Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy

Regulácie | Adresáti reguláciíNázov regulácie
1. Predmet zákona (§1)
2. Negatívne vymedzenie pôsobnosti zákona (§1)
3. Pôsobnosť osobitného právneho predpisu (§1)
4. Rozsah pôsobnosti tohto zákona na základe osobitných právnych predpisov (§1)
5. Informačná technológia (§2)
6. Informačný systém (§2)
7. Informačná technológia verejnej správy (§2)
8. Informačný systém verejnej správy (§2)
9. Správca (§2)
10. Prevádzkovateľ (§2)
11. Informačná činnosť (§3)
12. Metainformačný systém verejnej správy (§3)
13. Centrálny metainformačný systém verejnej správy (§3)
14. Nadrezortný informačný systém verejnej správy (§3)
15. Neverejná časť informačného systému verejnej správy (§3)
16. Infraštruktúra (§3)
17. Integrovaná infraštruktúra (§3)
18. Centrálna informačná infraštruktúra (§3)
19. Technologická infraštruktúra (§3)
20. Komunikačná infraštruktúra (§3)
21. Služba verejnej správy (§3)
22. Elektronická služba verejnej správy (§3)
23. Služba vo verejnom záujme (§3)
24. Verejná služba (§3)
25. Úsek verejnej správy (§3)
26. Agenda verejnej správy (§3)
27. Životná situácia (§3)
28. Číselník (§3)
29. Webová stránka (§3)
30. Webové sídlo (§3)
31. Pôsobnosť Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (§4)
32. Subjekty vykonávajúce správu informačných technológií verejnej správy (§5)
33. Orgány riadenia (§5)
34. Povinnosti orgánu vedenia a orgánu riadenia v kontexte správy informačných technológií vo verejnej správe (§6)
35. Využitie podnetov a poznatkov v správe informačných technológií verejnej správy (§6)
36. Vedenie v správe informačných technológií verejnej správy (§7)
37. Pôsobnosť orgánu vedenia (§8)
38. Povinnosti orgánu vedenia (§8)
39. Ďalšie činnosti orgánu vedenia (§9)
40. Použitie základných pravidiel kontrolnej činnosti v štátnej správe (§9)
41. Výkon kontroly a auditu v súvislosti s postupom podľa § 9 ods. 2 tohto zákona (§9)
42. Definícia Národnej koncepcie (§10)
43. Schvaľovanie Národnej koncepcie (§10)
44. Riadenie v správe informačných technológií verejnej správy (§11)
45. Zodpovednosť za vytváranie, správu a rozvoj informačnej technológie verejnej správy (§11)
46. Subjekty vykonávajúce informačnú činnosť (§11)
47. Plnenie povinností orgánu riadenia v zmysle § 14 až § 23 tohto zákona (§11)
48. Vypracovanie vnútorných predpisov v zmysle § 14 až 17 tohto zákona a riadenie bezpečnosti informačných technológií (§11)
49. Definícia veľkého projektu informačných technológií verejnej správy, veľkej zmenovej požiadavky a veľkej servisnej požiadavky (§11)
50. Vymedzenie „povinnosti sprístupniť informácie alebo údaje“ na účely tohto zákona (§11)
51. Povinnosť vypracovať vnútorný predpis (§11)
52. Povinnosti orgánu riadenia (§12)
53. Rozsah pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako správca (§12)
54. Koncepcia rozvoja informačných technológií verejnej správy – vymedzenie (§13)
55. Lehota na predloženie koncepcie rozvoja ku schváleniu (§13)
56. Lehota na schválenie koncepcie rozvoja (§13)
57. Vypracovanie koncepcie rozvoja pre orgán riadenia v zmysle § 5 ods. 2 písm. e) tohto zákona (§13)
58. Výnimky z predkladania koncepcie rozvoja na schválenie orgánu vedenia (§13)
59. Povinnosti správcu na úseku plánovania a organizácie informačných technológií verejnej správy (§14)
60. Vydanie vnútorného predpisu pre systém riadenia informačných technológií verejnej správy (§14)
61. Aktualizácia koncepcie rozvoja (§14)
62. Zabezpečenie riadenia správy architektúry informačných technológií verejnej správy (§14)
63. Organizačné a procesné podmienky na zabezpečenie riadneho výkonu povinností pri riadení informačných technológií verejnej správy (§14)
64. Nastavenie zmluvných vzťahov pre poskytovanie služieb (§14)
65. Vnútorný predpis pre riadenie kvality (§14)
66. Vnútorný predpis pre riadenie rizík (§14)
67. Povinnosti správcu na úseku obstarávania a implementácie informačných technológií verejnej správy (§15)
68. Povinnosti správcu vo fáze prípravy a obstarania projektu (§15)
69. Povinnosti správcu vo fáze implementácie projektu (§15)
70. Povinnosti správcu v rámci zabezpečenia riadenia projektov v oblasti informačných technológií verejnej správy (§15)
71. Povinnosti správcu v rámci identifikácie požiadaviek na informačné technológie verejnej správy a podmienok ich zabezpečenia (§15)
72. Povinnosti správcu v rámci zabezpečenia riadenia dostupnosti a kapacity zdrojov (§15)
73. Činnosť správcu v rámci zabezpečenia riadenia zmien na organizačnej a procesnej úrovni (§15)
74. Činnosť správcu v súvislosti so zabezpečením riadenia aktív v informačných technológiách verejnej správy (§15)
75. Povinnosti správcu pri zabezpečovaní riadenia konfigurácií (§15)
76. Sprístupňovanie projektovej dokumentácie informačnej technológie verejnej správy (§15)
77. Povinnosti správcu na úseku prevádzky, servisu a podpory informačných technológií verejnej správy (§16)
78. Povinnosti správcu v súvislosti s nastavením riadenia prevádzky informačných technológií verejnej správy (§16)
79. Povinnosti správcu v rámci zabezpečenia správy servisných požiadaviek a prevádzkových incidentov (§16)
80. Činnosť správcu v rámci zabezpečenia riadenia kontinuity prevádzky informačných technológií verejnej správy (§16)
81. Povinnosti správcu na úseku monitoringu a hodnotenia informačných technológií verejnej správy (§17)
82. Činnosť správcu v súvislosti so zabezpečením pravidelného monitorovania informačných technológií verejnej správy (§17)
83. Povinnosti správcu v súvislosti so zabezpečením pravidelného monitorovania systému kontroly informačných technológií verejnej správy (§17)
84. Povinnosti správcu v súvislosti so zabezpečovaním súladu s podmienkami ustanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi (§17)
85. Sprístupňovanie informácií verejnosti (§17)
86. Povinnosť správcu prijať a realizovať bezpečnostné opatrenia vo vzťahu k informačným systémom verejnej správy v jeho správe (§17)
87. Obsah bezpečnostných opatrení vo vzťahu k informačným systémom verejnej správy a spôsob a rozsah ich prijímania a realizácie (§17)
88. Systém riadenia informačnej bezpečnosti (§19)
89. Pôsobnosť a rozsah činností správcu v kontexte prerokúvania a schvaľovania (§19)
90. Činnosti správcu prostredníctvom výkonnej zložky systému riadenia bezpečnosti (§19)
91. Činnosti správcu prostredníctvom kontrolnej zložky systému riadenia bezpečnosti (§19)
92. Činnosti správcu pri plánovaní vytvorenia alebo nadobudnutia informačného systému verejnej správy (§19)
93. Činnosť správcu pri vytváraní alebo nadobúdaní informačného systému verejnej správy (§20)
94. Povinnosti a činnosť dodávateľa informačného systému verejnej správy pre vývoj tohto systému (§20)
95. Povinnosti správcu v súvislosti s § 16 ods. 1 písm. d) tohto zákona (§21)
96. Povinnosti správcu v súvislosti so zavedením informačného systému verejnej správy do prevádzky (§21)
97. Povinnosti správcu v súvislosti so zabezpečovaním prevádzky informačného systému verejnej správy (§21)
98. Povinnosti správcu v súvislosti s vyradením informačného systému verejnej správy z prevádzky (§21)
99. Bezpečnosť informačných technológii verejnej správy v oblasti monitoringu a hodnotenia (§22)
100. Bezpečnostný projekt informačného systému verejnej správy (§23)
101. Povinnosti správcu v súvislosti s bezpečnostným projektom informačného systému verejnej správy (§23)
102. Povinnosti orgánu riadenia podľa § 5 ods. 2 písm. a) a b) tohto zákona, rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie (§23)
103. Povinnosti orgánu riadenia neuvedeného v § 23 odseku 3 tohto zákona (§23)
104. Činnosť orgánu vedenia v súvislosti s informačnými technológiami verejnej správy (§23)
105. Definícia štandardu (§24)
106. Podmienky určované štandardmi (§24)
107. Výkladové stanoviská (§24)
108. Sprístupnenie výkladových stanovísk (§24)
109. Vydávanie technických pravidiel v oblastiach, pre ktoré štandardy nie sú vydané (§24)
110. Základný číselník (§25)
111. Činnosť orgánu vedenia v súvislosti s číselníkom (§25)
112. Zoznam základných číselníkov (§25)
113. Určenie gestora základného číselníka (§25)
114. Povinnosti gestora základného číselníka (§25)
115. Činnosť orgánu vedenia pri určení viacerých gestorov základného číselníka (§25)
116. Súčinnosť pri prístupe k centrálnemu metainformačnému systému verejnej správy (§25)
117. Elektronický odpis a výstup z informačných systémov vo verejnej správe (§26)
118. Osvedčujúca osoba (§26)
119. Elektronický odpis (§26)
120. Výstup (§26)
121. Vydávanie elektronického odpisu z neverejných častí informačných systémov verejnej správy (§26)
122. Odosielanie elektronického odpisu z neverejných častí informačných systémov verejnej správy (§26)
123. Identifikácia osoby žiadajúcej o vydanie elektronického odpisu alebo výstupu (§26)
124. Zodpovednosť za súlad elektronického odpisu s aktuálnym stavom údajov (§26)
125. Rozhodnutie o osobitnom postupe (§27)
126. Podmienky pre vydanie rozhodnutia o osobitnom postupe (§27)
127. Obsahové a formálne náležitosti rozhodnutia o osobitnom postupe (§27)
128. Podmienky vydania rozhodnutia o osobitnom postupe bez návrhu orgánu riadenia (§27)
129. Plnenie povinností za orgán riadenia, ktorým je obec (§28)
130. Plnenie povinností orgánom, ktorý voči orgánu riadenia vykonáva zriaďovateľskú pôsobnosť alebo zakladateľskú pôsobnosť (§28)
131. Ukladanie pokút (§29)
132. Zásady ukladania pokút (§29)
133. Lehota splatnosti uloženej pokuty (§29)
134. Pokuty ako príjem štátneho rozpočtu (§29)
135. Objektívna lehota pre uloženie pokuty (§29)
136. Právomoc správcu majetku štátu (§30)
137. Minimálne obsahové náležitosti zmluvy podľa § 30, ods. 1 tohto zákona (§30)
138. Výnimka z pôsobnosti osobitného predpisu (§30)
139. Právomoc správcu majetku štátu vo vlastníctve SR tvoriaceho technické prostriedky a programové prostriedky informačného systému (§30)
140. Vydávanie ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, súvisiacich s týmto zákonom (§31)
141. Platnosť a účinnosť Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov (§32)
142. Informačné systémy verejnej správy podľa doterajších predpisov (§33)
143. Národná koncepcia schválená podľa doterajších predpisov (§33)
144. Povinná osoba podľa doterajších predpisov (§33)
145. Povinnosť správcu zosúladiť informačné technológie verejnej správy v jeho správe (§33)
146. Hlásenie kybernetického bezpečnostného incidentu (§33)
147. Konanie o uložení pokuty začaté podľa doterajších predpisov (§33)
148. Preberanie právne záväzných aktov Európskej únie (§34)
149. Zrušovacie ustanovenia (§35)
Názov regulácie
596 Webové sídlo (§3)
523 Informačná činnosť (§3)
522 Zabezpečenie riadenia správy architektúry informačných technológií verejnej správy (§14)
516 Predmet zákona (§1)
507 Povinnosť vypracovať vnútorný predpis (§11)
497 Systém riadenia informačnej bezpečnosti (§19)
488 Pôsobnosť orgánu vedenia (§8)
488 Subjekty vykonávajúce informačnú činnosť (§11)
486 Aktualizácia koncepcie rozvoja (§14)
486 Identifikácia osoby žiadajúcej o vydanie elektronického odpisu alebo výstupu (§26)
484 Ukladanie pokút (§29)
483 Činnosť orgánu vedenia pri určení viacerých gestorov základného číselníka (§25)
480 Činnosť správcu v súvislosti so zabezpečením pravidelného monitorovania informačných technológií verejnej správy (§17)
478 Lehota na predloženie koncepcie rozvoja ku schváleniu (§13)
477 Osvedčujúca osoba (§26)
476 Sprístupňovanie projektovej dokumentácie informačnej technológie verejnej správy (§15)
475 Povinnosti orgánu riadenia podľa § 5 ods. 2 písm. a) a b) tohto zákona, rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie (§23)
470 Činnosť správcu v rámci zabezpečenia riadenia kontinuity prevádzky informačných technológií verejnej správy (§16)
467 Komunikačná infraštruktúra (§3)
467 Povinnosti správcu v súvislosti so zabezpečovaním prevádzky informačného systému verejnej správy (§21)
467 Elektronický odpis a výstup z informačných systémov vo verejnej správe (§26)
466 Hlásenie kybernetického bezpečnostného incidentu (§33)
466 Zodpovednosť za súlad elektronického odpisu s aktuálnym stavom údajov (§26)
466 Služba vo verejnom záujme (§3)
462 Preberanie právne záväzných aktov Európskej únie (§34)
462 Prevádzkovateľ (§2)
461 Povinnosť správcu zosúladiť informačné technológie verejnej správy v jeho správe (§33)
461 Vnútorný predpis pre riadenie rizík (§14)
461 Povinnosti správcu vo fáze prípravy a obstarania projektu (§15)
461 Vnútorný predpis pre riadenie kvality (§14)
461 Súčinnosť pri prístupe k centrálnemu metainformačnému systému verejnej správy (§25)
461 Informačný systém verejnej správy (§2)
460 Povinnosti správcu na úseku obstarávania a implementácie informačných technológií verejnej správy (§15)
460 Sprístupňovanie informácií verejnosti (§17)
460 Povinnosti správcu v súvislosti s nastavením riadenia prevádzky informačných technológií verejnej správy (§16)
459 Nastavenie zmluvných vzťahov pre poskytovanie služieb (§14)
458 Povinnosti orgánu vedenia (§8)
458 Povinnosti správcu v súvislosti so zavedením informačného systému verejnej správy do prevádzky (§21)
457 Činnosti správcu prostredníctvom kontrolnej zložky systému riadenia bezpečnosti (§19)
457 Vydanie vnútorného predpisu pre systém riadenia informačných technológií verejnej správy (§14)
457 Plnenie povinností orgánu riadenia v zmysle § 14 až § 23 tohto zákona (§11)
457 Povinnosti správcu v súvislosti s § 16 ods. 1 písm. d) tohto zákona (§21)
457 Bezpečnosť informačných technológii verejnej správy v oblasti monitoringu a hodnotenia (§22)
456 Organizačné a procesné podmienky na zabezpečenie riadneho výkonu povinností pri riadení informačných technológií verejnej správy (§14)
455 Správca (§2)
454 Vydávanie ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, súvisiacich s týmto zákonom (§31)
454 Vypracovanie koncepcie rozvoja pre orgán riadenia v zmysle § 5 ods. 2 písm. e) tohto zákona (§13)
453 Povinnosti správcu v rámci identifikácie požiadaviek na informačné technológie verejnej správy a podmienok ich zabezpečenia (§15)
453 Negatívne vymedzenie pôsobnosti zákona (§1)
451 Povinnosti orgánu vedenia a orgánu riadenia v kontexte správy informačných technológií vo verejnej správe (§6)
451 Ďalšie činnosti orgánu vedenia (§9)
451 Právomoc správcu majetku štátu vo vlastníctve SR tvoriaceho technické prostriedky a programové prostriedky informačného systému (§30)
450 Informačná technológia verejnej správy (§2)
450 Povinnosti správcu v súvislosti s vyradením informačného systému verejnej správy z prevádzky (§21)
450 Zásady ukladania pokút (§29)
449 Činnosť správcu v súvislosti so zabezpečením riadenia aktív v informačných technológiách verejnej správy (§15)
446 Odosielanie elektronického odpisu z neverejných častí informačných systémov verejnej správy (§26)
446 Činnosti správcu prostredníctvom výkonnej zložky systému riadenia bezpečnosti (§19)
446 Povinnosti správcu na úseku monitoringu a hodnotenia informačných technológií verejnej správy (§17)
445 Rozhodnutie o osobitnom postupe (§27)
445 Činnosť správcu pri vytváraní alebo nadobúdaní informačného systému verejnej správy (§20)
445 Metainformačný systém verejnej správy (§3)
444 Povinnosti správcu v rámci zabezpečenia správy servisných požiadaviek a prevádzkových incidentov (§16)
444 Povinnosti správcu v súvislosti so zabezpečovaním súladu s podmienkami ustanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi (§17)
444 Vypracovanie vnútorných predpisov v zmysle § 14 až 17 tohto zákona a riadenie bezpečnosti informačných technológií (§11)
444 Využitie podnetov a poznatkov v správe informačných technológií verejnej správy (§6)
443 Povinnosti správcu v rámci zabezpečenia riadenia dostupnosti a kapacity zdrojov (§15)
442 Plnenie povinností orgánom, ktorý voči orgánu riadenia vykonáva zriaďovateľskú pôsobnosť alebo zakladateľskú pôsobnosť (§28)
441 Činnosti správcu pri plánovaní vytvorenia alebo nadobudnutia informačného systému verejnej správy (§19)
441 Životná situácia (§3)
441 Povinnosti správcu vo fáze implementácie projektu (§15)
439 Povinnosti správcu na úseku prevádzky, servisu a podpory informačných technológií verejnej správy (§16)
438 Právomoc správcu majetku štátu (§30)
437 Nadrezortný informačný systém verejnej správy (§3)
437 Obsahové a formálne náležitosti rozhodnutia o osobitnom postupe (§27)
437 Základný číselník (§25)
437 Subjekty vykonávajúce správu informačných technológií verejnej správy (§5)
437 Povinnosti gestora základného číselníka (§25)
437 Povinnosti a činnosť dodávateľa informačného systému verejnej správy pre vývoj tohto systému (§20)
436 Rozsah pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako správca (§12)
435 Povinnosti správcu pri zabezpečovaní riadenia konfigurácií (§15)
434 Povinnosti správcu v súvislosti so zabezpečením pravidelného monitorovania systému kontroly informačných technológií verejnej správy (§17)
434 Povinnosti orgánu riadenia (§12)
433 Centrálny metainformačný systém verejnej správy (§3)
433 Zodpovednosť za vytváranie, správu a rozvoj informačnej technológie verejnej správy (§11)
432 Činnosť správcu v rámci zabezpečenia riadenia zmien na organizačnej a procesnej úrovni (§15)
432 Orgány riadenia (§5)
430 Povinnosti správcu v súvislosti s bezpečnostným projektom informačného systému verejnej správy (§23)
430 Definícia veľkého projektu informačných technológií verejnej správy, veľkej zmenovej požiadavky a veľkej servisnej požiadavky (§11)
429 Definícia Národnej koncepcie (§10)
429 Riadenie v správe informačných technológií verejnej správy (§11)
429 Povinná osoba podľa doterajších predpisov (§33)
429 Výstup (§26)
428 Číselník (§3)
428 Výkladové stanoviská (§24)
426 Výnimky z predkladania koncepcie rozvoja na schválenie orgánu vedenia (§13)
425 Činnosť orgánu vedenia v súvislosti s informačnými technológiami verejnej správy (§23)
425 Lehota na schválenie koncepcie rozvoja (§13)
424 Vydávanie technických pravidiel v oblastiach, pre ktoré štandardy nie sú vydané (§24)
423 Bezpečnostný projekt informačného systému verejnej správy (§23)
422 Elektronická služba verejnej správy (§3)
422 Neverejná časť informačného systému verejnej správy (§3)
422 Centrálna informačná infraštruktúra (§3)
420 Informačná technológia (§2)
420 Služba verejnej správy (§3)
419 Webová stránka (§3)
417 Úsek verejnej správy (§3)
417 Koncepcia rozvoja informačných technológií verejnej správy – vymedzenie (§13)
417 Zrušovacie ustanovenia (§35)
417 Povinnosti správcu na úseku plánovania a organizácie informačných technológií verejnej správy (§14)
416 Podmienky vydania rozhodnutia o osobitnom postupe bez návrhu orgánu riadenia (§27)
416 Pôsobnosť Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (§4)
415 Zoznam základných číselníkov (§25)
415 Národná koncepcia schválená podľa doterajších predpisov (§33)
414 Technologická infraštruktúra (§3)
413 Infraštruktúra (§3)
413 Povinnosti správcu v rámci zabezpečenia riadenia projektov v oblasti informačných technológií verejnej správy (§15)
410 Pôsobnosť a rozsah činností správcu v kontexte prerokúvania a schvaľovania (§19)
410 Podmienky určované štandardmi (§24)
407 Objektívna lehota pre uloženie pokuty (§29)
406 Lehota splatnosti uloženej pokuty (§29)
404 Vedenie v správe informačných technológií verejnej správy (§7)
403 Verejná služba (§3)
403 Povinnosť správcu prijať a realizovať bezpečnostné opatrenia vo vzťahu k informačným systémom verejnej správy v jeho správe (§17)
402 Použitie základných pravidiel kontrolnej činnosti v štátnej správe (§9)
402 Povinnosti orgánu riadenia neuvedeného v § 23 odseku 3 tohto zákona (§23)
400 Minimálne obsahové náležitosti zmluvy podľa § 30, ods. 1 tohto zákona (§30)
400 Určenie gestora základného číselníka (§25)
399 Pokuty ako príjem štátneho rozpočtu (§29)
399 Podmienky pre vydanie rozhodnutia o osobitnom postupe (§27)
398 Definícia štandardu (§24)
397 Konanie o uložení pokuty začaté podľa doterajších predpisov (§33)
397 Schvaľovanie Národnej koncepcie (§10)
395 Činnosť orgánu vedenia v súvislosti s číselníkom (§25)
395 Integrovaná infraštruktúra (§3)
395 Plnenie povinností za orgán riadenia, ktorým je obec (§28)
393 Pôsobnosť osobitného právneho predpisu (§1)
393 Výnimka z pôsobnosti osobitného predpisu (§30)
393 Sprístupnenie výkladových stanovísk (§24)
393 Platnosť a účinnosť Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov (§32)
389 Agenda verejnej správy (§3)
389 Vydávanie elektronického odpisu z neverejných častí informačných systémov verejnej správy (§26)
387 Vymedzenie „povinnosti sprístupniť informácie alebo údaje“ na účely tohto zákona (§11)
385 Elektronický odpis (§26)
384 Informačný systém (§2)
382 Výkon kontroly a auditu v súvislosti s postupom podľa § 9 ods. 2 tohto zákona (§9)
381 Rozsah pôsobnosti tohto zákona na základe osobitných právnych predpisov (§1)
377 Informačné systémy verejnej správy podľa doterajších predpisov (§33)
376 Obsah bezpečnostných opatrení vo vzťahu k informačným systémom verejnej správy a spôsob a rozsah ich prijímania a realizácie (§17)
Názov regulácie
A Agenda verejnej správy (§3)
Aktualizácia koncepcie rozvoja (§14)
B Bezpečnosť informačných technológii verejnej správy v oblasti monitoringu a hodnotenia (§22)
Bezpečnostný projekt informačného systému verejnej správy (§23)
C Centrálny metainformačný systém verejnej správy (§3)
Centrálna informačná infraštruktúra (§3)
Č Číselník (§3)
Činnosť správcu v rámci zabezpečenia riadenia zmien na organizačnej a procesnej úrovni (§15)
Činnosť správcu v súvislosti so zabezpečením riadenia aktív v informačných technológiách verejnej správy (§15)
Činnosť správcu v rámci zabezpečenia riadenia kontinuity prevádzky informačných technológií verejnej správy (§16)
Činnosť správcu v súvislosti so zabezpečením pravidelného monitorovania informačných technológií verejnej správy (§17)
Činnosti správcu prostredníctvom výkonnej zložky systému riadenia bezpečnosti (§19)
Činnosti správcu prostredníctvom kontrolnej zložky systému riadenia bezpečnosti (§19)
Činnosti správcu pri plánovaní vytvorenia alebo nadobudnutia informačného systému verejnej správy (§19)
Činnosť správcu pri vytváraní alebo nadobúdaní informačného systému verejnej správy (§20)
Činnosť orgánu vedenia v súvislosti s informačnými technológiami verejnej správy (§23)
Činnosť orgánu vedenia v súvislosti s číselníkom (§25)
Činnosť orgánu vedenia pri určení viacerých gestorov základného číselníka (§25)
D Definícia Národnej koncepcie (§10)
Definícia veľkého projektu informačných technológií verejnej správy, veľkej zmenovej požiadavky a veľkej servisnej požiadavky (§11)
Definícia štandardu (§24)
Ď Ďalšie činnosti orgánu vedenia (§9)
E Elektronická služba verejnej správy (§3)
Elektronický odpis a výstup z informačných systémov vo verejnej správe (§26)
Elektronický odpis (§26)
H Hlásenie kybernetického bezpečnostného incidentu (§33)
I Informačná technológia (§2)
Informačný systém (§2)
Informačná technológia verejnej správy (§2)
Informačný systém verejnej správy (§2)
Informačná činnosť (§3)
Infraštruktúra (§3)
Integrovaná infraštruktúra (§3)
Identifikácia osoby žiadajúcej o vydanie elektronického odpisu alebo výstupu (§26)
Informačné systémy verejnej správy podľa doterajších predpisov (§33)
K Komunikačná infraštruktúra (§3)
Koncepcia rozvoja informačných technológií verejnej správy – vymedzenie (§13)
Konanie o uložení pokuty začaté podľa doterajších predpisov (§33)
L Lehota na predloženie koncepcie rozvoja ku schváleniu (§13)
Lehota na schválenie koncepcie rozvoja (§13)
Lehota splatnosti uloženej pokuty (§29)
M Metainformačný systém verejnej správy (§3)
Minimálne obsahové náležitosti zmluvy podľa § 30, ods. 1 tohto zákona (§30)
N Negatívne vymedzenie pôsobnosti zákona (§1)
Nadrezortný informačný systém verejnej správy (§3)
Neverejná časť informačného systému verejnej správy (§3)
Nastavenie zmluvných vzťahov pre poskytovanie služieb (§14)
Národná koncepcia schválená podľa doterajších predpisov (§33)
O Orgány riadenia (§5)
Organizačné a procesné podmienky na zabezpečenie riadneho výkonu povinností pri riadení informačných technológií verejnej správy (§14)
Obsah bezpečnostných opatrení vo vzťahu k informačným systémom verejnej správy a spôsob a rozsah ich prijímania a realizácie (§17)
Osvedčujúca osoba (§26)
Odosielanie elektronického odpisu z neverejných častí informačných systémov verejnej správy (§26)
Obsahové a formálne náležitosti rozhodnutia o osobitnom postupe (§27)
Objektívna lehota pre uloženie pokuty (§29)
P Predmet zákona (§1)
Pôsobnosť osobitného právneho predpisu (§1)
Prevádzkovateľ (§2)
Pôsobnosť Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (§4)
Povinnosti orgánu vedenia a orgánu riadenia v kontexte správy informačných technológií vo verejnej správe (§6)
Pôsobnosť orgánu vedenia (§8)
Povinnosti orgánu vedenia (§8)
Použitie základných pravidiel kontrolnej činnosti v štátnej správe (§9)
Plnenie povinností orgánu riadenia v zmysle § 14 až § 23 tohto zákona (§11)
Povinnosť vypracovať vnútorný predpis (§11)
Povinnosti orgánu riadenia (§12)
Povinnosti správcu na úseku plánovania a organizácie informačných technológií verejnej správy (§14)
Povinnosti správcu na úseku obstarávania a implementácie informačných technológií verejnej správy (§15)
Povinnosti správcu vo fáze prípravy a obstarania projektu (§15)
Povinnosti správcu vo fáze implementácie projektu (§15)
Povinnosti správcu v rámci zabezpečenia riadenia projektov v oblasti informačných technológií verejnej správy (§15)
Povinnosti správcu v rámci identifikácie požiadaviek na informačné technológie verejnej správy a podmienok ich zabezpečenia (§15)
Povinnosti správcu v rámci zabezpečenia riadenia dostupnosti a kapacity zdrojov (§15)
Povinnosti správcu pri zabezpečovaní riadenia konfigurácií (§15)
Povinnosti správcu na úseku prevádzky, servisu a podpory informačných technológií verejnej správy (§16)
Povinnosti správcu v súvislosti s nastavením riadenia prevádzky informačných technológií verejnej správy (§16)
Povinnosti správcu v rámci zabezpečenia správy servisných požiadaviek a prevádzkových incidentov (§16)
Povinnosti správcu na úseku monitoringu a hodnotenia informačných technológií verejnej správy (§17)
Povinnosti správcu v súvislosti so zabezpečením pravidelného monitorovania systému kontroly informačných technológií verejnej správy (§17)
Povinnosti správcu v súvislosti so zabezpečovaním súladu s podmienkami ustanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi (§17)
Povinnosť správcu prijať a realizovať bezpečnostné opatrenia vo vzťahu k informačným systémom verejnej správy v jeho správe (§17)
Pôsobnosť a rozsah činností správcu v kontexte prerokúvania a schvaľovania (§19)
Povinnosti a činnosť dodávateľa informačného systému verejnej správy pre vývoj tohto systému (§20)
Povinnosti správcu v súvislosti s § 16 ods. 1 písm. d) tohto zákona (§21)
Povinnosti správcu v súvislosti so zavedením informačného systému verejnej správy do prevádzky (§21)
Povinnosti správcu v súvislosti so zabezpečovaním prevádzky informačného systému verejnej správy (§21)
Povinnosti správcu v súvislosti s vyradením informačného systému verejnej správy z prevádzky (§21)
Povinnosti správcu v súvislosti s bezpečnostným projektom informačného systému verejnej správy (§23)
Povinnosti orgánu riadenia podľa § 5 ods. 2 písm. a) a b) tohto zákona, rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie (§23)
Povinnosti orgánu riadenia neuvedeného v § 23 odseku 3 tohto zákona (§23)
Podmienky určované štandardmi (§24)
Povinnosti gestora základného číselníka (§25)
Podmienky pre vydanie rozhodnutia o osobitnom postupe (§27)
Podmienky vydania rozhodnutia o osobitnom postupe bez návrhu orgánu riadenia (§27)
Plnenie povinností za orgán riadenia, ktorým je obec (§28)
Plnenie povinností orgánom, ktorý voči orgánu riadenia vykonáva zriaďovateľskú pôsobnosť alebo zakladateľskú pôsobnosť (§28)
Pokuty ako príjem štátneho rozpočtu (§29)
Právomoc správcu majetku štátu (§30)
Právomoc správcu majetku štátu vo vlastníctve SR tvoriaceho technické prostriedky a programové prostriedky informačného systému (§30)
Platnosť a účinnosť Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov (§32)
Povinná osoba podľa doterajších predpisov (§33)
Povinnosť správcu zosúladiť informačné technológie verejnej správy v jeho správe (§33)
Preberanie právne záväzných aktov Európskej únie (§34)
R Rozsah pôsobnosti tohto zákona na základe osobitných právnych predpisov (§1)
Riadenie v správe informačných technológií verejnej správy (§11)
Rozsah pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako správca (§12)
Rozhodnutie o osobitnom postupe (§27)
S Správca (§2)
Služba verejnej správy (§3)
Služba vo verejnom záujme (§3)
Subjekty vykonávajúce správu informačných technológií verejnej správy (§5)
Schvaľovanie Národnej koncepcie (§10)
Subjekty vykonávajúce informačnú činnosť (§11)
Sprístupňovanie projektovej dokumentácie informačnej technológie verejnej správy (§15)
Sprístupňovanie informácií verejnosti (§17)
Systém riadenia informačnej bezpečnosti (§19)
Sprístupnenie výkladových stanovísk (§24)
Súčinnosť pri prístupe k centrálnemu metainformačnému systému verejnej správy (§25)
T Technologická infraštruktúra (§3)
U Určenie gestora základného číselníka (§25)
Ukladanie pokút (§29)
Ú Úsek verejnej správy (§3)
V Verejná služba (§3)
Využitie podnetov a poznatkov v správe informačných technológií verejnej správy (§6)
Vedenie v správe informačných technológií verejnej správy (§7)
Výkon kontroly a auditu v súvislosti s postupom podľa § 9 ods. 2 tohto zákona (§9)
Vypracovanie vnútorných predpisov v zmysle § 14 až 17 tohto zákona a riadenie bezpečnosti informačných technológií (§11)
Vymedzenie „povinnosti sprístupniť informácie alebo údaje“ na účely tohto zákona (§11)
Vypracovanie koncepcie rozvoja pre orgán riadenia v zmysle § 5 ods. 2 písm. e) tohto zákona (§13)
Výnimky z predkladania koncepcie rozvoja na schválenie orgánu vedenia (§13)
Vydanie vnútorného predpisu pre systém riadenia informačných technológií verejnej správy (§14)
Vnútorný predpis pre riadenie kvality (§14)
Vnútorný predpis pre riadenie rizík (§14)
Výkladové stanoviská (§24)
Vydávanie technických pravidiel v oblastiach, pre ktoré štandardy nie sú vydané (§24)
Výstup (§26)
Vydávanie elektronického odpisu z neverejných častí informačných systémov verejnej správy (§26)
Výnimka z pôsobnosti osobitného predpisu (§30)
Vydávanie ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, súvisiacich s týmto zákonom (§31)
W Webová stránka (§3)
Webové sídlo (§3)
Z Zodpovednosť za vytváranie, správu a rozvoj informačnej technológie verejnej správy (§11)
Zabezpečenie riadenia správy architektúry informačných technológií verejnej správy (§14)
Základný číselník (§25)
Zoznam základných číselníkov (§25)
Zodpovednosť za súlad elektronického odpisu s aktuálnym stavom údajov (§26)
Zásady ukladania pokút (§29)
Zrušovacie ustanovenia (§35)
Ž Životná situácia (§3)