výrobcu kozmetického výrobku o povolenie výnimky (§43)
391. Povinnosti distribútora kozmetického výrobku (§43)
392. Zákazy vzťahujúce sa na distribútora kozmetického výrobku (§43)
393. Ohrozenie verejného zdravia – všeobecne (§48)
394. Ohrozenie verejného zdravia II. stupňa (§48)
395. Pôsobnosť a činnosť Úradu verejného zdravotníctva a regionálneho úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia (§48)
396. Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia (§48)
397. Návrhy súvisiace s návrhom na vyhlásenie mimoriadnej situácie (§48)
398. Uchovávanie osobných údajov podľa odseku 4 písm. s) a t) tohto zákona (§48)
399. Možnosť prijatia prísnejších alebo miernejších opatrení v rámci územného obvodu RÚVZ (§48)
400. Limitácia práva nariaďovať opatrenia podľa § 48 odseku 4 písm. s), t), y) a z) tohto zákona (§48)
401. Úlohy a pôsobnosť protiepidemickej komisie úlohy pri ohrozeniach verejného zdravia v súvislosti so vznikom epidémie (§50)
402. Zriaďovanie národnej a regionálnej protiepidemickej komisie (§50)
403. Zloženie národnej protiepidemickej komisie (§50)
404. Zloženie regionálnej protiepidemickej komisie (§50)
405. Povinnosti súvisiace s činnosťou národnej a regionálnej protiepidemickej komisie (§50)
406. Štatút protiepidemických komisií (§50)
407. Povinnosti fyzických osôb – základné vymedzenie (§51)
408. Povinnosti fyzických osôb s prenosným ochorením vylučujúcich choroboplodné zárodky a fyzických osôb vylučujúcich choroboplodné zárodky bez príznakov prenosného ochorenia (§51)
409. Zodpovednosť za plnenie povinností podľa § 51, odseky 1 a 2 tohto zákona v prípade maloletej osoby (§51)
410. Povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb (§52)
411. Povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb prevádzkujúcich pieskoviská (§52)
412. Obmedzenia vzťahujúce sa na fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktorých predmetom činnosti je predaj alebo iné zaobchádzanie s veľmi toxickými látkami a zmesami alebo s toxickými látkami a zmesami (§52)
413. Povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb ktoré vykonávajú dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov ako profesionálnu činnosť (§52)
414. Povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkov (§52)
415. Povinnosti prevádzkovateľov zariadení sociálnych služieb a prevádzkovateľov zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (§52)
416. Povinnosti fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá vykonáva dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov ako profesionálnu činnosť v čase krízovej situácie (§52)
417. Povinnosti fyzickej osoby - podnikateľa a právnickej osoby pred začatím prevádzky priestorov, na ktoré sa podľa odseku § 52 1 písm. b) nevzťahuje povinnosť predkladať návrhy podľa § 13 ods. 4 písm. a) (§52)
418. Podmienka výkonu činnosti ktorej predmetom je kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie (§52)
419. Povinnosti obcí (§53)
420. Štátny zdravotný dozor (§54)
421. Epidemiologické vyšetrovanie (§54)
422. Výkon štátneho zdravotného dozoru a epidemiologického vyšetrovania (§54)
423. Štátny zdravotný dozor nad dodržiavaním opatrení podľa § 12 ods. 2 písm. a) alebo písm. b) tohto zákona (§54)
424. Podmienky pre výkon štátneho dozoru nad dodržiavaním opatrenia, kedy fyzická osoba súhlasila s podrobením sa izolácii v domácom prostredí za použitia mobilnej aplikácie na monitorovanie nariadenej izolácie (§54)
425. Koordinácia činnosti orgánov verejného zdravotníctva s orgánmi štátnej správy (§54)
426. Práva osoby vykonávajúcej štátny zdravotný dozor (§55)
427. Vymedzenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov podľa § 55, ods. 1, písm. f) tohto zákona (§55)
428. Povinnosti osôb vykonávajúcich štátny zdravotný dozor pri uložení opatrenia podľa § 55, ods. 2 tohto zákona (§55)
429. Námietky proti uloženému opatreniu na odstránenie zistených nedostatkov (§55)
430. Lehota na rozhodnutie o námietkach podľa § 55, ods. 4 tohto zákona (§55)
431. Priestupky na úseku verejného zdravotníctva (§56)
432. Priestupok na úseku verejného zdravotníctva a možná výška uloženej pokuty (§56)
433. Uloženie pokuty za priestupok podľa § 56, ods. 1 tohto zákona (§56)
434. Ukladanie pokút za priestupok podľa § 56 odseku 1 písm. c) a f) spáchaný v čase krízovej situácie (§56)
435. Prejednávanie priestupkov podľa tohto zákona (§56)
436. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva (§57)
437. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s výrobou alebo dodávaním prostriedky na chemickú úpravu pitnej vody alebo dezinfekciu pitnej vody alebo výrobkov určených na styk s pitnou vodou (§57)
438. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou prírodného kúpaliska (§57)
439. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou umelého kúpaliska (§57)
440. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou zariadení podľa § 21, 22 a 26 tohto zákona, v blízkosti vodných plôch využívaných na kúpanie, ktoré nie sú vodou určenou na kúpanie alebo prírodným kúpaliskom (§57)
441. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou budovy (§57)
442. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou ubytovacieho zariadenia (§57)
443. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou telovýchovného zariadenia (§57)
444. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou zariadenia starostlivosti o ľudské telo (§57)
445. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou solária (§57)
446. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou sauny (§57)
447. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou zariadenia pre deti a mládež (§57)
448. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou predškolského zariadenia (§57)
449. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou živnosti starostlivosti o deti do šesť rokov veku (§57)
450. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou živnosti výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže (§57)
451. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s organizáciou zotavovacieho podujatia (§57)
452. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou zariadenia spoločného stravovania (§57)
453. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou zariadenia spoločného stravovania pre deti a mládež (§57)
454. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou zdrojov hluku, infrazvuku alebo vibrácií (§57)
455. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou zdrojov elektromagnetického žiarenia (§57)
456. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou umelých zdrojov optického žiarenia (§57)
457. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou v oblasti ochrany zdravia pri práci (§57)
458. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou v oblasti ochrany zdravia pri práci, v prípade prac zaradených do tretej a štvrtej kategórie (§57)
459. Správny delikt držiteľa oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§57)
460. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci (§57)
461. Ďalšie správne delikty na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci (§57)
462. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci v súvislosti s prevádzkou zdrojov elektromagnetického žiarenia (§57)
463. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci v súvislosti s prevádzkou zdrojov optického žiarenia (§57)
464. Ďalšie osobitné druhy správnych deliktov na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci (§57)
465. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov (§57)
466. Ďalšie druhy správnych deliktov na úseku verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov (§57)
467. Osobitné správne delikty na úseku verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov (§57)
468. Osobitné druhy správnych deliktov na úseku verejného zdravotníctva (§57)
469. Správne delikty na úseku verejného zdravotníctva v súvislosti s prevádzkou pieskovísk (§57)
470. Správne delikty na úseku verejného zdravotníctva v súvislosti s predajom alebo iným zaobchádzaním s veľmi toxickými latkami a zmesami alebo toxickými látkami a zmesami (§57)
471. Správne delikty na úseku verejného zdravotníctva v súvislosti s poskytovaním pracovnej zdravotnej služby (§57)
472. Správne delikty na úseku verejného zdravotníctva v súvislosti s vykonávaním dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov ako profesionálnej činnosti (§57)
473. Ďalšie správne delikty na úseku verejného zdravotníctva v súvislosti s poskytovaní zdravotnej starostlivosti (§57)
474. Ďalšie správne delikty na úseku verejného zdravotníctva v súvislosti s prevádzkou zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (§57)
475. Ukladanie pokút a prejednávanie iných správnych deliktov podľa tohto zákona (§57)
476. Rozsah ukladaných pokút príslušným orgánom verejného zdravotníctva (§57)
477. Základné zásady pri určovaní výšky pokút (§57)
478. Objektívna a subjektívna premlčacia doba v súvislosti s ukladaním pokút (§57)
479. Splatnosť uloženej pokuty (§57)
480. Povolenie odkladu platenia pokuty (§57)
481. Výnos z pokút ako príjem štátneho rozpočtu (§57)
482. Úhrada nákladov spojených s výkonom štátneho zdravotného dozoru (§58)
483. Úhrada nákladov ktoré vzniknú pri plnení povinností ustanovených týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu verejného zdravia (§58)
484. Uloženie povinnosti plnej náhrady nákladov (§58)
485. Výnimka z poskytovania náhrady za vzorky odobraté na účely vyšetrenia pri výkone štátneho zdravotného dozoru (§58)
486. Limitácia práva na náhradu škody a ušlého zisku z dôvodu vykonávania opatrení podľa tohto zákona, ktoré sa týkajú neurčitého počtu osôb (§58)
487. Postup orgánov verejného zdravotníctva v konaní o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb (§59)
488. Negatívne vymedzenie pôsobnosti všeobecných predpisov o správnom konaní (§59)
489. Pôsobnosť ustanovení všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu (§59a)
490. Orgány oprávnené nariadiť opatrenia podľa § 12 alebo § 48 ods. 4 tohto zákona (§59b)
491. Pôsobnosť osobitného právneho predpisu o tvorbe a vyhlasovaní právnych predpisov (§59b)
492. Všeobecne záväzný právny predpis úradu verejného zdravotníctva a regionálneho úradu verejného zdravotníctva vydávaný podľa § 59b ods. 1 tohto zákona (§59b)
493. Nadobudnutie účinnosti vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (§59b)
494. Zverejňovanie vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva podľa § 59b ods. 1 tohto zákona (§59b)
495. Prístupnosť vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (§59b)
496. Informačné systémy utvárané a prevádzkované orgánmi verejného zdravotníctva (§60)
497. Zásady ochrany osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom naplnenie úloh v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia (§60)
498. Povinnosť zamestnancov orgánu verejného zdravotníctva zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s výkonom svojho zamestnania (§60)
499. Vymedzenie administratívnych zdrojov podľa osobitného predpisu (§60)
500. Doba uchovávania údajov, zistených podľa § 55 ods. 1 písm. h) tohto zákona (§60)
501. Prevádzkovateľ mobilnej aplikácie (§60a)
502. Oprávnenie ÚVZ rozhodnúť, že nariadená izolácia sa môže vykonať v domácom prostredí za ustanovených podmienok (§60a)
503. Podmienka pre uplatnenie možnosti podrobiť sa nariadenej izolácii v domácom prostredí podľa § 60a, ods. 2 (§60a)
504. Povinnosti fyzickej osoby, ktorá udelila súhlas podľa § 60a, ods. 3 tohto zákona (§60a)
505. Doba dodržiavania povinností podľa § 60a, ods. 4 tohto zákona (§60a)
506. Používanie mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 v prípadoch odlišných od prípadov ustanovených v § 60a ods. 3 a § 60e tohto zákona (§60a)
507. Oprávnenie Úradu verejného zdravotníctva vo vzťahu k používateľovi mobilnej aplikácie na ktorého sa vzťahuje povinnosť podľa § 60a odsek 4 tohto zákona (§60a)
508. Zoznam funkcionalít mobilných aplikácií podľa § 60a odseku 1 tohto zákona (§60a)
509. Zoznam osobných údajov spracúvaných v mobilných aplikáciách podľa § 60a, ods. 1 tohto zákona (§60b)
510. Ďalšie spracúvanie údajov podľa § 60b ods. 1 na štatistické účely alebo na účely vedeckého výskumu v súlade s osobitným predpisom (§60b)
511. Zasielanie notifikácií a súvisiace požiadavky a podmienky (§60b)
512. Oprávnenie sprístupniť telefónne číslo používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami (§60b)
513. Dostupnosť funkcionality nahlasovania (§60b)
514. Rozsah osobných údajov, ktoré je Úrad verejného zdravotníctva oprávnený poskytovať Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (§60c)
515. Obmedzenie poskytovania alebo sprístupňovania niektorých údajov na účel prejednávania priestupkov podľa § 56 tohto zákona (§60c)
516. Oprávnenie ÚVZ poveriť spracúvaním osobných údajov v mobilných aplikáciách ďalšie subjekty (§60c)
517. Prepojenie mobilnej aplikácie na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami s jednotným európskym systémom (§60c)
518. Monitorovanie nevyhnutnosti spracúvania osobných údajov a prevádzky mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 tohto zákona (§60d)
519. Dôvody ukončenia prevádzky mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 a spracúvanie údajov podľa § 60b ods. 1 v celom rozsahu alebo len vo vzťahu k ich jednotlivým funkcionalitám (§60d)
520. Ukončenie prevádzky mobilných zariadení a vymazanie všetkých údajov podľa § 60b ods. 1 získaných prostredníctvom týchto zariadení (§60d)
521. Všeobecná doba uchovávania údajov získaných pomocou mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 tohto zákona (§60d)
522. Podmienka pre spracúvanie informácií, ktoré sa týkajú podobizne tváre a rozpoznávania tváre používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie v rámci izolačnej funkcionality (§60d)
523. Podmienka splnenia primeranej úrovne bezpečnosti a štandardov informačných technológií vo verejnej správe podľa osobitného predpisu (§60d)
524. Zverejnenie kontaktného formulára vrátane bezplatného telefónneho čísla na posielanie podnetov, pripomienok a sťažností používateľov mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 tohto zákona (§60d)
525. Vypracovanie posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov (§60d)
526. Výkon dohľadu nad spracúvaním osobných údajov prostredníctvom mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 tohto zákona (§60d)
527. Ďalšie použitie mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie (§60e)
528. Výkon odborných činností pri plnení úloh orgánov verejného zdravotníctva (§61)
529. Oblasti, ktoré Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podrobnejšie upravuje formou všeobecne záväzných právnych predpisov (§62)
530. Zachovanie práv a povinností zo štátnozamestnaneckých pomerov štátnych zamestnancov (§63)
531. Výnimka z povinnosti podrobiť sa výberovému konaniu (§63)
532. Strata platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti, oprávnenia na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb a povolenia, vydaných podľa doterajších predpisov (§63)
533. Postup orgánov v konaní o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb v oblasti ochrany zdravia, ktoré nebolo ku dňu účinnosti tohto zákona právoplatne skončené (§63)
534. Odborný zástupca podľa doterajších predpisov (§63)
535. Postup pri konaní o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb, ktoré bolo začaté Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (§63)
536. Používanie pojmov „Hlavný hygienik Slovenskej republiky“ a „Regionálny hygienik“ (§63)
537. Používanie pojmov „orgány hygienickej služby“ alebo „orgány na ochranu zdravia (§63)
538. Osobitné podmienky pri vykonávaní lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa § 30, ods. 4 tohto zákona (§63)
539. Zastavenie konania vo veci uloženia pokuty za porušenie § 27 ods. 1 písm. b) tohto zákona (§63)
540. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti udelené a platné do 31. mája 2010 (§63a)
541. Vykonávanie lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci podľa § 30 ods. 4 tohto zákona do 31. decembra 2014 (§63b)
542. Oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb vydané podľa predpisov účinných k 31. máju 2010 (§63c)
543. Povinnosti osoby, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 16 ods. 18, 19, 21, 22, 24 a 25 na vykonávanie činností podľa § 15 ods. 3 písm. a) a b) tohto zákona, ktoré je platné k 31. júlu 2014 (§63c)
544. Povinnosti držiteľa oprávnenia a odstraňovanie azbestu zo stavieb podľa § 41 ods. 1 a 5 tohto zákona , ktoré je platné k 31. júlu 2014 (§63c)
545. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na hodnotenie dopadov na verejné zdravie vydané podľa doterajších predpisov (§63c)
546. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami a prípravkami, ktoré bolo vydané podľa doterajších predpisov (§63c)
547. Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. augustom 2014 (§63c)
548. Povinnosti zamestnávateľa, ktorý zamestnáva zamestnancov zaradených do prvej kategórie alebo do druhej kategórie (§63d)
549. Povinnosti zamestnávateľa, ktorý začne vykonávať svoju činnosť po 31. júli 2014 (§63d)
550. Povinnosti zamestnávateľa, ktorý zabezpečoval vykonávanie pracovnej zdravotnej služby vlastnými zdravotníckymi pracovníkmi podľa predpisov účinných do 31. júla 2014 (§63d)
551. Pracovné činnosti lekára so špecializáciou v špecializačných odboroch podľa § 30a ods. 6 tohto zákona (§63d)
552. Prechodné ustanovenia k činnosti pracovnej zdravotnej služby podľa § 30d ods. 1 písm. a) až d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i) tohto zákona (§63d)
553. Prechodné ustanovenia k činnosti pracovnej zdravotnej služby podľa § 30d ods. 1 písm. a) až d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i), ktorú samostatne vykonáva verejný zdravotník podľa § 30a ods. 4 písm. c) tohto zákona (§63d)
554. Vykonávanie činností pracovnej zdravotnej služby podľa § 30d ods. 1 písm. a) až d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i) tohto zákona (§63d)
555. Prechodné ustanovenia vo vzťahu k lekárskym prehliadkam k práci, ktoré vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačných odboroch podľa § 30e ods. 3 (§63d)
556. Oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby vydané podľa doterajších predpisov (§63d)
557. Zdravotná starostlivosť na účel uznania choroby z povolania podľa § 31a ods. 1 a 2 a potvrdenie uznania choroby z povolania podľa § 31a ods. 6 tohto zákona (§63e)
558. Predseda a členovia celoslovenskej komisie podľa § 31d ods. 2 a regionálnej komisie podľa § 31e ods. 2 tohto zákona (§63e)
559. Členovia regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania podľa § 31f ods. 2 tohto zákona (§63e)
560. Tlačivo určené na hlásenie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania, platné podľa právneho predpisu účinného do 31. júla 2014 (§63e)
561. Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2016 (§63f)
562. Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016 (§63g)
563. Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia podľa § 24 ods. 1 písm. e) tohto zákona, ktorého priestory boli uvedené do prevádzky pred 1. marcom 2017, (§63h)
564. Prechodné ustanovenie účinné od 15. októbra 2017 (§63i)
565. Posudok o riziku a kategorizáciu prác z hľadiska zdravotných rizík podľa § 30 ods. 1 písm. f) v znení účinnom do 30. novembra 2017 (§63j)
566. Pracovné činnosti lekára so špecializáciou v špecializačných odboroch podľa § 30a ods. 5 písm. a tohto zákona (§63j)
567. Pracovné činnosti lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo podľa § 30a ods. 5 písm. b) tohto zákona (§63j)
568. Činnosť pracovnej zdravotnej služby podľa § 30ab, ktorú samostatne vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore podľa § 30a ods. 3 písm. a) tohto zákona (§63j)
569. Získanie odbornej spôsobilosti na výkon pracovnej zdravotnej služby podľa § 30ab, ktorú samostatne vykonáva verejný zdravotník podľa § 30a ods. 3 písm. b) tohto zákona (§63j)
570. Samostatný výkon činnosti pracovnej zdravotnej služby podľa § 30ab tohto zákona (§63j)
571. Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, ktoré vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačných odboroch podľa § 30e ods. 3 tohto zákona (§63j)
572. Postup v konaní o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb v oblasti ochrany zdravia pri práci začatom pred 1. decembrom 2017 (§63j)
573. Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia (§63k)
574. Prechodné ustanovenia k úpravám účinným odo dňa vyhlásenia zákona (§63l)
575. Preberanie právnych záväzných aktov Európskej únie (§64)
576. Zrušovacie ustanovenia (§65)
Názov regulácie
212 Zariadenie spoločného stravovania – negatívne vymedzenie (§26)
194 Povoľovanie výnimiek na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody (§17)
193 Verejné zdravotníctvo (§2)
187 Pôsobnosť Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania (§31d)
187 Obsahové náležitosti žiadosti o výnimku na použitie pitnej vody (§17c)
185 Štátny zdravotný dozor nad dodržiavaním opatrení podľa § 12 ods. 2 písm. a) alebo písm. b) tohto zákona (§54)
180 Uloženie pokuty za priestupok podľa § 56, ods. 1 tohto zákona (§56)
180 Vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa § 30e, ods. 9 písm. b) tohto zákona (§30e)
179 Obsahové náležitosti žiadosti podľa § 32, ods. 2 tohto zákona (§32)
178 Zdravé životné podmienky (§2)
176 Objektivizácia expozície obyvateľov a ich prostredia hluku a vibráciám v súlade s požiadavkami ustanovenými vykonávacím predpisom (§27)
176 Žiadosť o opätovné posúdenie uznanej choroby z povolania alebo neuznanej choroby z povolania a súvisiaca lehota (§31c)
175 Požiadavky na vnútorné prostredie budov (§20)
171 Karanténne opatrenia (§2)
170 Izolácia (§2)
170 Spolupráca orgánov verejného zdravotníctva (§3)
170 Povinné náležitosti návrhu na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
170 Zdraviu škodlivé faktory životného prostredia a pracovného prostredia (§2)
170 Limitácia práva nariaďovať opatrenia podľa § 48 odseku 4 písm. s), t), y) a z) tohto zákona (§48)
168 Pracovné podmienky (§2)
167 Kategórie prác zamestnancov – rozdelenie (§31)
166 Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní (§24)
166 Riadenie rizika (§2)
166 Postup v prípade, že celoslovenská komisia potvrdí správnosť predchádzajúceho uznania choroby z povolania alebo neuznania choroby z povolania špecializovaným pracoviskom (§31c)
166 Zloženie Regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania (§31f)
165 Pôsobnosť všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti s úhradou nákladov podľa § 31c, ods. 6 tohto zákona (§31c)
165 Determinanty zdravia (§2)
165 Predmet úpravy (§1)
164 Hodnotenie vplyvov na verejné zdravie (§2)
164 Zariadenia pre deti a mládež (§24)
164 Limitácia práva na náhradu škody a ušlého zisku z dôvodu vykonávania opatrení podľa tohto zákona, ktoré sa týkajú neurčitého počtu osôb (§58)
163 Správne delikty na úseku verejného zdravotníctva v súvislosti s prevádzkou pieskovísk (§57)
163 Povinnosti dodávateľa pitnej vody (§17a)
162 Vedenie evidencie hlásení uznaných chorôb z povolania a obsahové vymedzenie tejto evidencie (§31b)
162 Práce zaradené do 2. kategórie (§31)
162 Pôsobnosť Úradu verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov (§5)
162 Zriaďovanie Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania (§31d)
162 Postup pri podozrení, že ochorenie fyzickej osoby súvisí s vykonávanou prácou (§31a)
162 Prevádzkový poriadok (§2)
161 Povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb (§52)
161 Ďalšie povinnosti zamestnávateľa (§30)
160 Vymedzenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov podľa § 55, ods. 1, písm. f) tohto zákona (§55)
160 Povinný doklad k uznaniu choroby z povolania špecializovaným pracoviskom (§31a)
160 Zloženie Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania (§31d)
160 Právo dodávateľa pitnej vody požiadať o výnimku (§17b)
160 Ďalšie požadované prílohy k žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti (§16)
160 Zásady, postup a obsahové náležitosti výnimky podľa § 34, ods. 2 tohto zákona (§34)
159 Zamestnanec (§2)
159 Obsahové náležitosti žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti (§16)
159 Zariadenia spoločného stravovania (§26)
159 Dodávateľ pitnej vody (§17a)
159 Spolupráca pracovnej zdravotnej služby s ďalšími subjektmi (§30a)
158 Riziková práca (§2)
158 Uznávanie choroby z povolania a ohrozenie chorobou z povolania (§31a)
158 Správny delikt držiteľa oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§57)
158 Vymedzenie činnosti orgánov verejného zdravotníctva uvedených v (§7)
158 Životné podmienky (§2)
157 Dôvody odobratia oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30b)
156 Pôsobnosť a činnosť Národného referenčného centra (§8)
156 Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia spoločného stravovania (§26)
156 Akcesorická pôsobnosť Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania (§31a)
155 Pôsobnosť a hlavná činnosť Úradu verejného zdravotníctva (§5)
155 Vydávanie záväzných stanovísk stanoviska Úradom pre verejné zdravotníctvo alebo Regionálnym úradom pre verejné zdravotníctvo (§13)
155 Obsahové náležitosti lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30f)
155 Subjekty zúčastňujúce sa na rokovaní Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania (§31d)
155 Právo žiadateľa požiadať o opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30g)
155 Oprávnenie Úradu verejného zdravotníctva požadovať pri plnení svojich úloh od vybraných subjektov informácie a podklady (§5)
155 Nemocničná nákaza (§2)
155 Výnimka z aplikácie ustanovení § 16, odseku 22, písm. a), c), a e) tohto zákona (§16)
154 Úrad verejného zdravotníctva (§5)
154 Manažment rizík pri zásobovaní pitnou vodou (§2)
154 Práva osoby vykonávajúcej štátny zdravotný dozor (§55)
154 Povinnosti fyzických osôb s prenosným ochorením vylučujúcich choroboplodné zárodky a fyzických osôb vylučujúcich choroboplodné zárodky bez príznakov prenosného ochorenia (§51)
154 Orgány verejného zdravotníctva (§3)
154 Povinnosť fyzickej osoby – podnikateľa opätovne plniť niektoré povinnosti po skončení krízovej situácie (§30)
154 Pôsobnosť Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v sektore práce, sociálnych vecí a rodiny (§4)
154 Postavenie Úradu verejného zdravotníctva voči regionálnym úradom verejného zdravotníctva (§5)
154 Zverejňovanie vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva podľa § 59b ods. 1 tohto zákona (§59b)
154 Obmedzenie vydávania osvedčení o odbornej spôsobilosti počas krízovej situácie (§16)
154 Ohrozenie verejného zdravia – všeobecne (§48)
153 Systém rýchlej výstrahy (§2)
153 Ďalšie povinnosti prevádzkovateľa spoločného stravovania určeného pre deti a mládež (§26)
153 Regionálne úrady verejného zdravotníctva (§6)
153 Pôsobnosť a hlavná činnosť regionálneho hygienika (§6)
153 Výnimky z povinnosti zabezpečovať povinnosti pri ochrane zdravia pri práci podľa § 30 odseku 6 písm. a), c) až e) tohto zákona (§30)
153 Pitná voda (§17)
152 Zánik osvedčenia o odbornej spôsobilosti (§16)
152 Zloženie národnej protiepidemickej komisie (§50)
152 Expozícia (§2)
152 Špecializované úlohy verejného zdravotníctva (§11)
152 Prevencia ochorení a iných porúch zdravia (§2)
152 Voda určená na kúpanie – pozitívne vymedzenie (§19)
152 Postúpenie podozrenia na chorobu z povolania na Celoslovenskú komisiu na posudzovanie chorôb z povolania (§31a)
152 Epidemiologicky závažná činnosť (§2)
151 Zriaďovanie národných referenčných centier (§8)
151 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou ubytovacieho zariadenia (§57)
151 Povinnosti prevádzkovateľa zdrojov hluku, infrazvuku alebo vibrácií (§27)
151 Právomoc regionálneho úradu verejného zdravotníctva v súvislosti s s krízovou situáciou z dôvodu ochorenia COVID-19 (§6)
150 Podmienky vydania oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe (§41)
150 Začatie vykonávania činností na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
150 Výnimky z povinností podľa § 30, ods. 1, písm. a) až e) a i) až o) tohto zákona (§30)
150 Ďalšie povinnosti prevádzkovateľa predškolského zariadenia (§24)
150 Zloženie regionálnej komisie (§31e)
150 Zodpovednosť za plnenie povinností podľa § 51, odseky 1 a 2 tohto zákona v prípade maloletej osoby (§51)
150 Zabezpečenie jednotného postupu orgánov verejného zdravotníctva (§3)
150 Vydanie oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe (§30b)
149 Riziko (§2)
149 Poskytovanie údajov Centrálnemu registru hlásení uznaných chorôb z povolania (§31b)
149 Činnosť pracovnej zdravotnej služby (§30a)
149 Povinnosti prevádzkovateľa umelého kúpaliska (§19)
149 Povinnosti osoby, ktorej úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva povolil výnimku (§17)
149 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov (§57)
149 Výnimky z uplatňovania povinností podľa § 30, ods. 1, písm. f) až h) a § 52, ods. 1, písm. g) tohto zákona (§30)
148 Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30e)
148 Limit (§2)
148 Doba vydania oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30b)
148 Poradenská činnosť (§14)
148 Povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb prevádzkujúcich pieskoviská (§52)
148 Pôsobnosť a činnosť Úradu verejného zdravotníctva a regionálneho úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia (§48)
148 Lehota na vydanie lekárskeho posudku o uznaní choroby špecializovaným pracoviskom (§31a)
148 Zánik platnosti oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
148 Požiadavky na vykonávanie činnosti uvedenej v § 15, ods. 1, písm. b) tohto zákona (§16)
148 Obsahové náležitosti žiadosti o vydanie oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30b)
148 Členovia regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania podľa § 31f ods. 2 tohto zákona (§63e)
147 Opätovné posudzovanie uznanej alebo neuznanej choroby z povolania (§31c)
147 Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu na základe posúdenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci v čase krízovej situácie (§30e)
147 Vymedzenie opatrení na predchádzanie vzniku ochorení podmienených prácou a na ich obmedzenie (§12)
147 Štatút protiepidemických komisií (§50)
147 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou v oblasti ochrany zdravia pri práci (§57)
147 Vykonávanie lekárskych prehliadok ak ide o práce zaradené do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (§30e)
147 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou živnosti výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže (§57)
147 Povinnosti distribútora kozmetického výrobku (§43)
147 Povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkov (§52)
146 Priestupky na úseku verejného zdravotníctva (§56)
146 Povinnosti zamestnávateľa v prípade, ak výsledky posúdenia preukážu zvýšenú fyzickú záťaž zamestnancov (§38)
146 Zánik platnosti oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30b)
146 Povinnosti fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby pri prevádzke telovýchovno-športových zariadení (§22)
146 Vypracovanie lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30f)
146 Prizvanie iných subjektov na rokovanie Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania (§31d)
145 Povinnosti prevádzkovateľa solária (§23)
145 Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu v čase pandémie z dôvodu šírenia vysoko nebezpečnej nákazy (§30e)
145 Vymenúvanie a odvolávanie predsedu a členov regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania (§31f)
145 Obmedzenia vzťahujúce sa na zodpovednú osobu (§43)
145 Povinnosti zodpovednej osoby (§43)
145 Epidémia (§2)
144 Prenosné ochorenie (§2)
144 Potvrdzovanie skutočností uvedených v § 24, ods. 8 tohto zákona (§24)
144 Práce zaradené do 1. kategórie (§31)
144 Obsahové náležitosti žiadosti o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
144 Národné referenčné centrum (§8)
144 Úhrada nákladov v prípade, že celoslovenská komisia správnosť pôvodného uznania choroby z povolania alebo neuznania choroby z povolania špecializovaným pracoviskom potvrdí (§31c)
144 Povinnosti prevádzkovateľa budovy určenej pre verejnosť (§20)
144 Povinnosti držiteľa oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb pred začiatkom výkonu práce (§41)
144 Dôvody odobratia oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
144 Uznávanie odbornej spôsobilosti (§16)
144 Podmienky umiestňovania detí do predškolských zariadení (§24)
143 Výrobky určené na styk s pitnou vodou, ktoré znižujú tvrdosť vody (§18)
143 Zákazy vzťahujúce sa na distribútora kozmetického výrobku (§43)
143 Nahradenie čestného vyhlásenia podľa § 30e odseku 21 po skončení krízovej situácie (§30e)
143 Ohrozenie verejného zdravia (§2)
143 Lehota na získanie dokladu podľa § 41 odseku 18 písm. b) tohto zákona (§41)
143 Prírodné kúpalisko (§19)
143 Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia starostlivosti o ľudské telo (§23)
143 Doba platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti (§16)
143 Prejednávanie priestupkov podľa tohto zákona (§56)
143 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou živnosti starostlivosti o deti do šesť rokov veku (§57)
143 Povinnosti obcí (§53)
143 Povinnosti držiteľa oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30d)
143 Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s ochranou zdravia pri práci (§30)
143 Činnosť Úradu verejného zdravotníctva a hlavný hygienik Slovenskej republiky (§5)
142 Náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej kategórie alebo druhej kategórie (§30ab)
142 Zoznam funkcionalít mobilných aplikácií podľa § 60a odseku 1 tohto zákona (§60a)
142 Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia pre deti a mládež (§24)
142 Ďalšie osobitné druhy správnych deliktov na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci (§57)
142 Povinnosti držiteľa oprávnenia a odstraňovanie azbestu zo stavieb podľa § 41 ods. 1 a 5 tohto zákona , ktoré je platné k 31. júlu 2014 (§63c)
142 Obmedzenie pri posudzovaní podozrenia na chorobu z povolania u zamestnanca (§31a)
142 Zamestnávateľ (§2)
142 Činnosť špecializovaných pracovísk pracovného lekárstva a príslušných orgánov verejného zdravotníctva v čase krízovej situácie (§31a)
141 Zasielanie notifikácií a súvisiace požiadavky a podmienky (§60b)
141 Povinnosť poskytovať verejnosti aktuálne informácie o kvalite vody (§19)
141 Výkon štátneho zdravotného dozoru a epidemiologického vyšetrovania (§54)
141 Dôvody a ciele vykonávania lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa § 30e, ods. 1 písm. a) štvrtého bodu tohto bodu (§30e)
141 Úhrada nákladov v súvislosti s opätovným posúdením zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30g)
141 Povinnosti organizátora zotavovacieho podujatia (§25)
141 Preukazovanie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 15 ods. 2 zákona (§16)
141 Verejné zdravie (§2)
141 Obmedzenie v súvislosti so žiadosťou o opätovné posúdenie uznanej choroby z povolania alebo neuznanej choroby z povolania (§31c)
141 Podmienka pre uplatnenie možnosti podrobiť sa nariadenej izolácii v domácom prostredí podľa § 60a, ods. 2 (§60a)
141 Pandémia (§2)
141 Prepojenie mobilnej aplikácie na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami s jednotným európskym systémom (§60c)
141 Poskytovanie potrebných dokladov o vykonávanej práci a pracovných podmienkach zamestnanca a výsledky hodnotenia zdravotných rizík (§30g)
140 Ukladanie pokút za priestupok podľa § 56 odseku 1 písm. c) a f) spáchaný v čase krízovej situácie (§56)
140 Osobitné druhy správnych deliktov na úseku verejného zdravotníctva (§57)
140 Vymedzenie osobitnej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade (§6)
140 Lehota na opätovné požiadanie o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
140 Vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti (§16)
140 Spôsob života (§2)
140 Ďalšie správne delikty na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci (§57)
140 Ďalšie povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s opatreniami, ktoré vylúčia alebo znížia nepriaznivé účinky faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy na zdravie zamestnancov (§37)
140 Neprevoditeľnosť oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30b)
139 Povolenie výnimiek pri expozícii vibráciám, ktoré zvyčajne neprekračujú akčné hodnoty expozície podľa osobitného predpisu, ale vibrácie sa v čase menia a môžu prekročiť limitné hodnoty expozície (§33)
139 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s organizáciou zotavovacieho podujatia (§57)
139 Vzory lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30f, ods. 2 tohto zákona (§30f)
139 Špecializované poradenstvo (§14)
139 Povinnosti fyzickej osoby - podnikateľa a právnickej osoby pred začatím prevádzky priestorov, na ktoré sa podľa odseku § 52 1 písm. b) nevzťahuje povinnosť predkladať návrhy podľa § 13 ods. 4 písm. a) (§52)
139 Povinnosti prevádzkovateľa sauny (§23)
139 Prevádzkovateľ mobilnej aplikácie (§60a)
139 Zdravá výživa (§2)
139 Ďalšie náležitosti žiadosti podľa § 30b, ods. 2 a 3 tohto zákona (§30b)
139 Epidemiologické vyšetrovanie (§54)
139 Obsahové náležitosti lekárskeho posudku o uznaní choroby z povolania (§31a)
139 Povinnosti zamestnávateľa, ktorý začne vykonávať svoju činnosť po 31. júli 2014 (§63d)
139 Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť dostatočné osvetlenie pracovných priestorov (§36)
139 Všeobecne záväzný právny predpis úradu verejného zdravotníctva a regionálneho úradu verejného zdravotníctva vydávaný podľa § 59b ods. 1 tohto zákona (§59b)
138 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou zariadenia spoločného stravovania (§57)
138 Register odborne spôsobilých osôb (§16)
138 Lehota na rozhodnutie o námietkach podľa § 55, ods. 4 tohto zákona (§55)
138 Rozširovanie rozsahu a početnosti kontroly kvality vody vo vode určenej na kúpanie (§19)
138 Výnos z pokút ako príjem štátneho rozpočtu (§57)
138 Povinnosti zamestnávateľa uvedené v § 30, ods. 1 až 3 a 6 v súvislosti s dočasne pridelenými zamestnancami (§30)
138 Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby zamestnávateľom (§30a)
138 Práce zaradené do 3. kategórie (§31)
138 Zariadenia starostlivosti o ľudské telo (§23)
138 Oblasti v ktorých je možné vykonávať činnosti pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom na základe zmluvy a so súhlasom zamestnávateľa (§30d)
138 Postup v prípade, ak bolo uznanie choroby z povolania alebo neuznanie choroby z povolania špecializovaným pracoviskom posúdené nesprávne (§31c)
138 Vymedzenie pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (§4)
138 Podmienky pre zriaďovanie zariadení pre deti a mládež (§24)
138 Lehota na vypracovanie stanoviska k uznaniu choroby z povolania v kontexte posudzovania choroby z povolania podľa § 31a, ods. 9 alebo ods. 10 tohto zákona (§31a)
138 Vymedzenie pôsobnosti a činností regionálneho úradu verejného zdravotníctva (§6)
137 Povinnosť zabezpečiť aktualizačnú odbornú prípravu na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
137 Povinnosti fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, ktoré prevádzkujú ubytovacie zariadenia (§21)
137 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou predškolského zariadenia (§57)
137 Obsahové náležitosti žiadosti o vydanie záväzného stanoviska podľa § 13, odseku 3, písm. b) až e) tohto zákona (§13)
137 Obsahové náležitosti žiadosti o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa § 41, ods. 1 tohto zákona (§41)
137 Posudková činnosť (§13)
137 Pracovná zdravotná služba a jej úlohy (§30a)
137 Podmienky schválenia zriadenia národného referenčného centra (§8)
137 Uchovávanie osobných údajov podľa odseku 4 písm. s) a t) tohto zákona (§48)
137 Strata platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti, oprávnenia na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb a povolenia, vydaných podľa doterajších predpisov (§63)
137 Zásady ochrany osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom naplnenie úloh v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia (§60)
137 Požiadavky na výkon činností uvedených v § 15, ods. 3, písm. a) tohto zákona (§16)
137 Obsahové náležitosti rozhodnutia o výnimke na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody (§17)
137 Obsahového náležitosti evidencie zamestnancov podľa § 30, ods. 1, písm. j) tohto zákona (§30)
137 Podmienky uplatnenia výnimky z povinnosti vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti u žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti na obchodovanie s veľmi toxickými látkami a zmesami, s toxickými látkami a zmesami (§16)
137 Oprávnenie ÚVZ poveriť spracúvaním osobných údajov v mobilných aplikáciách ďalšie subjekty (§60c)
137 Činnosť špecializovaného pracoviska, príslušného orgánu verejného zdravotníctva alebo regionálnej komisie v čase krízovej situácie na základe odborného posúdenia osoby (§31a)
137 Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancovi lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci, ak má odôvodnené pochybnosti o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu (§30e)
137 Prevádzkový poriadok a úprava režimu dňa (§24)
136 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou solária (§57)
136 Tím pracovnej zdravotnej služby (§30a)
136 Riziková práca v kontexte jednotlivých kategórií zaradenia práce (§31)
136 Hodnotenie zdravotnej bezpečnosti výrobkov určených na styk s pitnou vodou (§18)
136 Štátny zdravotný dozor (§54)
136 Posudzovanie podozrenia na chorobu z povolania v sporných alebo nejednoznačných prípadoch (§31a)
136 Požiadavky na výkon činností uvedených v § 15, ods. 2 tohto zákona (§16)
136 Požiadavky na kvalitu vody určenej na kúpanie (§19)
136 Možnosť prijatia prísnejších alebo miernejších opatrení v rámci územného obvodu RÚVZ (§48)
136 Spolupráca Úradu verejného zdravotníctva s orgánmi štátnej správy v oblasti inšpekcie práce a ostatnými orgánmi dozoru (§3)
136 Podmienky poskytovania stravovacích služieb (§26)
136 Zdravotne bezpečná voda (§17)
136 Obmedzenie poskytovania alebo sprístupňovania niektorých údajov na účel prejednávania priestupkov podľa § 56 tohto zákona (§60c)
136 Úhrada nákladov ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30e)
136 Správne delikty na úseku verejného zdravotníctva v súvislosti s predajom alebo iným zaobchádzaním s veľmi toxickými latkami a zmesami alebo toxickými látkami a zmesami (§57)
136 Priestupok na úseku verejného zdravotníctva a možná výška uloženej pokuty (§56)
136 Zrušovacie ustanovenia (§65)
136 Výrobky určené na styk s pitnou vodou (§18)
136 Pôsobnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva podľa § 6, odsekov 3 a 4 tohto zákona (§6)
136 Povinnosti zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pred fyzickou záťažou pri práci (§38)
136 Orgány oprávnené nariadiť opatrenia podľa § 12 alebo § 48 ods. 4 tohto zákona (§59b)
135 Povinnosti zamestnávateľa, ktorý používa alebo prevádzkuje zariadenia, ktoré sú zdrojom (§32)
135 Zotavovacie podujatie (§25)
135 Výmaz z evidencie osôb, ktoré samostatne vykonávajú niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby, z dôvodu opakovaného neplnenia povinností podľa § 30c tohto zákona (§30b)
135 Dôvody odňatia osvedčenia o odbornej spôsobilosti (§16)
135 Monitorovanie pitnej vody (§17)
135 Postup a zásady pri udeľovaní výnimky podľa § 32, ods. 2 tohto zákona (§32)
135 Správne delikty na úseku verejného zdravotníctva v súvislosti s poskytovaním pracovnej zdravotnej služby (§57)
135 Povinnosť zamestnávateľa opätovného plnenia niektorých povinností po skončení krízovej situácie (§30)
135 Povinnosti súvisiace s činnosťou národnej a regionálnej protiepidemickej komisie (§50)
135 Schválenie a registrácia národného referenčného centra (§8)
135 Lehota na vydanie záväzného stanoviska podľa § 13, ods. 3 písm. b) tohto zákona v prípade stavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá (§13)
135 Dovolená činnosť poskytovateľov pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 10 môžu v čase krízovej situácie (§30a)
134 Výkon zdravotného dohľadu pre zamestnancov po skončení krízovej situácie (§30a)
134 Typy poradenstva poskytovaného poradenskými centrami ochrany a podpory zdravia (§14)
134 Obsahové náležitosti žiadosti o vydanie oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu ak žiadosť podáva fyzická osoba alebo založená právnická osoba, ktorá ešte nie je zapísaná do obchodného registra (§30b)
134 Opätovné ohlásenie začatia činnosti osobou samostatne vykonávajúcou niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby, ktorú úrad verejného zdravotníctva vymazal podľa § 30b ods. 14 alebo ods. 15 písm. d) tohto zákona (§30b)
134 Negatívne vymedzenie pôsobnosti všeobecných predpisov o správnom konaní (§59)
134 Zloženie regionálnej protiepidemickej komisie (§50)
134 Určenie dňa uznania choroby z povolania (§31a)
134 Nariadenie opatrení na predchádzanie ochoreniam (§12)
134 Periodicita vykonávania lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa § 30e, ods. 9 písm. e) tohto zákona (§30e)
134 Výnimka z obmedzenie vstupu zvierat podľa § 26 odseku 4 písm. a) tohto zákona (§26)
134 Zrušenie rozhodnutia podľa § 6 odseku 8 tohto zákona (§6)
134 Oblasť rozhodovania úradu verejného zdravotníctva v súvislosti s pitnou vodou a súvisiacich ukazovateľoch (§17)
134 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti udelené a platné do 31. mája 2010 (§63a)
134 Chemická úprava a dezinfekcia pitnej vody (§17)
134 Informačné systémy utvárané a prevádzkované orgánmi verejného zdravotníctva (§60)
133 Zrušenie národného referenčného centra (§8)
133 Lehota na vypracovanie stanoviska k uznaniu choroby z povolania (§31a)
133 Subjekty zúčastňujúce sa na rokovaní regionálnej komisie (§31e)
133 Hodnotenie rizika (§2)
133 Výkon odborných činností pri plnení úloh orgánov verejného zdravotníctva (§61)
133 Požiadavky na výkon činností uvedených v § 15, ods. 3, písm. b) tohto zákona (§16)
133 Tlačivo určené na hlásenie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania, platné podľa právneho predpisu účinného do 31. júla 2014 (§63e)
133 Subjekty vykonávajúce pracovnú zdravotnú službu (§30a)
133 Zriaďovanie regionálnej komisie (§31e)
133 Pôsobnosť Úradu verejného zdravotníctva podľa § 5, ods. 4 a 5 tohto zákona (§5)
133 Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia (§48)
132 Povinnosti fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, ktorí prevádzkujú živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku, ak prevádzkujú živnosť v prevádzkarni (§24)
132 Podmienky pre priestorové usporiadanie, funkčné členenie a vybavenie zariadení pre deti a mládež (§24)
132 Vyžiadanie dodatočných dokladov potrebných na vydanie záväzného stanoviska a rozhodnutia (§13)
132 Ohrozenie verejného zdravia II. stupňa (§48)
132 Ďalšie dôvody výmazu z evidencie osôb, ktoré samostatne vykonávajú niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby (§30b)
132 Obsahové náležitosti žiadosti o výnimku na zníženie rozsahu kontroly alebo početnosti kontroly ukazovateľov kvality pitnej vody (§17c)
132 Povinnosti fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (§30)
132 Povinnosti osôb vykonávajúcich štátny zdravotný dozor pri uložení opatrenia podľa § 55, ods. 2 tohto zákona (§55)
132 Ďalšie dôvody odobratia oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30b)
132 Vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci ďalšími subjektmi (§30e)
132 Zdravotný dohľad (§2)
132 Vykonávanie činností pracovnej zdravotnej služby podľa § 30d ods. 1 písm. a) až d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i) tohto zákona (§63d)
132 Predseda a členovia celoslovenskej komisie podľa § 31d ods. 2 a regionálnej komisie podľa § 31e ods. 2 tohto zákona (§63e)
132 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou umelého kúpaliska (§57)
132 Výnimka z povinnosti žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 16 ods. 16 zákona vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti (§16)
131 Podmienky pre výkon štátneho dozoru nad dodržiavaním opatrenia, kedy fyzická osoba súhlasila s podrobením sa izolácii v domácom prostredí za použitia mobilnej aplikácie na monitorovanie nariadenej izolácie (§54)
131 Prechodné ustanovenia k činnosti pracovnej zdravotnej služby podľa § 30d ods. 1 písm. a) až d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i), ktorú samostatne vykonáva verejný zdravotník podľa § 30a ods. 4 písm. c) tohto zákona (§63d)
131 Zákaz prekračovania prípustných hodnôt hluku (§27)
131 Povolenie výnimiek v súvislosti s povinnosťami a zásadami ochrany proti hluku (§32)
131 Prizvanie ďalších odborníkov na rokovanie regionálnej komisie (§31e)
131 Zabezpečovanie primeraného zdravotného dohľadu zo strany fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby (§30)
131 Periodicita a úvodná realizácia lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa § 30e, ods. 1 písm. a) prvého bodu, písm. b) prvého bodu a písm. c) prvého bodu (§30e)
131 Zachovanie práv a povinností zo štátnozamestnaneckých pomerov štátnych zamestnancov (§63)
131 Obmedzenia vzťahujúce sa na fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktorých predmetom činnosti je predaj alebo iné zaobchádzanie s veľmi toxickými látkami a zmesami alebo s toxickými látkami a zmesami (§52)
131 Pracovná zdravotná služba pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do prvej kategórie alebo druhej kategórie dodávateľským spôsobom (§30aa)
131 Oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby vydané podľa doterajších predpisov (§63d)
131 Úlohy na úseku prevencie ochorení a iných porúch zdravia (§10)
131 Vymedzenie opatrení na predchádzanie vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia a na ich obmedzenie (§12)
131 Požiadavky na výkon činností uvedených v § 15 ods. 3 písm. d) tohto zákona (§16)
131 Rozdelenie opatrení na predchádzanie ochoreniam (§12)
131 Preukazovanie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 15 ods. 2 zákona (§16)
131 Záväznosť stanoviska Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania (§31c)
131 Posudok o riziku a kategorizáciu prác z hľadiska zdravotných rizík podľa § 30 ods. 1 písm. f) v znení účinnom do 30. novembra 2017 (§63j)
131 Zoznam osobných údajov spracúvaných v mobilných aplikáciách podľa § 60a, ods. 1 tohto zákona (§60b)
131 Výnimky z dodržiavania povinností uvedených v § 26, ods. 4, písm. i) a j) tohto zákona (§26)
131 Postup orgánov verejného zdravotníctva v konaní o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb (§59)
131 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou telovýchovného zariadenia (§57)
130 Oznamovacia povinnosť zamestnávateľa, ktorému bola udelená výnimka podľa § 33, ods. 1 a 2 tohto zákona (§33)
130 Všeobecné poradenstvo a jeho obsah (§14)
130 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou umelých zdrojov optického žiarenia (§57)
130 Vykonanie mimoriadnej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci (§30e)
130 Prizvanie ďalších subjektov na rokovanie regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania (§31f)
130 Lehota na opätovné požiadanie o vydanie oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30b)
130 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na hodnotenie dopadov na verejné zdravie vydané podľa doterajších predpisov (§63c)
130 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou sauny (§57)
130 Vymedzenie administratívnych zdrojov podľa osobitného predpisu (§60)
130 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci (§57)
130 Ukončenie prevádzky mobilných zariadení a vymazanie všetkých údajov podľa § 60b ods. 1 získaných prostredníctvom týchto zariadení (§60d)
130 Postup špecializovaného pracoviska po vydaní lekárskeho posudku o uznaní choroby z povolania podľa § 31a ods. 13 tohto zákona a súvisiace lehoty (§31b)
130 Miesto vykonávania lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci (§30e)
130 Postup v prípade, že sa zamestnanec, fyzická osoba – podnikateľ alebo osoba uchádzajúca sa o zamestnanie domnieva, že posúdenie jej zdravotnej spôsobilosti na prácu je nesprávne (§30g)
130 Potvrdzovanie uznania choroby z povolania (§31a)
129 Rozsah osobných údajov, ktoré je Úrad verejného zdravotníctva oprávnený poskytovať Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (§60c)
129 Povinnosti prevádzkovateľa prírodného kúpaliska, ktoré je podľa osobitného predpisu vyhlásené za vodu určenú na kúpanie (§19)
129 Žiadosť o vydanie oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30b)
129 Výnimka z aplikácie ustanovenie § 16, ods. 16 tohto zákona (§16)
129 Postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť v univerzitnej nemocnici alebo vo fakultnej nemocnici v súvislosti s opätovným posúdením pracovnej zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30g)
129 Informačná povinnosť zamestnávateľa, ktorému bola udelená výnimka podľa § 32, ods. 2 tohto zákona (§32)
129 Umelé kúpalisko (§19)
129 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva (§57)
129 Povinnosti fyzických osôb – základné vymedzenie (§51)
129 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (§6)
129 Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci u fyzických osôb uchádzajúcich sa o zamestnanie a u zamestnancov vykonávajúcich prácu prvej kategórie alebo druhej kategórie (§30e)
129 Začatie výkonu činnosti pracovnej zdravotnej služby (§30b)
129 Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2016 (§63f)
129 Osobitné správne delikty na úseku verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov (§57)
129 Výkon pracovnej zdravotnej služby samostatným spôsobom (§30aa)
129 Náhrada za osvedčenie o odbornej spôsobilosti v čase krízovej situácie (§16)
129 Telovýchovno-športové zariadenie (§22)
129 Povinnosť akreditácie pri odbere a analýze pitnej vody (§17)
129 Objektívna a subjektívna premlčacia doba v súvislosti s ukladaním pokút (§57)
129 Povinnosť osoby, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 16 ods. 15, 16, 18, 19, 21 a 22 na vykonávanie činností podľa § 15 ods. 3 písm. a) a b) zákona, absolvovať odbornú prípravu (§16)
129 Vymenúvanie a odvolávanie predsedu a členov regionálnej komisie (§31e)
128 Zriaďovanie národnej a regionálnej protiepidemickej komisie (§50)
128 Povinnosti poskytovateľov pracovnej zdravotnej služby a poskytovateľov pracovnej zdravotnej služby v čase krízovej situácie (§30a)
128 Obsahové náležitosti žiadosti o povolenie výnimky podľa § 33, ods. 2 a 3 tohto zákona (§33)
128 Lehota na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti (§16)
128 Povolenie odkladu platenia pokuty (§57)
128 Základné zásady pri určovaní výšky pokút (§57)
128 Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. augustom 2014 (§63c)
128 Rozsah vecnej pôsobnosti oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
127 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou zariadenia pre deti a mládež (§57)
127 Postup v prípade, že špecializované pracovisko neuzná chorobu z povolania (§31a)
127 Vzor lekárskeho posudku o uznaní choroby z povolania podľa §31a, ods. 13 tohto zákona (§31a)
127 Uloženie povinnosti plnej náhrady nákladov (§58)
127 Obsahové náležitosti návrhu štatútu národného referenčného centra (§8)
127 Úhrada nákladov spojených s výkonom štátneho zdravotného dozoru (§58)
127 Úhrada nákladov ktoré vznikli v súvislosti s povinným očkovaním zamestnancov podľa § 42, ods. 1 písm. b) tohto zákona (§42)
127 Postup a zásady pri povoľovaní výnimky podľa § 33, odsekov 2 a 3 tohto zákona (§33)
127 Podmienky zabezpečenia ochrany vnútorného prostredia budov pred hlukom z vonkajšieho prostredia pri súčasnom zachovaní ostatných potrebných vlastností vnútorného prostredia (§27)
127 Povinnosť ohlásenia začatia vykonávania činnosti pracovnej zdravotnej služby (§30b)
127 Epidemiologický dohľad (§2)
127 Opätovné obnovenie činnosti špecializovaných pracovísk bezodkladne po skončení krízovej situácie (§31a)
127 Povinnosť žiadateľa o opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu požiadať prostredníctvom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý mu vydal pôvodný lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30g)
127 Povinnosti prevádzkovateľa prírodného kúpaliska (§19)
127 Prechodné ustanovenie účinné od 15. októbra 2017 (§63i)
127 Ďalšie subjekty oprávnené vykonávať lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci (§30e)
126 Oprávnenie ÚVZ rozhodnúť, že nariadená izolácia sa môže vykonať v domácom prostredí za ustanovených podmienok (§60a)
126 Minimálny tím pracovnej zdravotnej služby podľa § 30a, ods. 3 písm. c) tohto zákona (§30a)
126 Zastavenie konania vo veci uloženia pokuty za porušenie § 27 ods. 1 písm. b) tohto zákona (§63)
126 Prevádzka ubytovacích zariadení, ktoré poskytujú hromadné ubytovanie (§21)
126 Oblasť rozhodovania regionálneho úradu verejného zdravotníctva v súvislosti s oblasťou pitnej vodou (§17)
126 Postup pri konaní o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb, ktoré bolo začaté Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (§63)
126 Splatnosť uloženej pokuty (§57)
126 Výnimky z povinnosti zamestnávateľa bezodkladne vykonať oparenia zníženie expozície vibráciám (§33)
126 Zabezpečovanie odborného dohľadu nad činnosťou tímu pracovnej zdravotnej služby (§30a)
126 Povinnosti zamestnávateľa, ktorý používa zdroj elektromagnetického poľa alebo prevádzkuje zdroj elektromagnetického poľa (§34)
126 Povinnosti fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, ktorí prevádzkujú živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže, ak prevádzkujú živnosť v prevádzkarni (§24)
126 Výnimka z povinnosti žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 16 ods. 15 zákona absolvovať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti (§16)
126 Povinnosti fyzickej osoby, ktorá udelila súhlas podľa § 60a, ods. 3 tohto zákona (§60a)
126 Ďalšie povinné súčasti žiadosti podľa § 41, ods. 2 tohto zákona (§41)
126 Žiadosť výrobcu kozmetického výrobku o povolenie výnimky (§43)
126 Požiadavky na výkon činnosti uvedenej v § 15, ods. 1, písm. c) tohto zákona (§16)
126 Prevádzka pracovísk, na ktorých je potrebné združené osvetlenie, alebo pracoviská bez denného osvetlenia (§36)
126 Náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (§30ad)
126 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou budovy (§57)
126 Rozsah ukladaných pokút príslušným orgánom verejného zdravotníctva (§57)
125 Povinnosť zabezpečiť aby domový rozvodný systém pitnej vody od miesta pripojenia pitnej vody od dodávateľa po miesto odberu pitnej vody nepriaznivo neovplyvňoval kvalitu pitnej vody (§17d)
125 Miesta zákazu zriaďovať trvalé dopĺňanie denného osvetlenia svetlom zo zdrojov umelého osvetlenia (§20)
125 Povinnosti prevádzkovateľa zdroja elektromagnetického žiarenia (§28)
125 Úlohy a pôsobnosť protiepidemickej komisie úlohy pri ohrozeniach verejného zdravia v súvislosti so vznikom epidémie (§50)
125 Zriaďovanie komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti (§15)
125 Povinnosti prevádzkovateľov zariadení sociálnych služieb a prevádzkovateľov zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (§52)
125 Pôsobnosť ustanovení všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu (§59a)
125 Koordinácia činnosti orgánov verejného zdravotníctva s orgánmi štátnej správy (§54)
125 Byty nižšieho štandardu (§21)
125 Overovanie splnenia podmienky podľa § 16, odseku 26 tohto zákona (§16)
125 Poskytovanie záveru odborného stanoviska posudzovanej osobe a jej zamestnávateľovi pri podozrení na chorobu z povolania podľa § 31a ods. 4 tohto zákona (§31a)
125 Požiadavky na výkon činnosti podľa § 15, ods. 1, písm. d) tohto zákona (§16)
125 Vzor tlačiva určeného na hlásenie choroby z povolania (§31b)
125 Pôsobnosť všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich úhradu nákladov za poskytovanie zdravotnej starostlivosti (§30g)
125 Povinnosti poskytovateľa pracovnej zdravotnej služby, ktorý vykonáva činnosť dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej kategórie alebo druhej kategórie (§30c)
125 Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016 (§63g)
125 Povolenie výnimky z požiadaviek ustanovených osobitným predpisom (§34)
124 Podmienky prevádzkovania zariadení starostlivosti o ľudské telo (§23)
124 Povinnosť absolvovať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti u žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 16 ods. 15 zákona (§16)
124 Činnosti zakázané prevádzkovateľovi zariadenia starostlivosti o ľudské telo (§23)
124 Ciele poradenských centier ochrany a podpory zdravia (§14)
124 Povinnosti zamestnávateľa ktorého zamestnanci môžu byť exponovaní azbestu alebo materiálom, ktoré obsahujú azbest (§41)
124 Výnimky z povinnosti zamestnávateľa v čase krízovej situácie (§30)
124 Lehota na doplnenie dokladov podľa § 16 ods. 37 tohto zákona (§16)
124 Návrhy súvisiace s návrhom na vyhlásenie mimoriadnej situácie (§48)
123 Rozsah odbornej prípravy na vykonanie skúšky podľa § 16 ods. 18 a 19 zákona a na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 16 ods. 15, 16, 18 a 19 zákona (§16)
123 Spôsob preukazovania vzdelania podľa § 16, odseku 4 písm. a), odseku 6 písm. a), odseku 9 písm. a) a odseku 10 písm. a) tohto zákona (§16)
123 Zabezpečenie výkonu pracovnej zdravotnej službu dodávateľským spôsobom pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (§30ac)
123 Ukladanie pokút a prejednávanie iných správnych deliktov podľa tohto zákona (§57)
123 Povinnosti zamestnávateľa, ktorý zamestnáva zamestnancov činnosťami, pri ktorých môžu byť exponovaní karcinogénnym a mutagénnym faktorom (§40)
123 Povinnosti zamestnávateľa, ktorý zamestnáva zamestnancov činnosťami, pri ktorých môžu byť exponovaní chemickým faktorom (§39)
123 Voda určená na kúpanie - negatívne vymedzenie (§19)
123 Nadobudnutie účinnosti vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (§59b)
123 Subjekty zúčastňujúce sa na rokovaniach regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania (§31f)
123 Povinnosti prevádzkovateľa umelých zdrojov optického žiarenia (§29)
123 Prepájanie rozvodov pitnej vody s rozvodmi teplej vody (§17)
123 Práce zaradené do 4. kategórie (§31)
123 Výkon dohľadu nad spracúvaním osobných údajov prostredníctvom mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 tohto zákona (§60d)
123 Povinnosti fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá vykonáva dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov ako profesionálnu činnosť v čase krízovej situácie (§52)
123 Pracovná zdravotná služba poskytovaná poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (§30a)
123 Postup v konaní o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb v oblasti ochrany zdravia pri práci začatom pred 1. decembrom 2017 (§63j)
122 Spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa § 16, odsekov 21 a 22 tohto zákona (§16)
122 Vymedzenie opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení (§12)
122 Pôsobnosť osobitného právneho predpisu o tvorbe a vyhlasovaní právnych predpisov (§59b)
122 Oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb vydané podľa predpisov účinných k 31. máju 2010 (§63c)
122 Úhrada nákladov ktoré vzniknú pri plnení povinností ustanovených týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu verejného zdravia (§58)
121 Nahradenie čestného vyhlásenia v čase krízovej situácie (§30e)
121 Samostatný výkon činnosti pracovnej zdravotnej služby podľa § 30ab tohto zákona (§63j)
121 Povinnosti zamestnávateľa v prípade, ak výsledky hodnotenia zdravotného rizika preukážu záťaž zamestnancov teplom alebo chladom (§37)
121 Opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu v čase krízovej situácie (§30g)
121 Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia podľa § 24 ods. 1 písm. e) tohto zákona, ktorého priestory boli uvedené do prevádzky pred 1. marcom 2017, (§63h)
121 Používanie pojmov „orgány hygienickej služby“ alebo „orgány na ochranu zdravia (§63)
121 Povinnosti zamestnávateľa, ktorý prevádzkuje pracoviská podľa § 36, ods. 2 tohto zákona (§36)
121 Vykonávanie lekárskej prehliadky vo vzťahu k práci podľa § 30e, ods. 1 písm. a) druhého bodu tohto zákona (§30e)
121 Výkon pracovnej zdravotnej služby vlastnými zamestnancami pre zamestnancov (§30aa)
121 Povinnosť oznámiť orgánu verejného zdravotníctva začiatok a ukončenie výkonu odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest na konkrétnej stavbe podľa osobitného predpisu (§41)
121 Používanie pojmov „Hlavný hygienik Slovenskej republiky“ a „Regionálny hygienik“ (§63)
120 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou zariadenia starostlivosti o ľudské telo (§57)
120 Zabezpečenie zdrojov elektromagnetického žiarenia pri navrhovaní a uskutočňovaní stavieb (§28)
120 Výnimka z poskytovania náhrady za vzorky odobraté na účely vyšetrenia pri výkone štátneho zdravotného dozoru (§58)
120 Námietky proti uloženému opatreniu na odstránenie zistených nedostatkov (§55)
120 Možnosť opätovného požiadania o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti (§16)
120 Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 16, odsekov 21 a 22 tohto zákona žiadateľovi z iného členského štátu (§16)
120 Výnimky z požiadaviek ustanovených osobitným predpisom v súvislosti s používaním zdroja elektromagnetického poľa alebo prevádzkou zdroja elektromagnetického poľa (§34)
120 Povinnosti zamestnávateľa, ktorý zabezpečoval vykonávanie pracovnej zdravotnej služby vlastnými zdravotníckymi pracovníkmi podľa predpisov účinných do 31. júla 2014 (§63d)
120 Všeobecné zásady pre odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach (§41)
120 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou zariadení podľa § 21, 22 a 26 tohto zákona, v blízkosti vodných plôch využívaných na kúpanie, ktoré nie sú vodou určenou na kúpanie alebo prírodným kúpaliskom (§57)
120 Zásady, postup a obsahové náležitosti výnimky podľa § 34, ods. 4 tohto zákona (§34)
120 Konziliárne konzultácie súvisiace s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30e)
120 Vymedzenie ďalších činností a oblastí pôsobnosti Úradu vereného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva (§13)
120 Povinnosti osôb uvedených v § 17d, odseku 1 tohto zákona ak je nedodržanie požiadaviek na kvalitu pitnej vody spôsobené domovým rozvodným systémom bytových budov alebo nebytových budov (§17d)
120 Vypracovanie posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov (§60d)
120 Zriaďovanie komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti regionálnym úradom verejného zdravotníctva v sídle kraja (§15)
120 Požiadavky na vykonávanie činnosti uvedenej v § 15, ods. 1, písm. a) tohto zákona (§16)
119 Zriaďovanie komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti (§15)
119 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci v súvislosti s prevádzkou zdrojov optického žiarenia (§57)
119 Prechodné ustanovenia k úpravám účinným odo dňa vyhlásenia zákona (§63l)
119 Povinnosti zamestnávateľa, ktorý zamestnáva zamestnancov činnosťami, pri ktorých môžu byť exponovaní biologickým faktorom (§42)
119 Povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb ktoré vykonávajú dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov ako profesionálnu činnosť (§52)
119 Umiestňovanie telovýchovno-športových zariadení (§22)
119 Prerušenie plynutia lehoty na absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy počas krízovej situácie (§16)
119 Dôvody pre uplatnenie výnimky z absolvovania skúšky odbornej spôsobilosti na odborné využitie veľmi toxických látok a zmesí, dezinfekčných prípravkov alebo prípravkov na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie (§16)
119 Povinnosti fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá vyrába výrobky určené na styk s pitnou vodou alebo dodáva výrobky určené na styk s pitnou vodou (§18)
119 Pracovné činnosti lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo podľa § 30a ods. 5 písm. b) tohto zákona (§63j)
118 Právo Úradu verejného zdravotníctva alebo príslušného orgánu verejného zdravotníctva nariadiť zamestnávateľovi vykonanie mimoriadnej lekárskej preventívnej prehliadky (§30e)
118 Oznamovacia povinnosť orgánov verejného zdravotníctva podľa § 34, ods. 2 a 4 tohto zákona (§34)
118 Predmet činnosti regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania (§31f)
118 Povinnosti zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pred psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci (§38)
118 Preberanie právnych záväzných aktov Európskej únie (§64)
118 Všeobecná doba uchovávania údajov získaných pomocou mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 tohto zákona (§60d)
118 Ďalšie správne delikty na úseku verejného zdravotníctva v súvislosti s prevádzkou zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (§57)
118 Zriaďovanie Regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania (§31f)
118 Odobratie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb na základe žiadosti držiteľa oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb (§41)
118 Zabezpečenie výkonu pracovnej zdravotnej služby vlastnými zamestnancami pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (§30ac)
118 Správne delikty na úseku verejného zdravotníctva v súvislosti s vykonávaním dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov ako profesionálnej činnosti (§57)
118 Obmedzenie a pozastavenie niektorých činností v súvislosti s prácami pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
117 Požiadavky na výkon činností uvedených v § 15, ods. 3, písm. c) tohto zákona (§16)
117 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou prírodného kúpaliska (§57)
117 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou v oblasti ochrany zdravia pri práci, v prípade prac zaradených do tretej a štvrtej kategórie (§57)
117 Zdravotne bezpečné výrobky na styk s pitnou vodou (§18)
117 Obmedzenie prevoditeľnosti alebo prechodu oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
117 Oprávnenie sprístupniť telefónne číslo používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami (§60b)
117 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou zariadenia spoločného stravovania pre deti a mládež (§57)
117 Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia (§63k)
117 Používanie mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 v prípadoch odlišných od prípadov ustanovených v § 60a ods. 3 a § 60e tohto zákona (§60a)
116 Povinnosti zamestnávateľa pri nadmernej záťaži teplom podľa § 37, ods. 2 písm. c) tohto zákona a chladom (§37)
116 Vykonávanie ďalších doplnkových vyšetrení v rámci lekárskej preventívnej prehliadky (§30e)
116 Rozhodovanie vo veciach, ktoré posudzuje príslušný orgán verejného zdravotníctva z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie (§13)
116 Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia nepriaznivé účinky faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy na zdravie zamestnancov na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru (§37)
116 Povinnosti zamestnávateľa, ktorý používa alebo prevádzkuje zariadenia, ktoré sú zdrojom vibrácií (§33)
116 Zdravotná starostlivosť na účel uznania choroby z povolania podľa § 31a ods. 1 a 2 a potvrdenie uznania choroby z povolania podľa § 31a ods. 6 tohto zákona (§63e)
116 Pôsobnosť Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v sídle kraja (§6)
116 Obsahové náležitosti žiadosti o schválenie zriadenia národného referenčného centra (§8)
116 Výnimka z povinnosti podrobiť sa výberovému konaniu (§63)
115 Povinnosti zamestnávateľa, ktorý používa alebo prevádzkuje zdroje ultrafialového, infračerveného, laserového alebo iného optického žiarenia na iné účely ako osvetlenie (§35)
115 Dostupnosť funkcionality nahlasovania (§60b)
115 Odborný zástupca podľa doterajších predpisov (§63)
115 Činnosť pracovnej zdravotnej služby podľa § 30ab, ktorú samostatne vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore podľa § 30a ods. 3 písm. a) tohto zákona (§63j)
115 Ďalšie druhy správnych deliktov na úseku verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov (§57)
115 Povinnosť zamestnancov orgánu verejného zdravotníctva zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s výkonom svojho zamestnania (§60)
115 Podmienka splnenia primeranej úrovne bezpečnosti a štandardov informačných technológií vo verejnej správe podľa osobitného predpisu (§60d)
114 Pracovné činnosti lekára so špecializáciou v špecializačných odboroch podľa § 30a ods. 6 tohto zákona (§63d)
114 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci v súvislosti s prevádzkou zdrojov elektromagnetického žiarenia (§57)
114 Podmienka výkonu činnosti ktorej predmetom je kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie (§52)
114 Osobitné podmienky pri vykonávaní lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa § 30, ods. 4 tohto zákona (§63)
114 Prístupnosť vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (§59b)
114 Pracovné činnosti lekára so špecializáciou v špecializačných odboroch podľa § 30a ods. 5 písm. a tohto zákona (§63j)
114 Dôvody ukončenia prevádzky mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 a spracúvanie údajov podľa § 60b ods. 1 v celom rozsahu alebo len vo vzťahu k ich jednotlivým funkcionalitám (§60d)
114 Zverejnenie kontaktného formulára vrátane bezplatného telefónneho čísla na posielanie podnetov, pripomienok a sťažností používateľov mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 tohto zákona (§60d)
114 Ďalšie použitie mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie (§60e)
113 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou zdrojov elektromagnetického žiarenia (§57)
113 Povinnosť absolvovať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti u žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 16 ods. 16 zákona (§16)
113 Oblasti, ktoré Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podrobnejšie upravuje formou všeobecne záväzných právnych predpisov (§62)
112 Vykonávanie lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci podľa § 30 ods. 4 tohto zákona do 31. decembra 2014 (§63b)
112 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou zdrojov hluku, infrazvuku alebo vibrácií (§57)
111 Prechodné ustanovenia k činnosti pracovnej zdravotnej služby podľa § 30d ods. 1 písm. a) až d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i) tohto zákona (§63d)
111 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami a prípravkami, ktoré bolo vydané podľa doterajších predpisov (§63c)
110 Oprávnenie Úradu verejného zdravotníctva vo vzťahu k používateľovi mobilnej aplikácie na ktorého sa vzťahuje povinnosť podľa § 60a odsek 4 tohto zákona (§60a)
110 Ďalšie správne delikty na úseku verejného zdravotníctva v súvislosti s poskytovaní zdravotnej starostlivosti (§57)
110 Doba uchovávania údajov, zistených podľa § 55 ods. 1 písm. h) tohto zákona (§60)
110 Povinnosti zamestnávateľa, ktorý zamestnáva zamestnancov zaradených do prvej kategórie alebo do druhej kategórie (§63d)
109 Povinnosť zamestnanca podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci na účel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30e)
109 Prechodné ustanovenia vo vzťahu k lekárskym prehliadkam k práci, ktoré vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačných odboroch podľa § 30e ods. 3 (§63d)
109 Doba dodržiavania povinností podľa § 60a, ods. 4 tohto zákona (§60a)
108 Povinnosti osoby, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 16 ods. 18, 19, 21, 22, 24 a 25 na vykonávanie činností podľa § 15 ods. 3 písm. a) a b) tohto zákona, ktoré je platné k 31. júlu 2014 (§63c)
107 Monitorovanie nevyhnutnosti spracúvania osobných údajov a prevádzky mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 tohto zákona (§60d)
106 Ďalšie spracúvanie údajov podľa § 60b ods. 1 na štatistické účely alebo na účely vedeckého výskumu v súlade s osobitným predpisom (§60b)
105 Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, ktoré vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačných odboroch podľa § 30e ods. 3 tohto zákona (§63j)
104 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s výrobou alebo dodávaním prostriedky na chemickú úpravu pitnej vody alebo dezinfekciu pitnej vody alebo výrobkov určených na styk s pitnou vodou (§57)
103 Získanie odbornej spôsobilosti na výkon pracovnej zdravotnej služby podľa § 30ab, ktorú samostatne vykonáva verejný zdravotník podľa § 30a ods. 3 písm. b) tohto zákona (§63j)
102 Podmienka pre spracúvanie informácií, ktoré sa týkajú podobizne tváre a rozpoznávania tváre používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie v rámci izolačnej funkcionality (§60d)
101 Postup orgánov v konaní o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb v oblasti ochrany zdravia, ktoré nebolo ku dňu účinnosti tohto zákona právoplatne skončené (§63)
Názov regulácie
A Akcesorická pôsobnosť Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania (§31a)
B Byty nižšieho štandardu (§21)
C Ciele poradenských centier ochrany a podpory zdravia (§14)
Chemická úprava a dezinfekcia pitnej vody (§17)
Č Činnosť Úradu verejného zdravotníctva a hlavný hygienik Slovenskej republiky (§5)
Činnosti zakázané prevádzkovateľovi zariadenia starostlivosti o ľudské telo (§23)
Činnosť pracovnej zdravotnej služby (§30a)
Činnosť špecializovaných pracovísk pracovného lekárstva a príslušných orgánov verejného zdravotníctva v čase krízovej situácie (§31a)
Činnosť špecializovaného pracoviska, príslušného orgánu verejného zdravotníctva alebo regionálnej komisie v čase krízovej situácie na základe odborného posúdenia osoby (§31a)
Členovia regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania podľa § 31f ods. 2 tohto zákona (§63e)
Činnosť pracovnej zdravotnej služby podľa § 30ab, ktorú samostatne vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore podľa § 30a ods. 3 písm. a) tohto zákona (§63j)
D Determinanty zdravia (§2)
Dôvody pre uplatnenie výnimky z absolvovania skúšky odbornej spôsobilosti na odborné využitie veľmi toxických látok a zmesí, dezinfekčných prípravkov alebo prípravkov na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie (§16)
Doba platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti (§16)
Dôvody odňatia osvedčenia o odbornej spôsobilosti (§16)
Dodávateľ pitnej vody (§17a)
Dovolená činnosť poskytovateľov pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 10 môžu v čase krízovej situácie (§30a)
Doba vydania oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30b)
Dôvody odobratia oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30b)
Dôvody a ciele vykonávania lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa § 30e, ods. 1 písm. a) štvrtého bodu tohto bodu (§30e)
Dôvody odobratia oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
Doba uchovávania údajov, zistených podľa § 55 ods. 1 písm. h) tohto zákona (§60)
Doba dodržiavania povinností podľa § 60a, ods. 4 tohto zákona (§60a)
Dostupnosť funkcionality nahlasovania (§60b)
Dôvody ukončenia prevádzky mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 a spracúvanie údajov podľa § 60b ods. 1 v celom rozsahu alebo len vo vzťahu k ich jednotlivým funkcionalitám (§60d)
Ď Ďalšie požadované prílohy k žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti (§16)
Ďalšie povinnosti prevádzkovateľa predškolského zariadenia (§24)
Ďalšie povinnosti prevádzkovateľa spoločného stravovania určeného pre deti a mládež (§26)
Ďalšie povinnosti zamestnávateľa (§30)
Ďalšie náležitosti žiadosti podľa § 30b, ods. 2 a 3 tohto zákona (§30b)
Ďalšie dôvody odobratia oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30b)
Ďalšie dôvody výmazu z evidencie osôb, ktoré samostatne vykonávajú niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby (§30b)
Ďalšie subjekty oprávnené vykonávať lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci (§30e)
Ďalšie povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s opatreniami, ktoré vylúčia alebo znížia nepriaznivé účinky faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy na zdravie zamestnancov (§37)
Ďalšie povinné súčasti žiadosti podľa § 41, ods. 2 tohto zákona (§41)
Ďalšie správne delikty na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci (§57)
Ďalšie osobitné druhy správnych deliktov na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci (§57)
Ďalšie druhy správnych deliktov na úseku verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov (§57)
Ďalšie správne delikty na úseku verejného zdravotníctva v súvislosti s poskytovaní zdravotnej starostlivosti (§57)
Ďalšie správne delikty na úseku verejného zdravotníctva v súvislosti s prevádzkou zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (§57)
Ďalšie spracúvanie údajov podľa § 60b ods. 1 na štatistické účely alebo na účely vedeckého výskumu v súlade s osobitným predpisom (§60b)
Ďalšie použitie mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie (§60e)
E Epidemiologický dohľad (§2)
Epidémia (§2)
Epidemiologicky závažná činnosť (§2)
Expozícia (§2)
Epidemiologické vyšetrovanie (§54)
H Hodnotenie vplyvov na verejné zdravie (§2)
Hodnotenie rizika (§2)
Hodnotenie zdravotnej bezpečnosti výrobkov určených na styk s pitnou vodou (§18)
I Izolácia (§2)
Informačná povinnosť zamestnávateľa, ktorému bola udelená výnimka podľa § 32, ods. 2 tohto zákona (§32)
Informačné systémy utvárané a prevádzkované orgánmi verejného zdravotníctva (§60)
K Karanténne opatrenia (§2)
Konziliárne konzultácie súvisiace s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30e)
Kategórie prác zamestnancov – rozdelenie (§31)
Koordinácia činnosti orgánov verejného zdravotníctva s orgánmi štátnej správy (§54)
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. augustom 2014 (§63c)
L Limit (§2)
Lehota na vydanie záväzného stanoviska podľa § 13, ods. 3 písm. b) tohto zákona v prípade stavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá (§13)
Lehota na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti (§16)
Lehota na doplnenie dokladov podľa § 16 ods. 37 tohto zákona (§16)
Lehota na opätovné požiadanie o vydanie oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30b)
Lehota na vypracovanie stanoviska k uznaniu choroby z povolania (§31a)
Lehota na vypracovanie stanoviska k uznaniu choroby z povolania v kontexte posudzovania choroby z povolania podľa § 31a, ods. 9 alebo ods. 10 tohto zákona (§31a)
Lehota na vydanie lekárskeho posudku o uznaní choroby špecializovaným pracoviskom (§31a)
Lehota na opätovné požiadanie o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
Lehota na získanie dokladu podľa § 41 odseku 18 písm. b) tohto zákona (§41)
Limitácia práva nariaďovať opatrenia podľa § 48 odseku 4 písm. s), t), y) a z) tohto zákona (§48)
Lehota na rozhodnutie o námietkach podľa § 55, ods. 4 tohto zákona (§55)
Limitácia práva na náhradu škody a ušlého zisku z dôvodu vykonávania opatrení podľa tohto zákona, ktoré sa týkajú neurčitého počtu osôb (§58)
Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, ktoré vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačných odboroch podľa § 30e ods. 3 tohto zákona (§63j)
M Manažment rizík pri zásobovaní pitnou vodou (§2)
Možnosť opätovného požiadania o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti (§16)
Monitorovanie pitnej vody (§17)
Miesta zákazu zriaďovať trvalé dopĺňanie denného osvetlenia svetlom zo zdrojov umelého osvetlenia (§20)
Minimálny tím pracovnej zdravotnej služby podľa § 30a, ods. 3 písm. c) tohto zákona (§30a)
Miesto vykonávania lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci (§30e)
Možnosť prijatia prísnejších alebo miernejších opatrení v rámci územného obvodu RÚVZ (§48)
Monitorovanie nevyhnutnosti spracúvania osobných údajov a prevádzky mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 tohto zákona (§60d)
N Nemocničná nákaza (§2)
Národné referenčné centrum (§8)
Nariadenie opatrení na predchádzanie ochoreniam (§12)
Náhrada za osvedčenie o odbornej spôsobilosti v čase krízovej situácie (§16)
Náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej kategórie alebo druhej kategórie (§30ab)
Náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (§30ad)
Neprevoditeľnosť oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30b)
Nahradenie čestného vyhlásenia v čase krízovej situácie (§30e)
Nahradenie čestného vyhlásenia podľa § 30e odseku 21 po skončení krízovej situácie (§30e)
Návrhy súvisiace s návrhom na vyhlásenie mimoriadnej situácie (§48)
Námietky proti uloženému opatreniu na odstránenie zistených nedostatkov (§55)
Negatívne vymedzenie pôsobnosti všeobecných predpisov o správnom konaní (§59)
Nadobudnutie účinnosti vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (§59b)
O Ohrozenie verejného zdravia (§2)
Orgány verejného zdravotníctva (§3)
Oprávnenie Úradu verejného zdravotníctva požadovať pri plnení svojich úloh od vybraných subjektov informácie a podklady (§5)
Obsahové náležitosti žiadosti o schválenie zriadenia národného referenčného centra (§8)
Obsahové náležitosti návrhu štatútu národného referenčného centra (§8)
Obsahové náležitosti žiadosti o vydanie záväzného stanoviska podľa § 13, odseku 3, písm. b) až e) tohto zákona (§13)
Obsahové náležitosti žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti (§16)
Overovanie splnenia podmienky podľa § 16, odseku 26 tohto zákona (§16)
Obmedzenie vydávania osvedčení o odbornej spôsobilosti počas krízovej situácie (§16)
Oblasť rozhodovania úradu verejného zdravotníctva v súvislosti s pitnou vodou a súvisiacich ukazovateľoch (§17)
Oblasť rozhodovania regionálneho úradu verejného zdravotníctva v súvislosti s oblasťou pitnej vodou (§17)
Obsahové náležitosti rozhodnutia o výnimke na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody (§17)
Obsahové náležitosti žiadosti o výnimku na použitie pitnej vody (§17c)
Obsahové náležitosti žiadosti o výnimku na zníženie rozsahu kontroly alebo početnosti kontroly ukazovateľov kvality pitnej vody (§17c)
Objektivizácia expozície obyvateľov a ich prostredia hluku a vibráciám v súlade s požiadavkami ustanovenými vykonávacím predpisom (§27)
Obsahového náležitosti evidencie zamestnancov podľa § 30, ods. 1, písm. j) tohto zákona (§30)
Obsahové náležitosti žiadosti o vydanie oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30b)
Obsahové náležitosti žiadosti o vydanie oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu ak žiadosť podáva fyzická osoba alebo založená právnická osoba, ktorá ešte nie je zapísaná do obchodného registra (§30b)
Opätovné ohlásenie začatia činnosti osobou samostatne vykonávajúcou niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby, ktorú úrad verejného zdravotníctva vymazal podľa § 30b ods. 14 alebo ods. 15 písm. d) tohto zákona (§30b)
Oblasti v ktorých je možné vykonávať činnosti pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom na základe zmluvy a so súhlasom zamestnávateľa (§30d)
Obsahové náležitosti lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30f)
Opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu v čase krízovej situácie (§30g)
Obmedzenie pri posudzovaní podozrenia na chorobu z povolania u zamestnanca (§31a)
Obsahové náležitosti lekárskeho posudku o uznaní choroby z povolania (§31a)
Opätovné obnovenie činnosti špecializovaných pracovísk bezodkladne po skončení krízovej situácie (§31a)
Obmedzenie v súvislosti so žiadosťou o opätovné posúdenie uznanej choroby z povolania alebo neuznanej choroby z povolania (§31c)
Opätovné posudzovanie uznanej alebo neuznanej choroby z povolania (§31c)
Obsahové náležitosti žiadosti podľa § 32, ods. 2 tohto zákona (§32)
Obsahové náležitosti žiadosti o povolenie výnimky podľa § 33, ods. 2 a 3 tohto zákona (§33)
Oznamovacia povinnosť zamestnávateľa, ktorému bola udelená výnimka podľa § 33, ods. 1 a 2 tohto zákona (§33)
Oznamovacia povinnosť orgánov verejného zdravotníctva podľa § 34, ods. 2 a 4 tohto zákona (§34)
Obsahové náležitosti žiadosti o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa § 41, ods. 1 tohto zákona (§41)
Obsahové náležitosti žiadosti o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
Odobratie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb na základe žiadosti držiteľa oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb (§41)
Obmedzenie prevoditeľnosti alebo prechodu oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
Obmedzenie a pozastavenie niektorých činností v súvislosti s prácami pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
Obmedzenia vzťahujúce sa na zodpovednú osobu (§43)
Ohrozenie verejného zdravia – všeobecne (§48)
Ohrozenie verejného zdravia II. stupňa (§48)
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia (§48)
Obmedzenia vzťahujúce sa na fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktorých predmetom činnosti je predaj alebo iné zaobchádzanie s veľmi toxickými látkami a zmesami alebo s toxickými látkami a zmesami (§52)
Osobitné správne delikty na úseku verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov (§57)
Osobitné druhy správnych deliktov na úseku verejného zdravotníctva (§57)
Objektívna a subjektívna premlčacia doba v súvislosti s ukladaním pokút (§57)
Orgány oprávnené nariadiť opatrenia podľa § 12 alebo § 48 ods. 4 tohto zákona (§59b)
Oprávnenie ÚVZ rozhodnúť, že nariadená izolácia sa môže vykonať v domácom prostredí za ustanovených podmienok (§60a)
Oprávnenie Úradu verejného zdravotníctva vo vzťahu k používateľovi mobilnej aplikácie na ktorého sa vzťahuje povinnosť podľa § 60a odsek 4 tohto zákona (§60a)
Oprávnenie sprístupniť telefónne číslo používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami (§60b)
Obmedzenie poskytovania alebo sprístupňovania niektorých údajov na účel prejednávania priestupkov podľa § 56 tohto zákona (§60c)
Oprávnenie ÚVZ poveriť spracúvaním osobných údajov v mobilných aplikáciách ďalšie subjekty (§60c)
Oblasti, ktoré Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podrobnejšie upravuje formou všeobecne záväzných právnych predpisov (§62)
Odborný zástupca podľa doterajších predpisov (§63)
Osobitné podmienky pri vykonávaní lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa § 30, ods. 4 tohto zákona (§63)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti udelené a platné do 31. mája 2010 (§63a)
Oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb vydané podľa predpisov účinných k 31. máju 2010 (§63c)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na hodnotenie dopadov na verejné zdravie vydané podľa doterajších predpisov (§63c)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami a prípravkami, ktoré bolo vydané podľa doterajších predpisov (§63c)
Oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby vydané podľa doterajších predpisov (§63d)
P Predmet úpravy (§1)
Pracovné podmienky (§2)
Prevencia ochorení a iných porúch zdravia (§2)
Prenosné ochorenie (§2)
Pandémia (§2)
Prevádzkový poriadok (§2)
Pôsobnosť Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v sektore práce, sociálnych vecí a rodiny (§4)
Postavenie Úradu verejného zdravotníctva voči regionálnym úradom verejného zdravotníctva (§5)
Pôsobnosť a hlavná činnosť Úradu verejného zdravotníctva (§5)
Pôsobnosť Úradu verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov (§5)
Pôsobnosť Úradu verejného zdravotníctva podľa § 5, ods. 4 a 5 tohto zákona (§5)
Pôsobnosť a hlavná činnosť regionálneho hygienika (§6)
Pôsobnosť Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v sídle kraja (§6)
Pôsobnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva podľa § 6, odsekov 3 a 4 tohto zákona (§6)
Právomoc regionálneho úradu verejného zdravotníctva v súvislosti s s krízovou situáciou z dôvodu ochorenia COVID-19 (§6)
Pôsobnosť a činnosť Národného referenčného centra (§8)
Podmienky schválenia zriadenia národného referenčného centra (§8)
Posudková činnosť (§13)
Poradenská činnosť (§14)
Preukazovanie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 15 ods. 2 zákona (§16)
Preukazovanie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 15 ods. 2 zákona (§16)
Požiadavky na vykonávanie činnosti uvedenej v § 15, ods. 1, písm. a) tohto zákona (§16)
Požiadavky na vykonávanie činnosti uvedenej v § 15, ods. 1, písm. b) tohto zákona (§16)
Požiadavky na výkon činnosti uvedenej v § 15, ods. 1, písm. c) tohto zákona (§16)
Požiadavky na výkon činnosti podľa § 15, ods. 1, písm. d) tohto zákona (§16)
Požiadavky na výkon činností uvedených v § 15, ods. 2 tohto zákona (§16)
Požiadavky na výkon činností uvedených v § 15, ods. 3, písm. a) tohto zákona (§16)
Požiadavky na výkon činností uvedených v § 15, ods. 3, písm. b) tohto zákona (§16)
Požiadavky na výkon činností uvedených v § 15, ods. 3, písm. c) tohto zákona (§16)
Požiadavky na výkon činností uvedených v § 15 ods. 3 písm. d) tohto zákona (§16)
Podmienky uplatnenia výnimky z povinnosti vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti u žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti na obchodovanie s veľmi toxickými látkami a zmesami, s toxickými látkami a zmesami (§16)
Povinnosť absolvovať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti u žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 16 ods. 15 zákona (§16)
Povinnosť absolvovať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti u žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 16 ods. 16 zákona (§16)
Povinnosť osoby, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 16 ods. 15, 16, 18, 19, 21 a 22 na vykonávanie činností podľa § 15 ods. 3 písm. a) a b) zákona, absolvovať odbornú prípravu (§16)
Prerušenie plynutia lehoty na absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy počas krízovej situácie (§16)
Pitná voda (§17)
Povoľovanie výnimiek na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody (§17)
Povinnosti osoby, ktorej úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva povolil výnimku (§17)
Povinnosť akreditácie pri odbere a analýze pitnej vody (§17)
Prepájanie rozvodov pitnej vody s rozvodmi teplej vody (§17)
Povinnosti dodávateľa pitnej vody (§17a)
Právo dodávateľa pitnej vody požiadať o výnimku (§17b)
Povinnosť zabezpečiť aby domový rozvodný systém pitnej vody od miesta pripojenia pitnej vody od dodávateľa po miesto odberu pitnej vody nepriaznivo neovplyvňoval kvalitu pitnej vody (§17d)
Povinnosti osôb uvedených v § 17d, odseku 1 tohto zákona ak je nedodržanie požiadaviek na kvalitu pitnej vody spôsobené domovým rozvodným systémom bytových budov alebo nebytových budov (§17d)
Povinnosti fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá vyrába výrobky určené na styk s pitnou vodou alebo dodáva výrobky určené na styk s pitnou vodou (§18)
Prírodné kúpalisko (§19)
Požiadavky na kvalitu vody určenej na kúpanie (§19)
Povinnosti prevádzkovateľa prírodného kúpaliska (§19)
Povinnosti prevádzkovateľa prírodného kúpaliska, ktoré je podľa osobitného predpisu vyhlásené za vodu určenú na kúpanie (§19)
Povinnosti prevádzkovateľa umelého kúpaliska (§19)
Povinnosť poskytovať verejnosti aktuálne informácie o kvalite vody (§19)
Požiadavky na vnútorné prostredie budov (§20)
Povinnosti prevádzkovateľa budovy určenej pre verejnosť (§20)
Prevádzka ubytovacích zariadení, ktoré poskytujú hromadné ubytovanie (§21)
Povinnosti fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, ktoré prevádzkujú ubytovacie zariadenia (§21)
Povinnosti fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby pri prevádzke telovýchovno-športových zariadení (§22)
Podmienky prevádzkovania zariadení starostlivosti o ľudské telo (§23)
Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia starostlivosti o ľudské telo (§23)
Povinnosti prevádzkovateľa solária (§23)
Povinnosti prevádzkovateľa sauny (§23)
Podmienky pre zriaďovanie zariadení pre deti a mládež (§24)
Podmienky pre priestorové usporiadanie, funkčné členenie a vybavenie zariadení pre deti a mládež (§24)
Prevádzkový poriadok a úprava režimu dňa (§24)
Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia pre deti a mládež (§24)
Podmienky umiestňovania detí do predškolských zariadení (§24)
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní (§24)
Potvrdzovanie skutočností uvedených v § 24, ods. 8 tohto zákona (§24)
Povinnosti fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, ktorí prevádzkujú živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku, ak prevádzkujú živnosť v prevádzkarni (§24)
Povinnosti fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, ktorí prevádzkujú živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže, ak prevádzkujú živnosť v prevádzkarni (§24)
Povinnosti organizátora zotavovacieho podujatia (§25)
Podmienky poskytovania stravovacích služieb (§26)
Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia spoločného stravovania (§26)
Povinnosti prevádzkovateľa zdrojov hluku, infrazvuku alebo vibrácií (§27)
Podmienky zabezpečenia ochrany vnútorného prostredia budov pred hlukom z vonkajšieho prostredia pri súčasnom zachovaní ostatných potrebných vlastností vnútorného prostredia (§27)
Povinnosti prevádzkovateľa zdroja elektromagnetického žiarenia (§28)
Povinnosti prevádzkovateľa umelých zdrojov optického žiarenia (§29)
Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s ochranou zdravia pri práci (§30)
Povinnosti fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (§30)
Povinnosti zamestnávateľa uvedené v § 30, ods. 1 až 3 a 6 v súvislosti s dočasne pridelenými zamestnancami (§30)
Povinnosť zamestnávateľa opätovného plnenia niektorých povinností po skončení krízovej situácie (§30)
Povinnosť fyzickej osoby – podnikateľa opätovne plniť niektoré povinnosti po skončení krízovej situácie (§30)
Pracovná zdravotná služba a jej úlohy (§30a)
Pracovná zdravotná služba poskytovaná poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (§30a)
Povinnosti poskytovateľov pracovnej zdravotnej služby a poskytovateľov pracovnej zdravotnej služby v čase krízovej situácie (§30a)
Pracovná zdravotná služba pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do prvej kategórie alebo druhej kategórie dodávateľským spôsobom (§30aa)
Povinnosť ohlásenia začatia vykonávania činnosti pracovnej zdravotnej služby (§30b)
Povinnosti poskytovateľa pracovnej zdravotnej služby, ktorý vykonáva činnosť dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej kategórie alebo druhej kategórie (§30c)
Povinnosti držiteľa oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30d)
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30e)
Povinnosť zamestnanca podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci na účel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30e)
Periodicita a úvodná realizácia lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa § 30e, ods. 1 písm. a) prvého bodu, písm. b) prvého bodu a písm. c) prvého bodu (§30e)
Periodicita vykonávania lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa § 30e, ods. 9 písm. e) tohto zákona (§30e)
Právo Úradu verejného zdravotníctva alebo príslušného orgánu verejného zdravotníctva nariadiť zamestnávateľovi vykonanie mimoriadnej lekárskej preventívnej prehliadky (§30e)
Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancovi lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci, ak má odôvodnené pochybnosti o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu (§30e)
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu na základe posúdenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci v čase krízovej situácie (§30e)
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu v čase pandémie z dôvodu šírenia vysoko nebezpečnej nákazy (§30e)
Postup v prípade, že sa zamestnanec, fyzická osoba – podnikateľ alebo osoba uchádzajúca sa o zamestnanie domnieva, že posúdenie jej zdravotnej spôsobilosti na prácu je nesprávne (§30g)
Právo žiadateľa požiadať o opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30g)
Povinnosť žiadateľa o opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu požiadať prostredníctvom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý mu vydal pôvodný lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30g)
Poskytovanie potrebných dokladov o vykonávanej práci a pracovných podmienkach zamestnanca a výsledky hodnotenia zdravotných rizík (§30g)
Postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť v univerzitnej nemocnici alebo vo fakultnej nemocnici v súvislosti s opätovným posúdením pracovnej zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30g)
Pôsobnosť všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich úhradu nákladov za poskytovanie zdravotnej starostlivosti (§30g)
Práce zaradené do 1. kategórie (§31)
Práce zaradené do 2. kategórie (§31)
Práce zaradené do 3. kategórie (§31)
Práce zaradené do 4. kategórie (§31)
Postup pri podozrení, že ochorenie fyzickej osoby súvisí s vykonávanou prácou (§31a)
Povinný doklad k uznaniu choroby z povolania špecializovaným pracoviskom (§31a)
Poskytovanie záveru odborného stanoviska posudzovanej osobe a jej zamestnávateľovi pri podozrení na chorobu z povolania podľa § 31a ods. 4 tohto zákona (§31a)
Potvrdzovanie uznania choroby z povolania (§31a)
Posudzovanie podozrenia na chorobu z povolania v sporných alebo nejednoznačných prípadoch (§31a)
Postúpenie podozrenia na chorobu z povolania na Celoslovenskú komisiu na posudzovanie chorôb z povolania (§31a)
Postup v prípade, že špecializované pracovisko neuzná chorobu z povolania (§31a)
Postup špecializovaného pracoviska po vydaní lekárskeho posudku o uznaní choroby z povolania podľa § 31a ods. 13 tohto zákona a súvisiace lehoty (§31b)
Poskytovanie údajov Centrálnemu registru hlásení uznaných chorôb z povolania (§31b)
Postup v prípade, že celoslovenská komisia potvrdí správnosť predchádzajúceho uznania choroby z povolania alebo neuznania choroby z povolania špecializovaným pracoviskom (§31c)
Postup v prípade, ak bolo uznanie choroby z povolania alebo neuznanie choroby z povolania špecializovaným pracoviskom posúdené nesprávne (§31c)
Pôsobnosť všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti s úhradou nákladov podľa § 31c, ods. 6 tohto zákona (§31c)
Prizvanie iných subjektov na rokovanie Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania (§31d)
Pôsobnosť Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania (§31d)
Prizvanie ďalších odborníkov na rokovanie regionálnej komisie (§31e)
Prizvanie ďalších subjektov na rokovanie regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania (§31f)
Predmet činnosti regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania (§31f)
Povinnosti zamestnávateľa, ktorý používa alebo prevádzkuje zariadenia, ktoré sú zdrojom (§32)
Povolenie výnimiek v súvislosti s povinnosťami a zásadami ochrany proti hluku (§32)
Postup a zásady pri udeľovaní výnimky podľa § 32, ods. 2 tohto zákona (§32)
Povinnosti zamestnávateľa, ktorý používa alebo prevádzkuje zariadenia, ktoré sú zdrojom vibrácií (§33)
Povolenie výnimiek pri expozícii vibráciám, ktoré zvyčajne neprekračujú akčné hodnoty expozície podľa osobitného predpisu, ale vibrácie sa v čase menia a môžu prekročiť limitné hodnoty expozície (§33)
Postup a zásady pri povoľovaní výnimky podľa § 33, odsekov 2 a 3 tohto zákona (§33)
Povinnosti zamestnávateľa, ktorý používa zdroj elektromagnetického poľa alebo prevádzkuje zdroj elektromagnetického poľa (§34)
Povolenie výnimky z požiadaviek ustanovených osobitným predpisom (§34)
Povinnosti zamestnávateľa, ktorý používa alebo prevádzkuje zdroje ultrafialového, infračerveného, laserového alebo iného optického žiarenia na iné účely ako osvetlenie (§35)
Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť dostatočné osvetlenie pracovných priestorov (§36)
Prevádzka pracovísk, na ktorých je potrebné združené osvetlenie, alebo pracoviská bez denného osvetlenia (§36)
Povinnosti zamestnávateľa, ktorý prevádzkuje pracoviská podľa § 36, ods. 2 tohto zákona (§36)
Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia nepriaznivé účinky faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy na zdravie zamestnancov na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru (§37)
Povinnosti zamestnávateľa pri nadmernej záťaži teplom podľa § 37, ods. 2 písm. c) tohto zákona a chladom (§37)
Povinnosti zamestnávateľa v prípade, ak výsledky hodnotenia zdravotného rizika preukážu záťaž zamestnancov teplom alebo chladom (§37)
Povinnosti zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pred fyzickou záťažou pri práci (§38)
Povinnosti zamestnávateľa v prípade, ak výsledky posúdenia preukážu zvýšenú fyzickú záťaž zamestnancov (§38)
Povinnosti zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pred psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci (§38)
Povinnosti zamestnávateľa, ktorý zamestnáva zamestnancov činnosťami, pri ktorých môžu byť exponovaní chemickým faktorom (§39)
Povinnosti zamestnávateľa, ktorý zamestnáva zamestnancov činnosťami, pri ktorých môžu byť exponovaní karcinogénnym a mutagénnym faktorom (§40)
Podmienky vydania oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe (§41)
Povinnosti držiteľa oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb pred začiatkom výkonu práce (§41)
Povinné náležitosti návrhu na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
Povinnosť zabezpečiť aktualizačnú odbornú prípravu na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
Povinnosť oznámiť orgánu verejného zdravotníctva začiatok a ukončenie výkonu odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest na konkrétnej stavbe podľa osobitného predpisu (§41)
Povinnosti zamestnávateľa ktorého zamestnanci môžu byť exponovaní azbestu alebo materiálom, ktoré obsahujú azbest (§41)
Povinnosti zamestnávateľa, ktorý zamestnáva zamestnancov činnosťami, pri ktorých môžu byť exponovaní biologickým faktorom (§42)
Povinnosti zodpovednej osoby (§43)
Povinnosti distribútora kozmetického výrobku (§43)
Pôsobnosť a činnosť Úradu verejného zdravotníctva a regionálneho úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia (§48)
Povinnosti súvisiace s činnosťou národnej a regionálnej protiepidemickej komisie (§50)
Povinnosti fyzických osôb – základné vymedzenie (§51)
Povinnosti fyzických osôb s prenosným ochorením vylučujúcich choroboplodné zárodky a fyzických osôb vylučujúcich choroboplodné zárodky bez príznakov prenosného ochorenia (§51)
Povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb (§52)
Povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb prevádzkujúcich pieskoviská (§52)
Povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb ktoré vykonávajú dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov ako profesionálnu činnosť (§52)
Povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkov (§52)
Povinnosti prevádzkovateľov zariadení sociálnych služieb a prevádzkovateľov zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (§52)
Povinnosti fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá vykonáva dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov ako profesionálnu činnosť v čase krízovej situácie (§52)
Povinnosti fyzickej osoby - podnikateľa a právnickej osoby pred začatím prevádzky priestorov, na ktoré sa podľa odseku § 52 1 písm. b) nevzťahuje povinnosť predkladať návrhy podľa § 13 ods. 4 písm. a) (§52)
Podmienka výkonu činnosti ktorej predmetom je kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie (§52)
Povinnosti obcí (§53)
Podmienky pre výkon štátneho dozoru nad dodržiavaním opatrenia, kedy fyzická osoba súhlasila s podrobením sa izolácii v domácom prostredí za použitia mobilnej aplikácie na monitorovanie nariadenej izolácie (§54)
Práva osoby vykonávajúcej štátny zdravotný dozor (§55)
Povinnosti osôb vykonávajúcich štátny zdravotný dozor pri uložení opatrenia podľa § 55, ods. 2 tohto zákona (§55)
Priestupky na úseku verejného zdravotníctva (§56)
Priestupok na úseku verejného zdravotníctva a možná výška uloženej pokuty (§56)
Prejednávanie priestupkov podľa tohto zákona (§56)
Povolenie odkladu platenia pokuty (§57)
Postup orgánov verejného zdravotníctva v konaní o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb (§59)
Pôsobnosť ustanovení všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu (§59a)
Pôsobnosť osobitného právneho predpisu o tvorbe a vyhlasovaní právnych predpisov (§59b)
Prístupnosť vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (§59b)
Povinnosť zamestnancov orgánu verejného zdravotníctva zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s výkonom svojho zamestnania (§60)
Prevádzkovateľ mobilnej aplikácie (§60a)
Podmienka pre uplatnenie možnosti podrobiť sa nariadenej izolácii v domácom prostredí podľa § 60a, ods. 2 (§60a)
Povinnosti fyzickej osoby, ktorá udelila súhlas podľa § 60a, ods. 3 tohto zákona (§60a)
Používanie mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 v prípadoch odlišných od prípadov ustanovených v § 60a ods. 3 a § 60e tohto zákona (§60a)
Prepojenie mobilnej aplikácie na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami s jednotným európskym systémom (§60c)
Podmienka pre spracúvanie informácií, ktoré sa týkajú podobizne tváre a rozpoznávania tváre používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie v rámci izolačnej funkcionality (§60d)
Podmienka splnenia primeranej úrovne bezpečnosti a štandardov informačných technológií vo verejnej správe podľa osobitného predpisu (§60d)
Postup orgánov v konaní o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb v oblasti ochrany zdravia, ktoré nebolo ku dňu účinnosti tohto zákona právoplatne skončené (§63)
Postup pri konaní o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb, ktoré bolo začaté Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (§63)
Používanie pojmov „Hlavný hygienik Slovenskej republiky“ a „Regionálny hygienik“ (§63)
Používanie pojmov „orgány hygienickej služby“ alebo „orgány na ochranu zdravia (§63)
Povinnosti osoby, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 16 ods. 18, 19, 21, 22, 24 a 25 na vykonávanie činností podľa § 15 ods. 3 písm. a) a b) tohto zákona, ktoré je platné k 31. júlu 2014 (§63c)
Povinnosti držiteľa oprávnenia a odstraňovanie azbestu zo stavieb podľa § 41 ods. 1 a 5 tohto zákona , ktoré je platné k 31. júlu 2014 (§63c)
Povinnosti zamestnávateľa, ktorý zamestnáva zamestnancov zaradených do prvej kategórie alebo do druhej kategórie (§63d)
Povinnosti zamestnávateľa, ktorý začne vykonávať svoju činnosť po 31. júli 2014 (§63d)
Povinnosti zamestnávateľa, ktorý zabezpečoval vykonávanie pracovnej zdravotnej služby vlastnými zdravotníckymi pracovníkmi podľa predpisov účinných do 31. júla 2014 (§63d)
Pracovné činnosti lekára so špecializáciou v špecializačných odboroch podľa § 30a ods. 6 tohto zákona (§63d)
Prechodné ustanovenia k činnosti pracovnej zdravotnej služby podľa § 30d ods. 1 písm. a) až d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i) tohto zákona (§63d)
Prechodné ustanovenia k činnosti pracovnej zdravotnej služby podľa § 30d ods. 1 písm. a) až d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i), ktorú samostatne vykonáva verejný zdravotník podľa § 30a ods. 4 písm. c) tohto zákona (§63d)
Prechodné ustanovenia vo vzťahu k lekárskym prehliadkam k práci, ktoré vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačných odboroch podľa § 30e ods. 3 (§63d)
Predseda a členovia celoslovenskej komisie podľa § 31d ods. 2 a regionálnej komisie podľa § 31e ods. 2 tohto zákona (§63e)
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2016 (§63f)
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016 (§63g)
Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia podľa § 24 ods. 1 písm. e) tohto zákona, ktorého priestory boli uvedené do prevádzky pred 1. marcom 2017, (§63h)
Prechodné ustanovenie účinné od 15. októbra 2017 (§63i)
Posudok o riziku a kategorizáciu prác z hľadiska zdravotných rizík podľa § 30 ods. 1 písm. f) v znení účinnom do 30. novembra 2017 (§63j)
Pracovné činnosti lekára so špecializáciou v špecializačných odboroch podľa § 30a ods. 5 písm. a tohto zákona (§63j)
Pracovné činnosti lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo podľa § 30a ods. 5 písm. b) tohto zákona (§63j)
Postup v konaní o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb v oblasti ochrany zdravia pri práci začatom pred 1. decembrom 2017 (§63j)
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia (§63k)
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným odo dňa vyhlásenia zákona (§63l)
Preberanie právnych záväzných aktov Európskej únie (§64)
R Riziko (§2)
Riadenie rizika (§2)
Riziková práca (§2)
Regionálne úrady verejného zdravotníctva (§6)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (§6)
Rozdelenie opatrení na predchádzanie ochoreniam (§12)
Rozhodovanie vo veciach, ktoré posudzuje príslušný orgán verejného zdravotníctva z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie (§13)
Rozsah odbornej prípravy na vykonanie skúšky podľa § 16 ods. 18 a 19 zákona a na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 16 ods. 15, 16, 18 a 19 zákona (§16)
Register odborne spôsobilých osôb (§16)
Rozširovanie rozsahu a početnosti kontroly kvality vody vo vode určenej na kúpanie (§19)
Riziková práca v kontexte jednotlivých kategórií zaradenia práce (§31)
Rozsah vecnej pôsobnosti oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
Rozsah ukladaných pokút príslušným orgánom verejného zdravotníctva (§57)
Rozsah osobných údajov, ktoré je Úrad verejného zdravotníctva oprávnený poskytovať Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (§60c)
S Spôsob života (§2)
Systém rýchlej výstrahy (§2)
Spolupráca orgánov verejného zdravotníctva (§3)
Spolupráca Úradu verejného zdravotníctva s orgánmi štátnej správy v oblasti inšpekcie práce a ostatnými orgánmi dozoru (§3)
Schválenie a registrácia národného referenčného centra (§8)
Spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa § 16, odsekov 21 a 22 tohto zákona (§16)
Spôsob preukazovania vzdelania podľa § 16, odseku 4 písm. a), odseku 6 písm. a), odseku 9 písm. a) a odseku 10 písm. a) tohto zákona (§16)
Subjekty vykonávajúce pracovnú zdravotnú službu (§30a)
Spolupráca pracovnej zdravotnej služby s ďalšími subjektmi (§30a)
Subjekty zúčastňujúce sa na rokovaní Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania (§31d)
Subjekty zúčastňujúce sa na rokovaní regionálnej komisie (§31e)
Subjekty zúčastňujúce sa na rokovaniach regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania (§31f)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s výrobou alebo dodávaním prostriedky na chemickú úpravu pitnej vody alebo dezinfekciu pitnej vody alebo výrobkov určených na styk s pitnou vodou (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou prírodného kúpaliska (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou umelého kúpaliska (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou zariadení podľa § 21, 22 a 26 tohto zákona, v blízkosti vodných plôch využívaných na kúpanie, ktoré nie sú vodou určenou na kúpanie alebo prírodným kúpaliskom (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou budovy (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou ubytovacieho zariadenia (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou telovýchovného zariadenia (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou zariadenia starostlivosti o ľudské telo (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou solária (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou sauny (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou zariadenia pre deti a mládež (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou predškolského zariadenia (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou živnosti starostlivosti o deti do šesť rokov veku (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou živnosti výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s organizáciou zotavovacieho podujatia (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou zariadenia spoločného stravovania (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou zariadenia spoločného stravovania pre deti a mládež (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou zdrojov hluku, infrazvuku alebo vibrácií (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou zdrojov elektromagnetického žiarenia (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou umelých zdrojov optického žiarenia (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou v oblasti ochrany zdravia pri práci (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou v oblasti ochrany zdravia pri práci, v prípade prac zaradených do tretej a štvrtej kategórie (§57)
Správny delikt držiteľa oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci v súvislosti s prevádzkou zdrojov elektromagnetického žiarenia (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci v súvislosti s prevádzkou zdrojov optického žiarenia (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov (§57)
Správne delikty na úseku verejného zdravotníctva v súvislosti s prevádzkou pieskovísk (§57)
Správne delikty na úseku verejného zdravotníctva v súvislosti s predajom alebo iným zaobchádzaním s veľmi toxickými latkami a zmesami alebo toxickými látkami a zmesami (§57)
Správne delikty na úseku verejného zdravotníctva v súvislosti s poskytovaním pracovnej zdravotnej služby (§57)
Správne delikty na úseku verejného zdravotníctva v súvislosti s vykonávaním dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov ako profesionálnej činnosti (§57)
Splatnosť uloženej pokuty (§57)
Strata platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti, oprávnenia na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb a povolenia, vydaných podľa doterajších predpisov (§63)
Samostatný výkon činnosti pracovnej zdravotnej služby podľa § 30ab tohto zákona (§63j)
Š Špecializované úlohy verejného zdravotníctva (§11)
Špecializované poradenstvo (§14)
Štatút protiepidemických komisií (§50)
Štátny zdravotný dozor (§54)
Štátny zdravotný dozor nad dodržiavaním opatrení podľa § 12 ods. 2 písm. a) alebo písm. b) tohto zákona (§54)
T Typy poradenstva poskytovaného poradenskými centrami ochrany a podpory zdravia (§14)
Telovýchovno-športové zariadenie (§22)
Tím pracovnej zdravotnej služby (§30a)
Tlačivo určené na hlásenie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania, platné podľa právneho predpisu účinného do 31. júla 2014 (§63e)
U Uznávanie odbornej spôsobilosti (§16)
Umelé kúpalisko (§19)
Umiestňovanie telovýchovno-športových zariadení (§22)
Uznávanie choroby z povolania a ohrozenie chorobou z povolania (§31a)
Určenie dňa uznania choroby z povolania (§31a)
Uchovávanie osobných údajov podľa odseku 4 písm. s) a t) tohto zákona (§48)
Uloženie pokuty za priestupok podľa § 56, ods. 1 tohto zákona (§56)
Ukladanie pokút za priestupok podľa § 56 odseku 1 písm. c) a f) spáchaný v čase krízovej situácie (§56)
Ukladanie pokút a prejednávanie iných správnych deliktov podľa tohto zákona (§57)
Uloženie povinnosti plnej náhrady nákladov (§58)
Ukončenie prevádzky mobilných zariadení a vymazanie všetkých údajov podľa § 60b ods. 1 získaných prostredníctvom týchto zariadení (§60d)
Ú Úrad verejného zdravotníctva (§5)
Úlohy na úseku prevencie ochorení a iných porúch zdravia (§10)
Úhrada nákladov ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30e)
Úhrada nákladov v súvislosti s opätovným posúdením zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30g)
Úhrada nákladov v prípade, že celoslovenská komisia správnosť pôvodného uznania choroby z povolania alebo neuznania choroby z povolania špecializovaným pracoviskom potvrdí (§31c)
Úhrada nákladov ktoré vznikli v súvislosti s povinným očkovaním zamestnancov podľa § 42, ods. 1 písm. b) tohto zákona (§42)
Úlohy a pôsobnosť protiepidemickej komisie úlohy pri ohrozeniach verejného zdravia v súvislosti so vznikom epidémie (§50)
Úhrada nákladov spojených s výkonom štátneho zdravotného dozoru (§58)
Úhrada nákladov ktoré vzniknú pri plnení povinností ustanovených týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu verejného zdravia (§58)
V Verejné zdravotníctvo (§2)
Verejné zdravie (§2)
Vymedzenie pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (§4)
Vymedzenie pôsobnosti a činností regionálneho úradu verejného zdravotníctva (§6)
Vymedzenie osobitnej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade (§6)
Vymedzenie činnosti orgánov verejného zdravotníctva uvedených v (§7)
Vymedzenie opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení (§12)
Vymedzenie opatrení na predchádzanie vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia a na ich obmedzenie (§12)
Vymedzenie opatrení na predchádzanie vzniku ochorení podmienených prácou a na ich obmedzenie (§12)
Vydávanie záväzných stanovísk stanoviska Úradom pre verejné zdravotníctvo alebo Regionálnym úradom pre verejné zdravotníctvo (§13)
Vymedzenie ďalších činností a oblastí pôsobnosti Úradu vereného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva (§13)
Vyžiadanie dodatočných dokladov potrebných na vydanie záväzného stanoviska a rozhodnutia (§13)
Všeobecné poradenstvo a jeho obsah (§14)
Vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti (§16)
Výnimka z aplikácie ustanovenie § 16, ods. 16 tohto zákona (§16)
Výnimka z povinnosti žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 16 ods. 15 zákona absolvovať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti (§16)
Výnimka z povinnosti žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 16 ods. 16 zákona vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti (§16)
Výnimka z aplikácie ustanovení § 16, odseku 22, písm. a), c), a e) tohto zákona (§16)
Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 16, odsekov 21 a 22 tohto zákona žiadateľovi z iného členského štátu (§16)
Výrobky určené na styk s pitnou vodou (§18)
Výrobky určené na styk s pitnou vodou, ktoré znižujú tvrdosť vody (§18)
Voda určená na kúpanie – pozitívne vymedzenie (§19)
Voda určená na kúpanie - negatívne vymedzenie (§19)
Výnimky z dodržiavania povinností uvedených v § 26, ods. 4, písm. i) a j) tohto zákona (§26)
Výnimka z obmedzenie vstupu zvierat podľa § 26 odseku 4 písm. a) tohto zákona (§26)
Výnimky z povinností podľa § 30, ods. 1, písm. a) až e) a i) až o) tohto zákona (§30)
Výnimky z uplatňovania povinností podľa § 30, ods. 1, písm. f) až h) a § 52, ods. 1, písm. g) tohto zákona (§30)
Výnimky z povinnosti zamestnávateľa v čase krízovej situácie (§30)
Výnimky z povinnosti zabezpečovať povinnosti pri ochrane zdravia pri práci podľa § 30 odseku 6 písm. a), c) až e) tohto zákona (§30)
Výkon zdravotného dohľadu pre zamestnancov po skončení krízovej situácie (§30a)
Výkon pracovnej zdravotnej služby vlastnými zamestnancami pre zamestnancov (§30aa)
Výkon pracovnej zdravotnej služby samostatným spôsobom (§30aa)
Vydanie oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe (§30b)
Výmaz z evidencie osôb, ktoré samostatne vykonávajú niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby, z dôvodu opakovaného neplnenia povinností podľa § 30c tohto zákona (§30b)
Vykonávanie lekárskych prehliadok ak ide o práce zaradené do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (§30e)
Vykonávanie ďalších doplnkových vyšetrení v rámci lekárskej preventívnej prehliadky (§30e)
Vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci ďalšími subjektmi (§30e)
Vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa § 30e, ods. 9 písm. b) tohto zákona (§30e)
Vykonávanie lekárskej prehliadky vo vzťahu k práci podľa § 30e, ods. 1 písm. a) druhého bodu tohto zákona (§30e)
Vykonanie mimoriadnej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci (§30e)
Vypracovanie lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30f)
Vzory lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30f, ods. 2 tohto zákona (§30f)
Vzor lekárskeho posudku o uznaní choroby z povolania podľa §31a, ods. 13 tohto zákona (§31a)
Vedenie evidencie hlásení uznaných chorôb z povolania a obsahové vymedzenie tejto evidencie (§31b)
Vzor tlačiva určeného na hlásenie choroby z povolania (§31b)
Vymenúvanie a odvolávanie predsedu a členov regionálnej komisie (§31e)
Vymenúvanie a odvolávanie predsedu a členov regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania (§31f)
Výnimky z povinnosti zamestnávateľa bezodkladne vykonať oparenia zníženie expozície vibráciám (§33)
Výnimky z požiadaviek ustanovených osobitným predpisom v súvislosti s používaním zdroja elektromagnetického poľa alebo prevádzkou zdroja elektromagnetického poľa (§34)
Všeobecné zásady pre odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach (§41)
Výkon štátneho zdravotného dozoru a epidemiologického vyšetrovania (§54)
Vymedzenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov podľa § 55, ods. 1, písm. f) tohto zákona (§55)
Výnos z pokút ako príjem štátneho rozpočtu (§57)
Výnimka z poskytovania náhrady za vzorky odobraté na účely vyšetrenia pri výkone štátneho zdravotného dozoru (§58)
Všeobecne záväzný právny predpis úradu verejného zdravotníctva a regionálneho úradu verejného zdravotníctva vydávaný podľa § 59b ods. 1 tohto zákona (§59b)
Vymedzenie administratívnych zdrojov podľa osobitného predpisu (§60)
Všeobecná doba uchovávania údajov získaných pomocou mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 tohto zákona (§60d)
Vypracovanie posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov (§60d)
Výkon dohľadu nad spracúvaním osobných údajov prostredníctvom mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 tohto zákona (§60d)
Výkon odborných činností pri plnení úloh orgánov verejného zdravotníctva (§61)
Výnimka z povinnosti podrobiť sa výberovému konaniu (§63)
Vykonávanie lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci podľa § 30 ods. 4 tohto zákona do 31. decembra 2014 (§63b)
Vykonávanie činností pracovnej zdravotnej služby podľa § 30d ods. 1 písm. a) až d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i) tohto zákona (§63d)
Z Zdravé životné podmienky (§2)
Zdraviu škodlivé faktory životného prostredia a pracovného prostredia (§2)
Zdravá výživa (§2)
Zdravotný dohľad (§2)
Zamestnávateľ (§2)
Zamestnanec (§2)
Zabezpečenie jednotného postupu orgánov verejného zdravotníctva (§3)
Zrušenie rozhodnutia podľa § 6 odseku 8 tohto zákona (§6)
Zriaďovanie národných referenčných centier (§8)
Zrušenie národného referenčného centra (§8)
Zriaďovanie komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti (§15)
Zriaďovanie komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti (§15)
Zriaďovanie komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti regionálnym úradom verejného zdravotníctva v sídle kraja (§15)
Zánik osvedčenia o odbornej spôsobilosti (§16)
Zdravotne bezpečná voda (§17)
Zdravotne bezpečné výrobky na styk s pitnou vodou (§18)
Zariadenia starostlivosti o ľudské telo (§23)
Zariadenia pre deti a mládež (§24)
Zotavovacie podujatie (§25)
Zariadenia spoločného stravovania (§26)
Zariadenie spoločného stravovania – negatívne vymedzenie (§26)
Zákaz prekračovania prípustných hodnôt hluku (§27)
Zabezpečenie zdrojov elektromagnetického žiarenia pri navrhovaní a uskutočňovaní stavieb (§28)
Zabezpečovanie primeraného zdravotného dohľadu zo strany fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby (§30)
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby zamestnávateľom (§30a)
Zabezpečovanie odborného dohľadu nad činnosťou tímu pracovnej zdravotnej služby (§30a)
Zabezpečenie výkonu pracovnej zdravotnej služby vlastnými zamestnancami pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (§30ac)
Zabezpečenie výkonu pracovnej zdravotnej službu dodávateľským spôsobom pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (§30ac)
Začatie výkonu činnosti pracovnej zdravotnej služby (§30b)
Zánik platnosti oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30b)
Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci u fyzických osôb uchádzajúcich sa o zamestnanie a u zamestnancov vykonávajúcich prácu prvej kategórie alebo druhej kategórie (§30e)
Záväznosť stanoviska Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania (§31c)
Zriaďovanie Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania (§31d)
Zloženie Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania (§31d)
Zriaďovanie regionálnej komisie (§31e)
Zloženie regionálnej komisie (§31e)
Zriaďovanie Regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania (§31f)
Zloženie Regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania (§31f)
Zásady, postup a obsahové náležitosti výnimky podľa § 34, ods. 2 tohto zákona (§34)
Zásady, postup a obsahové náležitosti výnimky podľa § 34, ods. 4 tohto zákona (§34)
Začatie vykonávania činností na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
Zánik platnosti oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
Zákazy vzťahujúce sa na distribútora kozmetického výrobku (§43)
Zriaďovanie národnej a regionálnej protiepidemickej komisie (§50)
Zloženie národnej protiepidemickej komisie (§50)
Zloženie regionálnej protiepidemickej komisie (§50)
Zodpovednosť za plnenie povinností podľa § 51, odseky 1 a 2 tohto zákona v prípade maloletej osoby (§51)
Základné zásady pri určovaní výšky pokút (§57)
Zverejňovanie vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva podľa § 59b ods. 1 tohto zákona (§59b)
Zásady ochrany osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom naplnenie úloh v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia (§60)
Zoznam funkcionalít mobilných aplikácií podľa § 60a odseku 1 tohto zákona (§60a)
Zoznam osobných údajov spracúvaných v mobilných aplikáciách podľa § 60a, ods. 1 tohto zákona (§60b)
Zasielanie notifikácií a súvisiace požiadavky a podmienky (§60b)
Zverejnenie kontaktného formulára vrátane bezplatného telefónneho čísla na posielanie podnetov, pripomienok a sťažností používateľov mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 tohto zákona (§60d)
Zachovanie práv a povinností zo štátnozamestnaneckých pomerov štátnych zamestnancov (§63)
Zastavenie konania vo veci uloženia pokuty za porušenie § 27 ods. 1 písm. b) tohto zákona (§63)
Zdravotná starostlivosť na účel uznania choroby z povolania podľa § 31a ods. 1 a 2 a potvrdenie uznania choroby z povolania podľa § 31a ods. 6 tohto zákona (§63e)
Získanie odbornej spôsobilosti na výkon pracovnej zdravotnej služby podľa § 30ab, ktorú samostatne vykonáva verejný zdravotník podľa § 30a ods. 3 písm. b) tohto zákona (§63j)
Zrušovacie ustanovenia (§65)
Ž Životné podmienky (§2)
Žiadosť o vydanie oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30b)
Žiadosť o opätovné posúdenie uznanej choroby z povolania alebo neuznanej choroby z povolania a súvisiaca lehota (§31c)
Žiadosť výrobcu kozmetického výrobku o povolenie výnimky (§43)