Zákon č. 54/2015 Z. z. o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí

Regulácie | Adresáti reguláciíNázov regulácie
1. Predmet zákona (§1)
2. Pôsobnosť Viedenského dohovoru o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou udalosťou (§2)
3. Jadrová udalosť (§3)
4. Jadrová škoda (§3)
5. Jadrové zariadenie (§3)
6. Prevádzkovateľ (§3)
7. Poistenie (§3)
8. Finančná zábezpeka (§3)
9. Preprava rádioaktívnych materiálov (§3)
10. Zodpovednosť prevádzkovateľa za jadrovú škodu (§4)
11. Výnimky zo zodpovednosti prevádzkovateľa za jadrovú škodu (§4)
12. Limitácia prenosu zodpovednosti za jadrovú škodu na inú osobu (§4)
13. Podmienky uznania dopravcu jadrového materiálu za prevádzkovateľa (§4)
14. Spoločná zodpovednosť viacerých prevádzkovateľov (§4)
15. Zodpovednosť prevádzkovateľa za jadrovú škodu, spôsobenú jeho viacerými jadrovými zariadeniami (§4)
16. Spoločné označovanie viacerých jadrových zariadení jedného prevádzkovateľa ako jedno jadrové zariadenie (§4)
17. Stanovenie spoločného limitu zodpovednosti podľa § 5 ods. 1,2, alebo 3 tohto zákona ak je viacero jadrových zariadení považovaných za jedno zariadenie (§4)
18. Podmienky čiastočnej alebo úplnej liberácie prevádzkovateľa zo zodpovednosti nahradiť škodu (§4)
19. Zodpovednosť prevádzkovateľa za jadrovú udalosť, v dôsledku ktorej vznikla jadrová škoda počas uvádzania do prevádzky a počas prevádzky každého jadrového zariadenia (§5)
20. Zodpovednosť prevádzkovateľa za jadrovú udalosť, v dôsledku ktorej vznikla jadrová škoda v etape vyraďovania každého jadrového zariadenia (§5)
21. Zodpovednosť prevádzkovateľa za jadrovú udalosť, v dôsledku ktorej vznikla jadrová škoda pri každej preprave rádioaktívnych materiálov (§5)
22. Zodpovednosť prevádzkovateľa, ktorý je súčasne držiteľom povolenia na prepravu rádioaktívnych materiálov podľa osobitného predpisu (§5)
23. Výnimky zo zodpovednosti za jadrovú škodu a povinnosti kryť zodpovednosť za jadrovú škodu poistením alebo finančnou zábezpekou (§5)
24. Vydanie predpisu o zozname materiálov podľa § 5 odseku 5 tohto zákona (§5)
25. Povinnosť prevádzkovateľa kryť svoju zodpovednosť za jadrovú škodu do limitu zodpovednosti (§6)
26. Typy poskytovanej finančnej zábezpeky (§6)
27. Možnosti zabezpečenia finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu (§6)
28. Povinnosti poskytovateľa finančnej zábezpeky alebo prevádzkovateľa v prípade, ak je finančné krytie zodpovednosti zabezpečené finančnou zábezpekou v zmysle § 6 ods. 2 tohto zákona (§6)
29. Preukazovanie nezávislosti poskytovateľa poistenia (§6)
30. Povinný rozsah poistenia alebo finančnej zábezpeky (§6)
31. Povinné limity poistenie zodpovednosti prevádzkovateľa za jadrovú škodu (§6)
32. Rozsahy krytia poistenia alebo finančnej zábezpeky za jadrovú škodu pri uvádzaní do prevádzky, prevádzke jadrového zariadenia, etape vyraďovania jadrového zariadenia a preprave rádioaktívnych materiálov a súvisiace výnimky (§6)
33. Výnimky z povinnosti prevádzkovateľa uzatvárať osobitné poistenie alebo dohodnúť osobitnú finančnú zábezpeku na prepravu a nakladanie s jadrovým materiálom, vyhoretým jadrovým palivom alebo rádioaktívnym odpadom (§6)
34. Oprávnené účely poskytnutia finančných prostriedkov z poistenia alebo z finančnej zábezpeky a dôvody obmedzenia poskytovania finančných prostriedkov z poistenia (§6)
35. Osobitná povinnosť prevádzkovateľa zabezpečiť finančné krytie zodpovednosti do limitu zodpovednosti podľa § 5 ods. 1, 2 alebo 3 tohto zákona (§6)
36. Uplatňovanie práva na náhradu škody (§7)
37. Povinnosti poškodeného pri uplatňovaní práva na náhradu jadrovej škody (§7)
38. Prechod práva na náhradu jadrovej škody (§7)
39. Podmienky pre účinné uplatnenie liberácie prevádzkovateľa zo zodpovednosti za jadrovú škodu (§7)
40. Rozsah náhrady škody pri uspokojovaní nárokov v dôsledku jadrovej škody (§7)
41. Zásady uspokojovania nárokov na náhradu jadrovej škody (§7)
42. Premlčanie práva na náhradu jadrovej škody (§7)
43. Zánik práva na náhradu jadrovej škody (§7)
44. Výnimka z pôsobnosti všeobecného predpisu v súvislosti s uplatňovaním práva na náhradu škody (§7)
45. Povinnosť žiadateľa o vydanie povolenia podľa osobitného predpisu predložiť doklad o zabezpečení finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu (§8)
46. Zákaz uvádzať do prevádzky, prevádzkovať a vyraďovať jadrové zariadenie alebo prepravovať rádioaktívne materiály bez finančného krytia zodpovednosti (§8)
47. Oznamovacia povinnosť prevádzkovateľa, poskytovateľa poistenia a poskytovateľa finančnej zábezpeky (§8)
48. Povinnosti prevádzkovateľa v prípade, ak bol ukončený predchádzajúci spôsob finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu (§8)
49. Spôsob doručovania dokladov a oznámení Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky v zmysle § 8 ods. 1 a 4 tohto zákona (§8)
50. Povinnosť Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky v súvislosti s konaním o vydanie povolenia podľa osobitného predpisu (§8)
51. Povinnosti žiadateľa o vydanie povolenia v prípade, ak poskytovateľ poistenia alebo finančnej zábezpeky nie je dohliadaným subjektom, nad ktorým vykonáva dohľad Národná banka Slovenska (§8)
52. Požadované informácie v prípade, ak ide o viacerých poskytovateľov poistenia alebo viacerých poskytovateľov finančnej zábezpeky (§8)
53. Povinnosť Národnej banky Slovenska vydať informáciu podľa § 8 ods. 6 a príslušná lehota (§8)
54. Dôvody zastavenia konania o povolenie zo strany Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (§8)
55. Povinnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky v prípade, ak bol prevádzkovateľom vyhlásený 3. stupeň – núdzový stav v okolí jadrového zariadenia (§9)
56. Povinnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky po tom, ako sa od prevádzkovateľa dozvedel o nehode alebo havárii pri preprave rádioaktívnych materiálov (§9)
57. Rozsah obligatórne uvádzaných informácií v súvislosti so vznikom jadrovej udalosti v zmysle § 9 ods. 1 alebo 2 tohto zákona (§9)
58. Povinnosti Okresného úradu v sídle kraja v súvislosti s oznámením podľa § 9 ods. 1 alebo 2 tohto zákona (§9)
59. Správa pokuta za porušenie povinností podľa § 6 ods. 1 a zákazu podľa § 8 ods. 2 tohto zákona (§10)
60. Správna pokuta za porušenie oznamovacej povinnosti podľa § 8 ods. 3 tohto zákona (§10)
61. Opakované uloženie správnej pokuty (§10)
62. Splatnosť pokuty (§10)
63. Pokuty ako príjem Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení (§10)
64. Objektívna lehota pre uloženie pokuty v zmysle § 10 ods. 1 a2 tohto zákona (§10)
65. Základné zásady ukladania pokút a určovania ich výšky (§10)
66. Postup pri porušení oznamovacej povinnosti zo strany poskytovateľa poistenia alebo poskytovateľa finančnej zábezpeky (§10)
67. Postup pri porušení oznamovacej povinnosti zo strany poskytovateľa poistenia alebo poskytovateľa finančnej zábezpeky, nad ktorými nevykonáva dohľad Národná banka Slovenska (§10)
68. Pôsobnosť všeobecného predpisu o správnom konaní v súvislosti s konaním o uložení pokuty (§10)
69. Výkon kontroly plnenia tohto zákona (§11)
70. Pôsobnosť Občianskeho zákonníka v súvislosti so zodpovednostnými právnymi vzťahmi za jadrovú škodu (§12)
71. Predloženie písomného dokladu o zabezpečení finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu podľa tohto zákona (§13)
72. Zrušovacie ustanovenie (§14)
Názov regulácie
417 Objektívna lehota pre uloženie pokuty v zmysle § 10 ods. 1 a2 tohto zákona (§10)
365 Povinnosti Okresného úradu v sídle kraja v súvislosti s oznámením podľa § 9 ods. 1 alebo 2 tohto zákona (§9)
357 Pôsobnosť Viedenského dohovoru o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou udalosťou (§2)
354 Správna pokuta za porušenie oznamovacej povinnosti podľa § 8 ods. 3 tohto zákona (§10)
352 Povinnosť Národnej banky Slovenska vydať informáciu podľa § 8 ods. 6 a príslušná lehota (§8)
350 Premlčanie práva na náhradu jadrovej škody (§7)
350 Jadrová udalosť (§3)
348 Splatnosť pokuty (§10)
347 Zodpovednosť prevádzkovateľa za jadrovú škodu, spôsobenú jeho viacerými jadrovými zariadeniami (§4)
347 Poistenie (§3)
345 Pokuty ako príjem Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení (§10)
345 Dôvody zastavenia konania o povolenie zo strany Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (§8)
344 Povinnosť prevádzkovateľa kryť svoju zodpovednosť za jadrovú škodu do limitu zodpovednosti (§6)
344 Opakované uloženie správnej pokuty (§10)
342 Finančná zábezpeka (§3)
341 Možnosti zabezpečenia finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu (§6)
340 Prechod práva na náhradu jadrovej škody (§7)
340 Správa pokuta za porušenie povinností podľa § 6 ods. 1 a zákazu podľa § 8 ods. 2 tohto zákona (§10)
340 Výnimka z pôsobnosti všeobecného predpisu v súvislosti s uplatňovaním práva na náhradu škody (§7)
339 Podmienky pre účinné uplatnenie liberácie prevádzkovateľa zo zodpovednosti za jadrovú škodu (§7)
336 Podmienky čiastočnej alebo úplnej liberácie prevádzkovateľa zo zodpovednosti nahradiť škodu (§4)
335 Vydanie predpisu o zozname materiálov podľa § 5 odseku 5 tohto zákona (§5)
334 Rozsah náhrady škody pri uspokojovaní nárokov v dôsledku jadrovej škody (§7)
333 Oznamovacia povinnosť prevádzkovateľa, poskytovateľa poistenia a poskytovateľa finančnej zábezpeky (§8)
333 Povinný rozsah poistenia alebo finančnej zábezpeky (§6)
331 Požadované informácie v prípade, ak ide o viacerých poskytovateľov poistenia alebo viacerých poskytovateľov finančnej zábezpeky (§8)
331 Základné zásady ukladania pokút a určovania ich výšky (§10)
330 Jadrová škoda (§3)
330 Spôsob doručovania dokladov a oznámení Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky v zmysle § 8 ods. 1 a 4 tohto zákona (§8)
330 Zánik práva na náhradu jadrovej škody (§7)
329 Limitácia prenosu zodpovednosti za jadrovú škodu na inú osobu (§4)
328 Pôsobnosť Občianskeho zákonníka v súvislosti so zodpovednostnými právnymi vzťahmi za jadrovú škodu (§12)
328 Jadrové zariadenie (§3)
326 Typy poskytovanej finančnej zábezpeky (§6)
324 Postup pri porušení oznamovacej povinnosti zo strany poskytovateľa poistenia alebo poskytovateľa finančnej zábezpeky (§10)
324 Zodpovednosť prevádzkovateľa za jadrovú udalosť, v dôsledku ktorej vznikla jadrová škoda pri každej preprave rádioaktívnych materiálov (§5)
324 Povinné limity poistenie zodpovednosti prevádzkovateľa za jadrovú škodu (§6)
321 Výkon kontroly plnenia tohto zákona (§11)
321 Zákaz uvádzať do prevádzky, prevádzkovať a vyraďovať jadrové zariadenie alebo prepravovať rádioaktívne materiály bez finančného krytia zodpovednosti (§8)
320 Povinnosti žiadateľa o vydanie povolenia v prípade, ak poskytovateľ poistenia alebo finančnej zábezpeky nie je dohliadaným subjektom, nad ktorým vykonáva dohľad Národná banka Slovenska (§8)
320 Preukazovanie nezávislosti poskytovateľa poistenia (§6)
319 Podmienky uznania dopravcu jadrového materiálu za prevádzkovateľa (§4)
319 Spoločné označovanie viacerých jadrových zariadení jedného prevádzkovateľa ako jedno jadrové zariadenie (§4)
319 Výnimky zo zodpovednosti za jadrovú škodu a povinnosti kryť zodpovednosť za jadrovú škodu poistením alebo finančnou zábezpekou (§5)
319 Povinnosti poskytovateľa finančnej zábezpeky alebo prevádzkovateľa v prípade, ak je finančné krytie zodpovednosti zabezpečené finančnou zábezpekou v zmysle § 6 ods. 2 tohto zákona (§6)
319 Stanovenie spoločného limitu zodpovednosti podľa § 5 ods. 1,2, alebo 3 tohto zákona ak je viacero jadrových zariadení považovaných za jedno zariadenie (§4)
319 Povinnosti poškodeného pri uplatňovaní práva na náhradu jadrovej škody (§7)
318 Prevádzkovateľ (§3)
317 Zrušovacie ustanovenie (§14)
313 Výnimky zo zodpovednosti prevádzkovateľa za jadrovú škodu (§4)
311 Osobitná povinnosť prevádzkovateľa zabezpečiť finančné krytie zodpovednosti do limitu zodpovednosti podľa § 5 ods. 1, 2 alebo 3 tohto zákona (§6)
311 Pôsobnosť všeobecného predpisu o správnom konaní v súvislosti s konaním o uložení pokuty (§10)
310 Predloženie písomného dokladu o zabezpečení finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu podľa tohto zákona (§13)
310 Predmet zákona (§1)
309 Postup pri porušení oznamovacej povinnosti zo strany poskytovateľa poistenia alebo poskytovateľa finančnej zábezpeky, nad ktorými nevykonáva dohľad Národná banka Slovenska (§10)
309 Povinnosť žiadateľa o vydanie povolenia podľa osobitného predpisu predložiť doklad o zabezpečení finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu (§8)
309 Zásady uspokojovania nárokov na náhradu jadrovej škody (§7)
308 Uplatňovanie práva na náhradu škody (§7)
308 Povinnosť Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky v súvislosti s konaním o vydanie povolenia podľa osobitného predpisu (§8)
308 Zodpovednosť prevádzkovateľa, ktorý je súčasne držiteľom povolenia na prepravu rádioaktívnych materiálov podľa osobitného predpisu (§5)
306 Rozsahy krytia poistenia alebo finančnej zábezpeky za jadrovú škodu pri uvádzaní do prevádzky, prevádzke jadrového zariadenia, etape vyraďovania jadrového zariadenia a preprave rádioaktívnych materiálov a súvisiace výnimky (§6)
305 Výnimky z povinnosti prevádzkovateľa uzatvárať osobitné poistenie alebo dohodnúť osobitnú finančnú zábezpeku na prepravu a nakladanie s jadrovým materiálom, vyhoretým jadrovým palivom alebo rádioaktívnym odpadom (§6)
305 Rozsah obligatórne uvádzaných informácií v súvislosti so vznikom jadrovej udalosti v zmysle § 9 ods. 1 alebo 2 tohto zákona (§9)
303 Preprava rádioaktívnych materiálov (§3)
303 Povinnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky v prípade, ak bol prevádzkovateľom vyhlásený 3. stupeň – núdzový stav v okolí jadrového zariadenia (§9)
302 Povinnosti prevádzkovateľa v prípade, ak bol ukončený predchádzajúci spôsob finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu (§8)
300 Zodpovednosť prevádzkovateľa za jadrovú udalosť, v dôsledku ktorej vznikla jadrová škoda v etape vyraďovania každého jadrového zariadenia (§5)
300 Zodpovednosť prevádzkovateľa za jadrovú škodu (§4)
296 Oprávnené účely poskytnutia finančných prostriedkov z poistenia alebo z finančnej zábezpeky a dôvody obmedzenia poskytovania finančných prostriedkov z poistenia (§6)
290 Zodpovednosť prevádzkovateľa za jadrovú udalosť, v dôsledku ktorej vznikla jadrová škoda počas uvádzania do prevádzky a počas prevádzky každého jadrového zariadenia (§5)
287 Spoločná zodpovednosť viacerých prevádzkovateľov (§4)
284 Povinnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky po tom, ako sa od prevádzkovateľa dozvedel o nehode alebo havárii pri preprave rádioaktívnych materiálov (§9)
Názov regulácie
D Dôvody zastavenia konania o povolenie zo strany Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (§8)
F Finančná zábezpeka (§3)
J Jadrová udalosť (§3)
Jadrová škoda (§3)
Jadrové zariadenie (§3)
L Limitácia prenosu zodpovednosti za jadrovú škodu na inú osobu (§4)
M Možnosti zabezpečenia finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu (§6)
O Oprávnené účely poskytnutia finančných prostriedkov z poistenia alebo z finančnej zábezpeky a dôvody obmedzenia poskytovania finančných prostriedkov z poistenia (§6)
Osobitná povinnosť prevádzkovateľa zabezpečiť finančné krytie zodpovednosti do limitu zodpovednosti podľa § 5 ods. 1, 2 alebo 3 tohto zákona (§6)
Oznamovacia povinnosť prevádzkovateľa, poskytovateľa poistenia a poskytovateľa finančnej zábezpeky (§8)
Opakované uloženie správnej pokuty (§10)
Objektívna lehota pre uloženie pokuty v zmysle § 10 ods. 1 a2 tohto zákona (§10)
P Predmet zákona (§1)
Pôsobnosť Viedenského dohovoru o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou udalosťou (§2)
Prevádzkovateľ (§3)
Poistenie (§3)
Preprava rádioaktívnych materiálov (§3)
Podmienky uznania dopravcu jadrového materiálu za prevádzkovateľa (§4)
Podmienky čiastočnej alebo úplnej liberácie prevádzkovateľa zo zodpovednosti nahradiť škodu (§4)
Povinnosť prevádzkovateľa kryť svoju zodpovednosť za jadrovú škodu do limitu zodpovednosti (§6)
Povinnosti poskytovateľa finančnej zábezpeky alebo prevádzkovateľa v prípade, ak je finančné krytie zodpovednosti zabezpečené finančnou zábezpekou v zmysle § 6 ods. 2 tohto zákona (§6)
Preukazovanie nezávislosti poskytovateľa poistenia (§6)
Povinný rozsah poistenia alebo finančnej zábezpeky (§6)
Povinné limity poistenie zodpovednosti prevádzkovateľa za jadrovú škodu (§6)
Povinnosti poškodeného pri uplatňovaní práva na náhradu jadrovej škody (§7)
Prechod práva na náhradu jadrovej škody (§7)
Podmienky pre účinné uplatnenie liberácie prevádzkovateľa zo zodpovednosti za jadrovú škodu (§7)
Premlčanie práva na náhradu jadrovej škody (§7)
Povinnosť žiadateľa o vydanie povolenia podľa osobitného predpisu predložiť doklad o zabezpečení finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu (§8)
Povinnosti prevádzkovateľa v prípade, ak bol ukončený predchádzajúci spôsob finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu (§8)
Povinnosť Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky v súvislosti s konaním o vydanie povolenia podľa osobitného predpisu (§8)
Povinnosti žiadateľa o vydanie povolenia v prípade, ak poskytovateľ poistenia alebo finančnej zábezpeky nie je dohliadaným subjektom, nad ktorým vykonáva dohľad Národná banka Slovenska (§8)
Požadované informácie v prípade, ak ide o viacerých poskytovateľov poistenia alebo viacerých poskytovateľov finančnej zábezpeky (§8)
Povinnosť Národnej banky Slovenska vydať informáciu podľa § 8 ods. 6 a príslušná lehota (§8)
Povinnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky v prípade, ak bol prevádzkovateľom vyhlásený 3. stupeň – núdzový stav v okolí jadrového zariadenia (§9)
Povinnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky po tom, ako sa od prevádzkovateľa dozvedel o nehode alebo havárii pri preprave rádioaktívnych materiálov (§9)
Povinnosti Okresného úradu v sídle kraja v súvislosti s oznámením podľa § 9 ods. 1 alebo 2 tohto zákona (§9)
Pokuty ako príjem Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení (§10)
Postup pri porušení oznamovacej povinnosti zo strany poskytovateľa poistenia alebo poskytovateľa finančnej zábezpeky (§10)
Postup pri porušení oznamovacej povinnosti zo strany poskytovateľa poistenia alebo poskytovateľa finančnej zábezpeky, nad ktorými nevykonáva dohľad Národná banka Slovenska (§10)
Pôsobnosť všeobecného predpisu o správnom konaní v súvislosti s konaním o uložení pokuty (§10)
Pôsobnosť Občianskeho zákonníka v súvislosti so zodpovednostnými právnymi vzťahmi za jadrovú škodu (§12)
Predloženie písomného dokladu o zabezpečení finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu podľa tohto zákona (§13)
R Rozsahy krytia poistenia alebo finančnej zábezpeky za jadrovú škodu pri uvádzaní do prevádzky, prevádzke jadrového zariadenia, etape vyraďovania jadrového zariadenia a preprave rádioaktívnych materiálov a súvisiace výnimky (§6)
Rozsah náhrady škody pri uspokojovaní nárokov v dôsledku jadrovej škody (§7)
Rozsah obligatórne uvádzaných informácií v súvislosti so vznikom jadrovej udalosti v zmysle § 9 ods. 1 alebo 2 tohto zákona (§9)
S Spoločná zodpovednosť viacerých prevádzkovateľov (§4)
Spoločné označovanie viacerých jadrových zariadení jedného prevádzkovateľa ako jedno jadrové zariadenie (§4)
Stanovenie spoločného limitu zodpovednosti podľa § 5 ods. 1,2, alebo 3 tohto zákona ak je viacero jadrových zariadení považovaných za jedno zariadenie (§4)
Spôsob doručovania dokladov a oznámení Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky v zmysle § 8 ods. 1 a 4 tohto zákona (§8)
Správa pokuta za porušenie povinností podľa § 6 ods. 1 a zákazu podľa § 8 ods. 2 tohto zákona (§10)
Správna pokuta za porušenie oznamovacej povinnosti podľa § 8 ods. 3 tohto zákona (§10)
Splatnosť pokuty (§10)
T Typy poskytovanej finančnej zábezpeky (§6)
U Uplatňovanie práva na náhradu škody (§7)
V Výnimky zo zodpovednosti prevádzkovateľa za jadrovú škodu (§4)
Výnimky zo zodpovednosti za jadrovú škodu a povinnosti kryť zodpovednosť za jadrovú škodu poistením alebo finančnou zábezpekou (§5)
Vydanie predpisu o zozname materiálov podľa § 5 odseku 5 tohto zákona (§5)
Výnimky z povinnosti prevádzkovateľa uzatvárať osobitné poistenie alebo dohodnúť osobitnú finančnú zábezpeku na prepravu a nakladanie s jadrovým materiálom, vyhoretým jadrovým palivom alebo rádioaktívnym odpadom (§6)
Výnimka z pôsobnosti všeobecného predpisu v súvislosti s uplatňovaním práva na náhradu škody (§7)
Výkon kontroly plnenia tohto zákona (§11)
Z Zodpovednosť prevádzkovateľa za jadrovú škodu (§4)
Zodpovednosť prevádzkovateľa za jadrovú škodu, spôsobenú jeho viacerými jadrovými zariadeniami (§4)
Zodpovednosť prevádzkovateľa za jadrovú udalosť, v dôsledku ktorej vznikla jadrová škoda počas uvádzania do prevádzky a počas prevádzky každého jadrového zariadenia (§5)
Zodpovednosť prevádzkovateľa za jadrovú udalosť, v dôsledku ktorej vznikla jadrová škoda v etape vyraďovania každého jadrového zariadenia (§5)
Zodpovednosť prevádzkovateľa za jadrovú udalosť, v dôsledku ktorej vznikla jadrová škoda pri každej preprave rádioaktívnych materiálov (§5)
Zodpovednosť prevádzkovateľa, ktorý je súčasne držiteľom povolenia na prepravu rádioaktívnych materiálov podľa osobitného predpisu (§5)
Zásady uspokojovania nárokov na náhradu jadrovej škody (§7)
Zánik práva na náhradu jadrovej škody (§7)
Zákaz uvádzať do prevádzky, prevádzkovať a vyraďovať jadrové zariadenie alebo prepravovať rádioaktívne materiály bez finančného krytia zodpovednosti (§8)
Základné zásady ukladania pokút a určovania ich výšky (§10)
Zrušovacie ustanovenie (§14)