Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy

Regulácie | Adresáti reguláciíNázov regulácie
1. Predmet zákona (§1)
2. Negatívne vymedzenie pôsobnosti zákona (§1)
3. Pôsobnosť osobitného právneho predpisu (§1)
4. Rozsah pôsobnosti tohto zákona na základe osobitných právnych predpisov (§1)
5. Informačná technológia (§2)
6. Informačný systém (§2)
7. Informačná technológia verejnej správy (§2)
8. Informačný systém verejnej správy (§2)
9. Správca (§2)
10. Prevádzkovateľ (§2)
11. Informačná činnosť (§3)
12. Metainformačný systém verejnej správy (§3)
13. Centrálny metainformačný systém verejnej správy (§3)
14. Nadrezortný informačný systém verejnej správy (§3)
15. Neverejná časť informačného systému verejnej správy (§3)
16. Infraštruktúra (§3)
17. Integrovaná infraštruktúra (§3)
18. Centrálna informačná infraštruktúra (§3)
19. Technologická infraštruktúra (§3)
20. Komunikačná infraštruktúra (§3)
21. Služba verejnej správy (§3)
22. Elektronická služba verejnej správy (§3)
23. Služba vo verejnom záujme (§3)
24. Verejná služba (§3)
25. Úsek verejnej správy (§3)
26. Agenda verejnej správy (§3)
27. Životná situácia (§3)
28. Číselník (§3)
29. Webová stránka (§3)
30. Webové sídlo (§3)
31. Pôsobnosť Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (§4)
32. Subjekty vykonávajúce správu informačných technológií verejnej správy (§5)
33. Orgány riadenia (§5)
34. Povinnosti orgánu vedenia a orgánu riadenia v kontexte správy informačných technológií vo verejnej správe (§6)
35. Využitie podnetov a poznatkov v správe informačných technológií verejnej správy (§6)
36. Vedenie v správe informačných technológií verejnej správy (§7)
37. Pôsobnosť orgánu vedenia (§8)
38. Povinnosti orgánu vedenia (§8)
39. Ďalšie činnosti orgánu vedenia (§9)
40. Použitie základných pravidiel kontrolnej činnosti v štátnej správe (§9)
41. Výkon kontroly a auditu v súvislosti s postupom podľa § 9 ods. 2 tohto zákona (§9)
42. Definícia Národnej koncepcie (§10)
43. Schvaľovanie Národnej koncepcie (§10)
44. Riadenie v správe informačných technológií verejnej správy (§11)
45. Zodpovednosť za vytváranie, správu a rozvoj informačnej technológie verejnej správy (§11)
46. Subjekty vykonávajúce informačnú činnosť (§11)
47. Plnenie povinností orgánu riadenia v zmysle § 14 až § 23 tohto zákona (§11)
48. Vypracovanie vnútorných predpisov v zmysle § 14 až 17 tohto zákona a riadenie bezpečnosti informačných technológií (§11)
49. Definícia veľkého projektu informačných technológií verejnej správy, veľkej zmenovej požiadavky a veľkej servisnej požiadavky (§11)
50. Vymedzenie „povinnosti sprístupniť informácie alebo údaje“ na účely tohto zákona (§11)
51. Povinnosť vypracovať vnútorný predpis (§11)
52. Povinnosti orgánu riadenia (§12)
53. Rozsah pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako správca (§12)
54. Koncepcia rozvoja informačných technológií verejnej správy – vymedzenie (§13)
55. Lehota na predloženie koncepcie rozvoja ku schváleniu (§13)
56. Lehota na schválenie koncepcie rozvoja (§13)
57. Vypracovanie koncepcie rozvoja pre orgán riadenia v zmysle § 5 ods. 2 písm. e) tohto zákona (§13)
58. Výnimky z predkladania koncepcie rozvoja na schválenie orgánu vedenia (§13)
59. Povinnosti správcu na úseku plánovania a organizácie informačných technológií verejnej správy (§14)
60. Vydanie vnútorného predpisu pre systém riadenia informačných technológií verejnej správy (§14)
61. Aktualizácia koncepcie rozvoja (§14)
62. Zabezpečenie riadenia správy architektúry informačných technológií verejnej správy (§14)
63. Organizačné a procesné podmienky na zabezpečenie riadneho výkonu povinností pri riadení informačných technológií verejnej správy (§14)
64. Nastavenie zmluvných vzťahov pre poskytovanie služieb (§14)
65. Vnútorný predpis pre riadenie kvality (§14)
66. Vnútorný predpis pre riadenie rizík (§14)
67. Povinnosti správcu na úseku obstarávania a implementácie informačných technológií verejnej správy (§15)
68. Povinnosti správcu vo fáze prípravy a obstarania projektu (§15)
69. Povinnosti správcu vo fáze implementácie projektu (§15)
70. Povinnosti správcu v rámci zabezpečenia riadenia projektov v oblasti informačných technológií verejnej správy (§15)
71. Povinnosti správcu v rámci identifikácie požiadaviek na informačné technológie verejnej správy a podmienok ich zabezpečenia (§15)
72. Povinnosti správcu v rámci zabezpečenia riadenia dostupnosti a kapacity zdrojov (§15)
73. Činnosť správcu v rámci zabezpečenia riadenia zmien na organizačnej a procesnej úrovni (§15)
74. Činnosť správcu v súvislosti so zabezpečením riadenia aktív v informačných technológiách verejnej správy (§15)
75. Povinnosti správcu pri zabezpečovaní riadenia konfigurácií (§15)
76. Sprístupňovanie projektovej dokumentácie informačnej technológie verejnej správy (§15)
77. Povinnosti správcu na úseku prevádzky, servisu a podpory informačných technológií verejnej správy (§16)
78. Povinnosti správcu v súvislosti s nastavením riadenia prevádzky informačných technológií verejnej správy (§16)
79. Povinnosti správcu v rámci zabezpečenia správy servisných požiadaviek a prevádzkových incidentov (§16)
80. Činnosť správcu v rámci zabezpečenia riadenia kontinuity prevádzky informačných technológií verejnej správy (§16)
81. Povinnosti správcu na úseku monitoringu a hodnotenia informačných technológií verejnej správy (§17)
82. Činnosť správcu v súvislosti so zabezpečením pravidelného monitorovania informačných technológií verejnej správy (§17)
83. Povinnosti správcu v súvislosti so zabezpečením pravidelného monitorovania systému kontroly informačných technológií verejnej správy (§17)
84. Povinnosti správcu v súvislosti so zabezpečovaním súladu s podmienkami ustanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi (§17)
85. Sprístupňovanie informácií verejnosti (§17)
86. Povinnosť správcu prijať a realizovať bezpečnostné opatrenia vo vzťahu k informačným systémom verejnej správy v jeho správe (§17)
87. Obsah bezpečnostných opatrení vo vzťahu k informačným systémom verejnej správy a spôsob a rozsah ich prijímania a realizácie (§17)
88. Systém riadenia informačnej bezpečnosti (§19)
89. Pôsobnosť a rozsah činností správcu v kontexte prerokúvania a schvaľovania (§19)
90. Činnosti správcu prostredníctvom výkonnej zložky systému riadenia bezpečnosti (§19)
91. Činnosti správcu prostredníctvom kontrolnej zložky systému riadenia bezpečnosti (§19)
92. Činnosti správcu pri plánovaní vytvorenia alebo nadobudnutia informačného systému verejnej správy (§19)
93. Činnosť správcu pri vytváraní alebo nadobúdaní informačného systému verejnej správy (§20)
94. Povinnosti a činnosť dodávateľa informačného systému verejnej správy pre vývoj tohto systému (§20)
95. Povinnosti správcu v súvislosti s § 16 ods. 1 písm. d) tohto zákona (§21)
96. Povinnosti správcu v súvislosti so zavedením informačného systému verejnej správy do prevádzky (§21)
97. Povinnosti správcu v súvislosti so zabezpečovaním prevádzky informačného systému verejnej správy (§21)
98. Povinnosti správcu v súvislosti s vyradením informačného systému verejnej správy z prevádzky (§21)
99. Bezpečnosť informačných technológii verejnej správy v oblasti monitoringu a hodnotenia (§22)
100. Bezpečnostný projekt informačného systému verejnej správy (§23)
101. Povinnosti správcu v súvislosti s bezpečnostným projektom informačného systému verejnej správy (§23)
102. Povinnosti orgánu riadenia podľa § 5 ods. 2 písm. a) a b) tohto zákona, rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie (§23)
103. Povinnosti orgánu riadenia neuvedeného v § 23 odseku 3 tohto zákona (§23)
104. Činnosť orgánu vedenia v súvislosti s informačnými technológiami verejnej správy (§23)
105. Definícia štandardu (§24)
106. Podmienky určované štandardmi (§24)
107. Výkladové stanoviská (§24)
108. Sprístupnenie výkladových stanovísk (§24)
109. Vydávanie technických pravidiel v oblastiach, pre ktoré štandardy nie sú vydané (§24)
110. Základný číselník (§25)
111. Činnosť orgánu vedenia v súvislosti s číselníkom (§25)
112. Zoznam základných číselníkov (§25)
113. Určenie gestora základného číselníka (§25)
114. Povinnosti gestora základného číselníka (§25)
115. Činnosť orgánu vedenia pri určení viacerých gestorov základného číselníka (§25)
116. Súčinnosť pri prístupe k centrálnemu metainformačnému systému verejnej správy (§25)
117. Elektronický odpis a výstup z informačných systémov vo verejnej správe (§26)
118. Osvedčujúca osoba (§26)
119. Elektronický odpis (§26)
120. Výstup (§26)
121. Vydávanie elektronického odpisu z neverejných častí informačných systémov verejnej správy (§26)
122. Odosielanie elektronického odpisu z neverejných častí informačných systémov verejnej správy (§26)
123. Identifikácia osoby žiadajúcej o vydanie elektronického odpisu alebo výstupu (§26)
124. Zodpovednosť za súlad elektronického odpisu s aktuálnym stavom údajov (§26)
125. Rozhodnutie o osobitnom postupe (§27)
126. Podmienky pre vydanie rozhodnutia o osobitnom postupe (§27)
127. Obsahové a formálne náležitosti rozhodnutia o osobitnom postupe (§27)
128. Podmienky vydania rozhodnutia o osobitnom postupe bez návrhu orgánu riadenia (§27)
129. Plnenie povinností za orgán riadenia, ktorým je obec (§28)
130. Plnenie povinností orgánom, ktorý voči orgánu riadenia vykonáva zriaďovateľskú pôsobnosť alebo zakladateľskú pôsobnosť (§28)
131. Ukladanie pokút (§29)
132. Zásady ukladania pokút (§29)
133. Lehota splatnosti uloženej pokuty (§29)
134. Pokuty ako príjem štátneho rozpočtu (§29)
135. Objektívna lehota pre uloženie pokuty (§29)
136. Právomoc správcu majetku štátu (§30)
137. Minimálne obsahové náležitosti zmluvy podľa § 30, ods. 1 tohto zákona (§30)
138. Výnimka z pôsobnosti osobitného predpisu (§30)
139. Právomoc správcu majetku štátu vo vlastníctve SR tvoriaceho technické prostriedky a programové prostriedky informačného systému (§30)
140. Vydávanie ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, súvisiacich s týmto zákonom (§31)
141. Platnosť a účinnosť Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov (§32)
142. Informačné systémy verejnej správy podľa doterajších predpisov (§33)
143. Národná koncepcia schválená podľa doterajších predpisov (§33)
144. Povinná osoba podľa doterajších predpisov (§33)
145. Povinnosť správcu zosúladiť informačné technológie verejnej správy v jeho správe (§33)
146. Hlásenie kybernetického bezpečnostného incidentu (§33)
147. Konanie o uložení pokuty začaté podľa doterajších predpisov (§33)
148. Preberanie právne záväzných aktov Európskej únie (§34)
149. Zrušovacie ustanovenia (§35)
Názov regulácie
487 Webové sídlo (§3)
435 Informačná činnosť (§3)
435 Zabezpečenie riadenia správy architektúry informačných technológií verejnej správy (§14)
429 Predmet zákona (§1)
428 Povinnosť vypracovať vnútorný predpis (§11)
411 Systém riadenia informačnej bezpečnosti (§19)
405 Subjekty vykonávajúce informačnú činnosť (§11)
401 Ukladanie pokút (§29)
400 Aktualizácia koncepcie rozvoja (§14)
400 Pôsobnosť orgánu vedenia (§8)
399 Činnosť orgánu vedenia pri určení viacerých gestorov základného číselníka (§25)
399 Identifikácia osoby žiadajúcej o vydanie elektronického odpisu alebo výstupu (§26)
398 Sprístupňovanie projektovej dokumentácie informačnej technológie verejnej správy (§15)
396 Lehota na predloženie koncepcie rozvoja ku schváleniu (§13)
393 Činnosť správcu v súvislosti so zabezpečením pravidelného monitorovania informačných technológií verejnej správy (§17)
392 Povinnosti orgánu riadenia podľa § 5 ods. 2 písm. a) a b) tohto zákona, rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie (§23)
391 Služba vo verejnom záujme (§3)
390 Činnosť správcu v rámci zabezpečenia riadenia kontinuity prevádzky informačných technológií verejnej správy (§16)
386 Povinnosti správcu v súvislosti s nastavením riadenia prevádzky informačných technológií verejnej správy (§16)
384 Povinnosti správcu vo fáze prípravy a obstarania projektu (§15)
384 Osvedčujúca osoba (§26)
384 Prevádzkovateľ (§2)
383 Povinnosti správcu v súvislosti so zabezpečovaním prevádzky informačného systému verejnej správy (§21)
382 Povinnosti orgánu vedenia (§8)
380 Povinnosť správcu zosúladiť informačné technológie verejnej správy v jeho správe (§33)
380 Povinnosti správcu na úseku obstarávania a implementácie informačných technológií verejnej správy (§15)
380 Povinnosti správcu v súvislosti s § 16 ods. 1 písm. d) tohto zákona (§21)
380 Hlásenie kybernetického bezpečnostného incidentu (§33)
380 Zodpovednosť za súlad elektronického odpisu s aktuálnym stavom údajov (§26)
379 Činnosti správcu prostredníctvom kontrolnej zložky systému riadenia bezpečnosti (§19)
379 Plnenie povinností orgánu riadenia v zmysle § 14 až § 23 tohto zákona (§11)
378 Informačný systém verejnej správy (§2)
377 Vnútorný predpis pre riadenie rizík (§14)
377 Súčinnosť pri prístupe k centrálnemu metainformačnému systému verejnej správy (§25)
377 Povinnosti správcu v súvislosti so zavedením informačného systému verejnej správy do prevádzky (§21)
377 Elektronický odpis a výstup z informačných systémov vo verejnej správe (§26)
376 Vnútorný predpis pre riadenie kvality (§14)
375 Organizačné a procesné podmienky na zabezpečenie riadneho výkonu povinností pri riadení informačných technológií verejnej správy (§14)
374 Bezpečnosť informačných technológii verejnej správy v oblasti monitoringu a hodnotenia (§22)
374 Sprístupňovanie informácií verejnosti (§17)
373 Povinnosti správcu v rámci identifikácie požiadaviek na informačné technológie verejnej správy a podmienok ich zabezpečenia (§15)
373 Komunikačná infraštruktúra (§3)
373 Nastavenie zmluvných vzťahov pre poskytovanie služieb (§14)
372 Vydanie vnútorného predpisu pre systém riadenia informačných technológií verejnej správy (§14)
372 Vydávanie ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, súvisiacich s týmto zákonom (§31)
372 Vypracovanie koncepcie rozvoja pre orgán riadenia v zmysle § 5 ods. 2 písm. e) tohto zákona (§13)
371 Povinnosti správcu v súvislosti so zabezpečovaním súladu s podmienkami ustanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi (§17)
371 Ďalšie činnosti orgánu vedenia (§9)
370 Povinnosti správcu v rámci zabezpečenia správy servisných požiadaviek a prevádzkových incidentov (§16)
370 Povinnosti správcu v súvislosti s vyradením informačného systému verejnej správy z prevádzky (§21)
370 Povinnosti správcu na úseku monitoringu a hodnotenia informačných technológií verejnej správy (§17)
370 Právomoc správcu majetku štátu vo vlastníctve SR tvoriaceho technické prostriedky a programové prostriedky informačného systému (§30)
369 Vypracovanie vnútorných predpisov v zmysle § 14 až 17 tohto zákona a riadenie bezpečnosti informačných technológií (§11)
369 Správca (§2)
369 Negatívne vymedzenie pôsobnosti zákona (§1)
367 Povinnosti orgánu vedenia a orgánu riadenia v kontexte správy informačných technológií vo verejnej správe (§6)
366 Činnosti správcu prostredníctvom výkonnej zložky systému riadenia bezpečnosti (§19)
366 Činnosť správcu v súvislosti so zabezpečením riadenia aktív v informačných technológiách verejnej správy (§15)
366 Metainformačný systém verejnej správy (§3)
366 Povinnosti správcu v rámci zabezpečenia riadenia dostupnosti a kapacity zdrojov (§15)
366 Povinnosti a činnosť dodávateľa informačného systému verejnej správy pre vývoj tohto systému (§20)
365 Povinnosti správcu v súvislosti so zabezpečením pravidelného monitorovania systému kontroly informačných technológií verejnej správy (§17)
365 Plnenie povinností orgánom, ktorý voči orgánu riadenia vykonáva zriaďovateľskú pôsobnosť alebo zakladateľskú pôsobnosť (§28)
364 Odosielanie elektronického odpisu z neverejných častí informačných systémov verejnej správy (§26)
364 Rozhodnutie o osobitnom postupe (§27)
364 Informačná technológia verejnej správy (§2)
364 Povinnosti správcu na úseku prevádzky, servisu a podpory informačných technológií verejnej správy (§16)
364 Využitie podnetov a poznatkov v správe informačných technológií verejnej správy (§6)
363 Činnosť správcu pri vytváraní alebo nadobúdaní informačného systému verejnej správy (§20)
360 Nadrezortný informačný systém verejnej správy (§3)
359 Povinnosti správcu pri zabezpečovaní riadenia konfigurácií (§15)
359 Povinnosti správcu vo fáze implementácie projektu (§15)
358 Právomoc správcu majetku štátu (§30)
358 Subjekty vykonávajúce správu informačných technológií verejnej správy (§5)
356 Činnosti správcu pri plánovaní vytvorenia alebo nadobudnutia informačného systému verejnej správy (§19)
356 Riadenie v správe informačných technológií verejnej správy (§11)
356 Rozsah pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako správca (§12)
355 Definícia Národnej koncepcie (§10)
355 Definícia veľkého projektu informačných technológií verejnej správy, veľkej zmenovej požiadavky a veľkej servisnej požiadavky (§11)
354 Činnosť správcu v rámci zabezpečenia riadenia zmien na organizačnej a procesnej úrovni (§15)
353 Orgány riadenia (§5)
352 Povinnosti gestora základného číselníka (§25)
351 Povinnosti správcu v súvislosti s bezpečnostným projektom informačného systému verejnej správy (§23)
351 Vydávanie technických pravidiel v oblastiach, pre ktoré štandardy nie sú vydané (§24)
351 Činnosť orgánu vedenia v súvislosti s informačnými technológiami verejnej správy (§23)
350 Základný číselník (§25)
350 Povinnosti orgánu riadenia (§12)
349 Číselník (§3)
348 Centrálny metainformačný systém verejnej správy (§3)
347 Obsahové a formálne náležitosti rozhodnutia o osobitnom postupe (§27)
346 Bezpečnostný projekt informačného systému verejnej správy (§23)
346 Podmienky vydania rozhodnutia o osobitnom postupe bez návrhu orgánu riadenia (§27)
345 Výnimky z predkladania koncepcie rozvoja na schválenie orgánu vedenia (§13)
345 Elektronická služba verejnej správy (§3)
345 Lehota na schválenie koncepcie rozvoja (§13)
345 Zodpovednosť za vytváranie, správu a rozvoj informačnej technológie verejnej správy (§11)
345 Výstup (§26)
343 Technologická infraštruktúra (§3)
343 Pôsobnosť Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (§4)
342 Úsek verejnej správy (§3)
342 Povinná osoba podľa doterajších predpisov (§33)
342 Povinnosti správcu na úseku plánovania a organizácie informačných technológií verejnej správy (§14)
341 Životná situácia (§3)
341 Centrálna informačná infraštruktúra (§3)
340 Neverejná časť informačného systému verejnej správy (§3)
340 Služba verejnej správy (§3)
340 Národná koncepcia schválená podľa doterajších predpisov (§33)
338 Koncepcia rozvoja informačných technológií verejnej správy – vymedzenie (§13)
338 Informačná technológia (§2)
337 Zásady ukladania pokút (§29)
337 Povinnosti správcu v rámci zabezpečenia riadenia projektov v oblasti informačných technológií verejnej správy (§15)
337 Podmienky určované štandardmi (§24)
335 Webová stránka (§3)
335 Zoznam základných číselníkov (§25)
334 Infraštruktúra (§3)
332 Pôsobnosť a rozsah činností správcu v kontexte prerokúvania a schvaľovania (§19)
332 Výkladové stanoviská (§24)
331 Zrušovacie ustanovenia (§35)
331 Vedenie v správe informačných technológií verejnej správy (§7)
331 Preberanie právne záväzných aktov Európskej únie (§34)
330 Povinnosť správcu prijať a realizovať bezpečnostné opatrenia vo vzťahu k informačným systémom verejnej správy v jeho správe (§17)
330 Lehota splatnosti uloženej pokuty (§29)
328 Použitie základných pravidiel kontrolnej činnosti v štátnej správe (§9)
326 Verejná služba (§3)
326 Určenie gestora základného číselníka (§25)
324 Minimálne obsahové náležitosti zmluvy podľa § 30, ods. 1 tohto zákona (§30)
324 Schvaľovanie Národnej koncepcie (§10)
324 Plnenie povinností za orgán riadenia, ktorým je obec (§28)
323 Povinnosti orgánu riadenia neuvedeného v § 23 odseku 3 tohto zákona (§23)
322 Sprístupnenie výkladových stanovísk (§24)
321 Pôsobnosť osobitného právneho predpisu (§1)
321 Pokuty ako príjem štátneho rozpočtu (§29)
320 Podmienky pre vydanie rozhodnutia o osobitnom postupe (§27)
319 Definícia štandardu (§24)
319 Konanie o uložení pokuty začaté podľa doterajších predpisov (§33)
319 Objektívna lehota pre uloženie pokuty (§29)
318 Činnosť orgánu vedenia v súvislosti s číselníkom (§25)
316 Vydávanie elektronického odpisu z neverejných častí informačných systémov verejnej správy (§26)
315 Vymedzenie „povinnosti sprístupniť informácie alebo údaje“ na účely tohto zákona (§11)
315 Výnimka z pôsobnosti osobitného predpisu (§30)
315 Platnosť a účinnosť Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov (§32)
314 Agenda verejnej správy (§3)
314 Výkon kontroly a auditu v súvislosti s postupom podľa § 9 ods. 2 tohto zákona (§9)
313 Integrovaná infraštruktúra (§3)
310 Rozsah pôsobnosti tohto zákona na základe osobitných právnych predpisov (§1)
309 Elektronický odpis (§26)
306 Obsah bezpečnostných opatrení vo vzťahu k informačným systémom verejnej správy a spôsob a rozsah ich prijímania a realizácie (§17)
302 Informačný systém (§2)
294 Informačné systémy verejnej správy podľa doterajších predpisov (§33)
Názov regulácie
A Agenda verejnej správy (§3)
Aktualizácia koncepcie rozvoja (§14)
B Bezpečnosť informačných technológii verejnej správy v oblasti monitoringu a hodnotenia (§22)
Bezpečnostný projekt informačného systému verejnej správy (§23)
C Centrálny metainformačný systém verejnej správy (§3)
Centrálna informačná infraštruktúra (§3)
Č Číselník (§3)
Činnosť správcu v rámci zabezpečenia riadenia zmien na organizačnej a procesnej úrovni (§15)
Činnosť správcu v súvislosti so zabezpečením riadenia aktív v informačných technológiách verejnej správy (§15)
Činnosť správcu v rámci zabezpečenia riadenia kontinuity prevádzky informačných technológií verejnej správy (§16)
Činnosť správcu v súvislosti so zabezpečením pravidelného monitorovania informačných technológií verejnej správy (§17)
Činnosti správcu prostredníctvom výkonnej zložky systému riadenia bezpečnosti (§19)
Činnosti správcu prostredníctvom kontrolnej zložky systému riadenia bezpečnosti (§19)
Činnosti správcu pri plánovaní vytvorenia alebo nadobudnutia informačného systému verejnej správy (§19)
Činnosť správcu pri vytváraní alebo nadobúdaní informačného systému verejnej správy (§20)
Činnosť orgánu vedenia v súvislosti s informačnými technológiami verejnej správy (§23)
Činnosť orgánu vedenia v súvislosti s číselníkom (§25)
Činnosť orgánu vedenia pri určení viacerých gestorov základného číselníka (§25)
D Definícia Národnej koncepcie (§10)
Definícia veľkého projektu informačných technológií verejnej správy, veľkej zmenovej požiadavky a veľkej servisnej požiadavky (§11)
Definícia štandardu (§24)
Ď Ďalšie činnosti orgánu vedenia (§9)
E Elektronická služba verejnej správy (§3)
Elektronický odpis a výstup z informačných systémov vo verejnej správe (§26)
Elektronický odpis (§26)
H Hlásenie kybernetického bezpečnostného incidentu (§33)
I Informačná technológia (§2)
Informačný systém (§2)
Informačná technológia verejnej správy (§2)
Informačný systém verejnej správy (§2)
Informačná činnosť (§3)
Infraštruktúra (§3)
Integrovaná infraštruktúra (§3)
Identifikácia osoby žiadajúcej o vydanie elektronického odpisu alebo výstupu (§26)
Informačné systémy verejnej správy podľa doterajších predpisov (§33)
K Komunikačná infraštruktúra (§3)
Koncepcia rozvoja informačných technológií verejnej správy – vymedzenie (§13)
Konanie o uložení pokuty začaté podľa doterajších predpisov (§33)
L Lehota na predloženie koncepcie rozvoja ku schváleniu (§13)
Lehota na schválenie koncepcie rozvoja (§13)
Lehota splatnosti uloženej pokuty (§29)
M Metainformačný systém verejnej správy (§3)
Minimálne obsahové náležitosti zmluvy podľa § 30, ods. 1 tohto zákona (§30)
N Negatívne vymedzenie pôsobnosti zákona (§1)
Nadrezortný informačný systém verejnej správy (§3)
Neverejná časť informačného systému verejnej správy (§3)
Nastavenie zmluvných vzťahov pre poskytovanie služieb (§14)
Národná koncepcia schválená podľa doterajších predpisov (§33)
O Orgány riadenia (§5)
Organizačné a procesné podmienky na zabezpečenie riadneho výkonu povinností pri riadení informačných technológií verejnej správy (§14)
Obsah bezpečnostných opatrení vo vzťahu k informačným systémom verejnej správy a spôsob a rozsah ich prijímania a realizácie (§17)
Osvedčujúca osoba (§26)
Odosielanie elektronického odpisu z neverejných častí informačných systémov verejnej správy (§26)
Obsahové a formálne náležitosti rozhodnutia o osobitnom postupe (§27)
Objektívna lehota pre uloženie pokuty (§29)
P Predmet zákona (§1)
Pôsobnosť osobitného právneho predpisu (§1)
Prevádzkovateľ (§2)
Pôsobnosť Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (§4)
Povinnosti orgánu vedenia a orgánu riadenia v kontexte správy informačných technológií vo verejnej správe (§6)
Pôsobnosť orgánu vedenia (§8)
Povinnosti orgánu vedenia (§8)
Použitie základných pravidiel kontrolnej činnosti v štátnej správe (§9)
Plnenie povinností orgánu riadenia v zmysle § 14 až § 23 tohto zákona (§11)
Povinnosť vypracovať vnútorný predpis (§11)
Povinnosti orgánu riadenia (§12)
Povinnosti správcu na úseku plánovania a organizácie informačných technológií verejnej správy (§14)
Povinnosti správcu na úseku obstarávania a implementácie informačných technológií verejnej správy (§15)
Povinnosti správcu vo fáze prípravy a obstarania projektu (§15)
Povinnosti správcu vo fáze implementácie projektu (§15)
Povinnosti správcu v rámci zabezpečenia riadenia projektov v oblasti informačných technológií verejnej správy (§15)
Povinnosti správcu v rámci identifikácie požiadaviek na informačné technológie verejnej správy a podmienok ich zabezpečenia (§15)
Povinnosti správcu v rámci zabezpečenia riadenia dostupnosti a kapacity zdrojov (§15)
Povinnosti správcu pri zabezpečovaní riadenia konfigurácií (§15)
Povinnosti správcu na úseku prevádzky, servisu a podpory informačných technológií verejnej správy (§16)
Povinnosti správcu v súvislosti s nastavením riadenia prevádzky informačných technológií verejnej správy (§16)
Povinnosti správcu v rámci zabezpečenia správy servisných požiadaviek a prevádzkových incidentov (§16)
Povinnosti správcu na úseku monitoringu a hodnotenia informačných technológií verejnej správy (§17)
Povinnosti správcu v súvislosti so zabezpečením pravidelného monitorovania systému kontroly informačných technológií verejnej správy (§17)
Povinnosti správcu v súvislosti so zabezpečovaním súladu s podmienkami ustanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi (§17)
Povinnosť správcu prijať a realizovať bezpečnostné opatrenia vo vzťahu k informačným systémom verejnej správy v jeho správe (§17)
Pôsobnosť a rozsah činností správcu v kontexte prerokúvania a schvaľovania (§19)
Povinnosti a činnosť dodávateľa informačného systému verejnej správy pre vývoj tohto systému (§20)
Povinnosti správcu v súvislosti s § 16 ods. 1 písm. d) tohto zákona (§21)
Povinnosti správcu v súvislosti so zavedením informačného systému verejnej správy do prevádzky (§21)
Povinnosti správcu v súvislosti so zabezpečovaním prevádzky informačného systému verejnej správy (§21)
Povinnosti správcu v súvislosti s vyradením informačného systému verejnej správy z prevádzky (§21)
Povinnosti správcu v súvislosti s bezpečnostným projektom informačného systému verejnej správy (§23)
Povinnosti orgánu riadenia podľa § 5 ods. 2 písm. a) a b) tohto zákona, rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie (§23)
Povinnosti orgánu riadenia neuvedeného v § 23 odseku 3 tohto zákona (§23)
Podmienky určované štandardmi (§24)
Povinnosti gestora základného číselníka (§25)
Podmienky pre vydanie rozhodnutia o osobitnom postupe (§27)
Podmienky vydania rozhodnutia o osobitnom postupe bez návrhu orgánu riadenia (§27)
Plnenie povinností za orgán riadenia, ktorým je obec (§28)
Plnenie povinností orgánom, ktorý voči orgánu riadenia vykonáva zriaďovateľskú pôsobnosť alebo zakladateľskú pôsobnosť (§28)
Pokuty ako príjem štátneho rozpočtu (§29)
Právomoc správcu majetku štátu (§30)
Právomoc správcu majetku štátu vo vlastníctve SR tvoriaceho technické prostriedky a programové prostriedky informačného systému (§30)
Platnosť a účinnosť Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov (§32)
Povinná osoba podľa doterajších predpisov (§33)
Povinnosť správcu zosúladiť informačné technológie verejnej správy v jeho správe (§33)
Preberanie právne záväzných aktov Európskej únie (§34)
R Rozsah pôsobnosti tohto zákona na základe osobitných právnych predpisov (§1)
Riadenie v správe informačných technológií verejnej správy (§11)
Rozsah pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako správca (§12)
Rozhodnutie o osobitnom postupe (§27)
S Správca (§2)
Služba verejnej správy (§3)
Služba vo verejnom záujme (§3)
Subjekty vykonávajúce správu informačných technológií verejnej správy (§5)
Schvaľovanie Národnej koncepcie (§10)
Subjekty vykonávajúce informačnú činnosť (§11)
Sprístupňovanie projektovej dokumentácie informačnej technológie verejnej správy (§15)
Sprístupňovanie informácií verejnosti (§17)
Systém riadenia informačnej bezpečnosti (§19)
Sprístupnenie výkladových stanovísk (§24)
Súčinnosť pri prístupe k centrálnemu metainformačnému systému verejnej správy (§25)
T Technologická infraštruktúra (§3)
U Určenie gestora základného číselníka (§25)
Ukladanie pokút (§29)
Ú Úsek verejnej správy (§3)
V Verejná služba (§3)
Využitie podnetov a poznatkov v správe informačných technológií verejnej správy (§6)
Vedenie v správe informačných technológií verejnej správy (§7)
Výkon kontroly a auditu v súvislosti s postupom podľa § 9 ods. 2 tohto zákona (§9)
Vypracovanie vnútorných predpisov v zmysle § 14 až 17 tohto zákona a riadenie bezpečnosti informačných technológií (§11)
Vymedzenie „povinnosti sprístupniť informácie alebo údaje“ na účely tohto zákona (§11)
Vypracovanie koncepcie rozvoja pre orgán riadenia v zmysle § 5 ods. 2 písm. e) tohto zákona (§13)
Výnimky z predkladania koncepcie rozvoja na schválenie orgánu vedenia (§13)
Vydanie vnútorného predpisu pre systém riadenia informačných technológií verejnej správy (§14)
Vnútorný predpis pre riadenie kvality (§14)
Vnútorný predpis pre riadenie rizík (§14)
Výkladové stanoviská (§24)
Vydávanie technických pravidiel v oblastiach, pre ktoré štandardy nie sú vydané (§24)
Výstup (§26)
Vydávanie elektronického odpisu z neverejných častí informačných systémov verejnej správy (§26)
Výnimka z pôsobnosti osobitného predpisu (§30)
Vydávanie ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, súvisiacich s týmto zákonom (§31)
W Webová stránka (§3)
Webové sídlo (§3)
Z Zodpovednosť za vytváranie, správu a rozvoj informačnej technológie verejnej správy (§11)
Zabezpečenie riadenia správy architektúry informačných technológií verejnej správy (§14)
Základný číselník (§25)
Zoznam základných číselníkov (§25)
Zodpovednosť za súlad elektronického odpisu s aktuálnym stavom údajov (§26)
Zásady ukladania pokút (§29)
Zrušovacie ustanovenia (§35)
Ž Životná situácia (§3)