Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Regulácie | Adresáti reguláciíNázov regulácie
1. Predmet úpravy (§1)
2. Verejné zdravotníctvo (§2)
3. Verejné zdravie (§2)
4. Determinanty zdravia (§2)
5. Životné podmienky (§2)
6. Pracovné podmienky (§2)
7. Zdravé životné podmienky (§2)
8. Zdraviu škodlivé faktory životného prostredia a pracovného prostredia (§2)
9. Prevencia ochorení a iných porúch zdravia (§2)
10. Spôsob života (§2)
11. Hodnotenie vplyvov na verejné zdravie (§2)
12. Prenosné ochorenie (§2)
13. Nemocničná nákaza (§2)
14. Izolácia (§2)
15. Karanténne opatrenia (§2)
16. Epidemiologický dohľad (§2)
17. Epidémia (§2)
18. Pandémia (§2)
19. Epidemiologicky závažná činnosť (§2)
20. Zdravá výživa (§2)
21. Zdravotný dohľad (§2)
22. Riziko (§2)
23. Hodnotenie rizika (§2)
24. Riadenie rizika (§2)
25. Riziková práca (§2)
26. Expozícia (§2)
27. Limit (§2)
28. Zamestnávateľ (§2)
29. Zamestnanec (§2)
30. Prevádzkový poriadok (§2)
31. Systém rýchlej výstrahy (§2)
32. Ohrozenie verejného zdravia (§2)
33. Manažment rizík pri zásobovaní pitnou vodou (§2)
34. Orgány verejného zdravotníctva (§3)
35. Zabezpečenie jednotného postupu orgánov verejného zdravotníctva (§3)
36. Spolupráca orgánov verejného zdravotníctva (§3)
37. Spolupráca Úradu verejného zdravotníctva s orgánmi štátnej správy v oblasti inšpekcie práce a ostatnými orgánmi dozoru (§3)
38. Vymedzenie pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (§4)
39. Pôsobnosť Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v sektore práce, sociálnych vecí a rodiny (§4)
40. Úrad verejného zdravotníctva (§5)
41. Činnosť Úradu verejného zdravotníctva a hlavný hygienik Slovenskej republiky (§5)
42. Postavenie Úradu verejného zdravotníctva voči regionálnym úradom verejného zdravotníctva (§5)
43. Pôsobnosť a hlavná činnosť Úradu verejného zdravotníctva (§5)
44. Pôsobnosť Úradu verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov (§5)
45. Pôsobnosť Úradu verejného zdravotníctva podľa § 5, ods. 4 a 5 tohto zákona (§5)
46. Oprávnenie Úradu verejného zdravotníctva požadovať pri plnení svojich úloh od vybraných subjektov informácie a podklady (§5)
47. Regionálne úrady verejného zdravotníctva (§6)
48. Pôsobnosť a hlavná činnosť regionálneho hygienika (§6)
49. Vymedzenie pôsobnosti a činností regionálneho úradu verejného zdravotníctva (§6)
50. Pôsobnosť Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v sídle kraja (§6)
51. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (§6)
52. Pôsobnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva podľa § 6, odsekov 3 a 4 tohto zákona (§6)
53. Vymedzenie osobitnej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade (§6)
54. Právomoc regionálneho úradu verejného zdravotníctva v súvislosti s s krízovou situáciou z dôvodu ochorenia COVID-19 (§6)
55. Zrušenie rozhodnutia podľa § 6 odseku 8 tohto zákona (§6)
56. Vymedzenie činnosti orgánov verejného zdravotníctva uvedených v (§7)
57. Národné referenčné centrum (§8)
58. Zriaďovanie národných referenčných centier (§8)
59. Pôsobnosť a činnosť Národného referenčného centra (§8)
60. Podmienky schválenia zriadenia národného referenčného centra (§8)
61. Obsahové náležitosti žiadosti o schválenie zriadenia národného referenčného centra (§8)
62. Obsahové náležitosti návrhu štatútu národného referenčného centra (§8)
63. Schválenie a registrácia národného referenčného centra (§8)
64. Zrušenie národného referenčného centra (§8)
65. Úlohy na úseku prevencie ochorení a iných porúch zdravia (§10)
66. Špecializované úlohy verejného zdravotníctva (§11)
67. Rozdelenie opatrení na predchádzanie ochoreniam (§12)
68. Vymedzenie opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení (§12)
69. Vymedzenie opatrení na predchádzanie vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia a na ich obmedzenie (§12)
70. Vymedzenie opatrení na predchádzanie vzniku ochorení podmienených prácou a na ich obmedzenie (§12)
71. Nariadenie opatrení na predchádzanie ochoreniam (§12)
72. Posudková činnosť (§13)
73. Rozhodovanie vo veciach, ktoré posudzuje príslušný orgán verejného zdravotníctva z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie (§13)
74. Vydávanie záväzných stanovísk stanoviska Úradom pre verejné zdravotníctvo alebo Regionálnym úradom pre verejné zdravotníctvo (§13)
75. Vymedzenie ďalších činností a oblastí pôsobnosti Úradu vereného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva (§13)
76. Obsahové náležitosti žiadosti o vydanie záväzného stanoviska podľa § 13, odseku 3, písm. b) až e) tohto zákona (§13)
77. Vyžiadanie dodatočných dokladov potrebných na vydanie záväzného stanoviska a rozhodnutia (§13)
78. Lehota na vydanie záväzného stanoviska podľa § 13, ods. 3 písm. b) tohto zákona v prípade stavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá (§13)
79. Poradenská činnosť (§14)
80. Ciele poradenských centier ochrany a podpory zdravia (§14)
81. Všeobecné poradenstvo a jeho obsah (§14)
82. Špecializované poradenstvo (§14)
83. Typy poradenstva poskytovaného poradenskými centrami ochrany a podpory zdravia (§14)
84. Zriaďovanie komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti (§15)
85. Zriaďovanie komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti (§15)
86. Zriaďovanie komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti regionálnym úradom verejného zdravotníctva v sídle kraja (§15)
87. Preukazovanie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 15 ods. 2 zákona (§16)
88. Preukazovanie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 15 ods. 2 zákona (§16)
89. Vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti (§16)
90. Požiadavky na vykonávanie činnosti uvedenej v § 15, ods. 1, písm. a) tohto zákona (§16)
91. Požiadavky na vykonávanie činnosti uvedenej v § 15, ods. 1, písm. b) tohto zákona (§16)
92. Požiadavky na výkon činnosti uvedenej v § 15, ods. 1, písm. c) tohto zákona (§16)
93. Požiadavky na výkon činnosti podľa § 15, ods. 1, písm. d) tohto zákona (§16)
94. Požiadavky na výkon činností uvedených v § 15, ods. 2 tohto zákona (§16)
95. Požiadavky na výkon činností uvedených v § 15, ods. 3, písm. a) tohto zákona (§16)
96. Požiadavky na výkon činností uvedených v § 15, ods. 3, písm. b) tohto zákona (§16)
97. Požiadavky na výkon činností uvedených v § 15, ods. 3, písm. c) tohto zákona (§16)
98. Požiadavky na výkon činností uvedených v § 15 ods. 3 písm. d) tohto zákona (§16)
99. Obsahové náležitosti žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti (§16)
100. Ďalšie požadované prílohy k žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti (§16)
101. Podmienky uplatnenia výnimky z povinnosti vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti u žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti na obchodovanie s veľmi toxickými látkami a zmesami, s toxickými látkami a zmesami (§16)
102. Dôvody pre uplatnenie výnimky z absolvovania skúšky odbornej spôsobilosti na odborné využitie veľmi toxických látok a zmesí, dezinfekčných prípravkov alebo prípravkov na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie (§16)
103. Výnimka z aplikácie ustanovenie § 16, ods. 16 tohto zákona (§16)
104. Povinnosť absolvovať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti u žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 16 ods. 15 zákona (§16)
105. Povinnosť absolvovať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti u žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 16 ods. 16 zákona (§16)
106. Rozsah odbornej prípravy na vykonanie skúšky podľa § 16 ods. 18 a 19 zákona a na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 16 ods. 15, 16, 18 a 19 zákona (§16)
107. Výnimka z povinnosti žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 16 ods. 15 zákona absolvovať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti (§16)
108. Výnimka z povinnosti žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 16 ods. 16 zákona vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti (§16)
109. Výnimka z aplikácie ustanovení § 16, odseku 22, písm. a), c), a e) tohto zákona (§16)
110. Spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa § 16, odsekov 21 a 22 tohto zákona (§16)
111. Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 16, odsekov 21 a 22 tohto zákona žiadateľovi z iného členského štátu (§16)
112. Povinnosť osoby, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 16 ods. 15, 16, 18, 19, 21 a 22 na vykonávanie činností podľa § 15 ods. 3 písm. a) a b) zákona, absolvovať odbornú prípravu (§16)
113. Overovanie splnenia podmienky podľa § 16, odseku 26 tohto zákona (§16)
114. Spôsob preukazovania vzdelania podľa § 16, odseku 4 písm. a), odseku 6 písm. a), odseku 9 písm. a) a odseku 10 písm. a) tohto zákona (§16)
115. Lehota na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti (§16)
116. Register odborne spôsobilých osôb (§16)
117. Doba platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti (§16)
118. Dôvody odňatia osvedčenia o odbornej spôsobilosti (§16)
119. Možnosť opätovného požiadania o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti (§16)
120. Zánik osvedčenia o odbornej spôsobilosti (§16)
121. Uznávanie odbornej spôsobilosti (§16)
122. Obmedzenie vydávania osvedčení o odbornej spôsobilosti počas krízovej situácie (§16)
123. Náhrada za osvedčenie o odbornej spôsobilosti v čase krízovej situácie (§16)
124. Prerušenie plynutia lehoty na absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy počas krízovej situácie (§16)
125. Lehota na doplnenie dokladov podľa § 16 ods. 37 tohto zákona (§16)
126. Pitná voda (§17)
127. Zdravotne bezpečná voda (§17)
128. Monitorovanie pitnej vody (§17)
129. Oblasť rozhodovania úradu verejného zdravotníctva v súvislosti s pitnou vodou a súvisiacich ukazovateľoch (§17)
130. Oblasť rozhodovania regionálneho úradu verejného zdravotníctva v súvislosti s oblasťou pitnej vodou (§17)
131. Povoľovanie výnimiek na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody (§17)
132. Obsahové náležitosti rozhodnutia o výnimke na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody (§17)
133. Povinnosti osoby, ktorej úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva povolil výnimku (§17)
134. Povinnosť akreditácie pri odbere a analýze pitnej vody (§17)
135. Chemická úprava a dezinfekcia pitnej vody (§17)
136. Prepájanie rozvodov pitnej vody s rozvodmi teplej vody (§17)
137. Dodávateľ pitnej vody (§17a)
138. Povinnosti dodávateľa pitnej vody (§17a)
139. Právo dodávateľa pitnej vody požiadať o výnimku (§17b)
140. Obsahové náležitosti žiadosti o výnimku na použitie pitnej vody (§17c)
141. Obsahové náležitosti žiadosti o výnimku na zníženie rozsahu kontroly alebo početnosti kontroly ukazovateľov kvality pitnej vody (§17c)
142. Povinnosť zabezpečiť aby domový rozvodný systém pitnej vody od miesta pripojenia pitnej vody od dodávateľa po miesto odberu pitnej vody nepriaznivo neovplyvňoval kvalitu pitnej vody (§17d)
143. Povinnosti osôb uvedených v § 17d, odseku 1 tohto zákona ak je nedodržanie požiadaviek na kvalitu pitnej vody spôsobené domovým rozvodným systémom bytových budov alebo nebytových budov (§17d)
144. Výrobky určené na styk s pitnou vodou (§18)
145. Zdravotne bezpečné výrobky na styk s pitnou vodou (§18)
146. Hodnotenie zdravotnej bezpečnosti výrobkov určených na styk s pitnou vodou (§18)
147. Výrobky určené na styk s pitnou vodou, ktoré znižujú tvrdosť vody (§18)
148. Povinnosti fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá vyrába výrobky určené na styk s pitnou vodou alebo dodáva výrobky určené na styk s pitnou vodou (§18)
149. Voda určená na kúpanie – pozitívne vymedzenie (§19)
150. Voda určená na kúpanie - negatívne vymedzenie (§19)
151. Prírodné kúpalisko (§19)
152. Umelé kúpalisko (§19)
153. Požiadavky na kvalitu vody určenej na kúpanie (§19)
154. Rozširovanie rozsahu a početnosti kontroly kvality vody vo vode určenej na kúpanie (§19)
155. Povinnosti prevádzkovateľa prírodného kúpaliska (§19)
156. Povinnosti prevádzkovateľa prírodného kúpaliska, ktoré je podľa osobitného predpisu vyhlásené za vodu určenú na kúpanie (§19)
157. Povinnosti prevádzkovateľa umelého kúpaliska (§19)
158. Povinnosť poskytovať verejnosti aktuálne informácie o kvalite vody (§19)
159. Požiadavky na vnútorné prostredie budov (§20)
160. Miesta zákazu zriaďovať trvalé dopĺňanie denného osvetlenia svetlom zo zdrojov umelého osvetlenia (§20)
161. Povinnosti prevádzkovateľa budovy určenej pre verejnosť (§20)
162. Byty nižšieho štandardu (§21)
163. Prevádzka ubytovacích zariadení, ktoré poskytujú hromadné ubytovanie (§21)
164. Povinnosti fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, ktoré prevádzkujú ubytovacie zariadenia (§21)
165. Telovýchovno-športové zariadenie (§22)
166. Umiestňovanie telovýchovno-športových zariadení (§22)
167. Povinnosti fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby pri prevádzke telovýchovno-športových zariadení (§22)
168. Zariadenia starostlivosti o ľudské telo (§23)
169. Podmienky prevádzkovania zariadení starostlivosti o ľudské telo (§23)
170. Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia starostlivosti o ľudské telo (§23)
171. Činnosti zakázané prevádzkovateľovi zariadenia starostlivosti o ľudské telo (§23)
172. Povinnosti prevádzkovateľa solária (§23)
173. Povinnosti prevádzkovateľa sauny (§23)
174. Zariadenia pre deti a mládež (§24)
175. Podmienky pre zriaďovanie zariadení pre deti a mládež (§24)
176. Podmienky pre priestorové usporiadanie, funkčné členenie a vybavenie zariadení pre deti a mládež (§24)
177. Prevádzkový poriadok a úprava režimu dňa (§24)
178. Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia pre deti a mládež (§24)
179. Podmienky umiestňovania detí do predškolských zariadení (§24)
180. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní (§24)
181. Potvrdzovanie skutočností uvedených v § 24, ods. 8 tohto zákona (§24)
182. Ďalšie povinnosti prevádzkovateľa predškolského zariadenia (§24)
183. Povinnosti fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, ktorí prevádzkujú živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku, ak prevádzkujú živnosť v prevádzkarni (§24)
184. Povinnosti fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, ktorí prevádzkujú živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže, ak prevádzkujú živnosť v prevádzkarni (§24)
185. Zotavovacie podujatie (§25)
186. Povinnosti organizátora zotavovacieho podujatia (§25)
187. Zariadenia spoločného stravovania (§26)
188. Zariadenie spoločného stravovania – negatívne vymedzenie (§26)
189. Podmienky poskytovania stravovacích služieb (§26)
190. Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia spoločného stravovania (§26)
191. Výnimky z dodržiavania povinností uvedených v § 26, ods. 4, písm. i) a j) tohto zákona (§26)
192. Výnimka z obmedzenie vstupu zvierat podľa § 26 odseku 4 písm. a) tohto zákona (§26)
193. Ďalšie povinnosti prevádzkovateľa spoločného stravovania určeného pre deti a mládež (§26)
194. Povinnosti prevádzkovateľa zdrojov hluku, infrazvuku alebo vibrácií (§27)
195. Zákaz prekračovania prípustných hodnôt hluku (§27)
196. Podmienky zabezpečenia ochrany vnútorného prostredia budov pred hlukom z vonkajšieho prostredia pri súčasnom zachovaní ostatných potrebných vlastností vnútorného prostredia (§27)
197. Objektivizácia expozície obyvateľov a ich prostredia hluku a vibráciám v súlade s požiadavkami ustanovenými vykonávacím predpisom (§27)
198. Povinnosti prevádzkovateľa zdroja elektromagnetického žiarenia (§28)
199. Zabezpečenie zdrojov elektromagnetického žiarenia pri navrhovaní a uskutočňovaní stavieb (§28)
200. Povinnosti prevádzkovateľa umelých zdrojov optického žiarenia (§29)
201. Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s ochranou zdravia pri práci (§30)
202. Obsahového náležitosti evidencie zamestnancov podľa § 30, ods. 1, písm. j) tohto zákona (§30)
203. Výnimky z povinností podľa § 30, ods. 1, písm. a) až e) a i) až o) tohto zákona (§30)
204. Výnimky z uplatňovania povinností podľa § 30, ods. 1, písm. f) až h) a § 52, ods. 1, písm. g) tohto zákona (§30)
205. Ďalšie povinnosti zamestnávateľa (§30)
206. Povinnosti fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (§30)
207. Zabezpečovanie primeraného zdravotného dohľadu zo strany fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby (§30)
208. Povinnosti zamestnávateľa uvedené v § 30, ods. 1 až 3 a 6 v súvislosti s dočasne pridelenými zamestnancami (§30)
209. Výnimky z povinnosti zamestnávateľa v čase krízovej situácie (§30)
210. Povinnosť zamestnávateľa opätovného plnenia niektorých povinností po skončení krízovej situácie (§30)
211. Výnimky z povinnosti zabezpečovať povinnosti pri ochrane zdravia pri práci podľa § 30 odseku 6 písm. a), c) až e) tohto zákona (§30)
212. Povinnosť fyzickej osoby – podnikateľa opätovne plniť niektoré povinnosti po skončení krízovej situácie (§30)
213. Pracovná zdravotná služba a jej úlohy (§30a)
214. Činnosť pracovnej zdravotnej služby (§30a)
215. Subjekty vykonávajúce pracovnú zdravotnú službu (§30a)
216. Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby zamestnávateľom (§30a)
217. Minimálny tím pracovnej zdravotnej služby podľa § 30a, ods. 3 písm. c) tohto zákona (§30a)
218. Zabezpečovanie odborného dohľadu nad činnosťou tímu pracovnej zdravotnej služby (§30a)
219. Tím pracovnej zdravotnej služby (§30a)
220. Pracovná zdravotná služba poskytovaná poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (§30a)
221. Spolupráca pracovnej zdravotnej služby s ďalšími subjektmi (§30a)
222. Povinnosti poskytovateľov pracovnej zdravotnej služby a poskytovateľov pracovnej zdravotnej služby v čase krízovej situácie (§30a)
223. Dovolená činnosť poskytovateľov pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 10 môžu v čase krízovej situácie (§30a)
224. Výkon zdravotného dohľadu pre zamestnancov po skončení krízovej situácie (§30a)
225. Výkon pracovnej zdravotnej služby vlastnými zamestnancami pre zamestnancov (§30aa)
226. Pracovná zdravotná služba pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do prvej kategórie alebo druhej kategórie dodávateľským spôsobom (§30aa)
227. Výkon pracovnej zdravotnej služby samostatným spôsobom (§30aa)
228. Náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej kategórie alebo druhej kategórie (§30ab)
229. Zabezpečenie výkonu pracovnej zdravotnej služby vlastnými zamestnancami pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (§30ac)
230. Zabezpečenie výkonu pracovnej zdravotnej službu dodávateľským spôsobom pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (§30ac)
231. Náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (§30ad)
232. Žiadosť o vydanie oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30b)
233. Obsahové náležitosti žiadosti o vydanie oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30b)
234. Obsahové náležitosti žiadosti o vydanie oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu ak žiadosť podáva fyzická osoba alebo založená právnická osoba, ktorá ešte nie je zapísaná do obchodného registra (§30b)
235. Ďalšie náležitosti žiadosti podľa § 30b, ods. 2 a 3 tohto zákona (§30b)
236. Vydanie oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe (§30b)
237. Začatie výkonu činnosti pracovnej zdravotnej služby (§30b)
238. Doba vydania oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30b)
239. Dôvody odobratia oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30b)
240. Ďalšie dôvody odobratia oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30b)
241. Zánik platnosti oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30b)
242. Neprevoditeľnosť oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30b)
243. Lehota na opätovné požiadanie o vydanie oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30b)
244. Povinnosť ohlásenia začatia vykonávania činnosti pracovnej zdravotnej služby (§30b)
245. Výmaz z evidencie osôb, ktoré samostatne vykonávajú niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby, z dôvodu opakovaného neplnenia povinností podľa § 30c tohto zákona (§30b)
246. Ďalšie dôvody výmazu z evidencie osôb, ktoré samostatne vykonávajú niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby (§30b)
247. Opätovné ohlásenie začatia činnosti osobou samostatne vykonávajúcou niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby, ktorú úrad verejného zdravotníctva vymazal podľa § 30b ods. 14 alebo ods. 15 písm. d) tohto zákona (§30b)
248. Povinnosti poskytovateľa pracovnej zdravotnej služby, ktorý vykonáva činnosť dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej kategórie alebo druhej kategórie (§30c)
249. Povinnosti držiteľa oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30d)
250. Oblasti v ktorých je možné vykonávať činnosti pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom na základe zmluvy a so súhlasom zamestnávateľa (§30d)
251. Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30e)
252. Povinnosť zamestnanca podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci na účel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30e)
253. Vykonávanie lekárskych prehliadok ak ide o práce zaradené do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (§30e)
254. Ďalšie subjekty oprávnené vykonávať lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci (§30e)
255. Vykonávanie ďalších doplnkových vyšetrení v rámci lekárskej preventívnej prehliadky (§30e)
256. Vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci ďalšími subjektmi (§30e)
257. Konziliárne konzultácie súvisiace s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30e)
258. Miesto vykonávania lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci (§30e)
259. Periodicita a úvodná realizácia lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa § 30e, ods. 1 písm. a) prvého bodu, písm. b) prvého bodu a písm. c) prvého bodu (§30e)
260. Vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa § 30e, ods. 9 písm. b) tohto zákona (§30e)
261. Periodicita vykonávania lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa § 30e, ods. 9 písm. e) tohto zákona (§30e)
262. Vykonávanie lekárskej prehliadky vo vzťahu k práci podľa § 30e, ods. 1 písm. a) druhého bodu tohto zákona (§30e)
263. Dôvody a ciele vykonávania lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa § 30e, ods. 1 písm. a) štvrtého bodu tohto bodu (§30e)
264. Právo Úradu verejného zdravotníctva alebo príslušného orgánu verejného zdravotníctva nariadiť zamestnávateľovi vykonanie mimoriadnej lekárskej preventívnej prehliadky (§30e)
265. Vykonanie mimoriadnej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci (§30e)
266. Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancovi lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci, ak má odôvodnené pochybnosti o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu (§30e)
267. Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci u fyzických osôb uchádzajúcich sa o zamestnanie a u zamestnancov vykonávajúcich prácu prvej kategórie alebo druhej kategórie (§30e)
268. Úhrada nákladov ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30e)
269. Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu na základe posúdenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci v čase krízovej situácie (§30e)
270. Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu v čase pandémie z dôvodu šírenia vysoko nebezpečnej nákazy (§30e)
271. Nahradenie čestného vyhlásenia v čase krízovej situácie (§30e)
272. Nahradenie čestného vyhlásenia podľa § 30e odseku 21 po skončení krízovej situácie (§30e)
273. Vypracovanie lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30f)
274. Obsahové náležitosti lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30f)
275. Vzory lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30f, ods. 2 tohto zákona (§30f)
276. Postup v prípade, že sa zamestnanec, fyzická osoba – podnikateľ alebo osoba uchádzajúca sa o zamestnanie domnieva, že posúdenie jej zdravotnej spôsobilosti na prácu je nesprávne (§30g)
277. Právo žiadateľa požiadať o opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30g)
278. Povinnosť žiadateľa o opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu požiadať prostredníctvom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý mu vydal pôvodný lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30g)
279. Poskytovanie potrebných dokladov o vykonávanej práci a pracovných podmienkach zamestnanca a výsledky hodnotenia zdravotných rizík (§30g)
280. Postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť v univerzitnej nemocnici alebo vo fakultnej nemocnici v súvislosti s opätovným posúdením pracovnej zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30g)
281. Úhrada nákladov v súvislosti s opätovným posúdením zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30g)
282. Pôsobnosť všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich úhradu nákladov za poskytovanie zdravotnej starostlivosti (§30g)
283. Opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu v čase krízovej situácie (§30g)
284. Kategórie prác zamestnancov – rozdelenie (§31)
285. Práce zaradené do 1. kategórie (§31)
286. Práce zaradené do 2. kategórie (§31)
287. Práce zaradené do 3. kategórie (§31)
288. Práce zaradené do 4. kategórie (§31)
289. Riziková práca v kontexte jednotlivých kategórií zaradenia práce (§31)
290. Postup pri podozrení, že ochorenie fyzickej osoby súvisí s vykonávanou prácou (§31a)
291. Uznávanie choroby z povolania a ohrozenie chorobou z povolania (§31a)
292. Obmedzenie pri posudzovaní podozrenia na chorobu z povolania u zamestnanca (§31a)
293. Povinný doklad k uznaniu choroby z povolania špecializovaným pracoviskom (§31a)
294. Poskytovanie záveru odborného stanoviska posudzovanej osobe a jej zamestnávateľovi pri podozrení na chorobu z povolania podľa § 31a ods. 4 tohto zákona (§31a)
295. Potvrdzovanie uznania choroby z povolania (§31a)
296. Posudzovanie podozrenia na chorobu z povolania v sporných alebo nejednoznačných prípadoch (§31a)
297. Lehota na vypracovanie stanoviska k uznaniu choroby z povolania (§31a)
298. Postúpenie podozrenia na chorobu z povolania na Celoslovenskú komisiu na posudzovanie chorôb z povolania (§31a)
299. Akcesorická pôsobnosť Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania (§31a)
300. Lehota na vypracovanie stanoviska k uznaniu choroby z povolania v kontexte posudzovania choroby z povolania podľa § 31a, ods. 9 alebo ods. 10 tohto zákona (§31a)
301. Lehota na vydanie lekárskeho posudku o uznaní choroby špecializovaným pracoviskom (§31a)
302. Obsahové náležitosti lekárskeho posudku o uznaní choroby z povolania (§31a)
303. Vzor lekárskeho posudku o uznaní choroby z povolania podľa §31a, ods. 13 tohto zákona (§31a)
304. Určenie dňa uznania choroby z povolania (§31a)
305. Postup v prípade, že špecializované pracovisko neuzná chorobu z povolania (§31a)
306. Činnosť špecializovaných pracovísk pracovného lekárstva a príslušných orgánov verejného zdravotníctva v čase krízovej situácie (§31a)
307. Činnosť špecializovaného pracoviska, príslušného orgánu verejného zdravotníctva alebo regionálnej komisie v čase krízovej situácie na základe odborného posúdenia osoby (§31a)
308. Opätovné obnovenie činnosti špecializovaných pracovísk bezodkladne po skončení krízovej situácie (§31a)
309. Postup špecializovaného pracoviska po vydaní lekárskeho posudku o uznaní choroby z povolania podľa § 31a ods. 13 tohto zákona a súvisiace lehoty (§31b)
310. Vedenie evidencie hlásení uznaných chorôb z povolania a obsahové vymedzenie tejto evidencie (§31b)
311. Vzor tlačiva určeného na hlásenie choroby z povolania (§31b)
312. Poskytovanie údajov Centrálnemu registru hlásení uznaných chorôb z povolania (§31b)
313. Žiadosť o opätovné posúdenie uznanej choroby z povolania alebo neuznanej choroby z povolania a súvisiaca lehota (§31c)
314. Obmedzenie v súvislosti so žiadosťou o opätovné posúdenie uznanej choroby z povolania alebo neuznanej choroby z povolania (§31c)
315. Postup v prípade, že celoslovenská komisia potvrdí správnosť predchádzajúceho uznania choroby z povolania alebo neuznania choroby z povolania špecializovaným pracoviskom (§31c)
316. Postup v prípade, ak bolo uznanie choroby z povolania alebo neuznanie choroby z povolania špecializovaným pracoviskom posúdené nesprávne (§31c)
317. Záväznosť stanoviska Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania (§31c)
318. Úhrada nákladov v prípade, že celoslovenská komisia správnosť pôvodného uznania choroby z povolania alebo neuznania choroby z povolania špecializovaným pracoviskom potvrdí (§31c)
319. Pôsobnosť všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti s úhradou nákladov podľa § 31c, ods. 6 tohto zákona (§31c)
320. Opätovné posudzovanie uznanej alebo neuznanej choroby z povolania (§31c)
321. Zriaďovanie Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania (§31d)
322. Zloženie Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania (§31d)
323. Subjekty zúčastňujúce sa na rokovaní Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania (§31d)
324. Prizvanie iných subjektov na rokovanie Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania (§31d)
325. Pôsobnosť Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania (§31d)
326. Zriaďovanie regionálnej komisie (§31e)
327. Zloženie regionálnej komisie (§31e)
328. Vymenúvanie a odvolávanie predsedu a členov regionálnej komisie (§31e)
329. Subjekty zúčastňujúce sa na rokovaní regionálnej komisie (§31e)
330. Prizvanie ďalších odborníkov na rokovanie regionálnej komisie (§31e)
331. Zriaďovanie Regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania (§31f)
332. Zloženie Regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania (§31f)
333. Vymenúvanie a odvolávanie predsedu a členov regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania (§31f)
334. Subjekty zúčastňujúce sa na rokovaniach regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania (§31f)
335. Prizvanie ďalších subjektov na rokovanie regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania (§31f)
336. Predmet činnosti regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania (§31f)
337. Povinnosti zamestnávateľa, ktorý používa alebo prevádzkuje zariadenia, ktoré sú zdrojom (§32)
338. Povolenie výnimiek v súvislosti s povinnosťami a zásadami ochrany proti hluku (§32)
339. Obsahové náležitosti žiadosti podľa § 32, ods. 2 tohto zákona (§32)
340. Postup a zásady pri udeľovaní výnimky podľa § 32, ods. 2 tohto zákona (§32)
341. Informačná povinnosť zamestnávateľa, ktorému bola udelená výnimka podľa § 32, ods. 2 tohto zákona (§32)
342. Povinnosti zamestnávateľa, ktorý používa alebo prevádzkuje zariadenia, ktoré sú zdrojom vibrácií (§33)
343. Výnimky z povinnosti zamestnávateľa bezodkladne vykonať oparenia zníženie expozície vibráciám (§33)
344. Povolenie výnimiek pri expozícii vibráciám, ktoré zvyčajne neprekračujú akčné hodnoty expozície podľa osobitného predpisu, ale vibrácie sa v čase menia a môžu prekročiť limitné hodnoty expozície (§33)
345. Obsahové náležitosti žiadosti o povolenie výnimky podľa § 33, ods. 2 a 3 tohto zákona (§33)
346. Postup a zásady pri povoľovaní výnimky podľa § 33, odsekov 2 a 3 tohto zákona (§33)
347. Oznamovacia povinnosť zamestnávateľa, ktorému bola udelená výnimka podľa § 33, ods. 1 a 2 tohto zákona (§33)
348. Povinnosti zamestnávateľa, ktorý používa zdroj elektromagnetického poľa alebo prevádzkuje zdroj elektromagnetického poľa (§34)
349. Výnimky z požiadaviek ustanovených osobitným predpisom v súvislosti s používaním zdroja elektromagnetického poľa alebo prevádzkou zdroja elektromagnetického poľa (§34)
350. Zásady, postup a obsahové náležitosti výnimky podľa § 34, ods. 2 tohto zákona (§34)
351. Povolenie výnimky z požiadaviek ustanovených osobitným predpisom (§34)
352. Zásady, postup a obsahové náležitosti výnimky podľa § 34, ods. 4 tohto zákona (§34)
353. Oznamovacia povinnosť orgánov verejného zdravotníctva podľa § 34, ods. 2 a 4 tohto zákona (§34)
354. Povinnosti zamestnávateľa, ktorý používa alebo prevádzkuje zdroje ultrafialového, infračerveného, laserového alebo iného optického žiarenia na iné účely ako osvetlenie (§35)
355. Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť dostatočné osvetlenie pracovných priestorov (§36)
356. Prevádzka pracovísk, na ktorých je potrebné združené osvetlenie, alebo pracoviská bez denného osvetlenia (§36)
357. Povinnosti zamestnávateľa, ktorý prevádzkuje pracoviská podľa § 36, ods. 2 tohto zákona (§36)
358. Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia nepriaznivé účinky faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy na zdravie zamestnancov na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru (§37)
359. Ďalšie povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s opatreniami, ktoré vylúčia alebo znížia nepriaznivé účinky faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy na zdravie zamestnancov (§37)
360. Povinnosti zamestnávateľa pri nadmernej záťaži teplom podľa § 37, ods. 2 písm. c) tohto zákona a chladom (§37)
361. Povinnosti zamestnávateľa v prípade, ak výsledky hodnotenia zdravotného rizika preukážu záťaž zamestnancov teplom alebo chladom (§37)
362. Povinnosti zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pred fyzickou záťažou pri práci (§38)
363. Povinnosti zamestnávateľa v prípade, ak výsledky posúdenia preukážu zvýšenú fyzickú záťaž zamestnancov (§38)
364. Povinnosti zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pred psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci (§38)
365. Povinnosti zamestnávateľa, ktorý zamestnáva zamestnancov činnosťami, pri ktorých môžu byť exponovaní chemickým faktorom (§39)
366. Povinnosti zamestnávateľa, ktorý zamestnáva zamestnancov činnosťami, pri ktorých môžu byť exponovaní karcinogénnym a mutagénnym faktorom (§40)
367. Všeobecné zásady pre odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach (§41)
368. Obsahové náležitosti žiadosti o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa § 41, ods. 1 tohto zákona (§41)
369. Ďalšie povinné súčasti žiadosti podľa § 41, ods. 2 tohto zákona (§41)
370. Obsahové náležitosti žiadosti o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
371. Podmienky vydania oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe (§41)
372. Začatie vykonávania činností na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
373. Rozsah vecnej pôsobnosti oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
374. Dôvody odobratia oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
375. Odobratie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb na základe žiadosti držiteľa oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb (§41)
376. Zánik platnosti oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
377. Obmedzenie prevoditeľnosti alebo prechodu oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
378. Lehota na opätovné požiadanie o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
379. Povinnosti držiteľa oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb pred začiatkom výkonu práce (§41)
380. Povinné náležitosti návrhu na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
381. Povinnosť zabezpečiť aktualizačnú odbornú prípravu na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
382. Povinnosť oznámiť orgánu verejného zdravotníctva začiatok a ukončenie výkonu odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest na konkrétnej stavbe podľa osobitného predpisu (§41)
383. Povinnosti zamestnávateľa ktorého zamestnanci môžu byť exponovaní azbestu alebo materiálom, ktoré obsahujú azbest (§41)
384. Obmedzenie a pozastavenie niektorých činností v súvislosti s prácami pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
385. Lehota na získanie dokladu podľa § 41 odseku 18 písm. b) tohto zákona (§41)
386. Povinnosti zamestnávateľa, ktorý zamestnáva zamestnancov činnosťami, pri ktorých môžu byť exponovaní biologickým faktorom (§42)
387. Úhrada nákladov ktoré vznikli v súvislosti s povinným očkovaním zamestnancov podľa § 42, ods. 1 písm. b) tohto zákona (§42)
388. Povinnosti zodpovednej osoby (§43)
389. Obmedzenia vzťahujúce sa na zodpovednú osobu (§43)
390. Žiadosť výrobcu kozmetického výrobku o povolenie výnimky (§43)
391. Povinnosti distribútora kozmetického výrobku (§43)
392. Zákazy vzťahujúce sa na distribútora kozmetického výrobku (§43)
393. Ohrozenie verejného zdravia – všeobecne (§48)
394. Ohrozenie verejného zdravia II. stupňa (§48)
395. Pôsobnosť a činnosť Úradu verejného zdravotníctva a regionálneho úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia (§48)
396. Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia (§48)
397. Návrhy súvisiace s návrhom na vyhlásenie mimoriadnej situácie (§48)
398. Uchovávanie osobných údajov podľa odseku 4 písm. s) a t) tohto zákona (§48)
399. Možnosť prijatia prísnejších alebo miernejších opatrení v rámci územného obvodu RÚVZ (§48)
400. Limitácia práva nariaďovať opatrenia podľa § 48 odseku 4 písm. s), t), y) a z) tohto zákona (§48)
401. Úlohy a pôsobnosť protiepidemickej komisie úlohy pri ohrozeniach verejného zdravia v súvislosti so vznikom epidémie (§50)
402. Zriaďovanie národnej a regionálnej protiepidemickej komisie (§50)
403. Zloženie národnej protiepidemickej komisie (§50)
404. Zloženie regionálnej protiepidemickej komisie (§50)
405. Povinnosti súvisiace s činnosťou národnej a regionálnej protiepidemickej komisie (§50)
406. Štatút protiepidemických komisií (§50)
407. Povinnosti fyzických osôb – základné vymedzenie (§51)
408. Povinnosti fyzických osôb s prenosným ochorením vylučujúcich choroboplodné zárodky a fyzických osôb vylučujúcich choroboplodné zárodky bez príznakov prenosného ochorenia (§51)
409. Zodpovednosť za plnenie povinností podľa § 51, odseky 1 a 2 tohto zákona v prípade maloletej osoby (§51)
410. Povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb (§52)
411. Povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb prevádzkujúcich pieskoviská (§52)
412. Obmedzenia vzťahujúce sa na fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktorých predmetom činnosti je predaj alebo iné zaobchádzanie s veľmi toxickými látkami a zmesami alebo s toxickými látkami a zmesami (§52)
413. Povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb ktoré vykonávajú dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov ako profesionálnu činnosť (§52)
414. Povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkov (§52)
415. Povinnosti prevádzkovateľov zariadení sociálnych služieb a prevádzkovateľov zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (§52)
416. Povinnosti fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá vykonáva dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov ako profesionálnu činnosť v čase krízovej situácie (§52)
417. Povinnosti fyzickej osoby - podnikateľa a právnickej osoby pred začatím prevádzky priestorov, na ktoré sa podľa odseku § 52 1 písm. b) nevzťahuje povinnosť predkladať návrhy podľa § 13 ods. 4 písm. a) (§52)
418. Podmienka výkonu činnosti ktorej predmetom je kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie (§52)
419. Povinnosti obcí (§53)
420. Štátny zdravotný dozor (§54)
421. Epidemiologické vyšetrovanie (§54)
422. Výkon štátneho zdravotného dozoru a epidemiologického vyšetrovania (§54)
423. Štátny zdravotný dozor nad dodržiavaním opatrení podľa § 12 ods. 2 písm. a) alebo písm. b) tohto zákona (§54)
424. Podmienky pre výkon štátneho dozoru nad dodržiavaním opatrenia, kedy fyzická osoba súhlasila s podrobením sa izolácii v domácom prostredí za použitia mobilnej aplikácie na monitorovanie nariadenej izolácie (§54)
425. Koordinácia činnosti orgánov verejného zdravotníctva s orgánmi štátnej správy (§54)
426. Práva osoby vykonávajúcej štátny zdravotný dozor (§55)
427. Vymedzenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov podľa § 55, ods. 1, písm. f) tohto zákona (§55)
428. Povinnosti osôb vykonávajúcich štátny zdravotný dozor pri uložení opatrenia podľa § 55, ods. 2 tohto zákona (§55)
429. Námietky proti uloženému opatreniu na odstránenie zistených nedostatkov (§55)
430. Lehota na rozhodnutie o námietkach podľa § 55, ods. 4 tohto zákona (§55)
431. Priestupky na úseku verejného zdravotníctva (§56)
432. Priestupok na úseku verejného zdravotníctva a možná výška uloženej pokuty (§56)
433. Uloženie pokuty za priestupok podľa § 56, ods. 1 tohto zákona (§56)
434. Ukladanie pokút za priestupok podľa § 56 odseku 1 písm. c) a f) spáchaný v čase krízovej situácie (§56)
435. Prejednávanie priestupkov podľa tohto zákona (§56)
436. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva (§57)
437. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s výrobou alebo dodávaním prostriedky na chemickú úpravu pitnej vody alebo dezinfekciu pitnej vody alebo výrobkov určených na styk s pitnou vodou (§57)
438. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou prírodného kúpaliska (§57)
439. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou umelého kúpaliska (§57)
440. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou zariadení podľa § 21, 22 a 26 tohto zákona, v blízkosti vodných plôch využívaných na kúpanie, ktoré nie sú vodou určenou na kúpanie alebo prírodným kúpaliskom (§57)
441. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou budovy (§57)
442. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou ubytovacieho zariadenia (§57)
443. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou telovýchovného zariadenia (§57)
444. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou zariadenia starostlivosti o ľudské telo (§57)
445. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou solária (§57)
446. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou sauny (§57)
447. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou zariadenia pre deti a mládež (§57)
448. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou predškolského zariadenia (§57)
449. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou živnosti starostlivosti o deti do šesť rokov veku (§57)
450. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou živnosti výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže (§57)
451. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s organizáciou zotavovacieho podujatia (§57)
452. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou zariadenia spoločného stravovania (§57)
453. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou zariadenia spoločného stravovania pre deti a mládež (§57)
454. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou zdrojov hluku, infrazvuku alebo vibrácií (§57)
455. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou zdrojov elektromagnetického žiarenia (§57)
456. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou umelých zdrojov optického žiarenia (§57)
457. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou v oblasti ochrany zdravia pri práci (§57)
458. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou v oblasti ochrany zdravia pri práci, v prípade prac zaradených do tretej a štvrtej kategórie (§57)
459. Správny delikt držiteľa oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§57)
460. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci (§57)
461. Ďalšie správne delikty na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci (§57)
462. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci v súvislosti s prevádzkou zdrojov elektromagnetického žiarenia (§57)
463. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci v súvislosti s prevádzkou zdrojov optického žiarenia (§57)
464. Ďalšie osobitné druhy správnych deliktov na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci (§57)
465. Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov (§57)
466. Ďalšie druhy správnych deliktov na úseku verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov (§57)
467. Osobitné správne delikty na úseku verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov (§57)
468. Osobitné druhy správnych deliktov na úseku verejného zdravotníctva (§57)
469. Správne delikty na úseku verejného zdravotníctva v súvislosti s prevádzkou pieskovísk (§57)
470. Správne delikty na úseku verejného zdravotníctva v súvislosti s predajom alebo iným zaobchádzaním s veľmi toxickými latkami a zmesami alebo toxickými látkami a zmesami (§57)
471. Správne delikty na úseku verejného zdravotníctva v súvislosti s poskytovaním pracovnej zdravotnej služby (§57)
472. Správne delikty na úseku verejného zdravotníctva v súvislosti s vykonávaním dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov ako profesionálnej činnosti (§57)
473. Ďalšie správne delikty na úseku verejného zdravotníctva v súvislosti s poskytovaní zdravotnej starostlivosti (§57)
474. Ďalšie správne delikty na úseku verejného zdravotníctva v súvislosti s prevádzkou zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (§57)
475. Ukladanie pokút a prejednávanie iných správnych deliktov podľa tohto zákona (§57)
476. Rozsah ukladaných pokút príslušným orgánom verejného zdravotníctva (§57)
477. Základné zásady pri určovaní výšky pokút (§57)
478. Objektívna a subjektívna premlčacia doba v súvislosti s ukladaním pokút (§57)
479. Splatnosť uloženej pokuty (§57)
480. Povolenie odkladu platenia pokuty (§57)
481. Výnos z pokút ako príjem štátneho rozpočtu (§57)
482. Úhrada nákladov spojených s výkonom štátneho zdravotného dozoru (§58)
483. Úhrada nákladov ktoré vzniknú pri plnení povinností ustanovených týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu verejného zdravia (§58)
484. Uloženie povinnosti plnej náhrady nákladov (§58)
485. Výnimka z poskytovania náhrady za vzorky odobraté na účely vyšetrenia pri výkone štátneho zdravotného dozoru (§58)
486. Limitácia práva na náhradu škody a ušlého zisku z dôvodu vykonávania opatrení podľa tohto zákona, ktoré sa týkajú neurčitého počtu osôb (§58)
487. Postup orgánov verejného zdravotníctva v konaní o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb (§59)
488. Negatívne vymedzenie pôsobnosti všeobecných predpisov o správnom konaní (§59)
489. Pôsobnosť ustanovení všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu (§59a)
490. Orgány oprávnené nariadiť opatrenia podľa § 12 alebo § 48 ods. 4 tohto zákona (§59b)
491. Pôsobnosť osobitného právneho predpisu o tvorbe a vyhlasovaní právnych predpisov (§59b)
492. Všeobecne záväzný právny predpis úradu verejného zdravotníctva a regionálneho úradu verejného zdravotníctva vydávaný podľa § 59b ods. 1 tohto zákona (§59b)
493. Nadobudnutie účinnosti vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (§59b)
494. Zverejňovanie vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva podľa § 59b ods. 1 tohto zákona (§59b)
495. Prístupnosť vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (§59b)
496. Informačné systémy utvárané a prevádzkované orgánmi verejného zdravotníctva (§60)
497. Zásady ochrany osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom naplnenie úloh v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia (§60)
498. Povinnosť zamestnancov orgánu verejného zdravotníctva zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s výkonom svojho zamestnania (§60)
499. Vymedzenie administratívnych zdrojov podľa osobitného predpisu (§60)
500. Doba uchovávania údajov, zistených podľa § 55 ods. 1 písm. h) tohto zákona (§60)
501. Prevádzkovateľ mobilnej aplikácie (§60a)
502. Oprávnenie ÚVZ rozhodnúť, že nariadená izolácia sa môže vykonať v domácom prostredí za ustanovených podmienok (§60a)
503. Podmienka pre uplatnenie možnosti podrobiť sa nariadenej izolácii v domácom prostredí podľa § 60a, ods. 2 (§60a)
504. Povinnosti fyzickej osoby, ktorá udelila súhlas podľa § 60a, ods. 3 tohto zákona (§60a)
505. Doba dodržiavania povinností podľa § 60a, ods. 4 tohto zákona (§60a)
506. Používanie mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 v prípadoch odlišných od prípadov ustanovených v § 60a ods. 3 a § 60e tohto zákona (§60a)
507. Oprávnenie Úradu verejného zdravotníctva vo vzťahu k používateľovi mobilnej aplikácie na ktorého sa vzťahuje povinnosť podľa § 60a odsek 4 tohto zákona (§60a)
508. Zoznam funkcionalít mobilných aplikácií podľa § 60a odseku 1 tohto zákona (§60a)
509. Zoznam osobných údajov spracúvaných v mobilných aplikáciách podľa § 60a, ods. 1 tohto zákona (§60b)
510. Ďalšie spracúvanie údajov podľa § 60b ods. 1 na štatistické účely alebo na účely vedeckého výskumu v súlade s osobitným predpisom (§60b)
511. Zasielanie notifikácií a súvisiace požiadavky a podmienky (§60b)
512. Oprávnenie sprístupniť telefónne číslo používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami (§60b)
513. Dostupnosť funkcionality nahlasovania (§60b)
514. Rozsah osobných údajov, ktoré je Úrad verejného zdravotníctva oprávnený poskytovať Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (§60c)
515. Obmedzenie poskytovania alebo sprístupňovania niektorých údajov na účel prejednávania priestupkov podľa § 56 tohto zákona (§60c)
516. Oprávnenie ÚVZ poveriť spracúvaním osobných údajov v mobilných aplikáciách ďalšie subjekty (§60c)
517. Prepojenie mobilnej aplikácie na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami s jednotným európskym systémom (§60c)
518. Monitorovanie nevyhnutnosti spracúvania osobných údajov a prevádzky mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 tohto zákona (§60d)
519. Dôvody ukončenia prevádzky mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 a spracúvanie údajov podľa § 60b ods. 1 v celom rozsahu alebo len vo vzťahu k ich jednotlivým funkcionalitám (§60d)
520. Ukončenie prevádzky mobilných zariadení a vymazanie všetkých údajov podľa § 60b ods. 1 získaných prostredníctvom týchto zariadení (§60d)
521. Všeobecná doba uchovávania údajov získaných pomocou mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 tohto zákona (§60d)
522. Podmienka pre spracúvanie informácií, ktoré sa týkajú podobizne tváre a rozpoznávania tváre používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie v rámci izolačnej funkcionality (§60d)
523. Podmienka splnenia primeranej úrovne bezpečnosti a štandardov informačných technológií vo verejnej správe podľa osobitného predpisu (§60d)
524. Zverejnenie kontaktného formulára vrátane bezplatného telefónneho čísla na posielanie podnetov, pripomienok a sťažností používateľov mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 tohto zákona (§60d)
525. Vypracovanie posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov (§60d)
526. Výkon dohľadu nad spracúvaním osobných údajov prostredníctvom mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 tohto zákona (§60d)
527. Ďalšie použitie mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie (§60e)
528. Výkon odborných činností pri plnení úloh orgánov verejného zdravotníctva (§61)
529. Oblasti, ktoré Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podrobnejšie upravuje formou všeobecne záväzných právnych predpisov (§62)
530. Zachovanie práv a povinností zo štátnozamestnaneckých pomerov štátnych zamestnancov (§63)
531. Výnimka z povinnosti podrobiť sa výberovému konaniu (§63)
532. Strata platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti, oprávnenia na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb a povolenia, vydaných podľa doterajších predpisov (§63)
533. Postup orgánov v konaní o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb v oblasti ochrany zdravia, ktoré nebolo ku dňu účinnosti tohto zákona právoplatne skončené (§63)
534. Odborný zástupca podľa doterajších predpisov (§63)
535. Postup pri konaní o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb, ktoré bolo začaté Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (§63)
536. Používanie pojmov „Hlavný hygienik Slovenskej republiky“ a „Regionálny hygienik“ (§63)
537. Používanie pojmov „orgány hygienickej služby“ alebo „orgány na ochranu zdravia (§63)
538. Osobitné podmienky pri vykonávaní lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa § 30, ods. 4 tohto zákona (§63)
539. Zastavenie konania vo veci uloženia pokuty za porušenie § 27 ods. 1 písm. b) tohto zákona (§63)
540. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti udelené a platné do 31. mája 2010 (§63a)
541. Vykonávanie lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci podľa § 30 ods. 4 tohto zákona do 31. decembra 2014 (§63b)
542. Oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb vydané podľa predpisov účinných k 31. máju 2010 (§63c)
543. Povinnosti osoby, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 16 ods. 18, 19, 21, 22, 24 a 25 na vykonávanie činností podľa § 15 ods. 3 písm. a) a b) tohto zákona, ktoré je platné k 31. júlu 2014 (§63c)
544. Povinnosti držiteľa oprávnenia a odstraňovanie azbestu zo stavieb podľa § 41 ods. 1 a 5 tohto zákona , ktoré je platné k 31. júlu 2014 (§63c)
545. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na hodnotenie dopadov na verejné zdravie vydané podľa doterajších predpisov (§63c)
546. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami a prípravkami, ktoré bolo vydané podľa doterajších predpisov (§63c)
547. Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. augustom 2014 (§63c)
548. Povinnosti zamestnávateľa, ktorý zamestnáva zamestnancov zaradených do prvej kategórie alebo do druhej kategórie (§63d)
549. Povinnosti zamestnávateľa, ktorý začne vykonávať svoju činnosť po 31. júli 2014 (§63d)
550. Povinnosti zamestnávateľa, ktorý zabezpečoval vykonávanie pracovnej zdravotnej služby vlastnými zdravotníckymi pracovníkmi podľa predpisov účinných do 31. júla 2014 (§63d)
551. Pracovné činnosti lekára so špecializáciou v špecializačných odboroch podľa § 30a ods. 6 tohto zákona (§63d)
552. Prechodné ustanovenia k činnosti pracovnej zdravotnej služby podľa § 30d ods. 1 písm. a) až d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i) tohto zákona (§63d)
553. Prechodné ustanovenia k činnosti pracovnej zdravotnej služby podľa § 30d ods. 1 písm. a) až d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i), ktorú samostatne vykonáva verejný zdravotník podľa § 30a ods. 4 písm. c) tohto zákona (§63d)
554. Vykonávanie činností pracovnej zdravotnej služby podľa § 30d ods. 1 písm. a) až d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i) tohto zákona (§63d)
555. Prechodné ustanovenia vo vzťahu k lekárskym prehliadkam k práci, ktoré vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačných odboroch podľa § 30e ods. 3 (§63d)
556. Oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby vydané podľa doterajších predpisov (§63d)
557. Zdravotná starostlivosť na účel uznania choroby z povolania podľa § 31a ods. 1 a 2 a potvrdenie uznania choroby z povolania podľa § 31a ods. 6 tohto zákona (§63e)
558. Predseda a členovia celoslovenskej komisie podľa § 31d ods. 2 a regionálnej komisie podľa § 31e ods. 2 tohto zákona (§63e)
559. Členovia regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania podľa § 31f ods. 2 tohto zákona (§63e)
560. Tlačivo určené na hlásenie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania, platné podľa právneho predpisu účinného do 31. júla 2014 (§63e)
561. Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2016 (§63f)
562. Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016 (§63g)
563. Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia podľa § 24 ods. 1 písm. e) tohto zákona, ktorého priestory boli uvedené do prevádzky pred 1. marcom 2017, (§63h)
564. Prechodné ustanovenie účinné od 15. októbra 2017 (§63i)
565. Posudok o riziku a kategorizáciu prác z hľadiska zdravotných rizík podľa § 30 ods. 1 písm. f) v znení účinnom do 30. novembra 2017 (§63j)
566. Pracovné činnosti lekára so špecializáciou v špecializačných odboroch podľa § 30a ods. 5 písm. a tohto zákona (§63j)
567. Pracovné činnosti lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo podľa § 30a ods. 5 písm. b) tohto zákona (§63j)
568. Činnosť pracovnej zdravotnej služby podľa § 30ab, ktorú samostatne vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore podľa § 30a ods. 3 písm. a) tohto zákona (§63j)
569. Získanie odbornej spôsobilosti na výkon pracovnej zdravotnej služby podľa § 30ab, ktorú samostatne vykonáva verejný zdravotník podľa § 30a ods. 3 písm. b) tohto zákona (§63j)
570. Samostatný výkon činnosti pracovnej zdravotnej služby podľa § 30ab tohto zákona (§63j)
571. Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, ktoré vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačných odboroch podľa § 30e ods. 3 tohto zákona (§63j)
572. Postup v konaní o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb v oblasti ochrany zdravia pri práci začatom pred 1. decembrom 2017 (§63j)
573. Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia (§63k)
574. Prechodné ustanovenia k úpravám účinným odo dňa vyhlásenia zákona (§63l)
575. Preberanie právnych záväzných aktov Európskej únie (§64)
576. Zrušovacie ustanovenia (§65)
Názov regulácie
257 Zariadenie spoločného stravovania – negatívne vymedzenie (§26)
250 Povoľovanie výnimiek na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody (§17)
244 Pôsobnosť Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania (§31d)
242 Verejné zdravotníctvo (§2)
239 Obsahové náležitosti žiadosti o výnimku na použitie pitnej vody (§17c)
238 Žiadosť o opätovné posúdenie uznanej choroby z povolania alebo neuznanej choroby z povolania a súvisiaca lehota (§31c)
237 Vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa § 30e, ods. 9 písm. b) tohto zákona (§30e)
229 Uloženie pokuty za priestupok podľa § 56, ods. 1 tohto zákona (§56)
228 Zdravé životné podmienky (§2)
227 Štátny zdravotný dozor nad dodržiavaním opatrení podľa § 12 ods. 2 písm. a) alebo písm. b) tohto zákona (§54)
226 Karanténne opatrenia (§2)
225 Povinné náležitosti návrhu na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
224 Objektivizácia expozície obyvateľov a ich prostredia hluku a vibráciám v súlade s požiadavkami ustanovenými vykonávacím predpisom (§27)
224 Zdraviu škodlivé faktory životného prostredia a pracovného prostredia (§2)
223 Obsahové náležitosti žiadosti podľa § 32, ods. 2 tohto zákona (§32)
222 Zloženie Regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania (§31f)
221 Zariadenia pre deti a mládež (§24)
221 Riadenie rizika (§2)
220 Požiadavky na vnútorné prostredie budov (§20)
220 Povinnosti dodávateľa pitnej vody (§17a)
219 Spolupráca orgánov verejného zdravotníctva (§3)
218 Izolácia (§2)
217 Zloženie Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania (§31d)
217 Predmet úpravy (§1)
216 Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní (§24)
216 Pracovné podmienky (§2)
216 Limitácia práva nariaďovať opatrenia podľa § 48 odseku 4 písm. s), t), y) a z) tohto zákona (§48)
215 Povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb (§52)
215 Ďalšie požadované prílohy k žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti (§16)
214 Hodnotenie vplyvov na verejné zdravie (§2)
214 Zamestnanec (§2)
214 Pôsobnosť všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti s úhradou nákladov podľa § 31c, ods. 6 tohto zákona (§31c)
214 Postup pri podozrení, že ochorenie fyzickej osoby súvisí s vykonávanou prácou (§31a)
214 Prevádzkový poriadok (§2)
213 Limitácia práva na náhradu škody a ušlého zisku z dôvodu vykonávania opatrení podľa tohto zákona, ktoré sa týkajú neurčitého počtu osôb (§58)
213 Kategórie prác zamestnancov – rozdelenie (§31)
212 Vymedzenie činnosti orgánov verejného zdravotníctva uvedených v (§7)
212 Postup v prípade, že celoslovenská komisia potvrdí správnosť predchádzajúceho uznania choroby z povolania alebo neuznania choroby z povolania špecializovaným pracoviskom (§31c)
211 Oprávnenie Úradu verejného zdravotníctva požadovať pri plnení svojich úloh od vybraných subjektov informácie a podklady (§5)
210 Dôvody odobratia oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30b)
210 Povinný doklad k uznaniu choroby z povolania špecializovaným pracoviskom (§31a)
210 Epidemiologicky závažná činnosť (§2)
210 Ďalšie povinnosti zamestnávateľa (§30)
210 Determinanty zdravia (§2)
209 Pôsobnosť Úradu verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov (§5)
209 Subjekty zúčastňujúce sa na rokovaní Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania (§31d)
209 Dodávateľ pitnej vody (§17a)
208 Pôsobnosť a hlavná činnosť Úradu verejného zdravotníctva (§5)
208 Správne delikty na úseku verejného zdravotníctva v súvislosti s prevádzkou pieskovísk (§57)
207 Úrad verejného zdravotníctva (§5)
207 Vymedzenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov podľa § 55, ods. 1, písm. f) tohto zákona (§55)
207 Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia spoločného stravovania (§26)
207 Obsahové náležitosti žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti (§16)
207 Zriaďovanie Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania (§31d)
206 Vedenie evidencie hlásení uznaných chorôb z povolania a obsahové vymedzenie tejto evidencie (§31b)
206 Obsahové náležitosti lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30f)
206 Periodicita vykonávania lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa § 30e, ods. 9 písm. e) tohto zákona (§30e)
206 Právo dodávateľa pitnej vody požiadať o výnimku (§17b)
206 Výnimky z povinnosti zabezpečovať povinnosti pri ochrane zdravia pri práci podľa § 30 odseku 6 písm. a), c) až e) tohto zákona (§30)
206 Zásady, postup a obsahové náležitosti výnimky podľa § 34, ods. 2 tohto zákona (§34)
206 Pitná voda (§17)
205 Riziková práca (§2)
205 Uznávanie choroby z povolania a ohrozenie chorobou z povolania (§31a)
205 Správny delikt držiteľa oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§57)
205 Právo žiadateľa požiadať o opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30g)
205 Pôsobnosť Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v sektore práce, sociálnych vecí a rodiny (§4)
205 Zariadenia spoločného stravovania (§26)
205 Nemocničná nákaza (§2)
205 Spolupráca pracovnej zdravotnej služby s ďalšími subjektmi (§30a)
204 Regionálne úrady verejného zdravotníctva (§6)
204 Práce zaradené do 2. kategórie (§31)
204 Orgány verejného zdravotníctva (§3)
204 Postúpenie podozrenia na chorobu z povolania na Celoslovenskú komisiu na posudzovanie chorôb z povolania (§31a)
204 Akcesorická pôsobnosť Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania (§31a)
203 Manažment rizík pri zásobovaní pitnou vodou (§2)
203 Pôsobnosť a činnosť Národného referenčného centra (§8)
203 Povinnosti zodpovednej osoby (§43)
203 Životné podmienky (§2)
203 Obmedzenie vydávania osvedčení o odbornej spôsobilosti počas krízovej situácie (§16)
203 Vydanie oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe (§30b)
202 Právomoc regionálneho úradu verejného zdravotníctva v súvislosti s s krízovou situáciou z dôvodu ochorenia COVID-19 (§6)
202 Zverejňovanie vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva podľa § 59b ods. 1 tohto zákona (§59b)
201 Expozícia (§2)
201 Ohrozenie verejného zdravia – všeobecne (§48)
201 Povinnosti osoby, ktorej úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva povolil výnimku (§17)
201 Povinnosti fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby pri prevádzke telovýchovno-športových zariadení (§22)
200 Systém rýchlej výstrahy (§2)
200 Priestupky na úseku verejného zdravotníctva (§56)
200 Pôsobnosť a hlavná činnosť regionálneho hygienika (§6)
200 Ďalšie povinnosti prevádzkovateľa predškolského zariadenia (§24)
200 Povinnosť fyzickej osoby – podnikateľa opätovne plniť niektoré povinnosti po skončení krízovej situácie (§30)
200 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou v oblasti ochrany zdravia pri práci (§57)
199 Limit (§2)
199 Ďalšie povinnosti prevádzkovateľa spoločného stravovania určeného pre deti a mládež (§26)
199 Povinnosti prevádzkovateľa zdrojov hluku, infrazvuku alebo vibrácií (§27)
199 Vydávanie záväzných stanovísk stanoviska Úradom pre verejné zdravotníctvo alebo Regionálnym úradom pre verejné zdravotníctvo (§13)
199 Povinnosti fyzických osôb s prenosným ochorením vylučujúcich choroboplodné zárodky a fyzických osôb vylučujúcich choroboplodné zárodky bez príznakov prenosného ochorenia (§51)
199 Prevencia ochorení a iných porúch zdravia (§2)
199 Postavenie Úradu verejného zdravotníctva voči regionálnym úradom verejného zdravotníctva (§5)
199 Pandémia (§2)
199 Zabezpečenie jednotného postupu orgánov verejného zdravotníctva (§3)
199 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou živnosti výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže (§57)
199 Výnimka z aplikácie ustanovení § 16, odseku 22, písm. a), c), a e) tohto zákona (§16)
199 Povinnosti distribútora kozmetického výrobku (§43)
199 Povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkov (§52)
198 Špecializované úlohy verejného zdravotníctva (§11)
198 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou ubytovacieho zariadenia (§57)
198 Povinnosti prevádzkovateľa budovy určenej pre verejnosť (§20)
198 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov (§57)
197 Zánik osvedčenia o odbornej spôsobilosti (§16)
197 Poskytovanie údajov Centrálnemu registru hlásení uznaných chorôb z povolania (§31b)
197 Zánik platnosti oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30b)
197 Členovia regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania podľa § 31f ods. 2 tohto zákona (§63e)
197 Epidémia (§2)
196 Začatie vykonávania činností na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
195 Riziko (§2)
195 Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30e)
195 Prenosné ochorenie (§2)
195 Potvrdzovanie skutočností uvedených v § 24, ods. 8 tohto zákona (§24)
195 Zriaďovanie národných referenčných centier (§8)
195 Práva osoby vykonávajúcej štátny zdravotný dozor (§55)
195 Úhrada nákladov v prípade, že celoslovenská komisia správnosť pôvodného uznania choroby z povolania alebo neuznania choroby z povolania špecializovaným pracoviskom potvrdí (§31c)
195 Zodpovednosť za plnenie povinností podľa § 51, odseky 1 a 2 tohto zákona v prípade maloletej osoby (§51)
194 Zloženie národnej protiepidemickej komisie (§50)
194 Povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb prevádzkujúcich pieskoviská (§52)
194 Pôsobnosť a činnosť Úradu verejného zdravotníctva a regionálneho úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia (§48)
194 Podmienky vydania oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe (§41)
194 Povinnosti držiteľa oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb pred začiatkom výkonu práce (§41)
194 Dôvody odobratia oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
194 Zánik platnosti oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
194 Vymedzenie opatrení na predchádzanie vzniku ochorení podmienených prácou a na ich obmedzenie (§12)
194 Povinnosti držiteľa oprávnenia a odstraňovanie azbestu zo stavieb podľa § 41 ods. 1 a 5 tohto zákona , ktoré je platné k 31. júlu 2014 (§63c)
194 Povinnosti zamestnávateľa v prípade, ak výsledky posúdenia preukážu zvýšenú fyzickú záťaž zamestnancov (§38)
194 Zloženie regionálnej komisie (§31e)
194 Požiadavky na vykonávanie činnosti uvedenej v § 15, ods. 1, písm. b) tohto zákona (§16)
194 Činnosť Úradu verejného zdravotníctva a hlavný hygienik Slovenskej republiky (§5)
193 Vymenúvanie a odvolávanie predsedu a členov regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania (§31f)
193 Zákazy vzťahujúce sa na distribútora kozmetického výrobku (§43)
193 Osobitné druhy správnych deliktov na úseku verejného zdravotníctva (§57)
193 Výnimky z povinností podľa § 30, ods. 1, písm. a) až e) a i) až o) tohto zákona (§30)
193 Voda určená na kúpanie – pozitívne vymedzenie (§19)
193 Štatút protiepidemických komisií (§50)
193 Obmedzenie v súvislosti so žiadosťou o opätovné posúdenie uznanej choroby z povolania alebo neuznanej choroby z povolania (§31c)
193 Povinnosti prevádzkovateľa umelého kúpaliska (§19)
193 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou živnosti starostlivosti o deti do šesť rokov veku (§57)
193 Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s ochranou zdravia pri práci (§30)
193 Prizvanie iných subjektov na rokovanie Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania (§31d)
193 Výnimky z uplatňovania povinností podľa § 30, ods. 1, písm. f) až h) a § 52, ods. 1, písm. g) tohto zákona (§30)
193 Činnosť špecializovaných pracovísk pracovného lekárstva a príslušných orgánov verejného zdravotníctva v čase krízovej situácie (§31a)
192 Povinnosti prevádzkovateľa solária (§23)
192 Obsahové náležitosti žiadosti o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
192 Národné referenčné centrum (§8)
192 Poradenská činnosť (§14)
192 Zamestnávateľ (§2)
192 Vykonávanie lekárskych prehliadok ak ide o práce zaradené do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (§30e)
192 Obsahové náležitosti žiadosti o vydanie oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30b)
192 Povinnosti držiteľa oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30d)
192 Vypracovanie lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30f)
191 Doba vydania oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30b)
191 Zoznam funkcionalít mobilných aplikácií podľa § 60a odseku 1 tohto zákona (§60a)
191 Nahradenie čestného vyhlásenia podľa § 30e odseku 21 po skončení krízovej situácie (§30e)
191 Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia starostlivosti o ľudské telo (§23)
191 Lehota na opätovné požiadanie o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
191 Spolupráca Úradu verejného zdravotníctva s orgánmi štátnej správy v oblasti inšpekcie práce a ostatnými orgánmi dozoru (§3)
191 Ďalšie správne delikty na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci (§57)
191 Verejné zdravie (§2)
190 Zotavovacie podujatie (§25)
190 Opätovné posudzovanie uznanej alebo neuznanej choroby z povolania (§31c)
190 Lehota na vydanie lekárskeho posudku o uznaní choroby špecializovaným pracoviskom (§31a)
189 Činnosť pracovnej zdravotnej služby (§30a)
189 Postup v prípade, ak bolo uznanie choroby z povolania alebo neuznanie choroby z povolania špecializovaným pracoviskom posúdené nesprávne (§31c)
189 Uznávanie odbornej spôsobilosti (§16)
189 Prevádzkovateľ mobilnej aplikácie (§60a)
189 Spôsob života (§2)
189 Prepojenie mobilnej aplikácie na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami s jednotným európskym systémom (§60c)
188 Práce zaradené do 1. kategórie (§31)
188 Prírodné kúpalisko (§19)
188 Strata platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti, oprávnenia na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb a povolenia, vydaných podľa doterajších predpisov (§63)
188 Dôvody a ciele vykonávania lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa § 30e, ods. 1 písm. a) štvrtého bodu tohto bodu (§30e)
188 Ďalšie osobitné druhy správnych deliktov na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci (§57)
188 Povinnosti organizátora zotavovacieho podujatia (§25)
188 Podmienky umiestňovania detí do predškolských zariadení (§24)
188 Ďalšie povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s opatreniami, ktoré vylúčia alebo znížia nepriaznivé účinky faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy na zdravie zamestnancov (§37)
187 Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu v čase pandémie z dôvodu šírenia vysoko nebezpečnej nákazy (§30e)
187 Zasielanie notifikácií a súvisiace požiadavky a podmienky (§60b)
187 Výrobky určené na styk s pitnou vodou, ktoré znižujú tvrdosť vody (§18)
187 Zariadenia starostlivosti o ľudské telo (§23)
187 Ohrozenie verejného zdravia (§2)
187 Doba platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti (§16)
186 Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia pre deti a mládež (§24)
186 Práce zaradené do 3. kategórie (§31)
186 Tlačivo určené na hlásenie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania, platné podľa právneho predpisu účinného do 31. júla 2014 (§63e)
186 Vymedzenie pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (§4)
186 Zdravá výživa (§2)
186 Prejednávanie priestupkov podľa tohto zákona (§56)
186 Povinnosti obcí (§53)
186 Povinnosti zamestnávateľa, ktorý začne vykonávať svoju činnosť po 31. júli 2014 (§63d)
185 Register odborne spôsobilých osôb (§16)
185 Ukladanie pokút za priestupok podľa § 56 odseku 1 písm. c) a f) spáchaný v čase krízovej situácie (§56)
185 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou predškolského zariadenia (§57)
185 Obmedzenia vzťahujúce sa na zodpovednú osobu (§43)
185 Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu na základe posúdenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci v čase krízovej situácie (§30e)
185 Povinnosti fyzickej osoby - podnikateľa a právnickej osoby pred začatím prevádzky priestorov, na ktoré sa podľa odseku § 52 1 písm. b) nevzťahuje povinnosť predkladať návrhy podľa § 13 ods. 4 písm. a) (§52)
185 Podmienky pre zriaďovanie zariadení pre deti a mládež (§24)
185 Priestupok na úseku verejného zdravotníctva a možná výška uloženej pokuty (§56)
185 Obmedzenie pri posudzovaní podozrenia na chorobu z povolania u zamestnanca (§31a)
185 Neprevoditeľnosť oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30b)
185 Povinnosti zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pred fyzickou záťažou pri práci (§38)
185 Vymedzenie pôsobnosti a činností regionálneho úradu verejného zdravotníctva (§6)
185 Orgány oprávnené nariadiť opatrenia podľa § 12 alebo § 48 ods. 4 tohto zákona (§59b)
184 Povinnosť zabezpečiť aktualizačnú odbornú prípravu na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
184 Povinnosť poskytovať verejnosti aktuálne informácie o kvalite vody (§19)
184 Ohrozenie verejného zdravia II. stupňa (§48)
184 Vymedzenie osobitnej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade (§6)
184 Úhrada nákladov v súvislosti s opätovným posúdením zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30g)
184 Povinnosti prevádzkovateľa sauny (§23)
184 Postup a zásady pri udeľovaní výnimky podľa § 32, ods. 2 tohto zákona (§32)
184 Preukazovanie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 15 ods. 2 zákona (§16)
184 Výrobky určené na styk s pitnou vodou (§18)
184 Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancovi lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci, ak má odôvodnené pochybnosti o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu (§30e)
184 Telovýchovno-športové zariadenie (§22)
183 Riziková práca v kontexte jednotlivých kategórií zaradenia práce (§31)
183 Náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej kategórie alebo druhej kategórie (§30ab)
183 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s organizáciou zotavovacieho podujatia (§57)
183 Podmienky schválenia zriadenia národného referenčného centra (§8)
183 Požiadavky na kvalitu vody určenej na kúpanie (§19)
183 Úhrada nákladov ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30e)
183 Podmienka pre uplatnenie možnosti podrobiť sa nariadenej izolácii v domácom prostredí podľa § 60a, ods. 2 (§60a)
183 Epidemiologické vyšetrovanie (§54)
183 Obsahové náležitosti lekárskeho posudku o uznaní choroby z povolania (§31a)
183 Činnosť špecializovaného pracoviska, príslušného orgánu verejného zdravotníctva alebo regionálnej komisie v čase krízovej situácie na základe odborného posúdenia osoby (§31a)
183 Pôsobnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva podľa § 6, odsekov 3 a 4 tohto zákona (§6)
183 Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť dostatočné osvetlenie pracovných priestorov (§36)
183 Poskytovanie potrebných dokladov o vykonávanej práci a pracovných podmienkach zamestnanca a výsledky hodnotenia zdravotných rizík (§30g)
182 Výkon zdravotného dohľadu pre zamestnancov po skončení krízovej situácie (§30a)
182 Rozširovanie rozsahu a početnosti kontroly kvality vody vo vode určenej na kúpanie (§19)
182 Výmaz z evidencie osôb, ktoré samostatne vykonávajú niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby, z dôvodu opakovaného neplnenia povinností podľa § 30c tohto zákona (§30b)
182 Obsahové náležitosti žiadosti o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa § 41, ods. 1 tohto zákona (§41)
182 Uchovávanie osobných údajov podľa odseku 4 písm. s) a t) tohto zákona (§48)
182 Ďalšie náležitosti žiadosti podľa § 30b, ods. 2 a 3 tohto zákona (§30b)
182 Záväznosť stanoviska Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania (§31c)
182 Pôsobnosť Úradu verejného zdravotníctva podľa § 5, ods. 4 a 5 tohto zákona (§5)
181 Tím pracovnej zdravotnej služby (§30a)
181 Typy poradenstva poskytovaného poradenskými centrami ochrany a podpory zdravia (§14)
181 Obsahové náležitosti žiadosti o vydanie záväzného stanoviska podľa § 13, odseku 3, písm. b) až e) tohto zákona (§13)
181 Dôvody odňatia osvedčenia o odbornej spôsobilosti (§16)
181 Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby zamestnávateľom (§30a)
181 Lehota na získanie dokladu podľa § 41 odseku 18 písm. b) tohto zákona (§41)
181 Špecializované poradenstvo (§14)
181 Oblasti v ktorých je možné vykonávať činnosti pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom na základe zmluvy a so súhlasom zamestnávateľa (§30d)
181 Požiadavky na výkon činností uvedených v § 15, ods. 3, písm. a) tohto zákona (§16)
181 Obmedzenie poskytovania alebo sprístupňovania niektorých údajov na účel prejednávania priestupkov podľa § 56 tohto zákona (§60c)
181 Oprávnenie ÚVZ poveriť spracúvaním osobných údajov v mobilných aplikáciách ďalšie subjekty (§60c)
181 Zrušovacie ustanovenia (§65)
181 Lehota na vypracovanie stanoviska k uznaniu choroby z povolania v kontexte posudzovania choroby z povolania podľa § 31a, ods. 9 alebo ods. 10 tohto zákona (§31a)
180 Povinnosti fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, ktoré prevádzkujú ubytovacie zariadenia (§21)
180 Lehota na rozhodnutie o námietkach podľa § 55, ods. 4 tohto zákona (§55)
180 Vyžiadanie dodatočných dokladov potrebných na vydanie záväzného stanoviska a rozhodnutia (§13)
180 Povinnosti zamestnávateľa uvedené v § 30, ods. 1 až 3 a 6 v súvislosti s dočasne pridelenými zamestnancami (§30)
180 Výkon štátneho zdravotného dozoru a epidemiologického vyšetrovania (§54)
180 Monitorovanie pitnej vody (§17)
180 Správne delikty na úseku verejného zdravotníctva v súvislosti s poskytovaním pracovnej zdravotnej služby (§57)
180 Rozdelenie opatrení na predchádzanie ochoreniam (§12)
180 Schválenie a registrácia národného referenčného centra (§8)
180 Dovolená činnosť poskytovateľov pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 10 môžu v čase krízovej situácie (§30a)
179 Výnos z pokút ako príjem štátneho rozpočtu (§57)
179 Pracovná zdravotná služba a jej úlohy (§30a)
179 Vzory lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30f, ods. 2 tohto zákona (§30f)
179 Obmedzenia vzťahujúce sa na fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktorých predmetom činnosti je predaj alebo iné zaobchádzanie s veľmi toxickými látkami a zmesami alebo s toxickými látkami a zmesami (§52)
179 Vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti (§16)
179 Obsahového náležitosti evidencie zamestnancov podľa § 30, ods. 1, písm. j) tohto zákona (§30)
179 Výnimka z obmedzenie vstupu zvierat podľa § 26 odseku 4 písm. a) tohto zákona (§26)
179 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti udelené a platné do 31. mája 2010 (§63a)
178 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou zariadenia spoločného stravovania (§57)
178 Povinnosti zamestnávateľa, ktorý používa alebo prevádzkuje zariadenia, ktoré sú zdrojom (§32)
178 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou solária (§57)
178 Zrušenie národného referenčného centra (§8)
178 Prechodné ustanovenia k činnosti pracovnej zdravotnej služby podľa § 30d ods. 1 písm. a) až d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i), ktorú samostatne vykonáva verejný zdravotník podľa § 30a ods. 4 písm. c) tohto zákona (§63d)
178 Podmienky pre priestorové usporiadanie, funkčné členenie a vybavenie zariadení pre deti a mládež (§24)
178 Posudková činnosť (§13)
178 Posudzovanie podozrenia na chorobu z povolania v sporných alebo nejednoznačných prípadoch (§31a)
178 Subjekty zúčastňujúce sa na rokovaní regionálnej komisie (§31e)
178 Zásady ochrany osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom naplnenie úloh v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia (§60)
178 Obsahové náležitosti rozhodnutia o výnimke na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody (§17)
178 Zriaďovanie regionálnej komisie (§31e)
178 Povinnosť zamestnávateľa opätovného plnenia niektorých povinností po skončení krízovej situácie (§30)
178 Prevádzkový poriadok a úprava režimu dňa (§24)
178 Vykonávanie činností pracovnej zdravotnej služby podľa § 30d ods. 1 písm. a) až d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i) tohto zákona (§63d)
178 Výnimka z povinnosti žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 16 ods. 16 zákona vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti (§16)
177 Hodnotenie rizika (§2)
177 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na hodnotenie dopadov na verejné zdravie vydané podľa doterajších predpisov (§63c)
177 Zdravotne bezpečná voda (§17)
177 Subjekty vykonávajúce pracovnú zdravotnú službu (§30a)
177 Zloženie regionálnej protiepidemickej komisie (§50)
177 Oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby vydané podľa doterajších predpisov (§63d)
177 Úlohy na úseku prevencie ochorení a iných porúch zdravia (§10)
177 Zrušenie rozhodnutia podľa § 6 odseku 8 tohto zákona (§6)
177 Správne delikty na úseku verejného zdravotníctva v súvislosti s predajom alebo iným zaobchádzaním s veľmi toxickými latkami a zmesami alebo toxickými látkami a zmesami (§57)
177 Chemická úprava a dezinfekcia pitnej vody (§17)
177 Povinnosti súvisiace s činnosťou národnej a regionálnej protiepidemickej komisie (§50)
177 Posudok o riziku a kategorizáciu prác z hľadiska zdravotných rizík podľa § 30 ods. 1 písm. f) v znení účinnom do 30. novembra 2017 (§63j)
177 Zoznam osobných údajov spracúvaných v mobilných aplikáciách podľa § 60a, ods. 1 tohto zákona (§60b)
177 Zdravotný dohľad (§2)
177 Informačné systémy utvárané a prevádzkované orgánmi verejného zdravotníctva (§60)
177 Všeobecne záväzný právny predpis úradu verejného zdravotníctva a regionálneho úradu verejného zdravotníctva vydávaný podľa § 59b ods. 1 tohto zákona (§59b)
176 Rozsah osobných údajov, ktoré je Úrad verejného zdravotníctva oprávnený poskytovať Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (§60c)
176 Hodnotenie zdravotnej bezpečnosti výrobkov určených na styk s pitnou vodou (§18)
176 Ďalšie dôvody výmazu z evidencie osôb, ktoré samostatne vykonávajú niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby (§30b)
176 Štátny zdravotný dozor (§54)
176 Obsahové náležitosti žiadosti o výnimku na zníženie rozsahu kontroly alebo početnosti kontroly ukazovateľov kvality pitnej vody (§17c)
176 Možnosť prijatia prísnejších alebo miernejších opatrení v rámci územného obvodu RÚVZ (§48)
176 Podmienky poskytovania stravovacích služieb (§26)
176 Určenie dňa uznania choroby z povolania (§31a)
176 Nariadenie opatrení na predchádzanie ochoreniam (§12)
176 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci (§57)
176 Informačná povinnosť zamestnávateľa, ktorému bola udelená výnimka podľa § 32, ods. 2 tohto zákona (§32)
176 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva (§57)
176 Povinnosti fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (§30)
176 Povinnosti osôb vykonávajúcich štátny zdravotný dozor pri uložení opatrenia podľa § 55, ods. 2 tohto zákona (§55)
176 Lehota na vydanie záväzného stanoviska podľa § 13, ods. 3 písm. b) tohto zákona v prípade stavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá (§13)
176 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou telovýchovného zariadenia (§57)
176 Potvrdzovanie uznania choroby z povolania (§31a)
175 Povolenie výnimiek v súvislosti s povinnosťami a zásadami ochrany proti hluku (§32)
175 Zabezpečovanie primeraného zdravotného dohľadu zo strany fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby (§30)
175 Úhrada nákladov ktoré vznikli v súvislosti s povinným očkovaním zamestnancov podľa § 42, ods. 1 písm. b) tohto zákona (§42)
175 Výkon odborných činností pri plnení úloh orgánov verejného zdravotníctva (§61)
175 Obsahové náležitosti žiadosti o povolenie výnimky podľa § 33, ods. 2 a 3 tohto zákona (§33)
175 Koordinácia činnosti orgánov verejného zdravotníctva s orgánmi štátnej správy (§54)
175 Povinnosti fyzickej osoby, ktorá udelila súhlas podľa § 60a, ods. 3 tohto zákona (§60a)
175 Podmienky uplatnenia výnimky z povinnosti vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti u žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti na obchodovanie s veľmi toxickými látkami a zmesami, s toxickými látkami a zmesami (§16)
175 Povinnosti fyzických osôb – základné vymedzenie (§51)
175 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (§6)
175 Oblasť rozhodovania úradu verejného zdravotníctva v súvislosti s pitnou vodou a súvisiacich ukazovateľoch (§17)
175 Postup v prípade, že sa zamestnanec, fyzická osoba – podnikateľ alebo osoba uchádzajúca sa o zamestnanie domnieva, že posúdenie jej zdravotnej spôsobilosti na prácu je nesprávne (§30g)
175 Predseda a členovia celoslovenskej komisie podľa § 31d ods. 2 a regionálnej komisie podľa § 31e ods. 2 tohto zákona (§63e)
175 Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia (§48)
174 Povolenie výnimiek pri expozícii vibráciám, ktoré zvyčajne neprekračujú akčné hodnoty expozície podľa osobitného predpisu, ale vibrácie sa v čase menia a môžu prekročiť limitné hodnoty expozície (§33)
174 Postup v prípade, že špecializované pracovisko neuzná chorobu z povolania (§31a)
174 Oznamovacia povinnosť zamestnávateľa, ktorému bola udelená výnimka podľa § 33, ods. 1 a 2 tohto zákona (§33)
174 Povinnosti poskytovateľov pracovnej zdravotnej služby a poskytovateľov pracovnej zdravotnej služby v čase krízovej situácie (§30a)
174 Postup pri konaní o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb, ktoré bolo začaté Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (§63)
174 Prizvanie ďalších odborníkov na rokovanie regionálnej komisie (§31e)
174 Zachovanie práv a povinností zo štátnozamestnaneckých pomerov štátnych zamestnancov (§63)
174 Požiadavky na výkon činností uvedených v § 15, ods. 2 tohto zákona (§16)
174 Lehota na opätovné požiadanie o vydanie oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30b)
174 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou sauny (§57)
174 Ukončenie prevádzky mobilných zariadení a vymazanie všetkých údajov podľa § 60b ods. 1 získaných prostredníctvom týchto zariadení (§60d)
174 Ďalšie dôvody odobratia oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30b)
174 Výnimky z dodržiavania povinností uvedených v § 26, ods. 4, písm. i) a j) tohto zákona (§26)
174 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou umelého kúpaliska (§57)
174 Vymenúvanie a odvolávanie predsedu a členov regionálnej komisie (§31e)
173 Lehota na vypracovanie stanoviska k uznaniu choroby z povolania (§31a)
173 Obsahové náležitosti žiadosti o vydanie oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu ak žiadosť podáva fyzická osoba alebo založená právnická osoba, ktorá ešte nie je zapísaná do obchodného registra (§30b)
173 Vykonanie mimoriadnej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci (§30e)
173 Prizvanie ďalších subjektov na rokovanie regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania (§31f)
173 Negatívne vymedzenie pôsobnosti všeobecných predpisov o správnom konaní (§59)
173 Povinnosti prevádzkovateľov zariadení sociálnych služieb a prevádzkovateľov zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (§52)
173 Práce zaradené do 4. kategórie (§31)
173 Postup špecializovaného pracoviska po vydaní lekárskeho posudku o uznaní choroby z povolania podľa § 31a ods. 13 tohto zákona a súvisiace lehoty (§31b)
173 Začatie výkonu činnosti pracovnej zdravotnej služby (§30b)
173 Preukazovanie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 15 ods. 2 zákona (§16)
173 Vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci ďalšími subjektmi (§30e)
173 Rozsah vecnej pôsobnosti oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
173 Objektívna a subjektívna premlčacia doba v súvislosti s ukladaním pokút (§57)
173 Postup orgánov verejného zdravotníctva v konaní o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb (§59)
173 Prechodné ustanovenie účinné od 15. októbra 2017 (§63i)
172 Podmienky pre výkon štátneho dozoru nad dodržiavaním opatrenia, kedy fyzická osoba súhlasila s podrobením sa izolácii v domácom prostredí za použitia mobilnej aplikácie na monitorovanie nariadenej izolácie (§54)
172 Povinnosti fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, ktorí prevádzkujú živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku, ak prevádzkujú živnosť v prevádzkarni (§24)
172 Povinnosti prevádzkovateľa prírodného kúpaliska, ktoré je podľa osobitného predpisu vyhlásené za vodu určenú na kúpanie (§19)
172 Žiadosť o vydanie oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30b)
172 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou umelých zdrojov optického žiarenia (§57)
172 Uloženie povinnosti plnej náhrady nákladov (§58)
172 Obsahové náležitosti návrhu štatútu národného referenčného centra (§8)
172 Povinnosti prevádzkovateľa umelých zdrojov optického žiarenia (§29)
172 Povinnosť ohlásenia začatia vykonávania činnosti pracovnej zdravotnej služby (§30b)
172 Vymedzenie opatrení na predchádzanie vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia a na ich obmedzenie (§12)
172 Prevádzka pracovísk, na ktorých je potrebné združené osvetlenie, alebo pracoviská bez denného osvetlenia (§36)
172 Povinnosti prevádzkovateľa prírodného kúpaliska (§19)
171 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou zariadenia pre deti a mládež (§57)
171 Zriaďovanie národnej a regionálnej protiepidemickej komisie (§50)
171 Všeobecné poradenstvo a jeho obsah (§14)
171 Povinnosti zamestnávateľa, ktorý zamestnáva zamestnancov činnosťami, pri ktorých môžu byť exponovaní chemickým faktorom (§39)
171 Výnimky z povinnosti zamestnávateľa bezodkladne vykonať oparenia zníženie expozície vibráciám (§33)
171 Postup a zásady pri povoľovaní výnimky podľa § 33, odsekov 2 a 3 tohto zákona (§33)
171 Požiadavky na výkon činností uvedených v § 15, ods. 3, písm. b) tohto zákona (§16)
171 Povinnosti zamestnávateľa ktorého zamestnanci môžu byť exponovaní azbestu alebo materiálom, ktoré obsahujú azbest (§41)
171 Epidemiologický dohľad (§2)
171 Povinnosti fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, ktorí prevádzkujú živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže, ak prevádzkujú živnosť v prevádzkarni (§24)
171 Ďalšie povinné súčasti žiadosti podľa § 41, ods. 2 tohto zákona (§41)
171 Umelé kúpalisko (§19)
171 Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci u fyzických osôb uchádzajúcich sa o zamestnanie a u zamestnancov vykonávajúcich prácu prvej kategórie alebo druhej kategórie (§30e)
171 Požiadavky na výkon činností uvedených v § 15 ods. 3 písm. d) tohto zákona (§16)
171 Osobitné správne delikty na úseku verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov (§57)
171 Výkon pracovnej zdravotnej služby samostatným spôsobom (§30aa)
170 Oprávnenie ÚVZ rozhodnúť, že nariadená izolácia sa môže vykonať v domácom prostredí za ustanovených podmienok (§60a)
170 Vzor lekárskeho posudku o uznaní choroby z povolania podľa §31a, ods. 13 tohto zákona (§31a)
170 Oblasť rozhodovania regionálneho úradu verejného zdravotníctva v súvislosti s oblasťou pitnej vodou (§17)
170 Zabezpečovanie odborného dohľadu nad činnosťou tímu pracovnej zdravotnej služby (§30a)
170 Povinnosti zamestnávateľa, ktorý používa zdroj elektromagnetického poľa alebo prevádzkuje zdroj elektromagnetického poľa (§34)
170 Vymedzenie administratívnych zdrojov podľa osobitného predpisu (§60)
170 Povolenie odkladu platenia pokuty (§57)
170 Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2016 (§63f)
170 Oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb vydané podľa predpisov účinných k 31. máju 2010 (§63c)
170 Rozsah ukladaných pokút príslušným orgánom verejného zdravotníctva (§57)
170 Ďalšie subjekty oprávnené vykonávať lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci (§30e)
169 Povinnosti zamestnávateľa v prípade, ak výsledky hodnotenia zdravotného rizika preukážu záťaž zamestnancov teplom alebo chladom (§37)
169 Opätovné ohlásenie začatia činnosti osobou samostatne vykonávajúcou niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby, ktorú úrad verejného zdravotníctva vymazal podľa § 30b ods. 14 alebo ods. 15 písm. d) tohto zákona (§30b)
169 Úhrada nákladov spojených s výkonom štátneho zdravotného dozoru (§58)
169 Pracovná zdravotná služba pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do prvej kategórie alebo druhej kategórie dodávateľským spôsobom (§30aa)
169 Lehota na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti (§16)
169 Žiadosť výrobcu kozmetického výrobku o povolenie výnimky (§43)
169 Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. augustom 2014 (§63c)
169 Miesto vykonávania lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci (§30e)
169 Oprávnenie sprístupniť telefónne číslo používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami (§60b)
169 Náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (§30ad)
168 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou zariadenia starostlivosti o ľudské telo (§57)
168 Ukladanie pokút a prejednávanie iných správnych deliktov podľa tohto zákona (§57)
168 Zákaz prekračovania prípustných hodnôt hluku (§27)
168 Povinnosti zamestnávateľa, ktorý zamestnáva zamestnancov činnosťami, pri ktorých môžu byť exponovaní karcinogénnym a mutagénnym faktorom (§40)
168 Výnimka z aplikácie ustanovenie § 16, ods. 16 tohto zákona (§16)
168 Periodicita a úvodná realizácia lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa § 30e, ods. 1 písm. a) prvého bodu, písm. b) prvého bodu a písm. c) prvého bodu (§30e)
168 Úlohy a pôsobnosť protiepidemickej komisie úlohy pri ohrozeniach verejného zdravia v súvislosti so vznikom epidémie (§50)
168 Základné zásady pri určovaní výšky pokút (§57)
168 Návrhy súvisiace s návrhom na vyhlásenie mimoriadnej situácie (§48)
168 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou budovy (§57)
167 Minimálny tím pracovnej zdravotnej služby podľa § 30a, ods. 3 písm. c) tohto zákona (§30a)
167 Spôsob preukazovania vzdelania podľa § 16, odseku 4 písm. a), odseku 6 písm. a), odseku 9 písm. a) a odseku 10 písm. a) tohto zákona (§16)
167 Povinnosť zabezpečiť aby domový rozvodný systém pitnej vody od miesta pripojenia pitnej vody od dodávateľa po miesto odberu pitnej vody nepriaznivo neovplyvňoval kvalitu pitnej vody (§17d)
167 Postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť v univerzitnej nemocnici alebo vo fakultnej nemocnici v súvislosti s opätovným posúdením pracovnej zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30g)
167 Splatnosť uloženej pokuty (§57)
167 Používanie pojmov „orgány hygienickej služby“ alebo „orgány na ochranu zdravia (§63)
167 Výnimky z povinnosti zamestnávateľa v čase krízovej situácie (§30)
167 Odobratie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb na základe žiadosti držiteľa oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb (§41)
167 Pôsobnosť všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich úhradu nákladov za poskytovanie zdravotnej starostlivosti (§30g)
167 Opätovné obnovenie činnosti špecializovaných pracovísk bezodkladne po skončení krízovej situácie (§31a)
167 Vypracovanie posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov (§60d)
167 Povinnosť osoby, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 16 ods. 15, 16, 18, 19, 21 a 22 na vykonávanie činností podľa § 15 ods. 3 písm. a) a b) zákona, absolvovať odbornú prípravu (§16)
166 Samostatný výkon činnosti pracovnej zdravotnej služby podľa § 30ab tohto zákona (§63j)
166 Prevádzka ubytovacích zariadení, ktoré poskytujú hromadné ubytovanie (§21)
166 Povinnosti prevádzkovateľa zdroja elektromagnetického žiarenia (§28)
166 Nadobudnutie účinnosti vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (§59b)
166 Subjekty zúčastňujúce sa na rokovaniach regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania (§31f)
166 Zriaďovanie komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti (§15)
166 Podmienky zabezpečenia ochrany vnútorného prostredia budov pred hlukom z vonkajšieho prostredia pri súčasnom zachovaní ostatných potrebných vlastností vnútorného prostredia (§27)
166 Pôsobnosť ustanovení všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu (§59a)
166 Poskytovanie záveru odborného stanoviska posudzovanej osobe a jej zamestnávateľovi pri podozrení na chorobu z povolania podľa § 31a ods. 4 tohto zákona (§31a)
166 Požiadavky na výkon činnosti podľa § 15, ods. 1, písm. d) tohto zákona (§16)
166 Vzor tlačiva určeného na hlásenie choroby z povolania (§31b)
166 Požiadavky na výkon činnosti uvedenej v § 15, ods. 1, písm. c) tohto zákona (§16)
166 Náhrada za osvedčenie o odbornej spôsobilosti v čase krízovej situácie (§16)
166 Postup v konaní o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb v oblasti ochrany zdravia pri práci začatom pred 1. decembrom 2017 (§63j)
166 Povinnosť akreditácie pri odbere a analýze pitnej vody (§17)
166 Povolenie výnimky z požiadaviek ustanovených osobitným predpisom (§34)
166 Používanie pojmov „Hlavný hygienik Slovenskej republiky“ a „Regionálny hygienik“ (§63)
165 Zabezpečenie zdrojov elektromagnetického žiarenia pri navrhovaní a uskutočňovaní stavieb (§28)
165 Zastavenie konania vo veci uloženia pokuty za porušenie § 27 ods. 1 písm. b) tohto zákona (§63)
165 Námietky proti uloženému opatreniu na odstránenie zistených nedostatkov (§55)
165 Povinnosť absolvovať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti u žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 16 ods. 15 zákona (§16)
165 Voda určená na kúpanie - negatívne vymedzenie (§19)
165 Miesta zákazu zriaďovať trvalé dopĺňanie denného osvetlenia svetlom zo zdrojov umelého osvetlenia (§20)
165 Opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu v čase krízovej situácie (§30g)
165 Činnosti zakázané prevádzkovateľovi zariadenia starostlivosti o ľudské telo (§23)
165 Povinnosti zamestnávateľa, ktorý prevádzkuje pracoviská podľa § 36, ods. 2 tohto zákona (§36)
165 Výkon dohľadu nad spracúvaním osobných údajov prostredníctvom mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 tohto zákona (§60d)
165 Byty nižšieho štandardu (§21)
165 Pôsobnosť osobitného právneho predpisu o tvorbe a vyhlasovaní právnych predpisov (§59b)
165 Povinnosť žiadateľa o opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu požiadať prostredníctvom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý mu vydal pôvodný lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30g)
164 Povinnosti zamestnávateľa, ktorý zabezpečoval vykonávanie pracovnej zdravotnej služby vlastnými zdravotníckymi pracovníkmi podľa predpisov účinných do 31. júla 2014 (§63d)
164 Povinnosti zamestnávateľa, ktorý zamestnáva zamestnancov činnosťami, pri ktorých môžu byť exponovaní biologickým faktorom (§42)
164 Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia podľa § 24 ods. 1 písm. e) tohto zákona, ktorého priestory boli uvedené do prevádzky pred 1. marcom 2017, (§63h)
164 Povinnosti zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pred psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci (§38)
164 Ciele poradenských centier ochrany a podpory zdravia (§14)
164 Spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa § 16, odsekov 21 a 22 tohto zákona (§16)
164 Lehota na doplnenie dokladov podľa § 16 ods. 37 tohto zákona (§16)
164 Povinnosť oznámiť orgánu verejného zdravotníctva začiatok a ukončenie výkonu odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest na konkrétnej stavbe podľa osobitného predpisu (§41)
164 Zriaďovanie komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti regionálnym úradom verejného zdravotníctva v sídle kraja (§15)
163 Rozsah odbornej prípravy na vykonanie skúšky podľa § 16 ods. 18 a 19 zákona a na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 16 ods. 15, 16, 18 a 19 zákona (§16)
163 Zabezpečenie výkonu pracovnej zdravotnej službu dodávateľským spôsobom pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (§30ac)
163 Možnosť opätovného požiadania o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti (§16)
163 Povinnosti zamestnávateľa, ktorý používa alebo prevádzkuje zariadenia, ktoré sú zdrojom vibrácií (§33)
163 Prechodné ustanovenia k úpravám účinným odo dňa vyhlásenia zákona (§63l)
163 Výnimka z povinnosti žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 16 ods. 15 zákona absolvovať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti (§16)
163 Vymedzenie opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení (§12)
163 Povinnosti fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá vykonáva dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov ako profesionálnu činnosť v čase krízovej situácie (§52)
163 Pracovná zdravotná služba poskytovaná poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (§30a)
162 Právo Úradu verejného zdravotníctva alebo príslušného orgánu verejného zdravotníctva nariadiť zamestnávateľovi vykonanie mimoriadnej lekárskej preventívnej prehliadky (§30e)
162 Výnimka z poskytovania náhrady za vzorky odobraté na účely vyšetrenia pri výkone štátneho zdravotného dozoru (§58)
162 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou zariadení podľa § 21, 22 a 26 tohto zákona, v blízkosti vodných plôch využívaných na kúpanie, ktoré nie sú vodou určenou na kúpanie alebo prírodným kúpaliskom (§57)
162 Zdravotne bezpečné výrobky na styk s pitnou vodou (§18)
162 Vykonávanie lekárskej prehliadky vo vzťahu k práci podľa § 30e, ods. 1 písm. a) druhého bodu tohto zákona (§30e)
162 Prepájanie rozvodov pitnej vody s rozvodmi teplej vody (§17)
162 Všeobecná doba uchovávania údajov získaných pomocou mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 tohto zákona (§60d)
162 Povinnosti poskytovateľa pracovnej zdravotnej služby, ktorý vykonáva činnosť dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej kategórie alebo druhej kategórie (§30c)
162 Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016 (§63g)
161 Zriaďovanie komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti (§15)
161 Povinnosti zamestnávateľa pri nadmernej záťaži teplom podľa § 37, ods. 2 písm. c) tohto zákona a chladom (§37)
161 Nahradenie čestného vyhlásenia v čase krízovej situácie (§30e)
161 Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 16, odsekov 21 a 22 tohto zákona žiadateľovi z iného členského štátu (§16)
161 Predmet činnosti regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania (§31f)
161 Výnimky z požiadaviek ustanovených osobitným predpisom v súvislosti s používaním zdroja elektromagnetického poľa alebo prevádzkou zdroja elektromagnetického poľa (§34)
161 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou prírodného kúpaliska (§57)
161 Pôsobnosť Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v sídle kraja (§6)
161 Obsahové náležitosti žiadosti o schválenie zriadenia národného referenčného centra (§8)
161 Zásady, postup a obsahové náležitosti výnimky podľa § 34, ods. 4 tohto zákona (§34)
161 Obmedzenie prevoditeľnosti alebo prechodu oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
161 Konziliárne konzultácie súvisiace s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30e)
161 Povinnosti osôb uvedených v § 17d, odseku 1 tohto zákona ak je nedodržanie požiadaviek na kvalitu pitnej vody spôsobené domovým rozvodným systémom bytových budov alebo nebytových budov (§17d)
161 Požiadavky na vykonávanie činnosti uvedenej v § 15, ods. 1, písm. a) tohto zákona (§16)
161 Úhrada nákladov ktoré vzniknú pri plnení povinností ustanovených týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu verejného zdravia (§58)
160 Podmienky prevádzkovania zariadení starostlivosti o ľudské telo (§23)
160 Vykonávanie ďalších doplnkových vyšetrení v rámci lekárskej preventívnej prehliadky (§30e)
160 Dostupnosť funkcionality nahlasovania (§60b)
160 Preberanie právnych záväzných aktov Európskej únie (§64)
160 Vymedzenie ďalších činností a oblastí pôsobnosti Úradu vereného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva (§13)
160 Overovanie splnenia podmienky podľa § 16, odseku 26 tohto zákona (§16)
160 Pracovné činnosti lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo podľa § 30a ods. 5 písm. b) tohto zákona (§63j)
159 Rozhodovanie vo veciach, ktoré posudzuje príslušný orgán verejného zdravotníctva z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie (§13)
159 Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia nepriaznivé účinky faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy na zdravie zamestnancov na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru (§37)
159 Všeobecné zásady pre odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach (§41)
159 Zdravotná starostlivosť na účel uznania choroby z povolania podľa § 31a ods. 1 a 2 a potvrdenie uznania choroby z povolania podľa § 31a ods. 6 tohto zákona (§63e)
159 Výkon pracovnej zdravotnej služby vlastnými zamestnancami pre zamestnancov (§30aa)
159 Prístupnosť vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (§59b)
158 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci v súvislosti s prevádzkou zdrojov optického žiarenia (§57)
158 Oznamovacia povinnosť orgánov verejného zdravotníctva podľa § 34, ods. 2 a 4 tohto zákona (§34)
158 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou v oblasti ochrany zdravia pri práci, v prípade prac zaradených do tretej a štvrtej kategórie (§57)
158 Zriaďovanie Regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania (§31f)
158 Dôvody pre uplatnenie výnimky z absolvovania skúšky odbornej spôsobilosti na odborné využitie veľmi toxických látok a zmesí, dezinfekčných prípravkov alebo prípravkov na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie (§16)
158 Podmienka splnenia primeranej úrovne bezpečnosti a štandardov informačných technológií vo verejnej správe podľa osobitného predpisu (§60d)
158 Používanie mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 v prípadoch odlišných od prípadov ustanovených v § 60a ods. 3 a § 60e tohto zákona (§60a)
158 Ďalšie použitie mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie (§60e)
157 Pracovné činnosti lekára so špecializáciou v špecializačných odboroch podľa § 30a ods. 6 tohto zákona (§63d)
157 Ďalšie správne delikty na úseku verejného zdravotníctva v súvislosti s poskytovaní zdravotnej starostlivosti (§57)
157 Odborný zástupca podľa doterajších predpisov (§63)
157 Ďalšie správne delikty na úseku verejného zdravotníctva v súvislosti s prevádzkou zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (§57)
157 Osobitné podmienky pri vykonávaní lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa § 30, ods. 4 tohto zákona (§63)
157 Výnimka z povinnosti podrobiť sa výberovému konaniu (§63)
157 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou zariadenia spoločného stravovania pre deti a mládež (§57)
157 Správne delikty na úseku verejného zdravotníctva v súvislosti s vykonávaním dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov ako profesionálnej činnosti (§57)
157 Obmedzenie a pozastavenie niektorých činností v súvislosti s prácami pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
156 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci v súvislosti s prevádzkou zdrojov elektromagnetického žiarenia (§57)
156 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou zdrojov hluku, infrazvuku alebo vibrácií (§57)
156 Povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb ktoré vykonávajú dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov ako profesionálnu činnosť (§52)
156 Umiestňovanie telovýchovno-športových zariadení (§22)
156 Povinnosť zamestnancov orgánu verejného zdravotníctva zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s výkonom svojho zamestnania (§60)
156 Pracovné činnosti lekára so špecializáciou v špecializačných odboroch podľa § 30a ods. 5 písm. a tohto zákona (§63j)
156 Povinnosti fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá vyrába výrobky určené na styk s pitnou vodou alebo dodáva výrobky určené na styk s pitnou vodou (§18)
156 Zverejnenie kontaktného formulára vrátane bezplatného telefónneho čísla na posielanie podnetov, pripomienok a sťažností používateľov mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 tohto zákona (§60d)
155 Povinnosti zamestnávateľa, ktorý používa alebo prevádzkuje zdroje ultrafialového, infračerveného, laserového alebo iného optického žiarenia na iné účely ako osvetlenie (§35)
155 Požiadavky na výkon činností uvedených v § 15, ods. 3, písm. c) tohto zákona (§16)
155 Oblasti, ktoré Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podrobnejšie upravuje formou všeobecne záväzných právnych predpisov (§62)
155 Zabezpečenie výkonu pracovnej zdravotnej služby vlastnými zamestnancami pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (§30ac)
155 Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia (§63k)
154 Vykonávanie lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci podľa § 30 ods. 4 tohto zákona do 31. decembra 2014 (§63b)
154 Činnosť pracovnej zdravotnej služby podľa § 30ab, ktorú samostatne vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore podľa § 30a ods. 3 písm. a) tohto zákona (§63j)
154 Prerušenie plynutia lehoty na absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy počas krízovej situácie (§16)
154 Ďalšie druhy správnych deliktov na úseku verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov (§57)
153 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou zdrojov elektromagnetického žiarenia (§57)
153 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami a prípravkami, ktoré bolo vydané podľa doterajších predpisov (§63c)
153 Doba uchovávania údajov, zistených podľa § 55 ods. 1 písm. h) tohto zákona (§60)
153 Povinnosti zamestnávateľa, ktorý zamestnáva zamestnancov zaradených do prvej kategórie alebo do druhej kategórie (§63d)
152 Oprávnenie Úradu verejného zdravotníctva vo vzťahu k používateľovi mobilnej aplikácie na ktorého sa vzťahuje povinnosť podľa § 60a odsek 4 tohto zákona (§60a)
151 Prechodné ustanovenia k činnosti pracovnej zdravotnej služby podľa § 30d ods. 1 písm. a) až d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i) tohto zákona (§63d)
151 Povinnosti osoby, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 16 ods. 18, 19, 21, 22, 24 a 25 na vykonávanie činností podľa § 15 ods. 3 písm. a) a b) tohto zákona, ktoré je platné k 31. júlu 2014 (§63c)
151 Podmienka výkonu činnosti ktorej predmetom je kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie (§52)
150 Monitorovanie nevyhnutnosti spracúvania osobných údajov a prevádzky mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 tohto zákona (§60d)
149 Prechodné ustanovenia vo vzťahu k lekárskym prehliadkam k práci, ktoré vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačných odboroch podľa § 30e ods. 3 (§63d)
149 Ďalšie spracúvanie údajov podľa § 60b ods. 1 na štatistické účely alebo na účely vedeckého výskumu v súlade s osobitným predpisom (§60b)
147 Povinnosť zamestnanca podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci na účel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30e)
147 Povinnosť absolvovať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti u žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 16 ods. 16 zákona (§16)
147 Doba dodržiavania povinností podľa § 60a, ods. 4 tohto zákona (§60a)
147 Dôvody ukončenia prevádzky mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 a spracúvanie údajov podľa § 60b ods. 1 v celom rozsahu alebo len vo vzťahu k ich jednotlivým funkcionalitám (§60d)
146 Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, ktoré vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačných odboroch podľa § 30e ods. 3 tohto zákona (§63j)
141 Podmienka pre spracúvanie informácií, ktoré sa týkajú podobizne tváre a rozpoznávania tváre používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie v rámci izolačnej funkcionality (§60d)
140 Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s výrobou alebo dodávaním prostriedky na chemickú úpravu pitnej vody alebo dezinfekciu pitnej vody alebo výrobkov určených na styk s pitnou vodou (§57)
139 Získanie odbornej spôsobilosti na výkon pracovnej zdravotnej služby podľa § 30ab, ktorú samostatne vykonáva verejný zdravotník podľa § 30a ods. 3 písm. b) tohto zákona (§63j)
138 Postup orgánov v konaní o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb v oblasti ochrany zdravia, ktoré nebolo ku dňu účinnosti tohto zákona právoplatne skončené (§63)
Názov regulácie
A Akcesorická pôsobnosť Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania (§31a)
B Byty nižšieho štandardu (§21)
C Ciele poradenských centier ochrany a podpory zdravia (§14)
Chemická úprava a dezinfekcia pitnej vody (§17)
Č Činnosť Úradu verejného zdravotníctva a hlavný hygienik Slovenskej republiky (§5)
Činnosti zakázané prevádzkovateľovi zariadenia starostlivosti o ľudské telo (§23)
Činnosť pracovnej zdravotnej služby (§30a)
Činnosť špecializovaných pracovísk pracovného lekárstva a príslušných orgánov verejného zdravotníctva v čase krízovej situácie (§31a)
Činnosť špecializovaného pracoviska, príslušného orgánu verejného zdravotníctva alebo regionálnej komisie v čase krízovej situácie na základe odborného posúdenia osoby (§31a)
Členovia regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania podľa § 31f ods. 2 tohto zákona (§63e)
Činnosť pracovnej zdravotnej služby podľa § 30ab, ktorú samostatne vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore podľa § 30a ods. 3 písm. a) tohto zákona (§63j)
D Determinanty zdravia (§2)
Dôvody pre uplatnenie výnimky z absolvovania skúšky odbornej spôsobilosti na odborné využitie veľmi toxických látok a zmesí, dezinfekčných prípravkov alebo prípravkov na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie (§16)
Doba platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti (§16)
Dôvody odňatia osvedčenia o odbornej spôsobilosti (§16)
Dodávateľ pitnej vody (§17a)
Dovolená činnosť poskytovateľov pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 10 môžu v čase krízovej situácie (§30a)
Doba vydania oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30b)
Dôvody odobratia oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30b)
Dôvody a ciele vykonávania lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa § 30e, ods. 1 písm. a) štvrtého bodu tohto bodu (§30e)
Dôvody odobratia oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
Doba uchovávania údajov, zistených podľa § 55 ods. 1 písm. h) tohto zákona (§60)
Doba dodržiavania povinností podľa § 60a, ods. 4 tohto zákona (§60a)
Dostupnosť funkcionality nahlasovania (§60b)
Dôvody ukončenia prevádzky mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 a spracúvanie údajov podľa § 60b ods. 1 v celom rozsahu alebo len vo vzťahu k ich jednotlivým funkcionalitám (§60d)
Ď Ďalšie požadované prílohy k žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti (§16)
Ďalšie povinnosti prevádzkovateľa predškolského zariadenia (§24)
Ďalšie povinnosti prevádzkovateľa spoločného stravovania určeného pre deti a mládež (§26)
Ďalšie povinnosti zamestnávateľa (§30)
Ďalšie náležitosti žiadosti podľa § 30b, ods. 2 a 3 tohto zákona (§30b)
Ďalšie dôvody odobratia oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30b)
Ďalšie dôvody výmazu z evidencie osôb, ktoré samostatne vykonávajú niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby (§30b)
Ďalšie subjekty oprávnené vykonávať lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci (§30e)
Ďalšie povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s opatreniami, ktoré vylúčia alebo znížia nepriaznivé účinky faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy na zdravie zamestnancov (§37)
Ďalšie povinné súčasti žiadosti podľa § 41, ods. 2 tohto zákona (§41)
Ďalšie správne delikty na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci (§57)
Ďalšie osobitné druhy správnych deliktov na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci (§57)
Ďalšie druhy správnych deliktov na úseku verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov (§57)
Ďalšie správne delikty na úseku verejného zdravotníctva v súvislosti s poskytovaní zdravotnej starostlivosti (§57)
Ďalšie správne delikty na úseku verejného zdravotníctva v súvislosti s prevádzkou zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (§57)
Ďalšie spracúvanie údajov podľa § 60b ods. 1 na štatistické účely alebo na účely vedeckého výskumu v súlade s osobitným predpisom (§60b)
Ďalšie použitie mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie (§60e)
E Epidemiologický dohľad (§2)
Epidémia (§2)
Epidemiologicky závažná činnosť (§2)
Expozícia (§2)
Epidemiologické vyšetrovanie (§54)
H Hodnotenie vplyvov na verejné zdravie (§2)
Hodnotenie rizika (§2)
Hodnotenie zdravotnej bezpečnosti výrobkov určených na styk s pitnou vodou (§18)
I Izolácia (§2)
Informačná povinnosť zamestnávateľa, ktorému bola udelená výnimka podľa § 32, ods. 2 tohto zákona (§32)
Informačné systémy utvárané a prevádzkované orgánmi verejného zdravotníctva (§60)
K Karanténne opatrenia (§2)
Konziliárne konzultácie súvisiace s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30e)
Kategórie prác zamestnancov – rozdelenie (§31)
Koordinácia činnosti orgánov verejného zdravotníctva s orgánmi štátnej správy (§54)
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. augustom 2014 (§63c)
L Limit (§2)
Lehota na vydanie záväzného stanoviska podľa § 13, ods. 3 písm. b) tohto zákona v prípade stavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá (§13)
Lehota na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti (§16)
Lehota na doplnenie dokladov podľa § 16 ods. 37 tohto zákona (§16)
Lehota na opätovné požiadanie o vydanie oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30b)
Lehota na vypracovanie stanoviska k uznaniu choroby z povolania (§31a)
Lehota na vypracovanie stanoviska k uznaniu choroby z povolania v kontexte posudzovania choroby z povolania podľa § 31a, ods. 9 alebo ods. 10 tohto zákona (§31a)
Lehota na vydanie lekárskeho posudku o uznaní choroby špecializovaným pracoviskom (§31a)
Lehota na opätovné požiadanie o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
Lehota na získanie dokladu podľa § 41 odseku 18 písm. b) tohto zákona (§41)
Limitácia práva nariaďovať opatrenia podľa § 48 odseku 4 písm. s), t), y) a z) tohto zákona (§48)
Lehota na rozhodnutie o námietkach podľa § 55, ods. 4 tohto zákona (§55)
Limitácia práva na náhradu škody a ušlého zisku z dôvodu vykonávania opatrení podľa tohto zákona, ktoré sa týkajú neurčitého počtu osôb (§58)
Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, ktoré vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačných odboroch podľa § 30e ods. 3 tohto zákona (§63j)
M Manažment rizík pri zásobovaní pitnou vodou (§2)
Možnosť opätovného požiadania o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti (§16)
Monitorovanie pitnej vody (§17)
Miesta zákazu zriaďovať trvalé dopĺňanie denného osvetlenia svetlom zo zdrojov umelého osvetlenia (§20)
Minimálny tím pracovnej zdravotnej služby podľa § 30a, ods. 3 písm. c) tohto zákona (§30a)
Miesto vykonávania lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci (§30e)
Možnosť prijatia prísnejších alebo miernejších opatrení v rámci územného obvodu RÚVZ (§48)
Monitorovanie nevyhnutnosti spracúvania osobných údajov a prevádzky mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 tohto zákona (§60d)
N Nemocničná nákaza (§2)
Národné referenčné centrum (§8)
Nariadenie opatrení na predchádzanie ochoreniam (§12)
Náhrada za osvedčenie o odbornej spôsobilosti v čase krízovej situácie (§16)
Náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej kategórie alebo druhej kategórie (§30ab)
Náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (§30ad)
Neprevoditeľnosť oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30b)
Nahradenie čestného vyhlásenia v čase krízovej situácie (§30e)
Nahradenie čestného vyhlásenia podľa § 30e odseku 21 po skončení krízovej situácie (§30e)
Návrhy súvisiace s návrhom na vyhlásenie mimoriadnej situácie (§48)
Námietky proti uloženému opatreniu na odstránenie zistených nedostatkov (§55)
Negatívne vymedzenie pôsobnosti všeobecných predpisov o správnom konaní (§59)
Nadobudnutie účinnosti vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (§59b)
O Ohrozenie verejného zdravia (§2)
Orgány verejného zdravotníctva (§3)
Oprávnenie Úradu verejného zdravotníctva požadovať pri plnení svojich úloh od vybraných subjektov informácie a podklady (§5)
Obsahové náležitosti žiadosti o schválenie zriadenia národného referenčného centra (§8)
Obsahové náležitosti návrhu štatútu národného referenčného centra (§8)
Obsahové náležitosti žiadosti o vydanie záväzného stanoviska podľa § 13, odseku 3, písm. b) až e) tohto zákona (§13)
Obsahové náležitosti žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti (§16)
Overovanie splnenia podmienky podľa § 16, odseku 26 tohto zákona (§16)
Obmedzenie vydávania osvedčení o odbornej spôsobilosti počas krízovej situácie (§16)
Oblasť rozhodovania úradu verejného zdravotníctva v súvislosti s pitnou vodou a súvisiacich ukazovateľoch (§17)
Oblasť rozhodovania regionálneho úradu verejného zdravotníctva v súvislosti s oblasťou pitnej vodou (§17)
Obsahové náležitosti rozhodnutia o výnimke na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody (§17)
Obsahové náležitosti žiadosti o výnimku na použitie pitnej vody (§17c)
Obsahové náležitosti žiadosti o výnimku na zníženie rozsahu kontroly alebo početnosti kontroly ukazovateľov kvality pitnej vody (§17c)
Objektivizácia expozície obyvateľov a ich prostredia hluku a vibráciám v súlade s požiadavkami ustanovenými vykonávacím predpisom (§27)
Obsahového náležitosti evidencie zamestnancov podľa § 30, ods. 1, písm. j) tohto zákona (§30)
Obsahové náležitosti žiadosti o vydanie oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30b)
Obsahové náležitosti žiadosti o vydanie oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu ak žiadosť podáva fyzická osoba alebo založená právnická osoba, ktorá ešte nie je zapísaná do obchodného registra (§30b)
Opätovné ohlásenie začatia činnosti osobou samostatne vykonávajúcou niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby, ktorú úrad verejného zdravotníctva vymazal podľa § 30b ods. 14 alebo ods. 15 písm. d) tohto zákona (§30b)
Oblasti v ktorých je možné vykonávať činnosti pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom na základe zmluvy a so súhlasom zamestnávateľa (§30d)
Obsahové náležitosti lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30f)
Opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu v čase krízovej situácie (§30g)
Obmedzenie pri posudzovaní podozrenia na chorobu z povolania u zamestnanca (§31a)
Obsahové náležitosti lekárskeho posudku o uznaní choroby z povolania (§31a)
Opätovné obnovenie činnosti špecializovaných pracovísk bezodkladne po skončení krízovej situácie (§31a)
Obmedzenie v súvislosti so žiadosťou o opätovné posúdenie uznanej choroby z povolania alebo neuznanej choroby z povolania (§31c)
Opätovné posudzovanie uznanej alebo neuznanej choroby z povolania (§31c)
Obsahové náležitosti žiadosti podľa § 32, ods. 2 tohto zákona (§32)
Obsahové náležitosti žiadosti o povolenie výnimky podľa § 33, ods. 2 a 3 tohto zákona (§33)
Oznamovacia povinnosť zamestnávateľa, ktorému bola udelená výnimka podľa § 33, ods. 1 a 2 tohto zákona (§33)
Oznamovacia povinnosť orgánov verejného zdravotníctva podľa § 34, ods. 2 a 4 tohto zákona (§34)
Obsahové náležitosti žiadosti o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa § 41, ods. 1 tohto zákona (§41)
Obsahové náležitosti žiadosti o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
Odobratie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb na základe žiadosti držiteľa oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb (§41)
Obmedzenie prevoditeľnosti alebo prechodu oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
Obmedzenie a pozastavenie niektorých činností v súvislosti s prácami pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
Obmedzenia vzťahujúce sa na zodpovednú osobu (§43)
Ohrozenie verejného zdravia – všeobecne (§48)
Ohrozenie verejného zdravia II. stupňa (§48)
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia (§48)
Obmedzenia vzťahujúce sa na fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktorých predmetom činnosti je predaj alebo iné zaobchádzanie s veľmi toxickými látkami a zmesami alebo s toxickými látkami a zmesami (§52)
Osobitné správne delikty na úseku verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov (§57)
Osobitné druhy správnych deliktov na úseku verejného zdravotníctva (§57)
Objektívna a subjektívna premlčacia doba v súvislosti s ukladaním pokút (§57)
Orgány oprávnené nariadiť opatrenia podľa § 12 alebo § 48 ods. 4 tohto zákona (§59b)
Oprávnenie ÚVZ rozhodnúť, že nariadená izolácia sa môže vykonať v domácom prostredí za ustanovených podmienok (§60a)
Oprávnenie Úradu verejného zdravotníctva vo vzťahu k používateľovi mobilnej aplikácie na ktorého sa vzťahuje povinnosť podľa § 60a odsek 4 tohto zákona (§60a)
Oprávnenie sprístupniť telefónne číslo používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami (§60b)
Obmedzenie poskytovania alebo sprístupňovania niektorých údajov na účel prejednávania priestupkov podľa § 56 tohto zákona (§60c)
Oprávnenie ÚVZ poveriť spracúvaním osobných údajov v mobilných aplikáciách ďalšie subjekty (§60c)
Oblasti, ktoré Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podrobnejšie upravuje formou všeobecne záväzných právnych predpisov (§62)
Odborný zástupca podľa doterajších predpisov (§63)
Osobitné podmienky pri vykonávaní lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa § 30, ods. 4 tohto zákona (§63)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti udelené a platné do 31. mája 2010 (§63a)
Oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb vydané podľa predpisov účinných k 31. máju 2010 (§63c)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na hodnotenie dopadov na verejné zdravie vydané podľa doterajších predpisov (§63c)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami a prípravkami, ktoré bolo vydané podľa doterajších predpisov (§63c)
Oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby vydané podľa doterajších predpisov (§63d)
P Predmet úpravy (§1)
Pracovné podmienky (§2)
Prevencia ochorení a iných porúch zdravia (§2)
Prenosné ochorenie (§2)
Pandémia (§2)
Prevádzkový poriadok (§2)
Pôsobnosť Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v sektore práce, sociálnych vecí a rodiny (§4)
Postavenie Úradu verejného zdravotníctva voči regionálnym úradom verejného zdravotníctva (§5)
Pôsobnosť a hlavná činnosť Úradu verejného zdravotníctva (§5)
Pôsobnosť Úradu verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov (§5)
Pôsobnosť Úradu verejného zdravotníctva podľa § 5, ods. 4 a 5 tohto zákona (§5)
Pôsobnosť a hlavná činnosť regionálneho hygienika (§6)
Pôsobnosť Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v sídle kraja (§6)
Pôsobnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva podľa § 6, odsekov 3 a 4 tohto zákona (§6)
Právomoc regionálneho úradu verejného zdravotníctva v súvislosti s s krízovou situáciou z dôvodu ochorenia COVID-19 (§6)
Pôsobnosť a činnosť Národného referenčného centra (§8)
Podmienky schválenia zriadenia národného referenčného centra (§8)
Posudková činnosť (§13)
Poradenská činnosť (§14)
Preukazovanie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 15 ods. 2 zákona (§16)
Preukazovanie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 15 ods. 2 zákona (§16)
Požiadavky na vykonávanie činnosti uvedenej v § 15, ods. 1, písm. a) tohto zákona (§16)
Požiadavky na vykonávanie činnosti uvedenej v § 15, ods. 1, písm. b) tohto zákona (§16)
Požiadavky na výkon činnosti uvedenej v § 15, ods. 1, písm. c) tohto zákona (§16)
Požiadavky na výkon činnosti podľa § 15, ods. 1, písm. d) tohto zákona (§16)
Požiadavky na výkon činností uvedených v § 15, ods. 2 tohto zákona (§16)
Požiadavky na výkon činností uvedených v § 15, ods. 3, písm. a) tohto zákona (§16)
Požiadavky na výkon činností uvedených v § 15, ods. 3, písm. b) tohto zákona (§16)
Požiadavky na výkon činností uvedených v § 15, ods. 3, písm. c) tohto zákona (§16)
Požiadavky na výkon činností uvedených v § 15 ods. 3 písm. d) tohto zákona (§16)
Podmienky uplatnenia výnimky z povinnosti vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti u žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti na obchodovanie s veľmi toxickými látkami a zmesami, s toxickými látkami a zmesami (§16)
Povinnosť absolvovať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti u žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 16 ods. 15 zákona (§16)
Povinnosť absolvovať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti u žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 16 ods. 16 zákona (§16)
Povinnosť osoby, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 16 ods. 15, 16, 18, 19, 21 a 22 na vykonávanie činností podľa § 15 ods. 3 písm. a) a b) zákona, absolvovať odbornú prípravu (§16)
Prerušenie plynutia lehoty na absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy počas krízovej situácie (§16)
Pitná voda (§17)
Povoľovanie výnimiek na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody (§17)
Povinnosti osoby, ktorej úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva povolil výnimku (§17)
Povinnosť akreditácie pri odbere a analýze pitnej vody (§17)
Prepájanie rozvodov pitnej vody s rozvodmi teplej vody (§17)
Povinnosti dodávateľa pitnej vody (§17a)
Právo dodávateľa pitnej vody požiadať o výnimku (§17b)
Povinnosť zabezpečiť aby domový rozvodný systém pitnej vody od miesta pripojenia pitnej vody od dodávateľa po miesto odberu pitnej vody nepriaznivo neovplyvňoval kvalitu pitnej vody (§17d)
Povinnosti osôb uvedených v § 17d, odseku 1 tohto zákona ak je nedodržanie požiadaviek na kvalitu pitnej vody spôsobené domovým rozvodným systémom bytových budov alebo nebytových budov (§17d)
Povinnosti fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá vyrába výrobky určené na styk s pitnou vodou alebo dodáva výrobky určené na styk s pitnou vodou (§18)
Prírodné kúpalisko (§19)
Požiadavky na kvalitu vody určenej na kúpanie (§19)
Povinnosti prevádzkovateľa prírodného kúpaliska (§19)
Povinnosti prevádzkovateľa prírodného kúpaliska, ktoré je podľa osobitného predpisu vyhlásené za vodu určenú na kúpanie (§19)
Povinnosti prevádzkovateľa umelého kúpaliska (§19)
Povinnosť poskytovať verejnosti aktuálne informácie o kvalite vody (§19)
Požiadavky na vnútorné prostredie budov (§20)
Povinnosti prevádzkovateľa budovy určenej pre verejnosť (§20)
Prevádzka ubytovacích zariadení, ktoré poskytujú hromadné ubytovanie (§21)
Povinnosti fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, ktoré prevádzkujú ubytovacie zariadenia (§21)
Povinnosti fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby pri prevádzke telovýchovno-športových zariadení (§22)
Podmienky prevádzkovania zariadení starostlivosti o ľudské telo (§23)
Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia starostlivosti o ľudské telo (§23)
Povinnosti prevádzkovateľa solária (§23)
Povinnosti prevádzkovateľa sauny (§23)
Podmienky pre zriaďovanie zariadení pre deti a mládež (§24)
Podmienky pre priestorové usporiadanie, funkčné členenie a vybavenie zariadení pre deti a mládež (§24)
Prevádzkový poriadok a úprava režimu dňa (§24)
Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia pre deti a mládež (§24)
Podmienky umiestňovania detí do predškolských zariadení (§24)
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní (§24)
Potvrdzovanie skutočností uvedených v § 24, ods. 8 tohto zákona (§24)
Povinnosti fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, ktorí prevádzkujú živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku, ak prevádzkujú živnosť v prevádzkarni (§24)
Povinnosti fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, ktorí prevádzkujú živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže, ak prevádzkujú živnosť v prevádzkarni (§24)
Povinnosti organizátora zotavovacieho podujatia (§25)
Podmienky poskytovania stravovacích služieb (§26)
Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia spoločného stravovania (§26)
Povinnosti prevádzkovateľa zdrojov hluku, infrazvuku alebo vibrácií (§27)
Podmienky zabezpečenia ochrany vnútorného prostredia budov pred hlukom z vonkajšieho prostredia pri súčasnom zachovaní ostatných potrebných vlastností vnútorného prostredia (§27)
Povinnosti prevádzkovateľa zdroja elektromagnetického žiarenia (§28)
Povinnosti prevádzkovateľa umelých zdrojov optického žiarenia (§29)
Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s ochranou zdravia pri práci (§30)
Povinnosti fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (§30)
Povinnosti zamestnávateľa uvedené v § 30, ods. 1 až 3 a 6 v súvislosti s dočasne pridelenými zamestnancami (§30)
Povinnosť zamestnávateľa opätovného plnenia niektorých povinností po skončení krízovej situácie (§30)
Povinnosť fyzickej osoby – podnikateľa opätovne plniť niektoré povinnosti po skončení krízovej situácie (§30)
Pracovná zdravotná služba a jej úlohy (§30a)
Pracovná zdravotná služba poskytovaná poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (§30a)
Povinnosti poskytovateľov pracovnej zdravotnej služby a poskytovateľov pracovnej zdravotnej služby v čase krízovej situácie (§30a)
Pracovná zdravotná služba pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do prvej kategórie alebo druhej kategórie dodávateľským spôsobom (§30aa)
Povinnosť ohlásenia začatia vykonávania činnosti pracovnej zdravotnej služby (§30b)
Povinnosti poskytovateľa pracovnej zdravotnej služby, ktorý vykonáva činnosť dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej kategórie alebo druhej kategórie (§30c)
Povinnosti držiteľa oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30d)
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30e)
Povinnosť zamestnanca podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci na účel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30e)
Periodicita a úvodná realizácia lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa § 30e, ods. 1 písm. a) prvého bodu, písm. b) prvého bodu a písm. c) prvého bodu (§30e)
Periodicita vykonávania lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa § 30e, ods. 9 písm. e) tohto zákona (§30e)
Právo Úradu verejného zdravotníctva alebo príslušného orgánu verejného zdravotníctva nariadiť zamestnávateľovi vykonanie mimoriadnej lekárskej preventívnej prehliadky (§30e)
Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancovi lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci, ak má odôvodnené pochybnosti o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu (§30e)
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu na základe posúdenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci v čase krízovej situácie (§30e)
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu v čase pandémie z dôvodu šírenia vysoko nebezpečnej nákazy (§30e)
Postup v prípade, že sa zamestnanec, fyzická osoba – podnikateľ alebo osoba uchádzajúca sa o zamestnanie domnieva, že posúdenie jej zdravotnej spôsobilosti na prácu je nesprávne (§30g)
Právo žiadateľa požiadať o opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30g)
Povinnosť žiadateľa o opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu požiadať prostredníctvom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý mu vydal pôvodný lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30g)
Poskytovanie potrebných dokladov o vykonávanej práci a pracovných podmienkach zamestnanca a výsledky hodnotenia zdravotných rizík (§30g)
Postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť v univerzitnej nemocnici alebo vo fakultnej nemocnici v súvislosti s opätovným posúdením pracovnej zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30g)
Pôsobnosť všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich úhradu nákladov za poskytovanie zdravotnej starostlivosti (§30g)
Práce zaradené do 1. kategórie (§31)
Práce zaradené do 2. kategórie (§31)
Práce zaradené do 3. kategórie (§31)
Práce zaradené do 4. kategórie (§31)
Postup pri podozrení, že ochorenie fyzickej osoby súvisí s vykonávanou prácou (§31a)
Povinný doklad k uznaniu choroby z povolania špecializovaným pracoviskom (§31a)
Poskytovanie záveru odborného stanoviska posudzovanej osobe a jej zamestnávateľovi pri podozrení na chorobu z povolania podľa § 31a ods. 4 tohto zákona (§31a)
Potvrdzovanie uznania choroby z povolania (§31a)
Posudzovanie podozrenia na chorobu z povolania v sporných alebo nejednoznačných prípadoch (§31a)
Postúpenie podozrenia na chorobu z povolania na Celoslovenskú komisiu na posudzovanie chorôb z povolania (§31a)
Postup v prípade, že špecializované pracovisko neuzná chorobu z povolania (§31a)
Postup špecializovaného pracoviska po vydaní lekárskeho posudku o uznaní choroby z povolania podľa § 31a ods. 13 tohto zákona a súvisiace lehoty (§31b)
Poskytovanie údajov Centrálnemu registru hlásení uznaných chorôb z povolania (§31b)
Postup v prípade, že celoslovenská komisia potvrdí správnosť predchádzajúceho uznania choroby z povolania alebo neuznania choroby z povolania špecializovaným pracoviskom (§31c)
Postup v prípade, ak bolo uznanie choroby z povolania alebo neuznanie choroby z povolania špecializovaným pracoviskom posúdené nesprávne (§31c)
Pôsobnosť všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti s úhradou nákladov podľa § 31c, ods. 6 tohto zákona (§31c)
Prizvanie iných subjektov na rokovanie Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania (§31d)
Pôsobnosť Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania (§31d)
Prizvanie ďalších odborníkov na rokovanie regionálnej komisie (§31e)
Prizvanie ďalších subjektov na rokovanie regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania (§31f)
Predmet činnosti regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania (§31f)
Povinnosti zamestnávateľa, ktorý používa alebo prevádzkuje zariadenia, ktoré sú zdrojom (§32)
Povolenie výnimiek v súvislosti s povinnosťami a zásadami ochrany proti hluku (§32)
Postup a zásady pri udeľovaní výnimky podľa § 32, ods. 2 tohto zákona (§32)
Povinnosti zamestnávateľa, ktorý používa alebo prevádzkuje zariadenia, ktoré sú zdrojom vibrácií (§33)
Povolenie výnimiek pri expozícii vibráciám, ktoré zvyčajne neprekračujú akčné hodnoty expozície podľa osobitného predpisu, ale vibrácie sa v čase menia a môžu prekročiť limitné hodnoty expozície (§33)
Postup a zásady pri povoľovaní výnimky podľa § 33, odsekov 2 a 3 tohto zákona (§33)
Povinnosti zamestnávateľa, ktorý používa zdroj elektromagnetického poľa alebo prevádzkuje zdroj elektromagnetického poľa (§34)
Povolenie výnimky z požiadaviek ustanovených osobitným predpisom (§34)
Povinnosti zamestnávateľa, ktorý používa alebo prevádzkuje zdroje ultrafialového, infračerveného, laserového alebo iného optického žiarenia na iné účely ako osvetlenie (§35)
Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť dostatočné osvetlenie pracovných priestorov (§36)
Prevádzka pracovísk, na ktorých je potrebné združené osvetlenie, alebo pracoviská bez denného osvetlenia (§36)
Povinnosti zamestnávateľa, ktorý prevádzkuje pracoviská podľa § 36, ods. 2 tohto zákona (§36)
Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia nepriaznivé účinky faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy na zdravie zamestnancov na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru (§37)
Povinnosti zamestnávateľa pri nadmernej záťaži teplom podľa § 37, ods. 2 písm. c) tohto zákona a chladom (§37)
Povinnosti zamestnávateľa v prípade, ak výsledky hodnotenia zdravotného rizika preukážu záťaž zamestnancov teplom alebo chladom (§37)
Povinnosti zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pred fyzickou záťažou pri práci (§38)
Povinnosti zamestnávateľa v prípade, ak výsledky posúdenia preukážu zvýšenú fyzickú záťaž zamestnancov (§38)
Povinnosti zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pred psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci (§38)
Povinnosti zamestnávateľa, ktorý zamestnáva zamestnancov činnosťami, pri ktorých môžu byť exponovaní chemickým faktorom (§39)
Povinnosti zamestnávateľa, ktorý zamestnáva zamestnancov činnosťami, pri ktorých môžu byť exponovaní karcinogénnym a mutagénnym faktorom (§40)
Podmienky vydania oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe (§41)
Povinnosti držiteľa oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb pred začiatkom výkonu práce (§41)
Povinné náležitosti návrhu na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
Povinnosť zabezpečiť aktualizačnú odbornú prípravu na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
Povinnosť oznámiť orgánu verejného zdravotníctva začiatok a ukončenie výkonu odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest na konkrétnej stavbe podľa osobitného predpisu (§41)
Povinnosti zamestnávateľa ktorého zamestnanci môžu byť exponovaní azbestu alebo materiálom, ktoré obsahujú azbest (§41)
Povinnosti zamestnávateľa, ktorý zamestnáva zamestnancov činnosťami, pri ktorých môžu byť exponovaní biologickým faktorom (§42)
Povinnosti zodpovednej osoby (§43)
Povinnosti distribútora kozmetického výrobku (§43)
Pôsobnosť a činnosť Úradu verejného zdravotníctva a regionálneho úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia (§48)
Povinnosti súvisiace s činnosťou národnej a regionálnej protiepidemickej komisie (§50)
Povinnosti fyzických osôb – základné vymedzenie (§51)
Povinnosti fyzických osôb s prenosným ochorením vylučujúcich choroboplodné zárodky a fyzických osôb vylučujúcich choroboplodné zárodky bez príznakov prenosného ochorenia (§51)
Povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb (§52)
Povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb prevádzkujúcich pieskoviská (§52)
Povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb ktoré vykonávajú dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov ako profesionálnu činnosť (§52)
Povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkov (§52)
Povinnosti prevádzkovateľov zariadení sociálnych služieb a prevádzkovateľov zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (§52)
Povinnosti fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá vykonáva dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov ako profesionálnu činnosť v čase krízovej situácie (§52)
Povinnosti fyzickej osoby - podnikateľa a právnickej osoby pred začatím prevádzky priestorov, na ktoré sa podľa odseku § 52 1 písm. b) nevzťahuje povinnosť predkladať návrhy podľa § 13 ods. 4 písm. a) (§52)
Podmienka výkonu činnosti ktorej predmetom je kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie (§52)
Povinnosti obcí (§53)
Podmienky pre výkon štátneho dozoru nad dodržiavaním opatrenia, kedy fyzická osoba súhlasila s podrobením sa izolácii v domácom prostredí za použitia mobilnej aplikácie na monitorovanie nariadenej izolácie (§54)
Práva osoby vykonávajúcej štátny zdravotný dozor (§55)
Povinnosti osôb vykonávajúcich štátny zdravotný dozor pri uložení opatrenia podľa § 55, ods. 2 tohto zákona (§55)
Priestupky na úseku verejného zdravotníctva (§56)
Priestupok na úseku verejného zdravotníctva a možná výška uloženej pokuty (§56)
Prejednávanie priestupkov podľa tohto zákona (§56)
Povolenie odkladu platenia pokuty (§57)
Postup orgánov verejného zdravotníctva v konaní o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb (§59)
Pôsobnosť ustanovení všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu (§59a)
Pôsobnosť osobitného právneho predpisu o tvorbe a vyhlasovaní právnych predpisov (§59b)
Prístupnosť vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (§59b)
Povinnosť zamestnancov orgánu verejného zdravotníctva zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s výkonom svojho zamestnania (§60)
Prevádzkovateľ mobilnej aplikácie (§60a)
Podmienka pre uplatnenie možnosti podrobiť sa nariadenej izolácii v domácom prostredí podľa § 60a, ods. 2 (§60a)
Povinnosti fyzickej osoby, ktorá udelila súhlas podľa § 60a, ods. 3 tohto zákona (§60a)
Používanie mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 v prípadoch odlišných od prípadov ustanovených v § 60a ods. 3 a § 60e tohto zákona (§60a)
Prepojenie mobilnej aplikácie na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami s jednotným európskym systémom (§60c)
Podmienka pre spracúvanie informácií, ktoré sa týkajú podobizne tváre a rozpoznávania tváre používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie v rámci izolačnej funkcionality (§60d)
Podmienka splnenia primeranej úrovne bezpečnosti a štandardov informačných technológií vo verejnej správe podľa osobitného predpisu (§60d)
Postup orgánov v konaní o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb v oblasti ochrany zdravia, ktoré nebolo ku dňu účinnosti tohto zákona právoplatne skončené (§63)
Postup pri konaní o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb, ktoré bolo začaté Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (§63)
Používanie pojmov „Hlavný hygienik Slovenskej republiky“ a „Regionálny hygienik“ (§63)
Používanie pojmov „orgány hygienickej služby“ alebo „orgány na ochranu zdravia (§63)
Povinnosti osoby, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 16 ods. 18, 19, 21, 22, 24 a 25 na vykonávanie činností podľa § 15 ods. 3 písm. a) a b) tohto zákona, ktoré je platné k 31. júlu 2014 (§63c)
Povinnosti držiteľa oprávnenia a odstraňovanie azbestu zo stavieb podľa § 41 ods. 1 a 5 tohto zákona , ktoré je platné k 31. júlu 2014 (§63c)
Povinnosti zamestnávateľa, ktorý zamestnáva zamestnancov zaradených do prvej kategórie alebo do druhej kategórie (§63d)
Povinnosti zamestnávateľa, ktorý začne vykonávať svoju činnosť po 31. júli 2014 (§63d)
Povinnosti zamestnávateľa, ktorý zabezpečoval vykonávanie pracovnej zdravotnej služby vlastnými zdravotníckymi pracovníkmi podľa predpisov účinných do 31. júla 2014 (§63d)
Pracovné činnosti lekára so špecializáciou v špecializačných odboroch podľa § 30a ods. 6 tohto zákona (§63d)
Prechodné ustanovenia k činnosti pracovnej zdravotnej služby podľa § 30d ods. 1 písm. a) až d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i) tohto zákona (§63d)
Prechodné ustanovenia k činnosti pracovnej zdravotnej služby podľa § 30d ods. 1 písm. a) až d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i), ktorú samostatne vykonáva verejný zdravotník podľa § 30a ods. 4 písm. c) tohto zákona (§63d)
Prechodné ustanovenia vo vzťahu k lekárskym prehliadkam k práci, ktoré vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačných odboroch podľa § 30e ods. 3 (§63d)
Predseda a členovia celoslovenskej komisie podľa § 31d ods. 2 a regionálnej komisie podľa § 31e ods. 2 tohto zákona (§63e)
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2016 (§63f)
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016 (§63g)
Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia podľa § 24 ods. 1 písm. e) tohto zákona, ktorého priestory boli uvedené do prevádzky pred 1. marcom 2017, (§63h)
Prechodné ustanovenie účinné od 15. októbra 2017 (§63i)
Posudok o riziku a kategorizáciu prác z hľadiska zdravotných rizík podľa § 30 ods. 1 písm. f) v znení účinnom do 30. novembra 2017 (§63j)
Pracovné činnosti lekára so špecializáciou v špecializačných odboroch podľa § 30a ods. 5 písm. a tohto zákona (§63j)
Pracovné činnosti lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo podľa § 30a ods. 5 písm. b) tohto zákona (§63j)
Postup v konaní o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb v oblasti ochrany zdravia pri práci začatom pred 1. decembrom 2017 (§63j)
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia (§63k)
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným odo dňa vyhlásenia zákona (§63l)
Preberanie právnych záväzných aktov Európskej únie (§64)
R Riziko (§2)
Riadenie rizika (§2)
Riziková práca (§2)
Regionálne úrady verejného zdravotníctva (§6)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (§6)
Rozdelenie opatrení na predchádzanie ochoreniam (§12)
Rozhodovanie vo veciach, ktoré posudzuje príslušný orgán verejného zdravotníctva z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie (§13)
Rozsah odbornej prípravy na vykonanie skúšky podľa § 16 ods. 18 a 19 zákona a na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 16 ods. 15, 16, 18 a 19 zákona (§16)
Register odborne spôsobilých osôb (§16)
Rozširovanie rozsahu a početnosti kontroly kvality vody vo vode určenej na kúpanie (§19)
Riziková práca v kontexte jednotlivých kategórií zaradenia práce (§31)
Rozsah vecnej pôsobnosti oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
Rozsah ukladaných pokút príslušným orgánom verejného zdravotníctva (§57)
Rozsah osobných údajov, ktoré je Úrad verejného zdravotníctva oprávnený poskytovať Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (§60c)
S Spôsob života (§2)
Systém rýchlej výstrahy (§2)
Spolupráca orgánov verejného zdravotníctva (§3)
Spolupráca Úradu verejného zdravotníctva s orgánmi štátnej správy v oblasti inšpekcie práce a ostatnými orgánmi dozoru (§3)
Schválenie a registrácia národného referenčného centra (§8)
Spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa § 16, odsekov 21 a 22 tohto zákona (§16)
Spôsob preukazovania vzdelania podľa § 16, odseku 4 písm. a), odseku 6 písm. a), odseku 9 písm. a) a odseku 10 písm. a) tohto zákona (§16)
Subjekty vykonávajúce pracovnú zdravotnú službu (§30a)
Spolupráca pracovnej zdravotnej služby s ďalšími subjektmi (§30a)
Subjekty zúčastňujúce sa na rokovaní Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania (§31d)
Subjekty zúčastňujúce sa na rokovaní regionálnej komisie (§31e)
Subjekty zúčastňujúce sa na rokovaniach regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania (§31f)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s výrobou alebo dodávaním prostriedky na chemickú úpravu pitnej vody alebo dezinfekciu pitnej vody alebo výrobkov určených na styk s pitnou vodou (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou prírodného kúpaliska (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou umelého kúpaliska (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou zariadení podľa § 21, 22 a 26 tohto zákona, v blízkosti vodných plôch využívaných na kúpanie, ktoré nie sú vodou určenou na kúpanie alebo prírodným kúpaliskom (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou budovy (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou ubytovacieho zariadenia (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou telovýchovného zariadenia (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou zariadenia starostlivosti o ľudské telo (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou solária (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou sauny (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou zariadenia pre deti a mládež (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou predškolského zariadenia (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou živnosti starostlivosti o deti do šesť rokov veku (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou živnosti výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s organizáciou zotavovacieho podujatia (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou zariadenia spoločného stravovania (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou zariadenia spoločného stravovania pre deti a mládež (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou zdrojov hluku, infrazvuku alebo vibrácií (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou zdrojov elektromagnetického žiarenia (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou umelých zdrojov optického žiarenia (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou v oblasti ochrany zdravia pri práci (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva súvisiaci s prevádzkou v oblasti ochrany zdravia pri práci, v prípade prac zaradených do tretej a štvrtej kategórie (§57)
Správny delikt držiteľa oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci v súvislosti s prevádzkou zdrojov elektromagnetického žiarenia (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci v súvislosti s prevádzkou zdrojov optického žiarenia (§57)
Správny delikt na úseku verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov (§57)
Správne delikty na úseku verejného zdravotníctva v súvislosti s prevádzkou pieskovísk (§57)
Správne delikty na úseku verejného zdravotníctva v súvislosti s predajom alebo iným zaobchádzaním s veľmi toxickými latkami a zmesami alebo toxickými látkami a zmesami (§57)
Správne delikty na úseku verejného zdravotníctva v súvislosti s poskytovaním pracovnej zdravotnej služby (§57)
Správne delikty na úseku verejného zdravotníctva v súvislosti s vykonávaním dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov ako profesionálnej činnosti (§57)
Splatnosť uloženej pokuty (§57)
Strata platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti, oprávnenia na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb a povolenia, vydaných podľa doterajších predpisov (§63)
Samostatný výkon činnosti pracovnej zdravotnej služby podľa § 30ab tohto zákona (§63j)
Š Špecializované úlohy verejného zdravotníctva (§11)
Špecializované poradenstvo (§14)
Štatút protiepidemických komisií (§50)
Štátny zdravotný dozor (§54)
Štátny zdravotný dozor nad dodržiavaním opatrení podľa § 12 ods. 2 písm. a) alebo písm. b) tohto zákona (§54)
T Typy poradenstva poskytovaného poradenskými centrami ochrany a podpory zdravia (§14)
Telovýchovno-športové zariadenie (§22)
Tím pracovnej zdravotnej služby (§30a)
Tlačivo určené na hlásenie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania, platné podľa právneho predpisu účinného do 31. júla 2014 (§63e)
U Uznávanie odbornej spôsobilosti (§16)
Umelé kúpalisko (§19)
Umiestňovanie telovýchovno-športových zariadení (§22)
Uznávanie choroby z povolania a ohrozenie chorobou z povolania (§31a)
Určenie dňa uznania choroby z povolania (§31a)
Uchovávanie osobných údajov podľa odseku 4 písm. s) a t) tohto zákona (§48)
Uloženie pokuty za priestupok podľa § 56, ods. 1 tohto zákona (§56)
Ukladanie pokút za priestupok podľa § 56 odseku 1 písm. c) a f) spáchaný v čase krízovej situácie (§56)
Ukladanie pokút a prejednávanie iných správnych deliktov podľa tohto zákona (§57)
Uloženie povinnosti plnej náhrady nákladov (§58)
Ukončenie prevádzky mobilných zariadení a vymazanie všetkých údajov podľa § 60b ods. 1 získaných prostredníctvom týchto zariadení (§60d)
Ú Úrad verejného zdravotníctva (§5)
Úlohy na úseku prevencie ochorení a iných porúch zdravia (§10)
Úhrada nákladov ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30e)
Úhrada nákladov v súvislosti s opätovným posúdením zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30g)
Úhrada nákladov v prípade, že celoslovenská komisia správnosť pôvodného uznania choroby z povolania alebo neuznania choroby z povolania špecializovaným pracoviskom potvrdí (§31c)
Úhrada nákladov ktoré vznikli v súvislosti s povinným očkovaním zamestnancov podľa § 42, ods. 1 písm. b) tohto zákona (§42)
Úlohy a pôsobnosť protiepidemickej komisie úlohy pri ohrozeniach verejného zdravia v súvislosti so vznikom epidémie (§50)
Úhrada nákladov spojených s výkonom štátneho zdravotného dozoru (§58)
Úhrada nákladov ktoré vzniknú pri plnení povinností ustanovených týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu verejného zdravia (§58)
V Verejné zdravotníctvo (§2)
Verejné zdravie (§2)
Vymedzenie pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (§4)
Vymedzenie pôsobnosti a činností regionálneho úradu verejného zdravotníctva (§6)
Vymedzenie osobitnej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade (§6)
Vymedzenie činnosti orgánov verejného zdravotníctva uvedených v (§7)
Vymedzenie opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení (§12)
Vymedzenie opatrení na predchádzanie vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia a na ich obmedzenie (§12)
Vymedzenie opatrení na predchádzanie vzniku ochorení podmienených prácou a na ich obmedzenie (§12)
Vydávanie záväzných stanovísk stanoviska Úradom pre verejné zdravotníctvo alebo Regionálnym úradom pre verejné zdravotníctvo (§13)
Vymedzenie ďalších činností a oblastí pôsobnosti Úradu vereného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva (§13)
Vyžiadanie dodatočných dokladov potrebných na vydanie záväzného stanoviska a rozhodnutia (§13)
Všeobecné poradenstvo a jeho obsah (§14)
Vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti (§16)
Výnimka z aplikácie ustanovenie § 16, ods. 16 tohto zákona (§16)
Výnimka z povinnosti žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 16 ods. 15 zákona absolvovať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti (§16)
Výnimka z povinnosti žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 16 ods. 16 zákona vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti (§16)
Výnimka z aplikácie ustanovení § 16, odseku 22, písm. a), c), a e) tohto zákona (§16)
Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 16, odsekov 21 a 22 tohto zákona žiadateľovi z iného členského štátu (§16)
Výrobky určené na styk s pitnou vodou (§18)
Výrobky určené na styk s pitnou vodou, ktoré znižujú tvrdosť vody (§18)
Voda určená na kúpanie – pozitívne vymedzenie (§19)
Voda určená na kúpanie - negatívne vymedzenie (§19)
Výnimky z dodržiavania povinností uvedených v § 26, ods. 4, písm. i) a j) tohto zákona (§26)
Výnimka z obmedzenie vstupu zvierat podľa § 26 odseku 4 písm. a) tohto zákona (§26)
Výnimky z povinností podľa § 30, ods. 1, písm. a) až e) a i) až o) tohto zákona (§30)
Výnimky z uplatňovania povinností podľa § 30, ods. 1, písm. f) až h) a § 52, ods. 1, písm. g) tohto zákona (§30)
Výnimky z povinnosti zamestnávateľa v čase krízovej situácie (§30)
Výnimky z povinnosti zabezpečovať povinnosti pri ochrane zdravia pri práci podľa § 30 odseku 6 písm. a), c) až e) tohto zákona (§30)
Výkon zdravotného dohľadu pre zamestnancov po skončení krízovej situácie (§30a)
Výkon pracovnej zdravotnej služby vlastnými zamestnancami pre zamestnancov (§30aa)
Výkon pracovnej zdravotnej služby samostatným spôsobom (§30aa)
Vydanie oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe (§30b)
Výmaz z evidencie osôb, ktoré samostatne vykonávajú niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby, z dôvodu opakovaného neplnenia povinností podľa § 30c tohto zákona (§30b)
Vykonávanie lekárskych prehliadok ak ide o práce zaradené do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (§30e)
Vykonávanie ďalších doplnkových vyšetrení v rámci lekárskej preventívnej prehliadky (§30e)
Vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci ďalšími subjektmi (§30e)
Vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa § 30e, ods. 9 písm. b) tohto zákona (§30e)
Vykonávanie lekárskej prehliadky vo vzťahu k práci podľa § 30e, ods. 1 písm. a) druhého bodu tohto zákona (§30e)
Vykonanie mimoriadnej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci (§30e)
Vypracovanie lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu (§30f)
Vzory lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30f, ods. 2 tohto zákona (§30f)
Vzor lekárskeho posudku o uznaní choroby z povolania podľa §31a, ods. 13 tohto zákona (§31a)
Vedenie evidencie hlásení uznaných chorôb z povolania a obsahové vymedzenie tejto evidencie (§31b)
Vzor tlačiva určeného na hlásenie choroby z povolania (§31b)
Vymenúvanie a odvolávanie predsedu a členov regionálnej komisie (§31e)
Vymenúvanie a odvolávanie predsedu a členov regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania (§31f)
Výnimky z povinnosti zamestnávateľa bezodkladne vykonať oparenia zníženie expozície vibráciám (§33)
Výnimky z požiadaviek ustanovených osobitným predpisom v súvislosti s používaním zdroja elektromagnetického poľa alebo prevádzkou zdroja elektromagnetického poľa (§34)
Všeobecné zásady pre odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach (§41)
Výkon štátneho zdravotného dozoru a epidemiologického vyšetrovania (§54)
Vymedzenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov podľa § 55, ods. 1, písm. f) tohto zákona (§55)
Výnos z pokút ako príjem štátneho rozpočtu (§57)
Výnimka z poskytovania náhrady za vzorky odobraté na účely vyšetrenia pri výkone štátneho zdravotného dozoru (§58)
Všeobecne záväzný právny predpis úradu verejného zdravotníctva a regionálneho úradu verejného zdravotníctva vydávaný podľa § 59b ods. 1 tohto zákona (§59b)
Vymedzenie administratívnych zdrojov podľa osobitného predpisu (§60)
Všeobecná doba uchovávania údajov získaných pomocou mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 tohto zákona (§60d)
Vypracovanie posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov (§60d)
Výkon dohľadu nad spracúvaním osobných údajov prostredníctvom mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 tohto zákona (§60d)
Výkon odborných činností pri plnení úloh orgánov verejného zdravotníctva (§61)
Výnimka z povinnosti podrobiť sa výberovému konaniu (§63)
Vykonávanie lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci podľa § 30 ods. 4 tohto zákona do 31. decembra 2014 (§63b)
Vykonávanie činností pracovnej zdravotnej služby podľa § 30d ods. 1 písm. a) až d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i) tohto zákona (§63d)
Z Zdravé životné podmienky (§2)
Zdraviu škodlivé faktory životného prostredia a pracovného prostredia (§2)
Zdravá výživa (§2)
Zdravotný dohľad (§2)
Zamestnávateľ (§2)
Zamestnanec (§2)
Zabezpečenie jednotného postupu orgánov verejného zdravotníctva (§3)
Zrušenie rozhodnutia podľa § 6 odseku 8 tohto zákona (§6)
Zriaďovanie národných referenčných centier (§8)
Zrušenie národného referenčného centra (§8)
Zriaďovanie komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti (§15)
Zriaďovanie komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti (§15)
Zriaďovanie komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti regionálnym úradom verejného zdravotníctva v sídle kraja (§15)
Zánik osvedčenia o odbornej spôsobilosti (§16)
Zdravotne bezpečná voda (§17)
Zdravotne bezpečné výrobky na styk s pitnou vodou (§18)
Zariadenia starostlivosti o ľudské telo (§23)
Zariadenia pre deti a mládež (§24)
Zotavovacie podujatie (§25)
Zariadenia spoločného stravovania (§26)
Zariadenie spoločného stravovania – negatívne vymedzenie (§26)
Zákaz prekračovania prípustných hodnôt hluku (§27)
Zabezpečenie zdrojov elektromagnetického žiarenia pri navrhovaní a uskutočňovaní stavieb (§28)
Zabezpečovanie primeraného zdravotného dohľadu zo strany fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby (§30)
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby zamestnávateľom (§30a)
Zabezpečovanie odborného dohľadu nad činnosťou tímu pracovnej zdravotnej služby (§30a)
Zabezpečenie výkonu pracovnej zdravotnej služby vlastnými zamestnancami pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (§30ac)
Zabezpečenie výkonu pracovnej zdravotnej službu dodávateľským spôsobom pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (§30ac)
Začatie výkonu činnosti pracovnej zdravotnej služby (§30b)
Zánik platnosti oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30b)
Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci u fyzických osôb uchádzajúcich sa o zamestnanie a u zamestnancov vykonávajúcich prácu prvej kategórie alebo druhej kategórie (§30e)
Záväznosť stanoviska Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania (§31c)
Zriaďovanie Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania (§31d)
Zloženie Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania (§31d)
Zriaďovanie regionálnej komisie (§31e)
Zloženie regionálnej komisie (§31e)
Zriaďovanie Regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania (§31f)
Zloženie Regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania (§31f)
Zásady, postup a obsahové náležitosti výnimky podľa § 34, ods. 2 tohto zákona (§34)
Zásady, postup a obsahové náležitosti výnimky podľa § 34, ods. 4 tohto zákona (§34)
Začatie vykonávania činností na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
Zánik platnosti oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§41)
Zákazy vzťahujúce sa na distribútora kozmetického výrobku (§43)
Zriaďovanie národnej a regionálnej protiepidemickej komisie (§50)
Zloženie národnej protiepidemickej komisie (§50)
Zloženie regionálnej protiepidemickej komisie (§50)
Zodpovednosť za plnenie povinností podľa § 51, odseky 1 a 2 tohto zákona v prípade maloletej osoby (§51)
Základné zásady pri určovaní výšky pokút (§57)
Zverejňovanie vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva podľa § 59b ods. 1 tohto zákona (§59b)
Zásady ochrany osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom naplnenie úloh v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia (§60)
Zoznam funkcionalít mobilných aplikácií podľa § 60a odseku 1 tohto zákona (§60a)
Zoznam osobných údajov spracúvaných v mobilných aplikáciách podľa § 60a, ods. 1 tohto zákona (§60b)
Zasielanie notifikácií a súvisiace požiadavky a podmienky (§60b)
Zverejnenie kontaktného formulára vrátane bezplatného telefónneho čísla na posielanie podnetov, pripomienok a sťažností používateľov mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1 tohto zákona (§60d)
Zachovanie práv a povinností zo štátnozamestnaneckých pomerov štátnych zamestnancov (§63)
Zastavenie konania vo veci uloženia pokuty za porušenie § 27 ods. 1 písm. b) tohto zákona (§63)
Zdravotná starostlivosť na účel uznania choroby z povolania podľa § 31a ods. 1 a 2 a potvrdenie uznania choroby z povolania podľa § 31a ods. 6 tohto zákona (§63e)
Získanie odbornej spôsobilosti na výkon pracovnej zdravotnej služby podľa § 30ab, ktorú samostatne vykonáva verejný zdravotník podľa § 30a ods. 3 písm. b) tohto zákona (§63j)
Zrušovacie ustanovenia (§65)
Ž Životné podmienky (§2)
Žiadosť o vydanie oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu (§30b)
Žiadosť o opätovné posúdenie uznanej choroby z povolania alebo neuznanej choroby z povolania a súvisiaca lehota (§31c)
Žiadosť výrobcu kozmetického výrobku o povolenie výnimky (§43)