Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy

Regulácie | Adresáti reguláciíNázov regulácie
1. Predmet zákona (§1)
2. Negatívne vymedzenie pôsobnosti zákona (§1)
3. Pôsobnosť osobitného právneho predpisu (§1)
4. Rozsah pôsobnosti tohto zákona na základe osobitných právnych predpisov (§1)
5. Informačná technológia (§2)
6. Informačný systém (§2)
7. Informačná technológia verejnej správy (§2)
8. Informačný systém verejnej správy (§2)
9. Správca (§2)
10. Prevádzkovateľ (§2)
11. Informačná činnosť (§3)
12. Metainformačný systém verejnej správy (§3)
13. Centrálny metainformačný systém verejnej správy (§3)
14. Nadrezortný informačný systém verejnej správy (§3)
15. Neverejná časť informačného systému verejnej správy (§3)
16. Infraštruktúra (§3)
17. Integrovaná infraštruktúra (§3)
18. Centrálna informačná infraštruktúra (§3)
19. Technologická infraštruktúra (§3)
20. Komunikačná infraštruktúra (§3)
21. Služba verejnej správy (§3)
22. Elektronická služba verejnej správy (§3)
23. Služba vo verejnom záujme (§3)
24. Verejná služba (§3)
25. Úsek verejnej správy (§3)
26. Agenda verejnej správy (§3)
27. Životná situácia (§3)
28. Číselník (§3)
29. Webová stránka (§3)
30. Webové sídlo (§3)
31. Pôsobnosť Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (§4)
32. Subjekty vykonávajúce správu informačných technológií verejnej správy (§5)
33. Orgány riadenia (§5)
34. Povinnosti orgánu vedenia a orgánu riadenia v kontexte správy informačných technológií vo verejnej správe (§6)
35. Využitie podnetov a poznatkov v správe informačných technológií verejnej správy (§6)
36. Vedenie v správe informačných technológií verejnej správy (§7)
37. Pôsobnosť orgánu vedenia (§8)
38. Povinnosti orgánu vedenia (§8)
39. Ďalšie činnosti orgánu vedenia (§9)
40. Použitie základných pravidiel kontrolnej činnosti v štátnej správe (§9)
41. Výkon kontroly a auditu v súvislosti s postupom podľa § 9 ods. 2 tohto zákona (§9)
42. Definícia Národnej koncepcie (§10)
43. Schvaľovanie Národnej koncepcie (§10)
44. Riadenie v správe informačných technológií verejnej správy (§11)
45. Zodpovednosť za vytváranie, správu a rozvoj informačnej technológie verejnej správy (§11)
46. Subjekty vykonávajúce informačnú činnosť (§11)
47. Plnenie povinností orgánu riadenia v zmysle § 14 až § 23 tohto zákona (§11)
48. Vypracovanie vnútorných predpisov v zmysle § 14 až 17 tohto zákona a riadenie bezpečnosti informačných technológií (§11)
49. Definícia veľkého projektu informačných technológií verejnej správy, veľkej zmenovej požiadavky a veľkej servisnej požiadavky (§11)
50. Vymedzenie „povinnosti sprístupniť informácie alebo údaje“ na účely tohto zákona (§11)
51. Povinnosť vypracovať vnútorný predpis (§11)
52. Povinnosti orgánu riadenia (§12)
53. Rozsah pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako správca (§12)
54. Koncepcia rozvoja informačných technológií verejnej správy – vymedzenie (§13)
55. Lehota na predloženie koncepcie rozvoja ku schváleniu (§13)
56. Lehota na schválenie koncepcie rozvoja (§13)
57. Vypracovanie koncepcie rozvoja pre orgán riadenia v zmysle § 5 ods. 2 písm. e) tohto zákona (§13)
58. Výnimky z predkladania koncepcie rozvoja na schválenie orgánu vedenia (§13)
59. Povinnosti správcu na úseku plánovania a organizácie informačných technológií verejnej správy (§14)
60. Vydanie vnútorného predpisu pre systém riadenia informačných technológií verejnej správy (§14)
61. Aktualizácia koncepcie rozvoja (§14)
62. Zabezpečenie riadenia správy architektúry informačných technológií verejnej správy (§14)
63. Organizačné a procesné podmienky na zabezpečenie riadneho výkonu povinností pri riadení informačných technológií verejnej správy (§14)
64. Nastavenie zmluvných vzťahov pre poskytovanie služieb (§14)
65. Vnútorný predpis pre riadenie kvality (§14)
66. Vnútorný predpis pre riadenie rizík (§14)
67. Povinnosti správcu na úseku obstarávania a implementácie informačných technológií verejnej správy (§15)
68. Povinnosti správcu vo fáze prípravy a obstarania projektu (§15)
69. Povinnosti správcu vo fáze implementácie projektu (§15)
70. Povinnosti správcu v rámci zabezpečenia riadenia projektov v oblasti informačných technológií verejnej správy (§15)
71. Povinnosti správcu v rámci identifikácie požiadaviek na informačné technológie verejnej správy a podmienok ich zabezpečenia (§15)
72. Povinnosti správcu v rámci zabezpečenia riadenia dostupnosti a kapacity zdrojov (§15)
73. Činnosť správcu v rámci zabezpečenia riadenia zmien na organizačnej a procesnej úrovni (§15)
74. Činnosť správcu v súvislosti so zabezpečením riadenia aktív v informačných technológiách verejnej správy (§15)
75. Povinnosti správcu pri zabezpečovaní riadenia konfigurácií (§15)
76. Sprístupňovanie projektovej dokumentácie informačnej technológie verejnej správy (§15)
77. Povinnosti správcu na úseku prevádzky, servisu a podpory informačných technológií verejnej správy (§16)
78. Povinnosti správcu v súvislosti s nastavením riadenia prevádzky informačných technológií verejnej správy (§16)
79. Povinnosti správcu v rámci zabezpečenia správy servisných požiadaviek a prevádzkových incidentov (§16)
80. Činnosť správcu v rámci zabezpečenia riadenia kontinuity prevádzky informačných technológií verejnej správy (§16)
81. Povinnosti správcu na úseku monitoringu a hodnotenia informačných technológií verejnej správy (§17)
82. Činnosť správcu v súvislosti so zabezpečením pravidelného monitorovania informačných technológií verejnej správy (§17)
83. Povinnosti správcu v súvislosti so zabezpečením pravidelného monitorovania systému kontroly informačných technológií verejnej správy (§17)
84. Povinnosti správcu v súvislosti so zabezpečovaním súladu s podmienkami ustanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi (§17)
85. Sprístupňovanie informácií verejnosti (§17)
86. Povinnosť správcu prijať a realizovať bezpečnostné opatrenia vo vzťahu k informačným systémom verejnej správy v jeho správe (§17)
87. Obsah bezpečnostných opatrení vo vzťahu k informačným systémom verejnej správy a spôsob a rozsah ich prijímania a realizácie (§17)
88. Systém riadenia informačnej bezpečnosti (§19)
89. Pôsobnosť a rozsah činností správcu v kontexte prerokúvania a schvaľovania (§19)
90. Činnosti správcu prostredníctvom výkonnej zložky systému riadenia bezpečnosti (§19)
91. Činnosti správcu prostredníctvom kontrolnej zložky systému riadenia bezpečnosti (§19)
92. Činnosti správcu pri plánovaní vytvorenia alebo nadobudnutia informačného systému verejnej správy (§19)
93. Činnosť správcu pri vytváraní alebo nadobúdaní informačného systému verejnej správy (§20)
94. Povinnosti a činnosť dodávateľa informačného systému verejnej správy pre vývoj tohto systému (§20)
95. Povinnosti správcu v súvislosti s § 16 ods. 1 písm. d) tohto zákona (§21)
96. Povinnosti správcu v súvislosti so zavedením informačného systému verejnej správy do prevádzky (§21)
97. Povinnosti správcu v súvislosti so zabezpečovaním prevádzky informačného systému verejnej správy (§21)
98. Povinnosti správcu v súvislosti s vyradením informačného systému verejnej správy z prevádzky (§21)
99. Bezpečnosť informačných technológii verejnej správy v oblasti monitoringu a hodnotenia (§22)
100. Bezpečnostný projekt informačného systému verejnej správy (§23)
101. Povinnosti správcu v súvislosti s bezpečnostným projektom informačného systému verejnej správy (§23)
102. Povinnosti orgánu riadenia podľa § 5 ods. 2 písm. a) a b) tohto zákona, rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie (§23)
103. Povinnosti orgánu riadenia neuvedeného v § 23 odseku 3 tohto zákona (§23)
104. Činnosť orgánu vedenia v súvislosti s informačnými technológiami verejnej správy (§23)
105. Definícia štandardu (§24)
106. Podmienky určované štandardmi (§24)
107. Výkladové stanoviská (§24)
108. Sprístupnenie výkladových stanovísk (§24)
109. Vydávanie technických pravidiel v oblastiach, pre ktoré štandardy nie sú vydané (§24)
110. Základný číselník (§25)
111. Činnosť orgánu vedenia v súvislosti s číselníkom (§25)
112. Zoznam základných číselníkov (§25)
113. Určenie gestora základného číselníka (§25)
114. Povinnosti gestora základného číselníka (§25)
115. Činnosť orgánu vedenia pri určení viacerých gestorov základného číselníka (§25)
116. Súčinnosť pri prístupe k centrálnemu metainformačnému systému verejnej správy (§25)
117. Elektronický odpis a výstup z informačných systémov vo verejnej správe (§26)
118. Osvedčujúca osoba (§26)
119. Elektronický odpis (§26)
120. Výstup (§26)
121. Vydávanie elektronického odpisu z neverejných častí informačných systémov verejnej správy (§26)
122. Odosielanie elektronického odpisu z neverejných častí informačných systémov verejnej správy (§26)
123. Identifikácia osoby žiadajúcej o vydanie elektronického odpisu alebo výstupu (§26)
124. Zodpovednosť za súlad elektronického odpisu s aktuálnym stavom údajov (§26)
125. Rozhodnutie o osobitnom postupe (§27)
126. Podmienky pre vydanie rozhodnutia o osobitnom postupe (§27)
127. Obsahové a formálne náležitosti rozhodnutia o osobitnom postupe (§27)
128. Podmienky vydania rozhodnutia o osobitnom postupe bez návrhu orgánu riadenia (§27)
129. Plnenie povinností za orgán riadenia, ktorým je obec (§28)
130. Plnenie povinností orgánom, ktorý voči orgánu riadenia vykonáva zriaďovateľskú pôsobnosť alebo zakladateľskú pôsobnosť (§28)
131. Ukladanie pokút (§29)
132. Zásady ukladania pokút (§29)
133. Lehota splatnosti uloženej pokuty (§29)
134. Pokuty ako príjem štátneho rozpočtu (§29)
135. Objektívna lehota pre uloženie pokuty (§29)
136. Právomoc správcu majetku štátu (§30)
137. Minimálne obsahové náležitosti zmluvy podľa § 30, ods. 1 tohto zákona (§30)
138. Výnimka z pôsobnosti osobitného predpisu (§30)
139. Právomoc správcu majetku štátu vo vlastníctve SR tvoriaceho technické prostriedky a programové prostriedky informačného systému (§30)
140. Vydávanie ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, súvisiacich s týmto zákonom (§31)
141. Platnosť a účinnosť Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov (§32)
142. Informačné systémy verejnej správy podľa doterajších predpisov (§33)
143. Národná koncepcia schválená podľa doterajších predpisov (§33)
144. Povinná osoba podľa doterajších predpisov (§33)
145. Povinnosť správcu zosúladiť informačné technológie verejnej správy v jeho správe (§33)
146. Hlásenie kybernetického bezpečnostného incidentu (§33)
147. Konanie o uložení pokuty začaté podľa doterajších predpisov (§33)
148. Preberanie právne záväzných aktov Európskej únie (§34)
149. Zrušovacie ustanovenia (§35)
Názov regulácie
98 Povinnosť vypracovať vnútorný predpis (§11)
96 Služba vo verejnom záujme (§3)
93 Webové sídlo (§3)
90 Zabezpečenie riadenia správy architektúry informačných technológií verejnej správy (§14)
89 Informačná činnosť (§3)
88 Predmet zákona (§1)
88 Identifikácia osoby žiadajúcej o vydanie elektronického odpisu alebo výstupu (§26)
87 Subjekty vykonávajúce informačnú činnosť (§11)
84 Ukladanie pokút (§29)
83 Sprístupňovanie projektovej dokumentácie informačnej technológie verejnej správy (§15)
83 Činnosť orgánu vedenia pri určení viacerých gestorov základného číselníka (§25)
82 Lehota na predloženie koncepcie rozvoja ku schváleniu (§13)
81 Povinnosti orgánu vedenia (§8)
80 Plnenie povinností orgánu riadenia v zmysle § 14 až § 23 tohto zákona (§11)
80 Povinnosti správcu v súvislosti s nastavením riadenia prevádzky informačných technológií verejnej správy (§16)
79 Povinnosti správcu na úseku obstarávania a implementácie informačných technológií verejnej správy (§15)
78 Definícia Národnej koncepcie (§10)
78 Prevádzkovateľ (§2)
78 Povinnosti a činnosť dodávateľa informačného systému verejnej správy pre vývoj tohto systému (§20)
77 Vnútorný predpis pre riadenie rizík (§14)
77 Povinnosti správcu vo fáze prípravy a obstarania projektu (§15)
77 Povinnosti správcu v súvislosti s § 16 ods. 1 písm. d) tohto zákona (§21)
76 Činnosť správcu v rámci zabezpečenia riadenia kontinuity prevádzky informačných technológií verejnej správy (§16)
76 Povinnosti správcu pri zabezpečovaní riadenia konfigurácií (§15)
76 Riadenie v správe informačných technológií verejnej správy (§11)
76 Osvedčujúca osoba (§26)
75 Orgány riadenia (§5)
74 Činnosti správcu prostredníctvom kontrolnej zložky systému riadenia bezpečnosti (§19)
74 Aktualizácia koncepcie rozvoja (§14)
74 Povinnosti správcu v súvislosti so zabezpečovaním prevádzky informačného systému verejnej správy (§21)
74 Povinnosti správcu na úseku prevádzky, servisu a podpory informačných technológií verejnej správy (§16)
74 Pôsobnosť orgánu vedenia (§8)
74 Právomoc správcu majetku štátu vo vlastníctve SR tvoriaceho technické prostriedky a programové prostriedky informačného systému (§30)
73 Povinnosti orgánu riadenia podľa § 5 ods. 2 písm. a) a b) tohto zákona, rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie (§23)
73 Schvaľovanie Národnej koncepcie (§10)
72 Povinnosti správcu v rámci zabezpečenia správy servisných požiadaviek a prevádzkových incidentov (§16)
72 Nadrezortný informačný systém verejnej správy (§3)
72 Povinnosti správcu v súvislosti s vyradením informačného systému verejnej správy z prevádzky (§21)
72 Povinnosti správcu v súvislosti so zabezpečením pravidelného monitorovania systému kontroly informačných technológií verejnej správy (§17)
72 Subjekty vykonávajúce správu informačných technológií verejnej správy (§5)
72 Organizačné a procesné podmienky na zabezpečenie riadneho výkonu povinností pri riadení informačných technológií verejnej správy (§14)
72 Povinnosti gestora základného číselníka (§25)
72 Pôsobnosť Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (§4)
71 Bezpečnosť informačných technológii verejnej správy v oblasti monitoringu a hodnotenia (§22)
71 Povinnosti správcu na úseku monitoringu a hodnotenia informačných technológií verejnej správy (§17)
71 Zodpovednosť za súlad elektronického odpisu s aktuálnym stavom údajov (§26)
71 Negatívne vymedzenie pôsobnosti zákona (§1)
70 Odosielanie elektronického odpisu z neverejných častí informačných systémov verejnej správy (§26)
70 Činnosť správcu v súvislosti so zabezpečením pravidelného monitorovania informačných technológií verejnej správy (§17)
70 Rozhodnutie o osobitnom postupe (§27)
70 Povinnosti orgánu riadenia (§12)
70 Plnenie povinností orgánom, ktorý voči orgánu riadenia vykonáva zriaďovateľskú pôsobnosť alebo zakladateľskú pôsobnosť (§28)
70 Nastavenie zmluvných vzťahov pre poskytovanie služieb (§14)
69 Vnútorný predpis pre riadenie kvality (§14)
69 Hlásenie kybernetického bezpečnostného incidentu (§33)
69 Elektronický odpis a výstup z informačných systémov vo verejnej správe (§26)
69 Vydávanie ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, súvisiacich s týmto zákonom (§31)
68 Úsek verejnej správy (§3)
68 Definícia veľkého projektu informačných technológií verejnej správy, veľkej zmenovej požiadavky a veľkej servisnej požiadavky (§11)
68 Povinnosti správcu v súvislosti so zavedením informačného systému verejnej správy do prevádzky (§21)
68 Informačný systém verejnej správy (§2)
68 Plnenie povinností za orgán riadenia, ktorým je obec (§28)
67 Informačná technológia verejnej správy (§2)
67 Činnosti správcu prostredníctvom výkonnej zložky systému riadenia bezpečnosti (§19)
67 Činnosť orgánu vedenia v súvislosti s informačnými technológiami verejnej správy (§23)
67 Vypracovanie vnútorných predpisov v zmysle § 14 až 17 tohto zákona a riadenie bezpečnosti informačných technológií (§11)
67 Lehota na schválenie koncepcie rozvoja (§13)
67 Zoznam základných číselníkov (§25)
67 Podmienky vydania rozhodnutia o osobitnom postupe bez návrhu orgánu riadenia (§27)
67 Vedenie v správe informačných technológií verejnej správy (§7)
67 Súčinnosť pri prístupe k centrálnemu metainformačnému systému verejnej správy (§25)
67 Služba verejnej správy (§3)
66 Číselník (§3)
66 Povinnosti správcu v súvislosti so zabezpečovaním súladu s podmienkami ustanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi (§17)
66 Činnosť správcu v rámci zabezpečenia riadenia zmien na organizačnej a procesnej úrovni (§15)
66 Ďalšie činnosti orgánu vedenia (§9)
66 Povinnosti správcu vo fáze implementácie projektu (§15)
66 Systém riadenia informačnej bezpečnosti (§19)
66 Činnosť správcu v súvislosti so zabezpečením riadenia aktív v informačných technológiách verejnej správy (§15)
66 Metainformačný systém verejnej správy (§3)
66 Rozsah pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako správca (§12)
65 Výnimky z predkladania koncepcie rozvoja na schválenie orgánu vedenia (§13)
65 Činnosti správcu pri plánovaní vytvorenia alebo nadobudnutia informačného systému verejnej správy (§19)
65 Vydávanie technických pravidiel v oblastiach, pre ktoré štandardy nie sú vydané (§24)
65 Povinnosti správcu v rámci zabezpečenia riadenia dostupnosti a kapacity zdrojov (§15)
65 Národná koncepcia schválená podľa doterajších predpisov (§33)
64 Povinnosti správcu v rámci identifikácie požiadaviek na informačné technológie verejnej správy a podmienok ich zabezpečenia (§15)
63 Povinnosť správcu zosúladiť informačné technológie verejnej správy v jeho správe (§33)
63 Koncepcia rozvoja informačných technológií verejnej správy – vymedzenie (§13)
63 Životná situácia (§3)
63 Centrálny metainformačný systém verejnej správy (§3)
63 Výnimka z pôsobnosti osobitného predpisu (§30)
63 Zrušovacie ustanovenia (§35)
63 Právomoc správcu majetku štátu (§30)
63 Objektívna lehota pre uloženie pokuty (§29)
62 Povinnosti správcu v súvislosti s bezpečnostným projektom informačného systému verejnej správy (§23)
62 Technologická infraštruktúra (§3)
62 Sprístupnenie výkladových stanovísk (§24)
62 Povinná osoba podľa doterajších predpisov (§33)
62 Výstup (§26)
61 Elektronická služba verejnej správy (§3)
61 Informačná technológia (§2)
61 Určenie gestora základného číselníka (§25)
61 Podmienky pre vydanie rozhodnutia o osobitnom postupe (§27)
61 Zodpovednosť za vytváranie, správu a rozvoj informačnej technológie verejnej správy (§11)
61 Použitie základných pravidiel kontrolnej činnosti v štátnej správe (§9)
61 Sprístupňovanie informácií verejnosti (§17)
61 Konanie o uložení pokuty začaté podľa doterajších predpisov (§33)
61 Správca (§2)
61 Platnosť a účinnosť Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov (§32)
61 Využitie podnetov a poznatkov v správe informačných technológií verejnej správy (§6)
61 Vydávanie elektronického odpisu z neverejných častí informačných systémov verejnej správy (§26)
60 Minimálne obsahové náležitosti zmluvy podľa § 30, ods. 1 tohto zákona (§30)
60 Bezpečnostný projekt informačného systému verejnej správy (§23)
60 Činnosť orgánu vedenia v súvislosti s číselníkom (§25)
60 Obsahové a formálne náležitosti rozhodnutia o osobitnom postupe (§27)
60 Komunikačná infraštruktúra (§3)
60 Vydanie vnútorného predpisu pre systém riadenia informačných technológií verejnej správy (§14)
60 Infraštruktúra (§3)
60 Činnosť správcu pri vytváraní alebo nadobúdaní informačného systému verejnej správy (§20)
60 Centrálna informačná infraštruktúra (§3)
60 Povinnosti správcu na úseku plánovania a organizácie informačných technológií verejnej správy (§14)
59 Pôsobnosť osobitného právneho predpisu (§1)
59 Povinnosti správcu v rámci zabezpečenia riadenia projektov v oblasti informačných technológií verejnej správy (§15)
59 Povinnosť správcu prijať a realizovať bezpečnostné opatrenia vo vzťahu k informačným systémom verejnej správy v jeho správe (§17)
59 Podmienky určované štandardmi (§24)
59 Povinnosti orgánu riadenia neuvedeného v § 23 odseku 3 tohto zákona (§23)
59 Vypracovanie koncepcie rozvoja pre orgán riadenia v zmysle § 5 ods. 2 písm. e) tohto zákona (§13)
58 Povinnosti orgánu vedenia a orgánu riadenia v kontexte správy informačných technológií vo verejnej správe (§6)
58 Vymedzenie „povinnosti sprístupniť informácie alebo údaje“ na účely tohto zákona (§11)
58 Webová stránka (§3)
58 Výkon kontroly a auditu v súvislosti s postupom podľa § 9 ods. 2 tohto zákona (§9)
58 Výkladové stanoviská (§24)
58 Preberanie právne záväzných aktov Európskej únie (§34)
57 Základný číselník (§25)
56 Informačný systém (§2)
56 Neverejná časť informačného systému verejnej správy (§3)
55 Pôsobnosť a rozsah činností správcu v kontexte prerokúvania a schvaľovania (§19)
55 Lehota splatnosti uloženej pokuty (§29)
54 Informačné systémy verejnej správy podľa doterajších predpisov (§33)
54 Agenda verejnej správy (§3)
54 Elektronický odpis (§26)
54 Obsah bezpečnostných opatrení vo vzťahu k informačným systémom verejnej správy a spôsob a rozsah ich prijímania a realizácie (§17)
54 Rozsah pôsobnosti tohto zákona na základe osobitných právnych predpisov (§1)
53 Pokuty ako príjem štátneho rozpočtu (§29)
53 Zásady ukladania pokút (§29)
53 Integrovaná infraštruktúra (§3)
51 Definícia štandardu (§24)
50 Verejná služba (§3)
Názov regulácie
A Agenda verejnej správy (§3)
Aktualizácia koncepcie rozvoja (§14)
B Bezpečnosť informačných technológii verejnej správy v oblasti monitoringu a hodnotenia (§22)
Bezpečnostný projekt informačného systému verejnej správy (§23)
C Centrálny metainformačný systém verejnej správy (§3)
Centrálna informačná infraštruktúra (§3)
Č Číselník (§3)
Činnosť správcu v rámci zabezpečenia riadenia zmien na organizačnej a procesnej úrovni (§15)
Činnosť správcu v súvislosti so zabezpečením riadenia aktív v informačných technológiách verejnej správy (§15)
Činnosť správcu v rámci zabezpečenia riadenia kontinuity prevádzky informačných technológií verejnej správy (§16)
Činnosť správcu v súvislosti so zabezpečením pravidelného monitorovania informačných technológií verejnej správy (§17)
Činnosti správcu prostredníctvom výkonnej zložky systému riadenia bezpečnosti (§19)
Činnosti správcu prostredníctvom kontrolnej zložky systému riadenia bezpečnosti (§19)
Činnosti správcu pri plánovaní vytvorenia alebo nadobudnutia informačného systému verejnej správy (§19)
Činnosť správcu pri vytváraní alebo nadobúdaní informačného systému verejnej správy (§20)
Činnosť orgánu vedenia v súvislosti s informačnými technológiami verejnej správy (§23)
Činnosť orgánu vedenia v súvislosti s číselníkom (§25)
Činnosť orgánu vedenia pri určení viacerých gestorov základného číselníka (§25)
D Definícia Národnej koncepcie (§10)
Definícia veľkého projektu informačných technológií verejnej správy, veľkej zmenovej požiadavky a veľkej servisnej požiadavky (§11)
Definícia štandardu (§24)
Ď Ďalšie činnosti orgánu vedenia (§9)
E Elektronická služba verejnej správy (§3)
Elektronický odpis a výstup z informačných systémov vo verejnej správe (§26)
Elektronický odpis (§26)
H Hlásenie kybernetického bezpečnostného incidentu (§33)
I Informačná technológia (§2)
Informačný systém (§2)
Informačná technológia verejnej správy (§2)
Informačný systém verejnej správy (§2)
Informačná činnosť (§3)
Infraštruktúra (§3)
Integrovaná infraštruktúra (§3)
Identifikácia osoby žiadajúcej o vydanie elektronického odpisu alebo výstupu (§26)
Informačné systémy verejnej správy podľa doterajších predpisov (§33)
K Komunikačná infraštruktúra (§3)
Koncepcia rozvoja informačných technológií verejnej správy – vymedzenie (§13)
Konanie o uložení pokuty začaté podľa doterajších predpisov (§33)
L Lehota na predloženie koncepcie rozvoja ku schváleniu (§13)
Lehota na schválenie koncepcie rozvoja (§13)
Lehota splatnosti uloženej pokuty (§29)
M Metainformačný systém verejnej správy (§3)
Minimálne obsahové náležitosti zmluvy podľa § 30, ods. 1 tohto zákona (§30)
N Negatívne vymedzenie pôsobnosti zákona (§1)
Nadrezortný informačný systém verejnej správy (§3)
Neverejná časť informačného systému verejnej správy (§3)
Nastavenie zmluvných vzťahov pre poskytovanie služieb (§14)
Národná koncepcia schválená podľa doterajších predpisov (§33)
O Orgány riadenia (§5)
Organizačné a procesné podmienky na zabezpečenie riadneho výkonu povinností pri riadení informačných technológií verejnej správy (§14)
Obsah bezpečnostných opatrení vo vzťahu k informačným systémom verejnej správy a spôsob a rozsah ich prijímania a realizácie (§17)
Osvedčujúca osoba (§26)
Odosielanie elektronického odpisu z neverejných častí informačných systémov verejnej správy (§26)
Obsahové a formálne náležitosti rozhodnutia o osobitnom postupe (§27)
Objektívna lehota pre uloženie pokuty (§29)
P Predmet zákona (§1)
Pôsobnosť osobitného právneho predpisu (§1)
Prevádzkovateľ (§2)
Pôsobnosť Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (§4)
Povinnosti orgánu vedenia a orgánu riadenia v kontexte správy informačných technológií vo verejnej správe (§6)
Pôsobnosť orgánu vedenia (§8)
Povinnosti orgánu vedenia (§8)
Použitie základných pravidiel kontrolnej činnosti v štátnej správe (§9)
Plnenie povinností orgánu riadenia v zmysle § 14 až § 23 tohto zákona (§11)
Povinnosť vypracovať vnútorný predpis (§11)
Povinnosti orgánu riadenia (§12)
Povinnosti správcu na úseku plánovania a organizácie informačných technológií verejnej správy (§14)
Povinnosti správcu na úseku obstarávania a implementácie informačných technológií verejnej správy (§15)
Povinnosti správcu vo fáze prípravy a obstarania projektu (§15)
Povinnosti správcu vo fáze implementácie projektu (§15)
Povinnosti správcu v rámci zabezpečenia riadenia projektov v oblasti informačných technológií verejnej správy (§15)
Povinnosti správcu v rámci identifikácie požiadaviek na informačné technológie verejnej správy a podmienok ich zabezpečenia (§15)
Povinnosti správcu v rámci zabezpečenia riadenia dostupnosti a kapacity zdrojov (§15)
Povinnosti správcu pri zabezpečovaní riadenia konfigurácií (§15)
Povinnosti správcu na úseku prevádzky, servisu a podpory informačných technológií verejnej správy (§16)
Povinnosti správcu v súvislosti s nastavením riadenia prevádzky informačných technológií verejnej správy (§16)
Povinnosti správcu v rámci zabezpečenia správy servisných požiadaviek a prevádzkových incidentov (§16)
Povinnosti správcu na úseku monitoringu a hodnotenia informačných technológií verejnej správy (§17)
Povinnosti správcu v súvislosti so zabezpečením pravidelného monitorovania systému kontroly informačných technológií verejnej správy (§17)
Povinnosti správcu v súvislosti so zabezpečovaním súladu s podmienkami ustanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi (§17)
Povinnosť správcu prijať a realizovať bezpečnostné opatrenia vo vzťahu k informačným systémom verejnej správy v jeho správe (§17)
Pôsobnosť a rozsah činností správcu v kontexte prerokúvania a schvaľovania (§19)
Povinnosti a činnosť dodávateľa informačného systému verejnej správy pre vývoj tohto systému (§20)
Povinnosti správcu v súvislosti s § 16 ods. 1 písm. d) tohto zákona (§21)
Povinnosti správcu v súvislosti so zavedením informačného systému verejnej správy do prevádzky (§21)
Povinnosti správcu v súvislosti so zabezpečovaním prevádzky informačného systému verejnej správy (§21)
Povinnosti správcu v súvislosti s vyradením informačného systému verejnej správy z prevádzky (§21)
Povinnosti správcu v súvislosti s bezpečnostným projektom informačného systému verejnej správy (§23)
Povinnosti orgánu riadenia podľa § 5 ods. 2 písm. a) a b) tohto zákona, rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie (§23)
Povinnosti orgánu riadenia neuvedeného v § 23 odseku 3 tohto zákona (§23)
Podmienky určované štandardmi (§24)
Povinnosti gestora základného číselníka (§25)
Podmienky pre vydanie rozhodnutia o osobitnom postupe (§27)
Podmienky vydania rozhodnutia o osobitnom postupe bez návrhu orgánu riadenia (§27)
Plnenie povinností za orgán riadenia, ktorým je obec (§28)
Plnenie povinností orgánom, ktorý voči orgánu riadenia vykonáva zriaďovateľskú pôsobnosť alebo zakladateľskú pôsobnosť (§28)
Pokuty ako príjem štátneho rozpočtu (§29)
Právomoc správcu majetku štátu (§30)
Právomoc správcu majetku štátu vo vlastníctve SR tvoriaceho technické prostriedky a programové prostriedky informačného systému (§30)
Platnosť a účinnosť Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov (§32)
Povinná osoba podľa doterajších predpisov (§33)
Povinnosť správcu zosúladiť informačné technológie verejnej správy v jeho správe (§33)
Preberanie právne záväzných aktov Európskej únie (§34)
R Rozsah pôsobnosti tohto zákona na základe osobitných právnych predpisov (§1)
Riadenie v správe informačných technológií verejnej správy (§11)
Rozsah pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako správca (§12)
Rozhodnutie o osobitnom postupe (§27)
S Správca (§2)
Služba verejnej správy (§3)
Služba vo verejnom záujme (§3)
Subjekty vykonávajúce správu informačných technológií verejnej správy (§5)
Schvaľovanie Národnej koncepcie (§10)
Subjekty vykonávajúce informačnú činnosť (§11)
Sprístupňovanie projektovej dokumentácie informačnej technológie verejnej správy (§15)
Sprístupňovanie informácií verejnosti (§17)
Systém riadenia informačnej bezpečnosti (§19)
Sprístupnenie výkladových stanovísk (§24)
Súčinnosť pri prístupe k centrálnemu metainformačnému systému verejnej správy (§25)
T Technologická infraštruktúra (§3)
U Určenie gestora základného číselníka (§25)
Ukladanie pokút (§29)
Ú Úsek verejnej správy (§3)
V Verejná služba (§3)
Využitie podnetov a poznatkov v správe informačných technológií verejnej správy (§6)
Vedenie v správe informačných technológií verejnej správy (§7)
Výkon kontroly a auditu v súvislosti s postupom podľa § 9 ods. 2 tohto zákona (§9)
Vypracovanie vnútorných predpisov v zmysle § 14 až 17 tohto zákona a riadenie bezpečnosti informačných technológií (§11)
Vymedzenie „povinnosti sprístupniť informácie alebo údaje“ na účely tohto zákona (§11)
Vypracovanie koncepcie rozvoja pre orgán riadenia v zmysle § 5 ods. 2 písm. e) tohto zákona (§13)
Výnimky z predkladania koncepcie rozvoja na schválenie orgánu vedenia (§13)
Vydanie vnútorného predpisu pre systém riadenia informačných technológií verejnej správy (§14)
Vnútorný predpis pre riadenie kvality (§14)
Vnútorný predpis pre riadenie rizík (§14)
Výkladové stanoviská (§24)
Vydávanie technických pravidiel v oblastiach, pre ktoré štandardy nie sú vydané (§24)
Výstup (§26)
Vydávanie elektronického odpisu z neverejných častí informačných systémov verejnej správy (§26)
Výnimka z pôsobnosti osobitného predpisu (§30)
Vydávanie ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, súvisiacich s týmto zákonom (§31)
W Webová stránka (§3)
Webové sídlo (§3)
Z Zodpovednosť za vytváranie, správu a rozvoj informačnej technológie verejnej správy (§11)
Zabezpečenie riadenia správy architektúry informačných technológií verejnej správy (§14)
Základný číselník (§25)
Zoznam základných číselníkov (§25)
Zodpovednosť za súlad elektronického odpisu s aktuálnym stavom údajov (§26)
Zásady ukladania pokút (§29)
Zrušovacie ustanovenia (§35)
Ž Životná situácia (§3)