Zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu

Regulácie | Adresáti reguláciíNázov regulácie
1. Predmet úpravy (§1)
2. Negatívne vymedzenie pôsobnosti (§1)
3. Pôsobnosť Občianskeho zákonníka a osobitného právneho predpisu (§1)
4. Služba cestovného ruchu (§2)
5. Cestujúci (§2)
6. Obchodník (§2)
7. Ochrana pre prípad úpadku (§2)
8. Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku (§2)
9. Predajné miesto (§2)
10. Trvanlivý nosič (§2)
11. Neodvrátiteľná a mimoriadna udalosť (§2)
12. Začatie zájazdu (§2)
13. Repatriácia (§2)
14. Definícia zájazdu (§3)
15. Negatívne vymedzenie pojmu „zájazd“ (§3)
16. Definícia spojených služieb cestovného ruchu (§4)
17. Negatívne vymedzenie pojmu „Spojené služby cestovného ruchu“ (§4)
18. Prevádzkovanie cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry (§5)
19. Cestovná kancelária – vymedzenie pojmu (§5)
20. Oprávnenia cestovnej kancelárie (§5)
21. Hlavný predmet činnosti cestovnej kancelárie (§5)
22. Cestovná agentúra – vymedzenie pojmu (§5)
23. Zákaz vzťahujúci sa na cestovnú kanceláriu alebo cestovnú agentúru (§5)
24. Požiadavka dôveryhodnosti (§6)
25. Negatívne vymedzenie pojmu „dôveryhodný“ (§6)
26. Preukazovanie dôveryhodnosti osôb uvedených v § 6, ods. 1 tohto zákona (§6)
27. Oznamovacia povinnosť cestovnej kancelárie (§6)
28. Základné povinnosti cestovnej agentúry (§7)
29. Zákaz vzťahujúci sa na činnosť cestovnej agentúry (§7)
30. Ďalšie osobitné povinnosti cestovnej kancelárie (§8)
31. Povinnosti cestovnej kancelárie pri sprostredkovaní predaja zájazdu pre inú cestovnú kanceláriu (§8)
32. Povinnosti cestovnej kancelárie pri oddelenej ponuke a oddelenom predaji služieb cestovného ruchu (§8)
33. Práva cestujúceho po uhradení služieb cestovného ruchu, ktoré sú súčasťou zájazdu alebo spojených služieb cestovného ruchu (§9)
34. Povinnosti cestovnej kancelárie pri uzatváraní zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku (§9)
35. Povinnosti cestovnej kancelárie a poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku (§9)
36. Určenie minimálneho rozsahu ochrany pre prípad úpadku (§9)
37. Povinnosti poskytovateľa v súvislosti s plnením v prípade úpadku (§9)
38. Preukazovanie zabezpečenia ochrany pre prípad úpadku (§9)
39. Doklad o ochrane pre prípad úpadku (§9)
40. Povinnosti obchodníka so sídlom na a mimo územia členského štátu Európskej únie, ktorý na území Slovenskej republiky predáva alebo ponúka na predaj zájazdy (§9)
41. Pôsobnosť Občianskeho zákonníka pre prípad úpadku vo forme poistenia (§10)
42. Pôsobnosť Obchodného zákonníka pre prípad úpadku vo forme bankovej záruky (§10)
43. Obmedzenie vzťahujúce sa na uzatváranie poistenia pre prípad úpadku (§10)
44. Obmedzenie vzťahujúce sa na bankovú záruku pre prípad úpadku (§10)
45. Informácie poskytované cestovnou kanceláriou poskytovateľovi ochrany pre prípad úpadku (§11)
46. Povinnosti cestovnej kancelárie v súvislosti so žiadosťou poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku (§11)
47. Predloženie účtovnej závierky poskytovateľovi ochrany pre prípad úpadku (§11)
48. Ďalšie povinnosti cestovnej kancelárie voči poskytovateľovi ochrany pre prípad úpadku (§11)
49. Povinnosti cestovnej kancelárie voči orgánu dohľadu nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr (§11)
50. Povinnosti poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku voči orgánu dohľadu nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr (§11)
51. Spoločná povinnosť cestovnej kancelárie a poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku (§11)
52. Povinnosť cestovnej kancelárie účtovať v sústave podvojného účtovníctva (§12)
53. Rozsah uvádzania súm v poznámkach každej účtovnej závierky cestovnej kancelárie (§12)
54. Predkladanie účtovnej závierky orgánu dohľadu nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr (§12)
55. Priebežné účtovná závierka cestovnej kancelárie (§12)
56. Vykonanie nápravy v prípade, ak suma zabezpečujúca ochranu pre prípad úpadku nedosahuje najmenej 30 % tržieb z predaja zájazdov a spojených služieb cestovného ruchu (§12)
57. Posudzovanie údajov z účtovnej závierky orgánom dohľadu nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr (§12)
58. Zánik zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku (§12)
59. Povinnosti cestovnej kancelárie v prípade ak jej hrozí úpadok (§13)
60. Postup poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku v prípade, ak cestovná kancelária nezabezpečí v dôsledku úpadku riadne poskytnutie služieb cestovného ruchu (§13)
61. Činnosť poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku v prípade, ak cestovná kancelária z dôvodu svojho úpadku nezabezpečí repatriáciu (§13)
62. Plnenie vo forme úhrady služieb, na základe ktorých budú cestujúci pokračovať v zájazde (§13)
63. Úhrada nákladov v prípade, ak si cestujúci zabezpečí repatriáciu na vlastné náklady (§13)
64. Povinnosť cestovnej kancelárie poskytovať súčinnosť (§13)
65. Povinnosť cestovnej kancelárie vrátiť náklady ak nenastala skutočnosť, na základe ktorej bolo poskytnuté plnenie cestujúcim plynúce zo zmluvy (§13)
66. Právo poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku v prípade, ak cestovná kancelária poskytla nepravdivé podklady alebo neúplné podklady (§13)
67. Prechod nárokov cestujúceho na poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku (§13)
68. Ochrana pre prípad úpadku podľa tohto zákona v súvislosti s cestujúcimi (§13)
69. Povinnosť cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry pred uzatvorením zmluvy o zájazde (§14)
70. Rozsah informácií poskytovaných cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou cestujúcemu (§14)
71. Povinnosť cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry uviesť informácie o ochrane pre prípad úpadku (§14)
72. Povinnosti cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry v prípade, ak sa zmluva o zájazde uzatvára telefonicky (§14)
73. Povinnosť poskytovať informácie podľa § 14, ods. 2 ak sú informácie o cestujúcom zasielané prostredníctvom prepojených online rezervačných systémov (§14)
74. Spôsoby poskytovania informácií podľa § 14, odseky 1 až 4 tohto zákona (§14)
75. Povinnosť oznamovať všetky zmeny predzmluvných informácií (§14)
76. Dôvody oprávneného odmietnutia úhrady dodatočných nákladov a poplatkov zo strany cestujúceho (§14)
77. Poskytovanie informácií pred uzatvorením zmlúv tvoriacich spojené služby cestovného ruchu alebo pred zaslaním ponuky, ktorej prijatie môže viesť k vzniku spojených služieb cestovného ruchu (§15)
78. Poskytovanie informácií v zmysle § 15, odseku 1 tohto zákona prostredníctvom príslušného formulára (§15)
79. Poskytovanie informácií v prípade, ak sa spojené služby cestovného ruchu sprostredkujú telefonicky (§15)
80. Pôsobnosť práv a povinností cestovnej kancelárie v prípade, ak cestovná kancelária pri sprostredkovaní spojených služieb cestovného ruchu nesplní povinnosti podľa § 15, odsekov 1 a 2 alebo odseku 3 tohto zákona (§15)
81. Informačná povinnosť obchodníka, ktorý uzatvorí s cestujúcim zmluvu o poskytnutí služby cestovného ruchu, a táto viedla k vytvoreniu spojených služieb cestovného ruchu (§15)
82. Zmluva o zájazde (§16)
83. Zloženie zmluvy o zájazde, ak sa zájazd poskytuje na základe samostatných zmlúv o poskytnutí služieb cestovného ruchu (§16)
84. Povinná forma zmluvy o zájazde (§16)
85. Minimálne obsahové náležitosti zmluvy o zájazde alebo potvrdenia o uzatvorení zmluvy o zájazde (§16)
86. Povinnosť odovzdať cestujúcemu vyhotovenie uzatvorenej zmluvy o zájazde alebo potvrdenie o uzatvorení zmluvy o zájazde na trvanlivom nosiči (§16)
87. Povinnosť odovzdať cestujúcemu vyhotovenie uzatvorenej zmluvy o zájazde alebo potvrdenie o uzatvorení zmluvy o zájazde v listinnej podobe (§16)
88. Ďalšie povinnosti cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry v prípade, ak bola zmluva o zájazde uzatvorená mimo predajného miesta cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúr (§16)
89. Povinnosti obchodníka, ktorému boli cestovnou kanceláriou zaslané údaje o cestujúcom a ktorý s cestujúcim uzatvoril zmluvu a ďalšie súvisiace povinnosti cestovnej kancelárie (§16)
90. Povinnosti cestovnej kancelárie voči cestujúcemu pred začatím zájazdu (§16)
91. Dôkazné bremeno (§17)
92. Oznámenie o postúpení zájazdu na tretiu osobu (§18)
93. Solidárna zodpovednosť pôvodného a nového cestujúceho (§18)
94. Povinnosť cestovnej kancelárie preukázať vznik dodatočných poplatkov, príplatkov alebo iných nákladov v dôsledku postúpenia zmluvy o zájazde (§18)
95. Právo cestovnej kancelárie zvýšiť cenu zájazdu, ak je presne určený spôsob výpočtu zvýšenia ceny a súvisiace podmienky (§19)
96. Podmienky zvýšenia ceny zájazdu v zmysle § 19, odseku 1 tohto zákona (§19)
97. Podmienky vzniku oprávnenia cestovnej kancelárie na zaplateniu rozdielu v cene zájazdu (§19)
98. Podmienky pre uplatnenie ustanovení § 20, ods. 2 až 5 tohto zákona (§19)
99. Povinnosť cestovnej kancelárie pri znížení ceny zájazdu podľa § 19, ods. 1 tohto zákona (§19)
100. Zákaz jednostranne meniť iné podmienky o zájazde ako cenu a súvisiace výnimky (§20)
101. Dôvody návrhu zmien zmluvy o zájazde zo strany cestovnej kancelárie (§20)
102. Informačná povinnosť cestovnej kancelárie v prípadoch podľa § 20, ods. 2 tohto zákona (§20)
103. Povinnosti cestovnej kancelárie v súvislosti s odstúpením cestujúceho od zmluvy o zájazde (§20)
104. Právo cestujúceho na zníženie ceny zájazdu (§20)
105. Právo cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde (§21)
106. Právo cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného (§21)
107. Právo cestovnej kancelárie odstúpiť od zmluvy o zájazde bez povinnosti nahradiť škodu cestujúcemu spôsobenú týmto odstúpením (§21)
108. Povinnosti cestovnej kancelárie po odstúpení od zmluvy (§21)
109. Právo cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde, uzatvorenej mimo predajného miesta (§21)
110. Zodpovednosť cestovnej kancelárie za porušenie zmluvy o zájazde (§22)
111. Oznamovacia povinnosť cestujúceho v prípade, keď niektorá zo služieb cestovného ruchu nebola poskytnutá v súlade so zmluvou, zákonom alebo osobitným predpisom (§22)
112. Povinnosť cestovnej kancelárie vykonať v primeranej lehote nápravu v prípade skutočností podľa § 22, ods. 2 tohto zákona (§22)
113. Oslobodenie cestovnej kancelárie od povinnosti určiť lehotu podľa § 22, ods. 3 tohto zákona (§22)
114. Postup cestovnej kancelárie v prípade, ak nevykoná nápravu podľa § 22, ods. 3 tohto zákona (§22)
115. Právo cestujúceho odmietnuť náhradné služby cestovného ruchu ponúknuté cestovnou kanceláriou podľa § 22, ods. 5 tohto zákona (§22)
116. Práva cestujúceho ak cestovná kancelária nevykonala nápravu podľa § 22, ods. 3 tohto zákona (§22)
117. Povinnosť cestovnej kancelárie vyhotoviť v spolupráci s cestujúcim písomný záznam (§22)
118. Lehota na uplatnenie práva cestujúceho na reklamáciu zájazdu (§22)
119. Právo cestujúceho na primeranú zľavu podľa § 22, ods. 5 písm. b), ods. 6 alebo ods. 7 tohto zákona (§22)
120. Povinnosť cestovnej kancelárie zabezpečiť repatriáciu cestujúceho bezodkladne a bez dodatočných nákladov pre cestujúceho (§22)
121. Povinnosť cestovnej kancelárie uhradiť cestujúcemu náklady na potrebné ubytovanie a dôvody uplatnenia tejto povinnosti (§22)
122. Výnimka z obmedzenia nákladov na ubytovanie podľa § 22, ods. 12 tohto zákona (§22)
123. Obmedzenie cestovnej kancelárie odvolávať sa na neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti z dôvodu obmedzenia zodpovednosti uhradiť náklady na ubytovanie podľa § 22, ods. 12 tohto zákona (§22)
124. Právo cestujúceho na náhradu majetkovej škody a právo na náhradu nemajetkovej ujmy (§23)
125. Dôvody liberácie cestovnej kancelárie zo zodpovednosti za škodu (§23)
126. Obmedzenia vzťahujúce sa na poskytovanie náhrady škody (§23)
127. Výnimky z obmedzenia poskytovania náhrady škody (§23)
128. Vzťah práva na náhradu škody k právam cestujúceho podľa osobitných predpisov (§23)
129. Právo cestovnej kancelárie alebo agentúry na regresné plnenie (§24)
130. Právo cestujúceho doručovať podnet, týkajúci sa poskytovania zájazdu, priamo cestovnej agentúre (§25)
131. Povinnosť cestovnej kancelárie poskytnúť cestujúcemu primeranú pomoc (§25)
132. Dôvody oprávňujúce cestovnú kanceláriu požadovať od cestujúceho úhradu za poskytnutú pomoc (§25)
133. Regulácia vzťahujúca sa na cestovnú kanceláriu predávajúcu zájazdy obchodníka usadeného mimo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o EHS (§26)
134. Zásady vzťahujúce sa na cestovnú kanceláriu, ktorá vyhlási, že nekoná ako cestovná kancelária alebo že zájazd alebo spojená služba cestovného ruchu nepredstavuje zájazd alebo spojenú službu cestovného ruchu (§27)
135. Neplatnosť vzdania sa práv cestujúceho podľa tohto zákona (§27)
136. Zodpovednosť obchodníka za chyby zapríčinené technickými poruchami v systéme rezervovania (§28)
137. Obmedzenie zodpovednosti obchodníka (§28)
138. Kontaktné miesto a jeho úlohy (§29)
139. Preverovanie splnenia povinností obchodníka, usadeného na území členského štátu EÚ (§29)
140. Zverejňovanie aktuálneho zoznamu cestovných kancelárií (§30)
141. Zoznam údajov, obligatórne zapisovaných v zozname cestovných kancelárií (§30)
142. Vyčiarknutie cestovnej kancelárie zo zoznamu (§30)
143. Orgán dohľadu a jeho úlohy (§31)
144. Dôvody vykonania bezodkladnej kontroly v cestovnej kancelárii (§31)
145. Dôvody udelenia zákazu predaja zájazdov a sprostredkovania spojených služieb cestovného ruchu (§31)
146. Správne delikty (§31)
147. Výška ukladaných pokút za správny delikt (§31)
148. Zdržanie sa protiprávneho konania (§31)
149. Podmienky ukladania pokút do výšky dvojnásobku hornej hranice pokuty (§31)
150. Zásady ukladania pokút sa správny delikt (§31)
151. Pokuty a štátny rozpočet (§31)
152. Subjektívna a objektívna lehota na začatie konania o uložení pokuty (§31)
153. Pôsobnosť Správneho poriadku na konanie o uložení pokuty (§31)
154. Zákaz uvádzania nepravdivých informácií súvisiacich s ochranou pre prípad úpadku (§32)
155. Zachovanie platnosti živnostenského oprávnenia na prevádzkovanie cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry (§33)
156. Oznamovacia povinnosť cestovných kancelárií, ktoré získali živnostenské oprávnenie pred 1. januárom 2019. (§33)
157. Oznamovacia povinnosť cestovných kancelárií, ktoré získajú živnostenské oprávnenie po 1. januári 2019 (§33)
158. Usmernenie ku konaniam, začatým a Právoplatne neukončeným pred 1. januárom 2019 (§33)
159. Usmernenie k zmluvám o obstaraní zájazdu, uzatvorených podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2019 (§33)
160. Usmernenie k zmluvám o ochrane pre prípad úpadku, uzatvorených pred 1. januárom 2019 (§33)
161. Oprávnenie cestovnej kancelárie, ak nie je v dôsledku COVID-19 možné poskytnúť cestujúcemu základné znaky služieb cestovného ruchu (§33a)
162. Povinnosť vyrovnania rozdielu v cene zájazdu medzi zmluvnými stranami (§33a)
163. Forma a náležitosti oznámenia o náhradnom zájazde (§33a)
164. Oprávnenie cestujúceho odmietnuť náhradný zájazd a súvisiace podmienky (§33a)
165. Čiastočné odmietnutie náhradného zájazdu cestujúcim (§33a)
166. Povinnosti cestovnej kancelárie v prípade, ak cestujúci odmietne náhradný zájazd (§33a)
167. Povinnosť cestovnej kancelárie dohodnúť sa s cestujúcim na poskytnutí náhradného zájazdu (§33a)
168. Vysporiadanie finančného rozdielu medzi zmluvnými stranami v prípade poskytnutia náhradného zájazdu (§33a)
169. Povinnosti cestovnej kancelárie v prípade, ak sa s cestujúcim nedohodla na poskytnutí náhradného zájazdu do 31. augusta 2021 (§33a)
170. Postup v prípade, ak cestujúci alebo cestovná kancelária v čase od 12. marca 2020 do účinnosti tohto zákona od zmluvy o zájazde odstúpili podľa § 21 ods. 2 alebo ods. 3 písm. b) tohto zákona (§33a)
171. Postup v prípade, ak cestujúci v čase od 12. marca 2020 do účinnosti tohto zákona odstúpil od zmluvy o zájazde podľa § 21 ods. 1 tohto zákona (§33a)
172. Povinnosti cestujúceho voči cestovnej kancelárii, ak je možné poskytnúť zájazd podľa zmluvy o zájazde a cestujúci nesúhlasí s poskytnutím zájazdu (§33a)
173. Obmedzenia vzťahujúce sa na cestovnú kanceláriu počas mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike alebo obdobnej situácie v cieľovom mieste alebo v ktoromkoľvek mieste trasy zájazdu (§33a)
174. Ochrana pre prípad úpadku aj po zmene alebo po zaslaní oznámenia o náhradnom zájazde (§33a)
175. Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia (§33b)
176. Zrušovacie ustanovenie (§34)
177. Záverečné ustanovenie (§35)
Názov regulácie
255 Neodvrátiteľná a mimoriadna udalosť (§2)
252 Ochrana pre prípad úpadku (§2)
243 Hlavný predmet činnosti cestovnej kancelárie (§5)
238 Ďalšie povinnosti cestovnej kancelárie voči poskytovateľovi ochrany pre prípad úpadku (§11)
238 Oznamovacia povinnosť cestovnej kancelárie (§6)
238 Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku (§2)
237 Určenie minimálneho rozsahu ochrany pre prípad úpadku (§9)
236 Právo cestujúceho odmietnuť náhradné služby cestovného ruchu ponúknuté cestovnou kanceláriou podľa § 22, ods. 5 tohto zákona (§22)
236 Cestovná kancelária – vymedzenie pojmu (§5)
235 Oprávnenia cestovnej kancelárie (§5)
232 Povinnosť cestovnej kancelárie vyhotoviť v spolupráci s cestujúcim písomný záznam (§22)
232 Definícia spojených služieb cestovného ruchu (§4)
231 Zákaz jednostranne meniť iné podmienky o zájazde ako cenu a súvisiace výnimky (§20)
229 Právo cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného (§21)
229 Cestovná agentúra – vymedzenie pojmu (§5)
229 Čiastočné odmietnutie náhradného zájazdu cestujúcim (§33a)
227 Povinnosti cestovnej kancelárie pri sprostredkovaní predaja zájazdu pre inú cestovnú kanceláriu (§8)
226 Zákaz vzťahujúci sa na činnosť cestovnej agentúry (§7)
226 Solidárna zodpovednosť pôvodného a nového cestujúceho (§18)
225 Spôsoby poskytovania informácií podľa § 14, odseky 1 až 4 tohto zákona (§14)
225 Služba cestovného ruchu (§2)
225 Obchodník (§2)
224 Oznámenie o postúpení zájazdu na tretiu osobu (§18)
224 Povinnosti cestovnej kancelárie voči cestujúcemu pred začatím zájazdu (§16)
224 Ochrana pre prípad úpadku podľa tohto zákona v súvislosti s cestujúcimi (§13)
224 Negatívne vymedzenie pojmu „Spojené služby cestovného ruchu“ (§4)
224 Pôsobnosť Občianskeho zákonníka a osobitného právneho predpisu (§1)
223 Informačná povinnosť cestovnej kancelárie v prípadoch podľa § 20, ods. 2 tohto zákona (§20)
222 Požiadavka dôveryhodnosti (§6)
221 Vykonanie nápravy v prípade, ak suma zabezpečujúca ochranu pre prípad úpadku nedosahuje najmenej 30 % tržieb z predaja zájazdov a spojených služieb cestovného ruchu (§12)
221 Povinnosť odovzdať cestujúcemu vyhotovenie uzatvorenej zmluvy o zájazde alebo potvrdenie o uzatvorení zmluvy o zájazde v listinnej podobe (§16)
221 Preukazovanie dôveryhodnosti osôb uvedených v § 6, ods. 1 tohto zákona (§6)
221 Začatie zájazdu (§2)
220 Ďalšie povinnosti cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry v prípade, ak bola zmluva o zájazde uzatvorená mimo predajného miesta cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúr (§16)
220 Povinnosť cestovnej kancelárie poskytovať súčinnosť (§13)
219 Zmluva o zájazde (§16)
219 Vyčiarknutie cestovnej kancelárie zo zoznamu (§30)
219 Pôsobnosť Obchodného zákonníka pre prípad úpadku vo forme bankovej záruky (§10)
218 Povinnosť oznamovať všetky zmeny predzmluvných informácií (§14)
217 Rozsah uvádzania súm v poznámkach každej účtovnej závierky cestovnej kancelárie (§12)
217 Správne delikty (§31)
217 Obmedzenie zodpovednosti obchodníka (§28)
217 Povinnosť cestovnej kancelárie účtovať v sústave podvojného účtovníctva (§12)
216 Negatívne vymedzenie pôsobnosti (§1)
216 Priebežné účtovná závierka cestovnej kancelárie (§12)
216 Predloženie účtovnej závierky poskytovateľovi ochrany pre prípad úpadku (§11)
216 Práva cestujúceho po uhradení služieb cestovného ruchu, ktoré sú súčasťou zájazdu alebo spojených služieb cestovného ruchu (§9)
216 Zdržanie sa protiprávneho konania (§31)
215 Cestujúci (§2)
215 Podmienky vzniku oprávnenia cestovnej kancelárie na zaplateniu rozdielu v cene zájazdu (§19)
214 Rozsah informácií poskytovaných cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou cestujúcemu (§14)
214 Trvanlivý nosič (§2)
214 Právo cestovnej kancelárie alebo agentúry na regresné plnenie (§24)
213 Spoločná povinnosť cestovnej kancelárie a poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku (§11)
213 Prevádzkovanie cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry (§5)
212 Dôkazné bremeno (§17)
212 Dôvody vykonania bezodkladnej kontroly v cestovnej kancelárii (§31)
212 Zrušovacie ustanovenie (§34)
212 Povinnosti poskytovateľa v súvislosti s plnením v prípade úpadku (§9)
212 Oprávnenie cestujúceho odmietnuť náhradný zájazd a súvisiace podmienky (§33a)
212 Negatívne vymedzenie pojmu „zájazd“ (§3)
212 Repatriácia (§2)
212 Postup poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku v prípade, ak cestovná kancelária nezabezpečí v dôsledku úpadku riadne poskytnutie služieb cestovného ruchu (§13)
211 Zverejňovanie aktuálneho zoznamu cestovných kancelárií (§30)
211 Orgán dohľadu a jeho úlohy (§31)
210 Neplatnosť vzdania sa práv cestujúceho podľa tohto zákona (§27)
210 Vysporiadanie finančného rozdielu medzi zmluvnými stranami v prípade poskytnutia náhradného zájazdu (§33a)
210 Oznamovacia povinnosť cestovných kancelárií, ktoré získajú živnostenské oprávnenie po 1. januári 2019 (§33)
209 Doklad o ochrane pre prípad úpadku (§9)
209 Pôsobnosť práv a povinností cestovnej kancelárie v prípade, ak cestovná kancelária pri sprostredkovaní spojených služieb cestovného ruchu nesplní povinnosti podľa § 15, odsekov 1 a 2 alebo odseku 3 tohto zákona (§15)
209 Negatívne vymedzenie pojmu „dôveryhodný“ (§6)
209 Práva cestujúceho ak cestovná kancelária nevykonala nápravu podľa § 22, ods. 3 tohto zákona (§22)
209 Predajné miesto (§2)
209 Zákaz vzťahujúci sa na cestovnú kanceláriu alebo cestovnú agentúru (§5)
208 Výnimka z obmedzenia nákladov na ubytovanie podľa § 22, ods. 12 tohto zákona (§22)
208 Obmedzenia vzťahujúce sa na poskytovanie náhrady škody (§23)
208 Podmienky ukladania pokút do výšky dvojnásobku hornej hranice pokuty (§31)
207 Základné povinnosti cestovnej agentúry (§7)
207 Povinnosti cestovnej kancelárie po odstúpení od zmluvy (§21)
207 Povinnosť vyrovnania rozdielu v cene zájazdu medzi zmluvnými stranami (§33a)
207 Poskytovanie informácií v prípade, ak sa spojené služby cestovného ruchu sprostredkujú telefonicky (§15)
206 Prechod nárokov cestujúceho na poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku (§13)
206 Povinnosť cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry pred uzatvorením zmluvy o zájazde (§14)
206 Kontaktné miesto a jeho úlohy (§29)
206 Preukazovanie zabezpečenia ochrany pre prípad úpadku (§9)
206 Postup v prípade, ak cestujúci v čase od 12. marca 2020 do účinnosti tohto zákona odstúpil od zmluvy o zájazde podľa § 21 ods. 1 tohto zákona (§33a)
206 Právo cestujúceho na primeranú zľavu podľa § 22, ods. 5 písm. b), ods. 6 alebo ods. 7 tohto zákona (§22)
206 Povinnosti poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku voči orgánu dohľadu nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr (§11)
206 Právo cestujúceho na zníženie ceny zájazdu (§20)
205 Úhrada nákladov v prípade, ak si cestujúci zabezpečí repatriáciu na vlastné náklady (§13)
205 Predmet úpravy (§1)
204 Povinnosti cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry v prípade, ak sa zmluva o zájazde uzatvára telefonicky (§14)
204 Pôsobnosť Občianskeho zákonníka pre prípad úpadku vo forme poistenia (§10)
204 Dôvody návrhu zmien zmluvy o zájazde zo strany cestovnej kancelárie (§20)
204 Subjektívna a objektívna lehota na začatie konania o uložení pokuty (§31)
203 Predkladanie účtovnej závierky orgánu dohľadu nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr (§12)
203 Povinnosti cestovnej kancelárie pri uzatváraní zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku (§9)
203 Oznamovacia povinnosť cestovných kancelárií, ktoré získali živnostenské oprávnenie pred 1. januárom 2019. (§33)
203 Obmedzenie vzťahujúce sa na uzatváranie poistenia pre prípad úpadku (§10)
203 Povinnosť cestovnej kancelárie vykonať v primeranej lehote nápravu v prípade skutočností podľa § 22, ods. 2 tohto zákona (§22)
203 Zoznam údajov, obligatórne zapisovaných v zozname cestovných kancelárií (§30)
203 Usmernenie ku konaniam, začatým a Právoplatne neukončeným pred 1. januárom 2019 (§33)
202 Povinnosti cestovnej kancelárie voči orgánu dohľadu nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr (§11)
202 Povinnosti obchodníka, ktorému boli cestovnou kanceláriou zaslané údaje o cestujúcom a ktorý s cestujúcim uzatvoril zmluvu a ďalšie súvisiace povinnosti cestovnej kancelárie (§16)
202 Zánik zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku (§12)
202 Poskytovanie informácií v zmysle § 15, odseku 1 tohto zákona prostredníctvom príslušného formulára (§15)
202 Povinnosti cestovnej kancelárie a poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku (§9)
201 Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia (§33b)
201 Definícia zájazdu (§3)
201 Výška ukladaných pokút za správny delikt (§31)
201 Povinnosť odovzdať cestujúcemu vyhotovenie uzatvorenej zmluvy o zájazde alebo potvrdenie o uzatvorení zmluvy o zájazde na trvanlivom nosiči (§16)
201 Právo poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku v prípade, ak cestovná kancelária poskytla nepravdivé podklady alebo neúplné podklady (§13)
200 Povinnosť cestovnej kancelárie zabezpečiť repatriáciu cestujúceho bezodkladne a bez dodatočných nákladov pre cestujúceho (§22)
199 Pôsobnosť Správneho poriadku na konanie o uložení pokuty (§31)
199 Zákaz uvádzania nepravdivých informácií súvisiacich s ochranou pre prípad úpadku (§32)
199 Právo cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde (§21)
199 Oslobodenie cestovnej kancelárie od povinnosti určiť lehotu podľa § 22, ods. 3 tohto zákona (§22)
198 Oznamovacia povinnosť cestujúceho v prípade, keď niektorá zo služieb cestovného ruchu nebola poskytnutá v súlade so zmluvou, zákonom alebo osobitným predpisom (§22)
198 Lehota na uplatnenie práva cestujúceho na reklamáciu zájazdu (§22)
197 Ďalšie osobitné povinnosti cestovnej kancelárie (§8)
197 Povinnosť cestovnej kancelárie pri znížení ceny zájazdu podľa § 19, ods. 1 tohto zákona (§19)
197 Povinnosti cestovnej kancelárie v súvislosti so žiadosťou poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku (§11)
197 Zásady ukladania pokút sa správny delikt (§31)
197 Povinnosti cestovnej kancelárie v prípade ak jej hrozí úpadok (§13)
197 Zodpovednosť obchodníka za chyby zapríčinené technickými poruchami v systéme rezervovania (§28)
197 Postup cestovnej kancelárie v prípade, ak nevykoná nápravu podľa § 22, ods. 3 tohto zákona (§22)
196 Právo cestujúceho na náhradu majetkovej škody a právo na náhradu nemajetkovej ujmy (§23)
196 Informácie poskytované cestovnou kanceláriou poskytovateľovi ochrany pre prípad úpadku (§11)
196 Povinnosti cestovnej kancelárie pri oddelenej ponuke a oddelenom predaji služieb cestovného ruchu (§8)
195 Povinnosť cestovnej kancelárie dohodnúť sa s cestujúcim na poskytnutí náhradného zájazdu (§33a)
195 Minimálne obsahové náležitosti zmluvy o zájazde alebo potvrdenia o uzatvorení zmluvy o zájazde (§16)
195 Dôvody udelenia zákazu predaja zájazdov a sprostredkovania spojených služieb cestovného ruchu (§31)
195 Povinnosti cestovnej kancelárie v prípade, ak cestujúci odmietne náhradný zájazd (§33a)
195 Právo cestujúceho doručovať podnet, týkajúci sa poskytovania zájazdu, priamo cestovnej agentúre (§25)
194 Povinnosť cestovnej kancelárie preukázať vznik dodatočných poplatkov, príplatkov alebo iných nákladov v dôsledku postúpenia zmluvy o zájazde (§18)
194 Postup v prípade, ak cestujúci alebo cestovná kancelária v čase od 12. marca 2020 do účinnosti tohto zákona od zmluvy o zájazde odstúpili podľa § 21 ods. 2 alebo ods. 3 písm. b) tohto zákona (§33a)
194 Zodpovednosť cestovnej kancelárie za porušenie zmluvy o zájazde (§22)
194 Preverovanie splnenia povinností obchodníka, usadeného na území členského štátu EÚ (§29)
193 Podmienky pre uplatnenie ustanovení § 20, ods. 2 až 5 tohto zákona (§19)
193 Forma a náležitosti oznámenia o náhradnom zájazde (§33a)
193 Právo cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde, uzatvorenej mimo predajného miesta (§21)
193 Obmedzenie cestovnej kancelárie odvolávať sa na neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti z dôvodu obmedzenia zodpovednosti uhradiť náklady na ubytovanie podľa § 22, ods. 12 tohto zákona (§22)
193 Oprávnenie cestovnej kancelárie, ak nie je v dôsledku COVID-19 možné poskytnúť cestujúcemu základné znaky služieb cestovného ruchu (§33a)
193 Činnosť poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku v prípade, ak cestovná kancelária z dôvodu svojho úpadku nezabezpečí repatriáciu (§13)
193 Povinnosti cestujúceho voči cestovnej kancelárii, ak je možné poskytnúť zájazd podľa zmluvy o zájazde a cestujúci nesúhlasí s poskytnutím zájazdu (§33a)
193 Obmedzenie vzťahujúce sa na bankovú záruku pre prípad úpadku (§10)
193 Vzťah práva na náhradu škody k právam cestujúceho podľa osobitných predpisov (§23)
192 Posudzovanie údajov z účtovnej závierky orgánom dohľadu nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr (§12)
192 Obmedzenia vzťahujúce sa na cestovnú kanceláriu počas mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike alebo obdobnej situácie v cieľovom mieste alebo v ktoromkoľvek mieste trasy zájazdu (§33a)
192 Regulácia vzťahujúca sa na cestovnú kanceláriu predávajúcu zájazdy obchodníka usadeného mimo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o EHS (§26)
191 Usmernenie k zmluvám o ochrane pre prípad úpadku, uzatvorených pred 1. januárom 2019 (§33)
190 Informačná povinnosť obchodníka, ktorý uzatvorí s cestujúcim zmluvu o poskytnutí služby cestovného ruchu, a táto viedla k vytvoreniu spojených služieb cestovného ruchu (§15)
190 Výnimky z obmedzenia poskytovania náhrady škody (§23)
189 Zásady vzťahujúce sa na cestovnú kanceláriu, ktorá vyhlási, že nekoná ako cestovná kancelária alebo že zájazd alebo spojená služba cestovného ruchu nepredstavuje zájazd alebo spojenú službu cestovného ruchu (§27)
189 Povinnosť cestovnej kancelárie uhradiť cestujúcemu náklady na potrebné ubytovanie a dôvody uplatnenia tejto povinnosti (§22)
188 Povinná forma zmluvy o zájazde (§16)
188 Povinnosť poskytovať informácie podľa § 14, ods. 2 ak sú informácie o cestujúcom zasielané prostredníctvom prepojených online rezervačných systémov (§14)
187 Povinnosti cestovnej kancelárie v prípade, ak sa s cestujúcim nedohodla na poskytnutí náhradného zájazdu do 31. augusta 2021 (§33a)
187 Povinnosť cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry uviesť informácie o ochrane pre prípad úpadku (§14)
187 Poskytovanie informácií pred uzatvorením zmlúv tvoriacich spojené služby cestovného ruchu alebo pred zaslaním ponuky, ktorej prijatie môže viesť k vzniku spojených služieb cestovného ruchu (§15)
187 Dôvody oprávneného odmietnutia úhrady dodatočných nákladov a poplatkov zo strany cestujúceho (§14)
187 Dôvody liberácie cestovnej kancelárie zo zodpovednosti za škodu (§23)
186 Usmernenie k zmluvám o obstaraní zájazdu, uzatvorených podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2019 (§33)
184 Právo cestovnej kancelárie odstúpiť od zmluvy o zájazde bez povinnosti nahradiť škodu cestujúcemu spôsobenú týmto odstúpením (§21)
183 Záverečné ustanovenie (§35)
183 Zachovanie platnosti živnostenského oprávnenia na prevádzkovanie cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry (§33)
183 Podmienky zvýšenia ceny zájazdu v zmysle § 19, odseku 1 tohto zákona (§19)
182 Povinnosti obchodníka so sídlom na a mimo územia členského štátu Európskej únie, ktorý na území Slovenskej republiky predáva alebo ponúka na predaj zájazdy (§9)
182 Právo cestovnej kancelárie zvýšiť cenu zájazdu, ak je presne určený spôsob výpočtu zvýšenia ceny a súvisiace podmienky (§19)
181 Pokuty a štátny rozpočet (§31)
181 Povinnosť cestovnej kancelárie poskytnúť cestujúcemu primeranú pomoc (§25)
180 Dôvody oprávňujúce cestovnú kanceláriu požadovať od cestujúceho úhradu za poskytnutú pomoc (§25)
179 Povinnosti cestovnej kancelárie v súvislosti s odstúpením cestujúceho od zmluvy o zájazde (§20)
178 Plnenie vo forme úhrady služieb, na základe ktorých budú cestujúci pokračovať v zájazde (§13)
177 Povinnosť cestovnej kancelárie vrátiť náklady ak nenastala skutočnosť, na základe ktorej bolo poskytnuté plnenie cestujúcim plynúce zo zmluvy (§13)
168 Ochrana pre prípad úpadku aj po zmene alebo po zaslaní oznámenia o náhradnom zájazde (§33a)
164 Zloženie zmluvy o zájazde, ak sa zájazd poskytuje na základe samostatných zmlúv o poskytnutí služieb cestovného ruchu (§16)
Názov regulácie
C Cestujúci (§2)
Cestovná kancelária – vymedzenie pojmu (§5)
Cestovná agentúra – vymedzenie pojmu (§5)
Č Činnosť poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku v prípade, ak cestovná kancelária z dôvodu svojho úpadku nezabezpečí repatriáciu (§13)
Čiastočné odmietnutie náhradného zájazdu cestujúcim (§33a)
D Definícia zájazdu (§3)
Definícia spojených služieb cestovného ruchu (§4)
Doklad o ochrane pre prípad úpadku (§9)
Dôvody oprávneného odmietnutia úhrady dodatočných nákladov a poplatkov zo strany cestujúceho (§14)
Dôkazné bremeno (§17)
Dôvody návrhu zmien zmluvy o zájazde zo strany cestovnej kancelárie (§20)
Dôvody liberácie cestovnej kancelárie zo zodpovednosti za škodu (§23)
Dôvody oprávňujúce cestovnú kanceláriu požadovať od cestujúceho úhradu za poskytnutú pomoc (§25)
Dôvody vykonania bezodkladnej kontroly v cestovnej kancelárii (§31)
Dôvody udelenia zákazu predaja zájazdov a sprostredkovania spojených služieb cestovného ruchu (§31)
Ď Ďalšie osobitné povinnosti cestovnej kancelárie (§8)
Ďalšie povinnosti cestovnej kancelárie voči poskytovateľovi ochrany pre prípad úpadku (§11)
Ďalšie povinnosti cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry v prípade, ak bola zmluva o zájazde uzatvorená mimo predajného miesta cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúr (§16)
F Forma a náležitosti oznámenia o náhradnom zájazde (§33a)
H Hlavný predmet činnosti cestovnej kancelárie (§5)
I Informácie poskytované cestovnou kanceláriou poskytovateľovi ochrany pre prípad úpadku (§11)
Informačná povinnosť obchodníka, ktorý uzatvorí s cestujúcim zmluvu o poskytnutí služby cestovného ruchu, a táto viedla k vytvoreniu spojených služieb cestovného ruchu (§15)
Informačná povinnosť cestovnej kancelárie v prípadoch podľa § 20, ods. 2 tohto zákona (§20)
K Kontaktné miesto a jeho úlohy (§29)
L Lehota na uplatnenie práva cestujúceho na reklamáciu zájazdu (§22)
M Minimálne obsahové náležitosti zmluvy o zájazde alebo potvrdenia o uzatvorení zmluvy o zájazde (§16)
N Negatívne vymedzenie pôsobnosti (§1)
Neodvrátiteľná a mimoriadna udalosť (§2)
Negatívne vymedzenie pojmu „zájazd“ (§3)
Negatívne vymedzenie pojmu „Spojené služby cestovného ruchu“ (§4)
Negatívne vymedzenie pojmu „dôveryhodný“ (§6)
Neplatnosť vzdania sa práv cestujúceho podľa tohto zákona (§27)
O Obchodník (§2)
Ochrana pre prípad úpadku (§2)
Oprávnenia cestovnej kancelárie (§5)
Oznamovacia povinnosť cestovnej kancelárie (§6)
Obmedzenie vzťahujúce sa na uzatváranie poistenia pre prípad úpadku (§10)
Obmedzenie vzťahujúce sa na bankovú záruku pre prípad úpadku (§10)
Ochrana pre prípad úpadku podľa tohto zákona v súvislosti s cestujúcimi (§13)
Oznámenie o postúpení zájazdu na tretiu osobu (§18)
Oznamovacia povinnosť cestujúceho v prípade, keď niektorá zo služieb cestovného ruchu nebola poskytnutá v súlade so zmluvou, zákonom alebo osobitným predpisom (§22)
Oslobodenie cestovnej kancelárie od povinnosti určiť lehotu podľa § 22, ods. 3 tohto zákona (§22)
Obmedzenie cestovnej kancelárie odvolávať sa na neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti z dôvodu obmedzenia zodpovednosti uhradiť náklady na ubytovanie podľa § 22, ods. 12 tohto zákona (§22)
Obmedzenia vzťahujúce sa na poskytovanie náhrady škody (§23)
Obmedzenie zodpovednosti obchodníka (§28)
Orgán dohľadu a jeho úlohy (§31)
Oznamovacia povinnosť cestovných kancelárií, ktoré získali živnostenské oprávnenie pred 1. januárom 2019. (§33)
Oznamovacia povinnosť cestovných kancelárií, ktoré získajú živnostenské oprávnenie po 1. januári 2019 (§33)
Oprávnenie cestovnej kancelárie, ak nie je v dôsledku COVID-19 možné poskytnúť cestujúcemu základné znaky služieb cestovného ruchu (§33a)
Oprávnenie cestujúceho odmietnuť náhradný zájazd a súvisiace podmienky (§33a)
Obmedzenia vzťahujúce sa na cestovnú kanceláriu počas mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike alebo obdobnej situácie v cieľovom mieste alebo v ktoromkoľvek mieste trasy zájazdu (§33a)
Ochrana pre prípad úpadku aj po zmene alebo po zaslaní oznámenia o náhradnom zájazde (§33a)
P Predmet úpravy (§1)
Pôsobnosť Občianskeho zákonníka a osobitného právneho predpisu (§1)
Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku (§2)
Predajné miesto (§2)
Prevádzkovanie cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry (§5)
Požiadavka dôveryhodnosti (§6)
Preukazovanie dôveryhodnosti osôb uvedených v § 6, ods. 1 tohto zákona (§6)
Povinnosti cestovnej kancelárie pri sprostredkovaní predaja zájazdu pre inú cestovnú kanceláriu (§8)
Povinnosti cestovnej kancelárie pri oddelenej ponuke a oddelenom predaji služieb cestovného ruchu (§8)
Práva cestujúceho po uhradení služieb cestovného ruchu, ktoré sú súčasťou zájazdu alebo spojených služieb cestovného ruchu (§9)
Povinnosti cestovnej kancelárie pri uzatváraní zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku (§9)
Povinnosti cestovnej kancelárie a poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku (§9)
Povinnosti poskytovateľa v súvislosti s plnením v prípade úpadku (§9)
Preukazovanie zabezpečenia ochrany pre prípad úpadku (§9)
Povinnosti obchodníka so sídlom na a mimo územia členského štátu Európskej únie, ktorý na území Slovenskej republiky predáva alebo ponúka na predaj zájazdy (§9)
Pôsobnosť Občianskeho zákonníka pre prípad úpadku vo forme poistenia (§10)
Pôsobnosť Obchodného zákonníka pre prípad úpadku vo forme bankovej záruky (§10)
Povinnosti cestovnej kancelárie v súvislosti so žiadosťou poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku (§11)
Predloženie účtovnej závierky poskytovateľovi ochrany pre prípad úpadku (§11)
Povinnosti cestovnej kancelárie voči orgánu dohľadu nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr (§11)
Povinnosti poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku voči orgánu dohľadu nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr (§11)
Povinnosť cestovnej kancelárie účtovať v sústave podvojného účtovníctva (§12)
Predkladanie účtovnej závierky orgánu dohľadu nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr (§12)
Priebežné účtovná závierka cestovnej kancelárie (§12)
Posudzovanie údajov z účtovnej závierky orgánom dohľadu nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr (§12)
Povinnosti cestovnej kancelárie v prípade ak jej hrozí úpadok (§13)
Postup poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku v prípade, ak cestovná kancelária nezabezpečí v dôsledku úpadku riadne poskytnutie služieb cestovného ruchu (§13)
Plnenie vo forme úhrady služieb, na základe ktorých budú cestujúci pokračovať v zájazde (§13)
Povinnosť cestovnej kancelárie poskytovať súčinnosť (§13)
Povinnosť cestovnej kancelárie vrátiť náklady ak nenastala skutočnosť, na základe ktorej bolo poskytnuté plnenie cestujúcim plynúce zo zmluvy (§13)
Právo poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku v prípade, ak cestovná kancelária poskytla nepravdivé podklady alebo neúplné podklady (§13)
Prechod nárokov cestujúceho na poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku (§13)
Povinnosť cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry pred uzatvorením zmluvy o zájazde (§14)
Povinnosť cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry uviesť informácie o ochrane pre prípad úpadku (§14)
Povinnosti cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry v prípade, ak sa zmluva o zájazde uzatvára telefonicky (§14)
Povinnosť poskytovať informácie podľa § 14, ods. 2 ak sú informácie o cestujúcom zasielané prostredníctvom prepojených online rezervačných systémov (§14)
Povinnosť oznamovať všetky zmeny predzmluvných informácií (§14)
Poskytovanie informácií pred uzatvorením zmlúv tvoriacich spojené služby cestovného ruchu alebo pred zaslaním ponuky, ktorej prijatie môže viesť k vzniku spojených služieb cestovného ruchu (§15)
Poskytovanie informácií v zmysle § 15, odseku 1 tohto zákona prostredníctvom príslušného formulára (§15)
Poskytovanie informácií v prípade, ak sa spojené služby cestovného ruchu sprostredkujú telefonicky (§15)
Pôsobnosť práv a povinností cestovnej kancelárie v prípade, ak cestovná kancelária pri sprostredkovaní spojených služieb cestovného ruchu nesplní povinnosti podľa § 15, odsekov 1 a 2 alebo odseku 3 tohto zákona (§15)
Povinná forma zmluvy o zájazde (§16)
Povinnosť odovzdať cestujúcemu vyhotovenie uzatvorenej zmluvy o zájazde alebo potvrdenie o uzatvorení zmluvy o zájazde na trvanlivom nosiči (§16)
Povinnosť odovzdať cestujúcemu vyhotovenie uzatvorenej zmluvy o zájazde alebo potvrdenie o uzatvorení zmluvy o zájazde v listinnej podobe (§16)
Povinnosti obchodníka, ktorému boli cestovnou kanceláriou zaslané údaje o cestujúcom a ktorý s cestujúcim uzatvoril zmluvu a ďalšie súvisiace povinnosti cestovnej kancelárie (§16)
Povinnosti cestovnej kancelárie voči cestujúcemu pred začatím zájazdu (§16)
Povinnosť cestovnej kancelárie preukázať vznik dodatočných poplatkov, príplatkov alebo iných nákladov v dôsledku postúpenia zmluvy o zájazde (§18)
Právo cestovnej kancelárie zvýšiť cenu zájazdu, ak je presne určený spôsob výpočtu zvýšenia ceny a súvisiace podmienky (§19)
Podmienky zvýšenia ceny zájazdu v zmysle § 19, odseku 1 tohto zákona (§19)
Podmienky vzniku oprávnenia cestovnej kancelárie na zaplateniu rozdielu v cene zájazdu (§19)
Podmienky pre uplatnenie ustanovení § 20, ods. 2 až 5 tohto zákona (§19)
Povinnosť cestovnej kancelárie pri znížení ceny zájazdu podľa § 19, ods. 1 tohto zákona (§19)
Povinnosti cestovnej kancelárie v súvislosti s odstúpením cestujúceho od zmluvy o zájazde (§20)
Právo cestujúceho na zníženie ceny zájazdu (§20)
Právo cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde (§21)
Právo cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného (§21)
Právo cestovnej kancelárie odstúpiť od zmluvy o zájazde bez povinnosti nahradiť škodu cestujúcemu spôsobenú týmto odstúpením (§21)
Povinnosti cestovnej kancelárie po odstúpení od zmluvy (§21)
Právo cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde, uzatvorenej mimo predajného miesta (§21)
Povinnosť cestovnej kancelárie vykonať v primeranej lehote nápravu v prípade skutočností podľa § 22, ods. 2 tohto zákona (§22)
Postup cestovnej kancelárie v prípade, ak nevykoná nápravu podľa § 22, ods. 3 tohto zákona (§22)
Právo cestujúceho odmietnuť náhradné služby cestovného ruchu ponúknuté cestovnou kanceláriou podľa § 22, ods. 5 tohto zákona (§22)
Práva cestujúceho ak cestovná kancelária nevykonala nápravu podľa § 22, ods. 3 tohto zákona (§22)
Povinnosť cestovnej kancelárie vyhotoviť v spolupráci s cestujúcim písomný záznam (§22)
Právo cestujúceho na primeranú zľavu podľa § 22, ods. 5 písm. b), ods. 6 alebo ods. 7 tohto zákona (§22)
Povinnosť cestovnej kancelárie zabezpečiť repatriáciu cestujúceho bezodkladne a bez dodatočných nákladov pre cestujúceho (§22)
Povinnosť cestovnej kancelárie uhradiť cestujúcemu náklady na potrebné ubytovanie a dôvody uplatnenia tejto povinnosti (§22)
Právo cestujúceho na náhradu majetkovej škody a právo na náhradu nemajetkovej ujmy (§23)
Právo cestovnej kancelárie alebo agentúry na regresné plnenie (§24)
Právo cestujúceho doručovať podnet, týkajúci sa poskytovania zájazdu, priamo cestovnej agentúre (§25)
Povinnosť cestovnej kancelárie poskytnúť cestujúcemu primeranú pomoc (§25)
Preverovanie splnenia povinností obchodníka, usadeného na území členského štátu EÚ (§29)
Podmienky ukladania pokút do výšky dvojnásobku hornej hranice pokuty (§31)
Pokuty a štátny rozpočet (§31)
Pôsobnosť Správneho poriadku na konanie o uložení pokuty (§31)
Povinnosť vyrovnania rozdielu v cene zájazdu medzi zmluvnými stranami (§33a)
Povinnosti cestovnej kancelárie v prípade, ak cestujúci odmietne náhradný zájazd (§33a)
Povinnosť cestovnej kancelárie dohodnúť sa s cestujúcim na poskytnutí náhradného zájazdu (§33a)
Povinnosti cestovnej kancelárie v prípade, ak sa s cestujúcim nedohodla na poskytnutí náhradného zájazdu do 31. augusta 2021 (§33a)
Postup v prípade, ak cestujúci alebo cestovná kancelária v čase od 12. marca 2020 do účinnosti tohto zákona od zmluvy o zájazde odstúpili podľa § 21 ods. 2 alebo ods. 3 písm. b) tohto zákona (§33a)
Postup v prípade, ak cestujúci v čase od 12. marca 2020 do účinnosti tohto zákona odstúpil od zmluvy o zájazde podľa § 21 ods. 1 tohto zákona (§33a)
Povinnosti cestujúceho voči cestovnej kancelárii, ak je možné poskytnúť zájazd podľa zmluvy o zájazde a cestujúci nesúhlasí s poskytnutím zájazdu (§33a)
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia (§33b)
R Repatriácia (§2)
Rozsah uvádzania súm v poznámkach každej účtovnej závierky cestovnej kancelárie (§12)
Rozsah informácií poskytovaných cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou cestujúcemu (§14)
Regulácia vzťahujúca sa na cestovnú kanceláriu predávajúcu zájazdy obchodníka usadeného mimo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o EHS (§26)
S Služba cestovného ruchu (§2)
Spoločná povinnosť cestovnej kancelárie a poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku (§11)
Spôsoby poskytovania informácií podľa § 14, odseky 1 až 4 tohto zákona (§14)
Solidárna zodpovednosť pôvodného a nového cestujúceho (§18)
Správne delikty (§31)
Subjektívna a objektívna lehota na začatie konania o uložení pokuty (§31)
T Trvanlivý nosič (§2)
U Určenie minimálneho rozsahu ochrany pre prípad úpadku (§9)
Usmernenie ku konaniam, začatým a Právoplatne neukončeným pred 1. januárom 2019 (§33)
Usmernenie k zmluvám o obstaraní zájazdu, uzatvorených podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2019 (§33)
Usmernenie k zmluvám o ochrane pre prípad úpadku, uzatvorených pred 1. januárom 2019 (§33)
Ú Úhrada nákladov v prípade, ak si cestujúci zabezpečí repatriáciu na vlastné náklady (§13)
V Vykonanie nápravy v prípade, ak suma zabezpečujúca ochranu pre prípad úpadku nedosahuje najmenej 30 % tržieb z predaja zájazdov a spojených služieb cestovného ruchu (§12)
Výnimka z obmedzenia nákladov na ubytovanie podľa § 22, ods. 12 tohto zákona (§22)
Výnimky z obmedzenia poskytovania náhrady škody (§23)
Vzťah práva na náhradu škody k právam cestujúceho podľa osobitných predpisov (§23)
Vyčiarknutie cestovnej kancelárie zo zoznamu (§30)
Výška ukladaných pokút za správny delikt (§31)
Vysporiadanie finančného rozdielu medzi zmluvnými stranami v prípade poskytnutia náhradného zájazdu (§33a)
Z Začatie zájazdu (§2)
Zákaz vzťahujúci sa na cestovnú kanceláriu alebo cestovnú agentúru (§5)
Základné povinnosti cestovnej agentúry (§7)
Zákaz vzťahujúci sa na činnosť cestovnej agentúry (§7)
Zánik zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku (§12)
Zmluva o zájazde (§16)
Zloženie zmluvy o zájazde, ak sa zájazd poskytuje na základe samostatných zmlúv o poskytnutí služieb cestovného ruchu (§16)
Zákaz jednostranne meniť iné podmienky o zájazde ako cenu a súvisiace výnimky (§20)
Zodpovednosť cestovnej kancelárie za porušenie zmluvy o zájazde (§22)
Zásady vzťahujúce sa na cestovnú kanceláriu, ktorá vyhlási, že nekoná ako cestovná kancelária alebo že zájazd alebo spojená služba cestovného ruchu nepredstavuje zájazd alebo spojenú službu cestovného ruchu (§27)
Zodpovednosť obchodníka za chyby zapríčinené technickými poruchami v systéme rezervovania (§28)
Zverejňovanie aktuálneho zoznamu cestovných kancelárií (§30)
Zoznam údajov, obligatórne zapisovaných v zozname cestovných kancelárií (§30)
Zdržanie sa protiprávneho konania (§31)
Zásady ukladania pokút sa správny delikt (§31)
Zákaz uvádzania nepravdivých informácií súvisiacich s ochranou pre prípad úpadku (§32)
Zachovanie platnosti živnostenského oprávnenia na prevádzkovanie cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry (§33)
Zrušovacie ustanovenie (§34)
Záverečné ustanovenie (§35)