Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy

Regulácie | Adresáti reguláciíNázov regulácie
1. Predmet zákona (§1)
2. Negatívne vymedzenie pôsobnosti zákona (§1)
3. Pôsobnosť osobitného právneho predpisu (§1)
4. Rozsah pôsobnosti tohto zákona na základe osobitných právnych predpisov (§1)
5. Informačná technológia (§2)
6. Informačný systém (§2)
7. Informačná technológia verejnej správy (§2)
8. Informačný systém verejnej správy (§2)
9. Správca (§2)
10. Prevádzkovateľ (§2)
11. Informačná činnosť (§3)
12. Metainformačný systém verejnej správy (§3)
13. Centrálny metainformačný systém verejnej správy (§3)
14. Nadrezortný informačný systém verejnej správy (§3)
15. Neverejná časť informačného systému verejnej správy (§3)
16. Infraštruktúra (§3)
17. Integrovaná infraštruktúra (§3)
18. Centrálna informačná infraštruktúra (§3)
19. Technologická infraštruktúra (§3)
20. Komunikačná infraštruktúra (§3)
21. Služba verejnej správy (§3)
22. Elektronická služba verejnej správy (§3)
23. Služba vo verejnom záujme (§3)
24. Verejná služba (§3)
25. Úsek verejnej správy (§3)
26. Agenda verejnej správy (§3)
27. Životná situácia (§3)
28. Číselník (§3)
29. Webová stránka (§3)
30. Webové sídlo (§3)
31. Pôsobnosť Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (§4)
32. Subjekty vykonávajúce správu informačných technológií verejnej správy (§5)
33. Orgány riadenia (§5)
34. Povinnosti orgánu vedenia a orgánu riadenia v kontexte správy informačných technológií vo verejnej správe (§6)
35. Využitie podnetov a poznatkov v správe informačných technológií verejnej správy (§6)
36. Vedenie v správe informačných technológií verejnej správy (§7)
37. Pôsobnosť orgánu vedenia (§8)
38. Povinnosti orgánu vedenia (§8)
39. Ďalšie činnosti orgánu vedenia (§9)
40. Použitie základných pravidiel kontrolnej činnosti v štátnej správe (§9)
41. Výkon kontroly a auditu v súvislosti s postupom podľa § 9 ods. 2 tohto zákona (§9)
42. Definícia Národnej koncepcie (§10)
43. Schvaľovanie Národnej koncepcie (§10)
44. Riadenie v správe informačných technológií verejnej správy (§11)
45. Zodpovednosť za vytváranie, správu a rozvoj informačnej technológie verejnej správy (§11)
46. Subjekty vykonávajúce informačnú činnosť (§11)
47. Plnenie povinností orgánu riadenia v zmysle § 14 až § 23 tohto zákona (§11)
48. Vypracovanie vnútorných predpisov v zmysle § 14 až 17 tohto zákona a riadenie bezpečnosti informačných technológií (§11)
49. Definícia veľkého projektu informačných technológií verejnej správy, veľkej zmenovej požiadavky a veľkej servisnej požiadavky (§11)
50. Vymedzenie „povinnosti sprístupniť informácie alebo údaje“ na účely tohto zákona (§11)
51. Povinnosť vypracovať vnútorný predpis (§11)
52. Povinnosti orgánu riadenia (§12)
53. Rozsah pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako správca (§12)
54. Koncepcia rozvoja informačných technológií verejnej správy – vymedzenie (§13)
55. Lehota na predloženie koncepcie rozvoja ku schváleniu (§13)
56. Lehota na schválenie koncepcie rozvoja (§13)
57. Vypracovanie koncepcie rozvoja pre orgán riadenia v zmysle § 5 ods. 2 písm. e) tohto zákona (§13)
58. Výnimky z predkladania koncepcie rozvoja na schválenie orgánu vedenia (§13)
59. Povinnosti správcu na úseku plánovania a organizácie informačných technológií verejnej správy (§14)
60. Vydanie vnútorného predpisu pre systém riadenia informačných technológií verejnej správy (§14)
61. Aktualizácia koncepcie rozvoja (§14)
62. Zabezpečenie riadenia správy architektúry informačných technológií verejnej správy (§14)
63. Organizačné a procesné podmienky na zabezpečenie riadneho výkonu povinností pri riadení informačných technológií verejnej správy (§14)
64. Nastavenie zmluvných vzťahov pre poskytovanie služieb (§14)
65. Vnútorný predpis pre riadenie kvality (§14)
66. Vnútorný predpis pre riadenie rizík (§14)
67. Povinnosti správcu na úseku obstarávania a implementácie informačných technológií verejnej správy (§15)
68. Povinnosti správcu vo fáze prípravy a obstarania projektu (§15)
69. Povinnosti správcu vo fáze implementácie projektu (§15)
70. Povinnosti správcu v rámci zabezpečenia riadenia projektov v oblasti informačných technológií verejnej správy (§15)
71. Povinnosti správcu v rámci identifikácie požiadaviek na informačné technológie verejnej správy a podmienok ich zabezpečenia (§15)
72. Povinnosti správcu v rámci zabezpečenia riadenia dostupnosti a kapacity zdrojov (§15)
73. Činnosť správcu v rámci zabezpečenia riadenia zmien na organizačnej a procesnej úrovni (§15)
74. Činnosť správcu v súvislosti so zabezpečením riadenia aktív v informačných technológiách verejnej správy (§15)
75. Povinnosti správcu pri zabezpečovaní riadenia konfigurácií (§15)
76. Sprístupňovanie projektovej dokumentácie informačnej technológie verejnej správy (§15)
77. Povinnosti správcu na úseku prevádzky, servisu a podpory informačných technológií verejnej správy (§16)
78. Povinnosti správcu v súvislosti s nastavením riadenia prevádzky informačných technológií verejnej správy (§16)
79. Povinnosti správcu v rámci zabezpečenia správy servisných požiadaviek a prevádzkových incidentov (§16)
80. Činnosť správcu v rámci zabezpečenia riadenia kontinuity prevádzky informačných technológií verejnej správy (§16)
81. Povinnosti správcu na úseku monitoringu a hodnotenia informačných technológií verejnej správy (§17)
82. Činnosť správcu v súvislosti so zabezpečením pravidelného monitorovania informačných technológií verejnej správy (§17)
83. Povinnosti správcu v súvislosti so zabezpečením pravidelného monitorovania systému kontroly informačných technológií verejnej správy (§17)
84. Povinnosti správcu v súvislosti so zabezpečovaním súladu s podmienkami ustanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi (§17)
85. Sprístupňovanie informácií verejnosti (§17)
86. Povinnosť správcu prijať a realizovať bezpečnostné opatrenia vo vzťahu k informačným systémom verejnej správy v jeho správe (§17)
87. Obsah bezpečnostných opatrení vo vzťahu k informačným systémom verejnej správy a spôsob a rozsah ich prijímania a realizácie (§17)
88. Systém riadenia informačnej bezpečnosti (§19)
89. Pôsobnosť a rozsah činností správcu v kontexte prerokúvania a schvaľovania (§19)
90. Činnosti správcu prostredníctvom výkonnej zložky systému riadenia bezpečnosti (§19)
91. Činnosti správcu prostredníctvom kontrolnej zložky systému riadenia bezpečnosti (§19)
92. Činnosti správcu pri plánovaní vytvorenia alebo nadobudnutia informačného systému verejnej správy (§19)
93. Činnosť správcu pri vytváraní alebo nadobúdaní informačného systému verejnej správy (§20)
94. Povinnosti a činnosť dodávateľa informačného systému verejnej správy pre vývoj tohto systému (§20)
95. Povinnosti správcu v súvislosti s § 16 ods. 1 písm. d) tohto zákona (§21)
96. Povinnosti správcu v súvislosti so zavedením informačného systému verejnej správy do prevádzky (§21)
97. Povinnosti správcu v súvislosti so zabezpečovaním prevádzky informačného systému verejnej správy (§21)
98. Povinnosti správcu v súvislosti s vyradením informačného systému verejnej správy z prevádzky (§21)
99. Bezpečnosť informačných technológii verejnej správy v oblasti monitoringu a hodnotenia (§22)
100. Bezpečnostný projekt informačného systému verejnej správy (§23)
101. Povinnosti správcu v súvislosti s bezpečnostným projektom informačného systému verejnej správy (§23)
102. Povinnosti orgánu riadenia podľa § 5 ods. 2 písm. a) a b) tohto zákona, rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie (§23)
103. Povinnosti orgánu riadenia neuvedeného v § 23 odseku 3 tohto zákona (§23)
104. Činnosť orgánu vedenia v súvislosti s informačnými technológiami verejnej správy (§23)
105. Definícia štandardu (§24)
106. Podmienky určované štandardmi (§24)
107. Výkladové stanoviská (§24)
108. Sprístupnenie výkladových stanovísk (§24)
109. Vydávanie technických pravidiel v oblastiach, pre ktoré štandardy nie sú vydané (§24)
110. Základný číselník (§25)
111. Činnosť orgánu vedenia v súvislosti s číselníkom (§25)
112. Zoznam základných číselníkov (§25)
113. Určenie gestora základného číselníka (§25)
114. Povinnosti gestora základného číselníka (§25)
115. Činnosť orgánu vedenia pri určení viacerých gestorov základného číselníka (§25)
116. Súčinnosť pri prístupe k centrálnemu metainformačnému systému verejnej správy (§25)
117. Elektronický odpis a výstup z informačných systémov vo verejnej správe (§26)
118. Osvedčujúca osoba (§26)
119. Elektronický odpis (§26)
120. Výstup (§26)
121. Vydávanie elektronického odpisu z neverejných častí informačných systémov verejnej správy (§26)
122. Odosielanie elektronického odpisu z neverejných častí informačných systémov verejnej správy (§26)
123. Identifikácia osoby žiadajúcej o vydanie elektronického odpisu alebo výstupu (§26)
124. Zodpovednosť za súlad elektronického odpisu s aktuálnym stavom údajov (§26)
125. Rozhodnutie o osobitnom postupe (§27)
126. Podmienky pre vydanie rozhodnutia o osobitnom postupe (§27)
127. Obsahové a formálne náležitosti rozhodnutia o osobitnom postupe (§27)
128. Podmienky vydania rozhodnutia o osobitnom postupe bez návrhu orgánu riadenia (§27)
129. Plnenie povinností za orgán riadenia, ktorým je obec (§28)
130. Plnenie povinností orgánom, ktorý voči orgánu riadenia vykonáva zriaďovateľskú pôsobnosť alebo zakladateľskú pôsobnosť (§28)
131. Ukladanie pokút (§29)
132. Zásady ukladania pokút (§29)
133. Lehota splatnosti uloženej pokuty (§29)
134. Pokuty ako príjem štátneho rozpočtu (§29)
135. Objektívna lehota pre uloženie pokuty (§29)
136. Právomoc správcu majetku štátu (§30)
137. Minimálne obsahové náležitosti zmluvy podľa § 30, ods. 1 tohto zákona (§30)
138. Výnimka z pôsobnosti osobitného predpisu (§30)
139. Právomoc správcu majetku štátu vo vlastníctve SR tvoriaceho technické prostriedky a programové prostriedky informačného systému (§30)
140. Vydávanie ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, súvisiacich s týmto zákonom (§31)
141. Platnosť a účinnosť Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov (§32)
142. Informačné systémy verejnej správy podľa doterajších predpisov (§33)
143. Národná koncepcia schválená podľa doterajších predpisov (§33)
144. Povinná osoba podľa doterajších predpisov (§33)
145. Povinnosť správcu zosúladiť informačné technológie verejnej správy v jeho správe (§33)
146. Hlásenie kybernetického bezpečnostného incidentu (§33)
147. Konanie o uložení pokuty začaté podľa doterajších predpisov (§33)
148. Preberanie právne záväzných aktov Európskej únie (§34)
149. Zrušovacie ustanovenia (§35)
Názov regulácie
240 Webové sídlo (§3)
235 Informačná činnosť (§3)
229 Povinnosť vypracovať vnútorný predpis (§11)
223 Služba vo verejnom záujme (§3)
220 Zabezpečenie riadenia správy architektúry informačných technológií verejnej správy (§14)
219 Subjekty vykonávajúce informačnú činnosť (§11)
215 Predmet zákona (§1)
210 Ukladanie pokút (§29)
200 Činnosti správcu prostredníctvom kontrolnej zložky systému riadenia bezpečnosti (§19)
200 Aktualizácia koncepcie rozvoja (§14)
197 Činnosť orgánu vedenia pri určení viacerých gestorov základného číselníka (§25)
196 Identifikácia osoby žiadajúcej o vydanie elektronického odpisu alebo výstupu (§26)
195 Lehota na predloženie koncepcie rozvoja ku schváleniu (§13)
195 Povinnosti orgánu vedenia (§8)
195 Povinnosti správcu vo fáze prípravy a obstarania projektu (§15)
195 Pôsobnosť orgánu vedenia (§8)
194 Osvedčujúca osoba (§26)
194 Prevádzkovateľ (§2)
193 Povinnosti správcu v súvislosti s § 16 ods. 1 písm. d) tohto zákona (§21)
193 Povinnosti a činnosť dodávateľa informačného systému verejnej správy pre vývoj tohto systému (§20)
191 Definícia Národnej koncepcie (§10)
191 Sprístupňovanie projektovej dokumentácie informačnej technológie verejnej správy (§15)
189 Plnenie povinností orgánu riadenia v zmysle § 14 až § 23 tohto zákona (§11)
189 Hlásenie kybernetického bezpečnostného incidentu (§33)
189 Vypracovanie koncepcie rozvoja pre orgán riadenia v zmysle § 5 ods. 2 písm. e) tohto zákona (§13)
187 Vnútorný predpis pre riadenie rizík (§14)
187 Negatívne vymedzenie pôsobnosti zákona (§1)
186 Povinnosti správcu v súvislosti s vyradením informačného systému verejnej správy z prevádzky (§21)
186 Povinnosti správcu v súvislosti s nastavením riadenia prevádzky informačných technológií verejnej správy (§16)
185 Bezpečnosť informačných technológii verejnej správy v oblasti monitoringu a hodnotenia (§22)
185 Povinnosti správcu na úseku prevádzky, servisu a podpory informačných technológií verejnej správy (§16)
184 Povinnosti správcu v súvislosti so zabezpečením pravidelného monitorovania systému kontroly informačných technológií verejnej správy (§17)
184 Systém riadenia informačnej bezpečnosti (§19)
184 Vnútorný predpis pre riadenie kvality (§14)
184 Povinnosti orgánu riadenia podľa § 5 ods. 2 písm. a) a b) tohto zákona, rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie (§23)
184 Povinnosti správcu v súvislosti so zavedením informačného systému verejnej správy do prevádzky (§21)
184 Vydávanie ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, súvisiacich s týmto zákonom (§31)
183 Povinnosti správcu na úseku obstarávania a implementácie informačných technológií verejnej správy (§15)
183 Informačný systém verejnej správy (§2)
182 Povinnosti správcu na úseku monitoringu a hodnotenia informačných technológií verejnej správy (§17)
181 Zodpovednosť za súlad elektronického odpisu s aktuálnym stavom údajov (§26)
181 Právomoc správcu majetku štátu vo vlastníctve SR tvoriaceho technické prostriedky a programové prostriedky informačného systému (§30)
180 Činnosť správcu v rámci zabezpečenia riadenia kontinuity prevádzky informačných technológií verejnej správy (§16)
180 Riadenie v správe informačných technológií verejnej správy (§11)
179 Odosielanie elektronického odpisu z neverejných častí informačných systémov verejnej správy (§26)
179 Číselník (§3)
179 Súčinnosť pri prístupe k centrálnemu metainformačnému systému verejnej správy (§25)
179 Organizačné a procesné podmienky na zabezpečenie riadneho výkonu povinností pri riadení informačných technológií verejnej správy (§14)
179 Povinnosti gestora základného číselníka (§25)
178 Ďalšie činnosti orgánu vedenia (§9)
177 Povinnosť správcu zosúladiť informačné technológie verejnej správy v jeho správe (§33)
177 Povinnosti správcu v rámci zabezpečenia správy servisných požiadaviek a prevádzkových incidentov (§16)
177 Povinnosti správcu v súvislosti so zabezpečovaním prevádzky informačného systému verejnej správy (§21)
177 Povinnosti správcu v rámci zabezpečenia riadenia dostupnosti a kapacity zdrojov (§15)
176 Rozhodnutie o osobitnom postupe (§27)
176 Podmienky vydania rozhodnutia o osobitnom postupe bez návrhu orgánu riadenia (§27)
176 Výstup (§26)
175 Činnosť správcu v súvislosti so zabezpečením pravidelného monitorovania informačných technológií verejnej správy (§17)
175 Činnosti správcu prostredníctvom výkonnej zložky systému riadenia bezpečnosti (§19)
175 Subjekty vykonávajúce správu informačných technológií verejnej správy (§5)
173 Informačná technológia verejnej správy (§2)
173 Povinnosti správcu pri zabezpečovaní riadenia konfigurácií (§15)
173 Orgány riadenia (§5)
172 Bezpečnostný projekt informačného systému verejnej správy (§23)
172 Úsek verejnej správy (§3)
172 Nadrezortný informačný systém verejnej správy (§3)
172 Právomoc správcu majetku štátu (§30)
172 Správca (§2)
171 Vydanie vnútorného predpisu pre systém riadenia informačných technológií verejnej správy (§14)
171 Činnosť správcu v súvislosti so zabezpečením riadenia aktív v informačných technológiách verejnej správy (§15)
171 Plnenie povinností orgánom, ktorý voči orgánu riadenia vykonáva zriaďovateľskú pôsobnosť alebo zakladateľskú pôsobnosť (§28)
171 Definícia veľkého projektu informačných technológií verejnej správy, veľkej zmenovej požiadavky a veľkej servisnej požiadavky (§11)
171 Sprístupňovanie informácií verejnosti (§17)
171 Elektronický odpis a výstup z informačných systémov vo verejnej správe (§26)
170 Povinnosti správcu vo fáze implementácie projektu (§15)
170 Vypracovanie vnútorných predpisov v zmysle § 14 až 17 tohto zákona a riadenie bezpečnosti informačných technológií (§11)
170 Rozsah pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako správca (§12)
170 Využitie podnetov a poznatkov v správe informačných technológií verejnej správy (§6)
170 Nastavenie zmluvných vzťahov pre poskytovanie služieb (§14)
170 Pôsobnosť Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (§4)
169 Zoznam základných číselníkov (§25)
169 Metainformačný systém verejnej správy (§3)
168 Podmienky určované štandardmi (§24)
168 Národná koncepcia schválená podľa doterajších predpisov (§33)
167 Činnosť správcu v rámci zabezpečenia riadenia zmien na organizačnej a procesnej úrovni (§15)
167 Centrálny metainformačný systém verejnej správy (§3)
167 Činnosť orgánu vedenia v súvislosti s informačnými technológiami verejnej správy (§23)
167 Povinnosti orgánu riadenia (§12)
167 Sprístupnenie výkladových stanovísk (§24)
166 Povinnosti správcu v súvislosti so zabezpečovaním súladu s podmienkami ustanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi (§17)
166 Povinnosti správcu v rámci identifikácie požiadaviek na informačné technológie verejnej správy a podmienok ich zabezpečenia (§15)
166 Podmienky pre vydanie rozhodnutia o osobitnom postupe (§27)
166 Centrálna informačná infraštruktúra (§3)
166 Preberanie právne záväzných aktov Európskej únie (§34)
165 Činnosti správcu pri plánovaní vytvorenia alebo nadobudnutia informačného systému verejnej správy (§19)
165 Lehota na schválenie koncepcie rozvoja (§13)
165 Plnenie povinností za orgán riadenia, ktorým je obec (§28)
164 Obsahové a formálne náležitosti rozhodnutia o osobitnom postupe (§27)
164 Vedenie v správe informačných technológií verejnej správy (§7)
163 Výnimky z predkladania koncepcie rozvoja na schválenie orgánu vedenia (§13)
163 Technologická infraštruktúra (§3)
163 Určenie gestora základného číselníka (§25)
163 Základný číselník (§25)
162 Povinnosti správcu v súvislosti s bezpečnostným projektom informačného systému verejnej správy (§23)
162 Elektronická služba verejnej správy (§3)
162 Koncepcia rozvoja informačných technológií verejnej správy – vymedzenie (§13)
162 Webová stránka (§3)
162 Zrušovacie ustanovenia (§35)
162 Použitie základných pravidiel kontrolnej činnosti v štátnej správe (§9)
162 Služba verejnej správy (§3)
161 Vydávanie technických pravidiel v oblastiach, pre ktoré štandardy nie sú vydané (§24)
161 Informačná technológia (§2)
161 Životná situácia (§3)
160 Infraštruktúra (§3)
160 Činnosť správcu pri vytváraní alebo nadobúdaní informačného systému verejnej správy (§20)
160 Schvaľovanie Národnej koncepcie (§10)
159 Zodpovednosť za vytváranie, správu a rozvoj informačnej technológie verejnej správy (§11)
159 Objektívna lehota pre uloženie pokuty (§29)
158 Výnimka z pôsobnosti osobitného predpisu (§30)
158 Povinná osoba podľa doterajších predpisov (§33)
158 Povinnosť správcu prijať a realizovať bezpečnostné opatrenia vo vzťahu k informačným systémom verejnej správy v jeho správe (§17)
158 Povinnosti správcu na úseku plánovania a organizácie informačných technológií verejnej správy (§14)
157 Komunikačná infraštruktúra (§3)
157 Výkladové stanoviská (§24)
156 Činnosť orgánu vedenia v súvislosti s číselníkom (§25)
156 Povinnosti orgánu riadenia neuvedeného v § 23 odseku 3 tohto zákona (§23)
155 Povinnosti orgánu vedenia a orgánu riadenia v kontexte správy informačných technológií vo verejnej správe (§6)
155 Zásady ukladania pokút (§29)
155 Neverejná časť informačného systému verejnej správy (§3)
155 Povinnosti správcu v rámci zabezpečenia riadenia projektov v oblasti informačných technológií verejnej správy (§15)
155 Konanie o uložení pokuty začaté podľa doterajších predpisov (§33)
155 Vydávanie elektronického odpisu z neverejných častí informačných systémov verejnej správy (§26)
154 Výkon kontroly a auditu v súvislosti s postupom podľa § 9 ods. 2 tohto zákona (§9)
152 Lehota splatnosti uloženej pokuty (§29)
150 Pôsobnosť osobitného právneho predpisu (§1)
150 Platnosť a účinnosť Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov (§32)
149 Minimálne obsahové náležitosti zmluvy podľa § 30, ods. 1 tohto zákona (§30)
149 Pokuty ako príjem štátneho rozpočtu (§29)
148 Pôsobnosť a rozsah činností správcu v kontexte prerokúvania a schvaľovania (§19)
147 Verejná služba (§3)
147 Definícia štandardu (§24)
146 Elektronický odpis (§26)
146 Vymedzenie „povinnosti sprístupniť informácie alebo údaje“ na účely tohto zákona (§11)
143 Agenda verejnej správy (§3)
143 Rozsah pôsobnosti tohto zákona na základe osobitných právnych predpisov (§1)
141 Informačný systém (§2)
137 Integrovaná infraštruktúra (§3)
136 Obsah bezpečnostných opatrení vo vzťahu k informačným systémom verejnej správy a spôsob a rozsah ich prijímania a realizácie (§17)
135 Informačné systémy verejnej správy podľa doterajších predpisov (§33)
Názov regulácie
A Agenda verejnej správy (§3)
Aktualizácia koncepcie rozvoja (§14)
B Bezpečnosť informačných technológii verejnej správy v oblasti monitoringu a hodnotenia (§22)
Bezpečnostný projekt informačného systému verejnej správy (§23)
C Centrálny metainformačný systém verejnej správy (§3)
Centrálna informačná infraštruktúra (§3)
Č Číselník (§3)
Činnosť správcu v rámci zabezpečenia riadenia zmien na organizačnej a procesnej úrovni (§15)
Činnosť správcu v súvislosti so zabezpečením riadenia aktív v informačných technológiách verejnej správy (§15)
Činnosť správcu v rámci zabezpečenia riadenia kontinuity prevádzky informačných technológií verejnej správy (§16)
Činnosť správcu v súvislosti so zabezpečením pravidelného monitorovania informačných technológií verejnej správy (§17)
Činnosti správcu prostredníctvom výkonnej zložky systému riadenia bezpečnosti (§19)
Činnosti správcu prostredníctvom kontrolnej zložky systému riadenia bezpečnosti (§19)
Činnosti správcu pri plánovaní vytvorenia alebo nadobudnutia informačného systému verejnej správy (§19)
Činnosť správcu pri vytváraní alebo nadobúdaní informačného systému verejnej správy (§20)
Činnosť orgánu vedenia v súvislosti s informačnými technológiami verejnej správy (§23)
Činnosť orgánu vedenia v súvislosti s číselníkom (§25)
Činnosť orgánu vedenia pri určení viacerých gestorov základného číselníka (§25)
D Definícia Národnej koncepcie (§10)
Definícia veľkého projektu informačných technológií verejnej správy, veľkej zmenovej požiadavky a veľkej servisnej požiadavky (§11)
Definícia štandardu (§24)
Ď Ďalšie činnosti orgánu vedenia (§9)
E Elektronická služba verejnej správy (§3)
Elektronický odpis a výstup z informačných systémov vo verejnej správe (§26)
Elektronický odpis (§26)
H Hlásenie kybernetického bezpečnostného incidentu (§33)
I Informačná technológia (§2)
Informačný systém (§2)
Informačná technológia verejnej správy (§2)
Informačný systém verejnej správy (§2)
Informačná činnosť (§3)
Infraštruktúra (§3)
Integrovaná infraštruktúra (§3)
Identifikácia osoby žiadajúcej o vydanie elektronického odpisu alebo výstupu (§26)
Informačné systémy verejnej správy podľa doterajších predpisov (§33)
K Komunikačná infraštruktúra (§3)
Koncepcia rozvoja informačných technológií verejnej správy – vymedzenie (§13)
Konanie o uložení pokuty začaté podľa doterajších predpisov (§33)
L Lehota na predloženie koncepcie rozvoja ku schváleniu (§13)
Lehota na schválenie koncepcie rozvoja (§13)
Lehota splatnosti uloženej pokuty (§29)
M Metainformačný systém verejnej správy (§3)
Minimálne obsahové náležitosti zmluvy podľa § 30, ods. 1 tohto zákona (§30)
N Negatívne vymedzenie pôsobnosti zákona (§1)
Nadrezortný informačný systém verejnej správy (§3)
Neverejná časť informačného systému verejnej správy (§3)
Nastavenie zmluvných vzťahov pre poskytovanie služieb (§14)
Národná koncepcia schválená podľa doterajších predpisov (§33)
O Orgány riadenia (§5)
Organizačné a procesné podmienky na zabezpečenie riadneho výkonu povinností pri riadení informačných technológií verejnej správy (§14)
Obsah bezpečnostných opatrení vo vzťahu k informačným systémom verejnej správy a spôsob a rozsah ich prijímania a realizácie (§17)
Osvedčujúca osoba (§26)
Odosielanie elektronického odpisu z neverejných častí informačných systémov verejnej správy (§26)
Obsahové a formálne náležitosti rozhodnutia o osobitnom postupe (§27)
Objektívna lehota pre uloženie pokuty (§29)
P Predmet zákona (§1)
Pôsobnosť osobitného právneho predpisu (§1)
Prevádzkovateľ (§2)
Pôsobnosť Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (§4)
Povinnosti orgánu vedenia a orgánu riadenia v kontexte správy informačných technológií vo verejnej správe (§6)
Pôsobnosť orgánu vedenia (§8)
Povinnosti orgánu vedenia (§8)
Použitie základných pravidiel kontrolnej činnosti v štátnej správe (§9)
Plnenie povinností orgánu riadenia v zmysle § 14 až § 23 tohto zákona (§11)
Povinnosť vypracovať vnútorný predpis (§11)
Povinnosti orgánu riadenia (§12)
Povinnosti správcu na úseku plánovania a organizácie informačných technológií verejnej správy (§14)
Povinnosti správcu na úseku obstarávania a implementácie informačných technológií verejnej správy (§15)
Povinnosti správcu vo fáze prípravy a obstarania projektu (§15)
Povinnosti správcu vo fáze implementácie projektu (§15)
Povinnosti správcu v rámci zabezpečenia riadenia projektov v oblasti informačných technológií verejnej správy (§15)
Povinnosti správcu v rámci identifikácie požiadaviek na informačné technológie verejnej správy a podmienok ich zabezpečenia (§15)
Povinnosti správcu v rámci zabezpečenia riadenia dostupnosti a kapacity zdrojov (§15)
Povinnosti správcu pri zabezpečovaní riadenia konfigurácií (§15)
Povinnosti správcu na úseku prevádzky, servisu a podpory informačných technológií verejnej správy (§16)
Povinnosti správcu v súvislosti s nastavením riadenia prevádzky informačných technológií verejnej správy (§16)
Povinnosti správcu v rámci zabezpečenia správy servisných požiadaviek a prevádzkových incidentov (§16)
Povinnosti správcu na úseku monitoringu a hodnotenia informačných technológií verejnej správy (§17)
Povinnosti správcu v súvislosti so zabezpečením pravidelného monitorovania systému kontroly informačných technológií verejnej správy (§17)
Povinnosti správcu v súvislosti so zabezpečovaním súladu s podmienkami ustanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi (§17)
Povinnosť správcu prijať a realizovať bezpečnostné opatrenia vo vzťahu k informačným systémom verejnej správy v jeho správe (§17)
Pôsobnosť a rozsah činností správcu v kontexte prerokúvania a schvaľovania (§19)
Povinnosti a činnosť dodávateľa informačného systému verejnej správy pre vývoj tohto systému (§20)
Povinnosti správcu v súvislosti s § 16 ods. 1 písm. d) tohto zákona (§21)
Povinnosti správcu v súvislosti so zavedením informačného systému verejnej správy do prevádzky (§21)
Povinnosti správcu v súvislosti so zabezpečovaním prevádzky informačného systému verejnej správy (§21)
Povinnosti správcu v súvislosti s vyradením informačného systému verejnej správy z prevádzky (§21)
Povinnosti správcu v súvislosti s bezpečnostným projektom informačného systému verejnej správy (§23)
Povinnosti orgánu riadenia podľa § 5 ods. 2 písm. a) a b) tohto zákona, rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie (§23)
Povinnosti orgánu riadenia neuvedeného v § 23 odseku 3 tohto zákona (§23)
Podmienky určované štandardmi (§24)
Povinnosti gestora základného číselníka (§25)
Podmienky pre vydanie rozhodnutia o osobitnom postupe (§27)
Podmienky vydania rozhodnutia o osobitnom postupe bez návrhu orgánu riadenia (§27)
Plnenie povinností za orgán riadenia, ktorým je obec (§28)
Plnenie povinností orgánom, ktorý voči orgánu riadenia vykonáva zriaďovateľskú pôsobnosť alebo zakladateľskú pôsobnosť (§28)
Pokuty ako príjem štátneho rozpočtu (§29)
Právomoc správcu majetku štátu (§30)
Právomoc správcu majetku štátu vo vlastníctve SR tvoriaceho technické prostriedky a programové prostriedky informačného systému (§30)
Platnosť a účinnosť Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov (§32)
Povinná osoba podľa doterajších predpisov (§33)
Povinnosť správcu zosúladiť informačné technológie verejnej správy v jeho správe (§33)
Preberanie právne záväzných aktov Európskej únie (§34)
R Rozsah pôsobnosti tohto zákona na základe osobitných právnych predpisov (§1)
Riadenie v správe informačných technológií verejnej správy (§11)
Rozsah pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako správca (§12)
Rozhodnutie o osobitnom postupe (§27)
S Správca (§2)
Služba verejnej správy (§3)
Služba vo verejnom záujme (§3)
Subjekty vykonávajúce správu informačných technológií verejnej správy (§5)
Schvaľovanie Národnej koncepcie (§10)
Subjekty vykonávajúce informačnú činnosť (§11)
Sprístupňovanie projektovej dokumentácie informačnej technológie verejnej správy (§15)
Sprístupňovanie informácií verejnosti (§17)
Systém riadenia informačnej bezpečnosti (§19)
Sprístupnenie výkladových stanovísk (§24)
Súčinnosť pri prístupe k centrálnemu metainformačnému systému verejnej správy (§25)
T Technologická infraštruktúra (§3)
U Určenie gestora základného číselníka (§25)
Ukladanie pokút (§29)
Ú Úsek verejnej správy (§3)
V Verejná služba (§3)
Využitie podnetov a poznatkov v správe informačných technológií verejnej správy (§6)
Vedenie v správe informačných technológií verejnej správy (§7)
Výkon kontroly a auditu v súvislosti s postupom podľa § 9 ods. 2 tohto zákona (§9)
Vypracovanie vnútorných predpisov v zmysle § 14 až 17 tohto zákona a riadenie bezpečnosti informačných technológií (§11)
Vymedzenie „povinnosti sprístupniť informácie alebo údaje“ na účely tohto zákona (§11)
Vypracovanie koncepcie rozvoja pre orgán riadenia v zmysle § 5 ods. 2 písm. e) tohto zákona (§13)
Výnimky z predkladania koncepcie rozvoja na schválenie orgánu vedenia (§13)
Vydanie vnútorného predpisu pre systém riadenia informačných technológií verejnej správy (§14)
Vnútorný predpis pre riadenie kvality (§14)
Vnútorný predpis pre riadenie rizík (§14)
Výkladové stanoviská (§24)
Vydávanie technických pravidiel v oblastiach, pre ktoré štandardy nie sú vydané (§24)
Výstup (§26)
Vydávanie elektronického odpisu z neverejných častí informačných systémov verejnej správy (§26)
Výnimka z pôsobnosti osobitného predpisu (§30)
Vydávanie ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, súvisiacich s týmto zákonom (§31)
W Webová stránka (§3)
Webové sídlo (§3)
Z Zodpovednosť za vytváranie, správu a rozvoj informačnej technológie verejnej správy (§11)
Zabezpečenie riadenia správy architektúry informačných technológií verejnej správy (§14)
Základný číselník (§25)
Zoznam základných číselníkov (§25)
Zodpovednosť za súlad elektronického odpisu s aktuálnym stavom údajov (§26)
Zásady ukladania pokút (§29)
Zrušovacie ustanovenia (§35)
Ž Životná situácia (§3)