Právne predpisy Slovenskej republikyNázov dokumentu Garant Linka
1. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky NEZ Linka na strom
2. Ústavný zákon č. 84/2017 Z. z. o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Maďarskom NEZ Linka na strom
3. Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z o rozpočtovej zodpovednosti NEZ Linka na strom
4. Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov NEZ Linka na strom
5. Ústavný zákon č. 160/2003 Z. z. o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou NEZ Linka na strom
6. Ústavný zákon č. 47/1996 Z. z. o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Českou republikou NEZ Linka na strom
7. Zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu NEZ Linka na strom
8. Zákon č. 487/2013 Z. z. o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov NEZ Linka na strom
9. Zákon č. 36/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní rozpočtovej zodpovednosti v Európskej únii NEZ Linka na strom
10. Zákon č. 158/2011 Z. z. o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov NEZ Linka na strom
11. Zákon č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku NEZ Linka na strom
12. Zákon č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov NEZ Linka na strom
13. Zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji NEZ Linka na strom
14. Zákon č. 646/2005 Z. z. o ochrane niektorých rozhlasových programových služieb a televíznych programových služieb a služieb informačnej spoločnosti NEZ Linka na strom
15. Zákon č. 547/2005 Z. z. o odškodnení obetí okupácie Československa vojskami Zväzu sovietskych socialistických republík, Nemeckej demokratickej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky a Bulharskej ľudovej republiky NEZ Linka na strom
16. Zákon č. 161/2005 Z. z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam NEZ Linka na strom
17. Zákon č. 148/2005 Z. z. o prechode niektorého nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva Matice slovenskej NEZ Linka na strom
18. Zákon č. 391/2004 Z. z. o plate poslanca Európskeho parlamentu NEZ Linka na strom
19. Zákon č. 177/2004 Z. z. o európskom zoskupení hospodárskych záujmov NEZ Linka na strom
20. Zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky NEZ Linka na strom
21. Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií NEZ Linka na strom
22. Zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa NEZ Linka na strom
23. Zákon č. 462/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom NEZ Linka na strom
24. Zákon č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov NEZ Linka na strom
25. Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov NEZ Linka na strom
26. Zákon č. 282/1997 Z. z. o vrátení majetku Živene - spolku slovenských žien NEZ Linka na strom
27. Zákon č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému NEZ Linka na strom
28. Zákon č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb NEZ Linka na strom
29. Zákon č. 221/1994 Z. z. o preukazovaní pôvodu finančných prostriedkov pri privatizácii NEZ Linka na strom
30. Zákon č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam NEZ Linka na strom
31. Zákon č. 173/1993 Z. z. o niektorých náhradách v súvislosti s prevodom majetku štátu na iné osoby NEZ Linka na strom
32. Zákon č. 120/1993 Z. z o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky NEZ Linka na strom
33. Zákon č. 26/1993 Z. z. o opatreniach na zabezpečenie prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu NEZ Linka na strom
34. Zákon č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe NEZ Linka na strom
35. Zákon č. 625/1992 Zb. o zániku štátnej organizácie Česko-slovenské štátne dráhy NEZ Linka na strom
36. Zákon č. 601/1992 Zb. o zrušení Federálneho fondu trhovej regulácie v poľnohospodárstve NEZ Linka na strom
37. Zákon č. 599/1992 Zb., ktorým sa zrušuje Česko-slovenská akadémia vied a upravuje spôsob vyporiadania majetkových a iných práv NEZ Linka na strom
38. Zákon č. 597/1992 Zb. o zrušení Česko-slovenského rozhlasu, Česko-slovenskej televízie a Česko-slovenskej tlačovej kancelárie NEZ Linka na strom
39. Zákon č. 565/1992 Zb. o predĺžení lehoty na preukazovanie vlastníctva na účely úpravy majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v poľnohospodárskych družstvách NEZ Linka na strom
40. Zákon č. 543/1992 Zb. o zrušení Federálnej bezpečnostnej informačnej služby NEZ Linka na strom
41. Zákon č. 480/1991 Zb. o dobe neslobody NEZ Linka na strom
42. Zákon č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov NEZ Linka na strom
43. Zákon č. 518/1990 Zb. o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie národných výborov na obce, ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy NEZ Linka na strom
44. Zákon č. 474/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby NEZ Linka na strom
45. Zákon č. 497/1990 Zb. o navrátení majetku Socialistického zväzu mládeže ľudu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky NEZ Linka na strom
46. Zákon č. 496/1990 Zb. o navrátení majetku Komunistickej strany Česko-slovenska ľudu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky NEZ Linka na strom
47. Zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby NEZ Linka na strom
48. Zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd NEZ Linka na strom
49. Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov NEZ Linka na strom
50. Zákon č. 62/1983 Zb. o vernostnom prídavku baníkov NEZ Linka na strom