Zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu

Regulácie | Adresáti reguláciíNázov regulácie
1. Predmet úpravy (§1)
2. Negatívne vymedzenie pôsobnosti (§1)
3. Pôsobnosť Občianskeho zákonníka a osobitného právneho predpisu (§1)
4. Služba cestovného ruchu (§2)
5. Cestujúci (§2)
6. Obchodník (§2)
7. Ochrana pre prípad úpadku (§2)
8. Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku (§2)
9. Predajné miesto (§2)
10. Trvanlivý nosič (§2)
11. Neodvrátiteľná a mimoriadna udalosť (§2)
12. Začatie zájazdu (§2)
13. Repatriácia (§2)
14. Definícia zájazdu (§3)
15. Negatívne vymedzenie pojmu „zájazd“ (§3)
16. Definícia spojených služieb cestovného ruchu (§4)
17. Negatívne vymedzenie pojmu „Spojené služby cestovného ruchu“ (§4)
18. Prevádzkovanie cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry (§5)
19. Cestovná kancelária – vymedzenie pojmu (§5)
20. Oprávnenia cestovnej kancelárie (§5)
21. Hlavný predmet činnosti cestovnej kancelárie (§5)
22. Cestovná agentúra – vymedzenie pojmu (§5)
23. Zákaz vzťahujúci sa na cestovnú kanceláriu alebo cestovnú agentúru (§5)
24. Požiadavka dôveryhodnosti (§6)
25. Negatívne vymedzenie pojmu „dôveryhodný“ (§6)
26. Preukazovanie dôveryhodnosti osôb uvedených v § 6, ods. 1 tohto zákona (§6)
27. Oznamovacia povinnosť cestovnej kancelárie (§6)
28. Základné povinnosti cestovnej agentúry (§7)
29. Zákaz vzťahujúci sa na činnosť cestovnej agentúry (§7)
30. Ďalšie osobitné povinnosti cestovnej kancelárie (§8)
31. Povinnosti cestovnej kancelárie pri sprostredkovaní predaja zájazdu pre inú cestovnú kanceláriu (§8)
32. Povinnosti cestovnej kancelárie pri oddelenej ponuke a oddelenom predaji služieb cestovného ruchu (§8)
33. Práva cestujúceho po uhradení služieb cestovného ruchu, ktoré sú súčasťou zájazdu alebo spojených služieb cestovného ruchu (§9)
34. Povinnosti cestovnej kancelárie pri uzatváraní zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku (§9)
35. Povinnosti cestovnej kancelárie a poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku (§9)
36. Určenie minimálneho rozsahu ochrany pre prípad úpadku (§9)
37. Povinnosti poskytovateľa v súvislosti s plnením v prípade úpadku (§9)
38. Preukazovanie zabezpečenia ochrany pre prípad úpadku (§9)
39. Doklad o ochrane pre prípad úpadku (§9)
40. Povinnosti obchodníka so sídlom na a mimo územia členského štátu Európskej únie, ktorý na území Slovenskej republiky predáva alebo ponúka na predaj zájazdy (§9)
41. Pôsobnosť Občianskeho zákonníka pre prípad úpadku vo forme poistenia (§10)
42. Pôsobnosť Obchodného zákonníka pre prípad úpadku vo forme bankovej záruky (§10)
43. Obmedzenie vzťahujúce sa na uzatváranie poistenia pre prípad úpadku (§10)
44. Obmedzenie vzťahujúce sa na bankovú záruku pre prípad úpadku (§10)
45. Informácie poskytované cestovnou kanceláriou poskytovateľovi ochrany pre prípad úpadku (§11)
46. Povinnosti cestovnej kancelárie v súvislosti so žiadosťou poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku (§11)
47. Predloženie účtovnej závierky poskytovateľovi ochrany pre prípad úpadku (§11)
48. Ďalšie povinnosti cestovnej kancelárie voči poskytovateľovi ochrany pre prípad úpadku (§11)
49. Povinnosti cestovnej kancelárie voči orgánu dohľadu nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr (§11)
50. Povinnosti poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku voči orgánu dohľadu nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr (§11)
51. Spoločná povinnosť cestovnej kancelárie a poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku (§11)
52. Povinnosť cestovnej kancelárie účtovať v sústave podvojného účtovníctva (§12)
53. Rozsah uvádzania súm v poznámkach každej účtovnej závierky cestovnej kancelárie (§12)
54. Predkladanie účtovnej závierky orgánu dohľadu nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr (§12)
55. Priebežné účtovná závierka cestovnej kancelárie (§12)
56. Vykonanie nápravy v prípade, ak suma zabezpečujúca ochranu pre prípad úpadku nedosahuje najmenej 30 % tržieb z predaja zájazdov a spojených služieb cestovného ruchu (§12)
57. Posudzovanie údajov z účtovnej závierky orgánom dohľadu nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr (§12)
58. Zánik zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku (§12)
59. Povinnosti cestovnej kancelárie v prípade ak jej hrozí úpadok (§13)
60. Postup poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku v prípade, ak cestovná kancelária nezabezpečí v dôsledku úpadku riadne poskytnutie služieb cestovného ruchu (§13)
61. Činnosť poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku v prípade, ak cestovná kancelária z dôvodu svojho úpadku nezabezpečí repatriáciu (§13)
62. Plnenie vo forme úhrady služieb, na základe ktorých budú cestujúci pokračovať v zájazde (§13)
63. Úhrada nákladov v prípade, ak si cestujúci zabezpečí repatriáciu na vlastné náklady (§13)
64. Povinnosť cestovnej kancelárie poskytovať súčinnosť (§13)
65. Povinnosť cestovnej kancelárie vrátiť náklady ak nenastala skutočnosť, na základe ktorej bolo poskytnuté plnenie cestujúcim plynúce zo zmluvy (§13)
66. Právo poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku v prípade, ak cestovná kancelária poskytla nepravdivé podklady alebo neúplné podklady (§13)
67. Prechod nárokov cestujúceho na poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku (§13)
68. Ochrana pre prípad úpadku podľa tohto zákona v súvislosti s cestujúcimi (§13)
69. Povinnosť cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry pred uzatvorením zmluvy o zájazde (§14)
70. Rozsah informácií poskytovaných cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou cestujúcemu (§14)
71. Povinnosť cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry uviesť informácie o ochrane pre prípad úpadku (§14)
72. Povinnosti cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry v prípade, ak sa zmluva o zájazde uzatvára telefonicky (§14)
73. Povinnosť poskytovať informácie podľa § 14, ods. 2 ak sú informácie o cestujúcom zasielané prostredníctvom prepojených online rezervačných systémov (§14)
74. Spôsoby poskytovania informácií podľa § 14, odseky 1 až 4 tohto zákona (§14)
75. Povinnosť oznamovať všetky zmeny predzmluvných informácií (§14)
76. Dôvody oprávneného odmietnutia úhrady dodatočných nákladov a poplatkov zo strany cestujúceho (§14)
77. Poskytovanie informácií pred uzatvorením zmlúv tvoriacich spojené služby cestovného ruchu alebo pred zaslaním ponuky, ktorej prijatie môže viesť k vzniku spojených služieb cestovného ruchu (§15)
78. Poskytovanie informácií v zmysle § 15, odseku 1 tohto zákona prostredníctvom príslušného formulára (§15)
79. Poskytovanie informácií v prípade, ak sa spojené služby cestovného ruchu sprostredkujú telefonicky (§15)
80. Pôsobnosť práv a povinností cestovnej kancelárie v prípade, ak cestovná kancelária pri sprostredkovaní spojených služieb cestovného ruchu nesplní povinnosti podľa § 15, odsekov 1 a 2 alebo odseku 3 tohto zákona (§15)
81. Informačná povinnosť obchodníka, ktorý uzatvorí s cestujúcim zmluvu o poskytnutí služby cestovného ruchu, a táto viedla k vytvoreniu spojených služieb cestovného ruchu (§15)
82. Zmluva o zájazde (§16)
83. Zloženie zmluvy o zájazde, ak sa zájazd poskytuje na základe samostatných zmlúv o poskytnutí služieb cestovného ruchu (§16)
84. Povinná forma zmluvy o zájazde (§16)
85. Minimálne obsahové náležitosti zmluvy o zájazde alebo potvrdenia o uzatvorení zmluvy o zájazde (§16)
86. Povinnosť odovzdať cestujúcemu vyhotovenie uzatvorenej zmluvy o zájazde alebo potvrdenie o uzatvorení zmluvy o zájazde na trvanlivom nosiči (§16)
87. Povinnosť odovzdať cestujúcemu vyhotovenie uzatvorenej zmluvy o zájazde alebo potvrdenie o uzatvorení zmluvy o zájazde v listinnej podobe (§16)
88. Ďalšie povinnosti cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry v prípade, ak bola zmluva o zájazde uzatvorená mimo predajného miesta cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúr (§16)
89. Povinnosti obchodníka, ktorému boli cestovnou kanceláriou zaslané údaje o cestujúcom a ktorý s cestujúcim uzatvoril zmluvu a ďalšie súvisiace povinnosti cestovnej kancelárie (§16)
90. Povinnosti cestovnej kancelárie voči cestujúcemu pred začatím zájazdu (§16)
91. Dôkazné bremeno (§17)
92. Oznámenie o postúpení zájazdu na tretiu osobu (§18)
93. Solidárna zodpovednosť pôvodného a nového cestujúceho (§18)
94. Povinnosť cestovnej kancelárie preukázať vznik dodatočných poplatkov, príplatkov alebo iných nákladov v dôsledku postúpenia zmluvy o zájazde (§18)
95. Právo cestovnej kancelárie zvýšiť cenu zájazdu, ak je presne určený spôsob výpočtu zvýšenia ceny a súvisiace podmienky (§19)
96. Podmienky zvýšenia ceny zájazdu v zmysle § 19, odseku 1 tohto zákona (§19)
97. Podmienky vzniku oprávnenia cestovnej kancelárie na zaplateniu rozdielu v cene zájazdu (§19)
98. Podmienky pre uplatnenie ustanovení § 20, ods. 2 až 5 tohto zákona (§19)
99. Povinnosť cestovnej kancelárie pri znížení ceny zájazdu podľa § 19, ods. 1 tohto zákona (§19)
100. Zákaz jednostranne meniť iné podmienky o zájazde ako cenu a súvisiace výnimky (§20)
101. Dôvody návrhu zmien zmluvy o zájazde zo strany cestovnej kancelárie (§20)
102. Informačná povinnosť cestovnej kancelárie v prípadoch podľa § 20, ods. 2 tohto zákona (§20)
103. Povinnosti cestovnej kancelárie v súvislosti s odstúpením cestujúceho od zmluvy o zájazde (§20)
104. Právo cestujúceho na zníženie ceny zájazdu (§20)
105. Právo cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde (§21)
106. Právo cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného (§21)
107. Právo cestovnej kancelárie odstúpiť od zmluvy o zájazde bez povinnosti nahradiť škodu cestujúcemu spôsobenú týmto odstúpením (§21)
108. Povinnosti cestovnej kancelárie po odstúpení od zmluvy (§21)
109. Právo cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde, uzatvorenej mimo predajného miesta (§21)
110. Zodpovednosť cestovnej kancelárie za porušenie zmluvy o zájazde (§22)
111. Oznamovacia povinnosť cestujúceho v prípade, keď niektorá zo služieb cestovného ruchu nebola poskytnutá v súlade so zmluvou, zákonom alebo osobitným predpisom (§22)
112. Povinnosť cestovnej kancelárie vykonať v primeranej lehote nápravu v prípade skutočností podľa § 22, ods. 2 tohto zákona (§22)
113. Oslobodenie cestovnej kancelárie od povinnosti určiť lehotu podľa § 22, ods. 3 tohto zákona (§22)
114. Postup cestovnej kancelárie v prípade, ak nevykoná nápravu podľa § 22, ods. 3 tohto zákona (§22)
115. Právo cestujúceho odmietnuť náhradné služby cestovného ruchu ponúknuté cestovnou kanceláriou podľa § 22, ods. 5 tohto zákona (§22)
116. Práva cestujúceho ak cestovná kancelária nevykonala nápravu podľa § 22, ods. 3 tohto zákona (§22)
117. Povinnosť cestovnej kancelárie vyhotoviť v spolupráci s cestujúcim písomný záznam (§22)
118. Lehota na uplatnenie práva cestujúceho na reklamáciu zájazdu (§22)
119. Právo cestujúceho na primeranú zľavu podľa § 22, ods. 5 písm. b), ods. 6 alebo ods. 7 tohto zákona (§22)
120. Povinnosť cestovnej kancelárie zabezpečiť repatriáciu cestujúceho bezodkladne a bez dodatočných nákladov pre cestujúceho (§22)
121. Povinnosť cestovnej kancelárie uhradiť cestujúcemu náklady na potrebné ubytovanie a dôvody uplatnenia tejto povinnosti (§22)
122. Výnimka z obmedzenia nákladov na ubytovanie podľa § 22, ods. 12 tohto zákona (§22)
123. Obmedzenie cestovnej kancelárie odvolávať sa na neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti z dôvodu obmedzenia zodpovednosti uhradiť náklady na ubytovanie podľa § 22, ods. 12 tohto zákona (§22)
124. Právo cestujúceho na náhradu majetkovej škody a právo na náhradu nemajetkovej ujmy (§23)
125. Dôvody liberácie cestovnej kancelárie zo zodpovednosti za škodu (§23)
126. Obmedzenia vzťahujúce sa na poskytovanie náhrady škody (§23)
127. Výnimky z obmedzenia poskytovania náhrady škody (§23)
128. Vzťah práva na náhradu škody k právam cestujúceho podľa osobitných predpisov (§23)
129. Právo cestovnej kancelárie alebo agentúry na regresné plnenie (§24)
130. Právo cestujúceho doručovať podnet, týkajúci sa poskytovania zájazdu, priamo cestovnej agentúre (§25)
131. Povinnosť cestovnej kancelárie poskytnúť cestujúcemu primeranú pomoc (§25)
132. Dôvody oprávňujúce cestovnú kanceláriu požadovať od cestujúceho úhradu za poskytnutú pomoc (§25)
133. Regulácia vzťahujúca sa na cestovnú kanceláriu predávajúcu zájazdy obchodníka usadeného mimo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o EHS (§26)
134. Zásady vzťahujúce sa na cestovnú kanceláriu, ktorá vyhlási, že nekoná ako cestovná kancelária alebo že zájazd alebo spojená služba cestovného ruchu nepredstavuje zájazd alebo spojenú službu cestovného ruchu (§27)
135. Neplatnosť vzdania sa práv cestujúceho podľa tohto zákona (§27)
136. Zodpovednosť obchodníka za chyby zapríčinené technickými poruchami v systéme rezervovania (§28)
137. Obmedzenie zodpovednosti obchodníka (§28)
138. Kontaktné miesto a jeho úlohy (§29)
139. Preverovanie splnenia povinností obchodníka, usadeného na území členského štátu EÚ (§29)
140. Zverejňovanie aktuálneho zoznamu cestovných kancelárií (§30)
141. Zoznam údajov, obligatórne zapisovaných v zozname cestovných kancelárií (§30)
142. Vyčiarknutie cestovnej kancelárie zo zoznamu (§30)
143. Orgán dohľadu a jeho úlohy (§31)
144. Dôvody vykonania bezodkladnej kontroly v cestovnej kancelárii (§31)
145. Dôvody udelenia zákazu predaja zájazdov a sprostredkovania spojených služieb cestovného ruchu (§31)
146. Správne delikty (§31)
147. Výška ukladaných pokút za správny delikt (§31)
148. Zdržanie sa protiprávneho konania (§31)
149. Podmienky ukladania pokút do výšky dvojnásobku hornej hranice pokuty (§31)
150. Zásady ukladania pokút sa správny delikt (§31)
151. Pokuty a štátny rozpočet (§31)
152. Subjektívna a objektívna lehota na začatie konania o uložení pokuty (§31)
153. Pôsobnosť Správneho poriadku na konanie o uložení pokuty (§31)
154. Zákaz uvádzania nepravdivých informácií súvisiacich s ochranou pre prípad úpadku (§32)
155. Zachovanie platnosti živnostenského oprávnenia na prevádzkovanie cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry (§33)
156. Oznamovacia povinnosť cestovných kancelárií, ktoré získali živnostenské oprávnenie pred 1. januárom 2019. (§33)
157. Oznamovacia povinnosť cestovných kancelárií, ktoré získajú živnostenské oprávnenie po 1. januári 2019 (§33)
158. Usmernenie ku konaniam, začatým a Právoplatne neukončeným pred 1. januárom 2019 (§33)
159. Usmernenie k zmluvám o obstaraní zájazdu, uzatvorených podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2019 (§33)
160. Usmernenie k zmluvám o ochrane pre prípad úpadku, uzatvorených pred 1. januárom 2019 (§33)
161. Oprávnenie cestovnej kancelárie, ak nie je v dôsledku COVID-19 možné poskytnúť cestujúcemu základné znaky služieb cestovného ruchu (§33a)
162. Povinnosť vyrovnania rozdielu v cene zájazdu medzi zmluvnými stranami (§33a)
163. Forma a náležitosti oznámenia o náhradnom zájazde (§33a)
164. Oprávnenie cestujúceho odmietnuť náhradný zájazd a súvisiace podmienky (§33a)
165. Čiastočné odmietnutie náhradného zájazdu cestujúcim (§33a)
166. Povinnosti cestovnej kancelárie v prípade, ak cestujúci odmietne náhradný zájazd (§33a)
167. Povinnosť cestovnej kancelárie dohodnúť sa s cestujúcim na poskytnutí náhradného zájazdu (§33a)
168. Vysporiadanie finančného rozdielu medzi zmluvnými stranami v prípade poskytnutia náhradného zájazdu (§33a)
169. Povinnosti cestovnej kancelárie v prípade, ak sa s cestujúcim nedohodla na poskytnutí náhradného zájazdu do 31. augusta 2021 (§33a)
170. Postup v prípade, ak cestujúci alebo cestovná kancelária v čase od 12. marca 2020 do účinnosti tohto zákona od zmluvy o zájazde odstúpili podľa § 21 ods. 2 alebo ods. 3 písm. b) tohto zákona (§33a)
171. Postup v prípade, ak cestujúci v čase od 12. marca 2020 do účinnosti tohto zákona odstúpil od zmluvy o zájazde podľa § 21 ods. 1 tohto zákona (§33a)
172. Povinnosti cestujúceho voči cestovnej kancelárii, ak je možné poskytnúť zájazd podľa zmluvy o zájazde a cestujúci nesúhlasí s poskytnutím zájazdu (§33a)
173. Obmedzenia vzťahujúce sa na cestovnú kanceláriu počas mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike alebo obdobnej situácie v cieľovom mieste alebo v ktoromkoľvek mieste trasy zájazdu (§33a)
174. Ochrana pre prípad úpadku aj po zmene alebo po zaslaní oznámenia o náhradnom zájazde (§33a)
175. Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia (§33b)
176. Zrušovacie ustanovenie (§34)
177. Záverečné ustanovenie (§35)
Názov regulácie
89 Ochrana pre prípad úpadku (§2)
81 Cestovná kancelária – vymedzenie pojmu (§5)
75 Povinnosť odovzdať cestujúcemu vyhotovenie uzatvorenej zmluvy o zájazde alebo potvrdenie o uzatvorení zmluvy o zájazde v listinnej podobe (§16)
74 Povinnosti cestovnej kancelárie pri sprostredkovaní predaja zájazdu pre inú cestovnú kanceláriu (§8)
73 Solidárna zodpovednosť pôvodného a nového cestujúceho (§18)
73 Cestovná agentúra – vymedzenie pojmu (§5)
73 Čiastočné odmietnutie náhradného zájazdu cestujúcim (§33a)
72 Ďalšie povinnosti cestovnej kancelárie voči poskytovateľovi ochrany pre prípad úpadku (§11)
72 Zákaz vzťahujúci sa na činnosť cestovnej agentúry (§7)
72 Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku (§2)
71 Pôsobnosť Občianskeho zákonníka a osobitného právneho predpisu (§1)
71 Začatie zájazdu (§2)
70 Právo cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného (§21)
70 Právo cestujúceho odmietnuť náhradné služby cestovného ruchu ponúknuté cestovnou kanceláriou podľa § 22, ods. 5 tohto zákona (§22)
70 Pôsobnosť Obchodného zákonníka pre prípad úpadku vo forme bankovej záruky (§10)
69 Oznamovacia povinnosť cestovnej kancelárie (§6)
69 Obchodník (§2)
69 Neodvrátiteľná a mimoriadna udalosť (§2)
68 Služba cestovného ruchu (§2)
68 Ochrana pre prípad úpadku podľa tohto zákona v súvislosti s cestujúcimi (§13)
68 Negatívne vymedzenie pojmu „Spojené služby cestovného ruchu“ (§4)
68 Povinnosti poskytovateľa v súvislosti s plnením v prípade úpadku (§9)
68 Povinnosť cestovnej kancelárie účtovať v sústave podvojného účtovníctva (§12)
67 Správne delikty (§31)
67 Činnosť poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku v prípade, ak cestovná kancelária z dôvodu svojho úpadku nezabezpečí repatriáciu (§13)
66 Oznámenie o postúpení zájazdu na tretiu osobu (§18)
66 Ďalšie povinnosti cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry v prípade, ak bola zmluva o zájazde uzatvorená mimo predajného miesta cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúr (§16)
66 Negatívne vymedzenie pôsobnosti (§1)
66 Povinnosť vyrovnania rozdielu v cene zájazdu medzi zmluvnými stranami (§33a)
66 Oprávnenia cestovnej kancelárie (§5)
66 Zákaz jednostranne meniť iné podmienky o zájazde ako cenu a súvisiace výnimky (§20)
66 Informačná povinnosť cestovnej kancelárie v prípadoch podľa § 20, ods. 2 tohto zákona (§20)
66 Právo cestovnej kancelárie alebo agentúry na regresné plnenie (§24)
66 Zdržanie sa protiprávneho konania (§31)
65 Povinnosť oznamovať všetky zmeny predzmluvných informácií (§14)
65 Povinnosť cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry pred uzatvorením zmluvy o zájazde (§14)
65 Úhrada nákladov v prípade, ak si cestujúci zabezpečí repatriáciu na vlastné náklady (§13)
65 Oznamovacia povinnosť cestovných kancelárií, ktoré získajú živnostenské oprávnenie po 1. januári 2019 (§33)
65 Hlavný predmet činnosti cestovnej kancelárie (§5)
65 Vykonanie nápravy v prípade, ak suma zabezpečujúca ochranu pre prípad úpadku nedosahuje najmenej 30 % tržieb z predaja zájazdov a spojených služieb cestovného ruchu (§12)
64 Dôvody vykonania bezodkladnej kontroly v cestovnej kancelárii (§31)
64 Povinnosti cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry v prípade, ak sa zmluva o zájazde uzatvára telefonicky (§14)
64 Predajné miesto (§2)
64 Preverovanie splnenia povinností obchodníka, usadeného na území členského štátu EÚ (§29)
64 Vyčiarknutie cestovnej kancelárie zo zoznamu (§30)
64 Postup poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku v prípade, ak cestovná kancelária nezabezpečí v dôsledku úpadku riadne poskytnutie služieb cestovného ruchu (§13)
63 Rozsah informácií poskytovaných cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou cestujúcemu (§14)
63 Doklad o ochrane pre prípad úpadku (§9)
63 Povinnosti cestovnej kancelárie voči orgánu dohľadu nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr (§11)
63 Vysporiadanie finančného rozdielu medzi zmluvnými stranami v prípade poskytnutia náhradného zájazdu (§33a)
63 Usmernenie k zmluvám o ochrane pre prípad úpadku, uzatvorených pred 1. januárom 2019 (§33)
63 Orgán dohľadu a jeho úlohy (§31)
63 Cestujúci (§2)
63 Obmedzenie zodpovednosti obchodníka (§28)
63 Podmienky ukladania pokút do výšky dvojnásobku hornej hranice pokuty (§31)
63 Preukazovanie dôveryhodnosti osôb uvedených v § 6, ods. 1 tohto zákona (§6)
62 Zákaz uvádzania nepravdivých informácií súvisiacich s ochranou pre prípad úpadku (§32)
62 Požiadavka dôveryhodnosti (§6)
62 Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia (§33b)
62 Povinnosti obchodníka, ktorému boli cestovnou kanceláriou zaslané údaje o cestujúcom a ktorý s cestujúcim uzatvoril zmluvu a ďalšie súvisiace povinnosti cestovnej kancelárie (§16)
62 Povinnosť odovzdať cestujúcemu vyhotovenie uzatvorenej zmluvy o zájazde alebo potvrdenie o uzatvorení zmluvy o zájazde na trvanlivom nosiči (§16)
62 Definícia spojených služieb cestovného ruchu (§4)
62 Poskytovanie informácií pred uzatvorením zmlúv tvoriacich spojené služby cestovného ruchu alebo pred zaslaním ponuky, ktorej prijatie môže viesť k vzniku spojených služieb cestovného ruchu (§15)
62 Povinnosť cestovnej kancelárie zabezpečiť repatriáciu cestujúceho bezodkladne a bez dodatočných nákladov pre cestujúceho (§22)
61 Neplatnosť vzdania sa práv cestujúceho podľa tohto zákona (§27)
61 Pôsobnosť práv a povinností cestovnej kancelárie v prípade, ak cestovná kancelária pri sprostredkovaní spojených služieb cestovného ruchu nesplní povinnosti podľa § 15, odsekov 1 a 2 alebo odseku 3 tohto zákona (§15)
61 Určenie minimálneho rozsahu ochrany pre prípad úpadku (§9)
61 Postup v prípade, ak cestujúci v čase od 12. marca 2020 do účinnosti tohto zákona odstúpil od zmluvy o zájazde podľa § 21 ods. 1 tohto zákona (§33a)
61 Zmluva o zájazde (§16)
61 Zákaz vzťahujúci sa na cestovnú kanceláriu alebo cestovnú agentúru (§5)
61 Oprávnenie cestujúceho odmietnuť náhradný zájazd a súvisiace podmienky (§33a)
61 Negatívne vymedzenie pojmu „zájazd“ (§3)
61 Repatriácia (§2)
61 Usmernenie ku konaniam, začatým a Právoplatne neukončeným pred 1. januárom 2019 (§33)
60 Dôkazné bremeno (§17)
60 Zverejňovanie aktuálneho zoznamu cestovných kancelárií (§30)
60 Povinnosť cestovnej kancelárie vyhotoviť v spolupráci s cestujúcim písomný záznam (§22)
60 Rozsah uvádzania súm v poznámkach každej účtovnej závierky cestovnej kancelárie (§12)
60 Zrušovacie ustanovenie (§34)
60 Poskytovanie informácií v prípade, ak sa spojené služby cestovného ruchu sprostredkujú telefonicky (§15)
60 Výška ukladaných pokút za správny delikt (§31)
60 Povinnosť cestovnej kancelárie vykonať v primeranej lehote nápravu v prípade skutočností podľa § 22, ods. 2 tohto zákona (§22)
60 Práva cestujúceho po uhradení služieb cestovného ruchu, ktoré sú súčasťou zájazdu alebo spojených služieb cestovného ruchu (§9)
60 Trvanlivý nosič (§2)
60 Zoznam údajov, obligatórne zapisovaných v zozname cestovných kancelárií (§30)
60 Povinnosť poskytovať informácie podľa § 14, ods. 2 ak sú informácie o cestujúcom zasielané prostredníctvom prepojených online rezervačných systémov (§14)
60 Podmienky vzniku oprávnenia cestovnej kancelárie na zaplateniu rozdielu v cene zájazdu (§19)
59 Povinnosti cestovnej kancelárie pri uzatváraní zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku (§9)
59 Priebežné účtovná závierka cestovnej kancelárie (§12)
59 Posudzovanie údajov z účtovnej závierky orgánom dohľadu nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr (§12)
59 Povinnosti cestovnej kancelárie voči cestujúcemu pred začatím zájazdu (§16)
59 Obmedzenie vzťahujúce sa na uzatváranie poistenia pre prípad úpadku (§10)
59 Povinnosti poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku voči orgánu dohľadu nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr (§11)
59 Prevádzkovanie cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry (§5)
59 Predmet úpravy (§1)
59 Vzťah práva na náhradu škody k právam cestujúceho podľa osobitných predpisov (§23)
59 Právo cestujúceho na zníženie ceny zájazdu (§20)
58 Kontaktné miesto a jeho úlohy (§29)
58 Negatívne vymedzenie pojmu „dôveryhodný“ (§6)
58 Pôsobnosť Občianskeho zákonníka pre prípad úpadku vo forme poistenia (§10)
58 Zásady vzťahujúce sa na cestovnú kanceláriu, ktorá vyhlási, že nekoná ako cestovná kancelária alebo že zájazd alebo spojená služba cestovného ruchu nepredstavuje zájazd alebo spojenú službu cestovného ruchu (§27)
58 Preukazovanie zabezpečenia ochrany pre prípad úpadku (§9)
58 Zánik zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku (§12)
58 Právo cestujúceho na primeranú zľavu podľa § 22, ods. 5 písm. b), ods. 6 alebo ods. 7 tohto zákona (§22)
58 Regulácia vzťahujúca sa na cestovnú kanceláriu predávajúcu zájazdy obchodníka usadeného mimo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o EHS (§26)
58 Výnimky z obmedzenia poskytovania náhrady škody (§23)
57 Spôsoby poskytovania informácií podľa § 14, odseky 1 až 4 tohto zákona (§14)
57 Predkladanie účtovnej závierky orgánu dohľadu nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr (§12)
57 Výnimka z obmedzenia nákladov na ubytovanie podľa § 22, ods. 12 tohto zákona (§22)
57 Oznamovacia povinnosť cestovných kancelárií, ktoré získali živnostenské oprávnenie pred 1. januárom 2019. (§33)
57 Usmernenie k zmluvám o obstaraní zájazdu, uzatvorených podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2019 (§33)
57 Dôvody návrhu zmien zmluvy o zájazde zo strany cestovnej kancelárie (§20)
57 Informácie poskytované cestovnou kanceláriou poskytovateľovi ochrany pre prípad úpadku (§11)
57 Povinnosti cestovnej kancelárie a poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku (§9)
57 Lehota na uplatnenie práva cestujúceho na reklamáciu zájazdu (§22)
56 Záverečné ustanovenie (§35)
56 Pôsobnosť Správneho poriadku na konanie o uložení pokuty (§31)
56 Prechod nárokov cestujúceho na poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku (§13)
56 Obmedzenia vzťahujúce sa na poskytovanie náhrady škody (§23)
56 Povinnosti cestovnej kancelárie po odstúpení od zmluvy (§21)
56 Práva cestujúceho ak cestovná kancelária nevykonala nápravu podľa § 22, ods. 3 tohto zákona (§22)
56 Právo cestujúceho na náhradu majetkovej škody a právo na náhradu nemajetkovej ujmy (§23)
56 Poskytovanie informácií v zmysle § 15, odseku 1 tohto zákona prostredníctvom príslušného formulára (§15)
56 Právo cestujúceho doručovať podnet, týkajúci sa poskytovania zájazdu, priamo cestovnej agentúre (§25)
56 Povinnosť cestovnej kancelárie poskytovať súčinnosť (§13)
55 Podmienky pre uplatnenie ustanovení § 20, ods. 2 až 5 tohto zákona (§19)
55 Právo cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde (§21)
55 Dôvody udelenia zákazu predaja zájazdov a sprostredkovania spojených služieb cestovného ruchu (§31)
55 Povinnosti cestovnej kancelárie v prípade, ak cestujúci odmietne náhradný zájazd (§33a)
55 Subjektívna a objektívna lehota na začatie konania o uložení pokuty (§31)
55 Právo poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku v prípade, ak cestovná kancelária poskytla nepravdivé podklady alebo neúplné podklady (§13)
54 Povinnosť cestovnej kancelárie preukázať vznik dodatočných poplatkov, príplatkov alebo iných nákladov v dôsledku postúpenia zmluvy o zájazde (§18)
54 Forma a náležitosti oznámenia o náhradnom zájazde (§33a)
54 Spoločná povinnosť cestovnej kancelárie a poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku (§11)
54 Povinnosť cestovnej kancelárie pri znížení ceny zájazdu podľa § 19, ods. 1 tohto zákona (§19)
54 Zásady ukladania pokút sa správny delikt (§31)
54 Definícia zájazdu (§3)
54 Povinnosti cestovnej kancelárie v prípade ak jej hrozí úpadok (§13)
54 Oznamovacia povinnosť cestujúceho v prípade, keď niektorá zo služieb cestovného ruchu nebola poskytnutá v súlade so zmluvou, zákonom alebo osobitným predpisom (§22)
54 Oprávnenie cestovnej kancelárie, ak nie je v dôsledku COVID-19 možné poskytnúť cestujúcemu základné znaky služieb cestovného ruchu (§33a)
54 Obmedzenia vzťahujúce sa na cestovnú kanceláriu počas mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike alebo obdobnej situácie v cieľovom mieste alebo v ktoromkoľvek mieste trasy zájazdu (§33a)
54 Obmedzenie vzťahujúce sa na bankovú záruku pre prípad úpadku (§10)
54 Právo cestovnej kancelárie zvýšiť cenu zájazdu, ak je presne určený spôsob výpočtu zvýšenia ceny a súvisiace podmienky (§19)
53 Základné povinnosti cestovnej agentúry (§7)
53 Povinnosť cestovnej kancelárie dohodnúť sa s cestujúcim na poskytnutí náhradného zájazdu (§33a)
53 Povinnosti cestovnej kancelárie v prípade, ak sa s cestujúcim nedohodla na poskytnutí náhradného zájazdu do 31. augusta 2021 (§33a)
53 Zachovanie platnosti živnostenského oprávnenia na prevádzkovanie cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry (§33)
53 Predloženie účtovnej závierky poskytovateľovi ochrany pre prípad úpadku (§11)
53 Postup v prípade, ak cestujúci alebo cestovná kancelária v čase od 12. marca 2020 do účinnosti tohto zákona od zmluvy o zájazde odstúpili podľa § 21 ods. 2 alebo ods. 3 písm. b) tohto zákona (§33a)
53 Povinnosť cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry uviesť informácie o ochrane pre prípad úpadku (§14)
53 Oslobodenie cestovnej kancelárie od povinnosti určiť lehotu podľa § 22, ods. 3 tohto zákona (§22)
53 Povinnosť cestovnej kancelárie uhradiť cestujúcemu náklady na potrebné ubytovanie a dôvody uplatnenia tejto povinnosti (§22)
53 Povinnosti cestujúceho voči cestovnej kancelárii, ak je možné poskytnúť zájazd podľa zmluvy o zájazde a cestujúci nesúhlasí s poskytnutím zájazdu (§33a)
53 Dôvody liberácie cestovnej kancelárie zo zodpovednosti za škodu (§23)
52 Pokuty a štátny rozpočet (§31)
52 Minimálne obsahové náležitosti zmluvy o zájazde alebo potvrdenia o uzatvorení zmluvy o zájazde (§16)
52 Povinná forma zmluvy o zájazde (§16)
52 Povinnosti cestovnej kancelárie v súvislosti so žiadosťou poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku (§11)
52 Zodpovednosť cestovnej kancelárie za porušenie zmluvy o zájazde (§22)
52 Zodpovednosť obchodníka za chyby zapríčinené technickými poruchami v systéme rezervovania (§28)
52 Podmienky zvýšenia ceny zájazdu v zmysle § 19, odseku 1 tohto zákona (§19)
52 Postup cestovnej kancelárie v prípade, ak nevykoná nápravu podľa § 22, ods. 3 tohto zákona (§22)
52 Povinnosti cestovnej kancelárie pri oddelenej ponuke a oddelenom predaji služieb cestovného ruchu (§8)
51 Povinnosť cestovnej kancelárie poskytnúť cestujúcemu primeranú pomoc (§25)
51 Právo cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde, uzatvorenej mimo predajného miesta (§21)
51 Informačná povinnosť obchodníka, ktorý uzatvorí s cestujúcim zmluvu o poskytnutí služby cestovného ruchu, a táto viedla k vytvoreniu spojených služieb cestovného ruchu (§15)
51 Povinnosti cestovnej kancelárie v súvislosti s odstúpením cestujúceho od zmluvy o zájazde (§20)
50 Ďalšie osobitné povinnosti cestovnej kancelárie (§8)
50 Plnenie vo forme úhrady služieb, na základe ktorých budú cestujúci pokračovať v zájazde (§13)
50 Dôvody oprávneného odmietnutia úhrady dodatočných nákladov a poplatkov zo strany cestujúceho (§14)
49 Dôvody oprávňujúce cestovnú kanceláriu požadovať od cestujúceho úhradu za poskytnutú pomoc (§25)
48 Povinnosti obchodníka so sídlom na a mimo územia členského štátu Európskej únie, ktorý na území Slovenskej republiky predáva alebo ponúka na predaj zájazdy (§9)
48 Obmedzenie cestovnej kancelárie odvolávať sa na neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti z dôvodu obmedzenia zodpovednosti uhradiť náklady na ubytovanie podľa § 22, ods. 12 tohto zákona (§22)
48 Právo cestovnej kancelárie odstúpiť od zmluvy o zájazde bez povinnosti nahradiť škodu cestujúcemu spôsobenú týmto odstúpením (§21)
47 Povinnosť cestovnej kancelárie vrátiť náklady ak nenastala skutočnosť, na základe ktorej bolo poskytnuté plnenie cestujúcim plynúce zo zmluvy (§13)
45 Ochrana pre prípad úpadku aj po zmene alebo po zaslaní oznámenia o náhradnom zájazde (§33a)
44 Zloženie zmluvy o zájazde, ak sa zájazd poskytuje na základe samostatných zmlúv o poskytnutí služieb cestovného ruchu (§16)
Názov regulácie
C Cestujúci (§2)
Cestovná kancelária – vymedzenie pojmu (§5)
Cestovná agentúra – vymedzenie pojmu (§5)
Č Činnosť poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku v prípade, ak cestovná kancelária z dôvodu svojho úpadku nezabezpečí repatriáciu (§13)
Čiastočné odmietnutie náhradného zájazdu cestujúcim (§33a)
D Definícia zájazdu (§3)
Definícia spojených služieb cestovného ruchu (§4)
Doklad o ochrane pre prípad úpadku (§9)
Dôvody oprávneného odmietnutia úhrady dodatočných nákladov a poplatkov zo strany cestujúceho (§14)
Dôkazné bremeno (§17)
Dôvody návrhu zmien zmluvy o zájazde zo strany cestovnej kancelárie (§20)
Dôvody liberácie cestovnej kancelárie zo zodpovednosti za škodu (§23)
Dôvody oprávňujúce cestovnú kanceláriu požadovať od cestujúceho úhradu za poskytnutú pomoc (§25)
Dôvody vykonania bezodkladnej kontroly v cestovnej kancelárii (§31)
Dôvody udelenia zákazu predaja zájazdov a sprostredkovania spojených služieb cestovného ruchu (§31)
Ď Ďalšie osobitné povinnosti cestovnej kancelárie (§8)
Ďalšie povinnosti cestovnej kancelárie voči poskytovateľovi ochrany pre prípad úpadku (§11)
Ďalšie povinnosti cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry v prípade, ak bola zmluva o zájazde uzatvorená mimo predajného miesta cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúr (§16)
F Forma a náležitosti oznámenia o náhradnom zájazde (§33a)
H Hlavný predmet činnosti cestovnej kancelárie (§5)
I Informácie poskytované cestovnou kanceláriou poskytovateľovi ochrany pre prípad úpadku (§11)
Informačná povinnosť obchodníka, ktorý uzatvorí s cestujúcim zmluvu o poskytnutí služby cestovného ruchu, a táto viedla k vytvoreniu spojených služieb cestovného ruchu (§15)
Informačná povinnosť cestovnej kancelárie v prípadoch podľa § 20, ods. 2 tohto zákona (§20)
K Kontaktné miesto a jeho úlohy (§29)
L Lehota na uplatnenie práva cestujúceho na reklamáciu zájazdu (§22)
M Minimálne obsahové náležitosti zmluvy o zájazde alebo potvrdenia o uzatvorení zmluvy o zájazde (§16)
N Negatívne vymedzenie pôsobnosti (§1)
Neodvrátiteľná a mimoriadna udalosť (§2)
Negatívne vymedzenie pojmu „zájazd“ (§3)
Negatívne vymedzenie pojmu „Spojené služby cestovného ruchu“ (§4)
Negatívne vymedzenie pojmu „dôveryhodný“ (§6)
Neplatnosť vzdania sa práv cestujúceho podľa tohto zákona (§27)
O Obchodník (§2)
Ochrana pre prípad úpadku (§2)
Oprávnenia cestovnej kancelárie (§5)
Oznamovacia povinnosť cestovnej kancelárie (§6)
Obmedzenie vzťahujúce sa na uzatváranie poistenia pre prípad úpadku (§10)
Obmedzenie vzťahujúce sa na bankovú záruku pre prípad úpadku (§10)
Ochrana pre prípad úpadku podľa tohto zákona v súvislosti s cestujúcimi (§13)
Oznámenie o postúpení zájazdu na tretiu osobu (§18)
Oznamovacia povinnosť cestujúceho v prípade, keď niektorá zo služieb cestovného ruchu nebola poskytnutá v súlade so zmluvou, zákonom alebo osobitným predpisom (§22)
Oslobodenie cestovnej kancelárie od povinnosti určiť lehotu podľa § 22, ods. 3 tohto zákona (§22)
Obmedzenie cestovnej kancelárie odvolávať sa na neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti z dôvodu obmedzenia zodpovednosti uhradiť náklady na ubytovanie podľa § 22, ods. 12 tohto zákona (§22)
Obmedzenia vzťahujúce sa na poskytovanie náhrady škody (§23)
Obmedzenie zodpovednosti obchodníka (§28)
Orgán dohľadu a jeho úlohy (§31)
Oznamovacia povinnosť cestovných kancelárií, ktoré získali živnostenské oprávnenie pred 1. januárom 2019. (§33)
Oznamovacia povinnosť cestovných kancelárií, ktoré získajú živnostenské oprávnenie po 1. januári 2019 (§33)
Oprávnenie cestovnej kancelárie, ak nie je v dôsledku COVID-19 možné poskytnúť cestujúcemu základné znaky služieb cestovného ruchu (§33a)
Oprávnenie cestujúceho odmietnuť náhradný zájazd a súvisiace podmienky (§33a)
Obmedzenia vzťahujúce sa na cestovnú kanceláriu počas mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike alebo obdobnej situácie v cieľovom mieste alebo v ktoromkoľvek mieste trasy zájazdu (§33a)
Ochrana pre prípad úpadku aj po zmene alebo po zaslaní oznámenia o náhradnom zájazde (§33a)
P Predmet úpravy (§1)
Pôsobnosť Občianskeho zákonníka a osobitného právneho predpisu (§1)
Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku (§2)
Predajné miesto (§2)
Prevádzkovanie cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry (§5)
Požiadavka dôveryhodnosti (§6)
Preukazovanie dôveryhodnosti osôb uvedených v § 6, ods. 1 tohto zákona (§6)
Povinnosti cestovnej kancelárie pri sprostredkovaní predaja zájazdu pre inú cestovnú kanceláriu (§8)
Povinnosti cestovnej kancelárie pri oddelenej ponuke a oddelenom predaji služieb cestovného ruchu (§8)
Práva cestujúceho po uhradení služieb cestovného ruchu, ktoré sú súčasťou zájazdu alebo spojených služieb cestovného ruchu (§9)
Povinnosti cestovnej kancelárie pri uzatváraní zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku (§9)
Povinnosti cestovnej kancelárie a poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku (§9)
Povinnosti poskytovateľa v súvislosti s plnením v prípade úpadku (§9)
Preukazovanie zabezpečenia ochrany pre prípad úpadku (§9)
Povinnosti obchodníka so sídlom na a mimo územia členského štátu Európskej únie, ktorý na území Slovenskej republiky predáva alebo ponúka na predaj zájazdy (§9)
Pôsobnosť Občianskeho zákonníka pre prípad úpadku vo forme poistenia (§10)
Pôsobnosť Obchodného zákonníka pre prípad úpadku vo forme bankovej záruky (§10)
Povinnosti cestovnej kancelárie v súvislosti so žiadosťou poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku (§11)
Predloženie účtovnej závierky poskytovateľovi ochrany pre prípad úpadku (§11)
Povinnosti cestovnej kancelárie voči orgánu dohľadu nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr (§11)
Povinnosti poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku voči orgánu dohľadu nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr (§11)
Povinnosť cestovnej kancelárie účtovať v sústave podvojného účtovníctva (§12)
Predkladanie účtovnej závierky orgánu dohľadu nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr (§12)
Priebežné účtovná závierka cestovnej kancelárie (§12)
Posudzovanie údajov z účtovnej závierky orgánom dohľadu nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr (§12)
Povinnosti cestovnej kancelárie v prípade ak jej hrozí úpadok (§13)
Postup poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku v prípade, ak cestovná kancelária nezabezpečí v dôsledku úpadku riadne poskytnutie služieb cestovného ruchu (§13)
Plnenie vo forme úhrady služieb, na základe ktorých budú cestujúci pokračovať v zájazde (§13)
Povinnosť cestovnej kancelárie poskytovať súčinnosť (§13)
Povinnosť cestovnej kancelárie vrátiť náklady ak nenastala skutočnosť, na základe ktorej bolo poskytnuté plnenie cestujúcim plynúce zo zmluvy (§13)
Právo poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku v prípade, ak cestovná kancelária poskytla nepravdivé podklady alebo neúplné podklady (§13)
Prechod nárokov cestujúceho na poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku (§13)
Povinnosť cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry pred uzatvorením zmluvy o zájazde (§14)
Povinnosť cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry uviesť informácie o ochrane pre prípad úpadku (§14)
Povinnosti cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry v prípade, ak sa zmluva o zájazde uzatvára telefonicky (§14)
Povinnosť poskytovať informácie podľa § 14, ods. 2 ak sú informácie o cestujúcom zasielané prostredníctvom prepojených online rezervačných systémov (§14)
Povinnosť oznamovať všetky zmeny predzmluvných informácií (§14)
Poskytovanie informácií pred uzatvorením zmlúv tvoriacich spojené služby cestovného ruchu alebo pred zaslaním ponuky, ktorej prijatie môže viesť k vzniku spojených služieb cestovného ruchu (§15)
Poskytovanie informácií v zmysle § 15, odseku 1 tohto zákona prostredníctvom príslušného formulára (§15)
Poskytovanie informácií v prípade, ak sa spojené služby cestovného ruchu sprostredkujú telefonicky (§15)
Pôsobnosť práv a povinností cestovnej kancelárie v prípade, ak cestovná kancelária pri sprostredkovaní spojených služieb cestovného ruchu nesplní povinnosti podľa § 15, odsekov 1 a 2 alebo odseku 3 tohto zákona (§15)
Povinná forma zmluvy o zájazde (§16)
Povinnosť odovzdať cestujúcemu vyhotovenie uzatvorenej zmluvy o zájazde alebo potvrdenie o uzatvorení zmluvy o zájazde na trvanlivom nosiči (§16)
Povinnosť odovzdať cestujúcemu vyhotovenie uzatvorenej zmluvy o zájazde alebo potvrdenie o uzatvorení zmluvy o zájazde v listinnej podobe (§16)
Povinnosti obchodníka, ktorému boli cestovnou kanceláriou zaslané údaje o cestujúcom a ktorý s cestujúcim uzatvoril zmluvu a ďalšie súvisiace povinnosti cestovnej kancelárie (§16)
Povinnosti cestovnej kancelárie voči cestujúcemu pred začatím zájazdu (§16)
Povinnosť cestovnej kancelárie preukázať vznik dodatočných poplatkov, príplatkov alebo iných nákladov v dôsledku postúpenia zmluvy o zájazde (§18)
Právo cestovnej kancelárie zvýšiť cenu zájazdu, ak je presne určený spôsob výpočtu zvýšenia ceny a súvisiace podmienky (§19)
Podmienky zvýšenia ceny zájazdu v zmysle § 19, odseku 1 tohto zákona (§19)
Podmienky vzniku oprávnenia cestovnej kancelárie na zaplateniu rozdielu v cene zájazdu (§19)
Podmienky pre uplatnenie ustanovení § 20, ods. 2 až 5 tohto zákona (§19)
Povinnosť cestovnej kancelárie pri znížení ceny zájazdu podľa § 19, ods. 1 tohto zákona (§19)
Povinnosti cestovnej kancelárie v súvislosti s odstúpením cestujúceho od zmluvy o zájazde (§20)
Právo cestujúceho na zníženie ceny zájazdu (§20)
Právo cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde (§21)
Právo cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného (§21)
Právo cestovnej kancelárie odstúpiť od zmluvy o zájazde bez povinnosti nahradiť škodu cestujúcemu spôsobenú týmto odstúpením (§21)
Povinnosti cestovnej kancelárie po odstúpení od zmluvy (§21)
Právo cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde, uzatvorenej mimo predajného miesta (§21)
Povinnosť cestovnej kancelárie vykonať v primeranej lehote nápravu v prípade skutočností podľa § 22, ods. 2 tohto zákona (§22)
Postup cestovnej kancelárie v prípade, ak nevykoná nápravu podľa § 22, ods. 3 tohto zákona (§22)
Právo cestujúceho odmietnuť náhradné služby cestovného ruchu ponúknuté cestovnou kanceláriou podľa § 22, ods. 5 tohto zákona (§22)
Práva cestujúceho ak cestovná kancelária nevykonala nápravu podľa § 22, ods. 3 tohto zákona (§22)
Povinnosť cestovnej kancelárie vyhotoviť v spolupráci s cestujúcim písomný záznam (§22)
Právo cestujúceho na primeranú zľavu podľa § 22, ods. 5 písm. b), ods. 6 alebo ods. 7 tohto zákona (§22)
Povinnosť cestovnej kancelárie zabezpečiť repatriáciu cestujúceho bezodkladne a bez dodatočných nákladov pre cestujúceho (§22)
Povinnosť cestovnej kancelárie uhradiť cestujúcemu náklady na potrebné ubytovanie a dôvody uplatnenia tejto povinnosti (§22)
Právo cestujúceho na náhradu majetkovej škody a právo na náhradu nemajetkovej ujmy (§23)
Právo cestovnej kancelárie alebo agentúry na regresné plnenie (§24)
Právo cestujúceho doručovať podnet, týkajúci sa poskytovania zájazdu, priamo cestovnej agentúre (§25)
Povinnosť cestovnej kancelárie poskytnúť cestujúcemu primeranú pomoc (§25)
Preverovanie splnenia povinností obchodníka, usadeného na území členského štátu EÚ (§29)
Podmienky ukladania pokút do výšky dvojnásobku hornej hranice pokuty (§31)
Pokuty a štátny rozpočet (§31)
Pôsobnosť Správneho poriadku na konanie o uložení pokuty (§31)
Povinnosť vyrovnania rozdielu v cene zájazdu medzi zmluvnými stranami (§33a)
Povinnosti cestovnej kancelárie v prípade, ak cestujúci odmietne náhradný zájazd (§33a)
Povinnosť cestovnej kancelárie dohodnúť sa s cestujúcim na poskytnutí náhradného zájazdu (§33a)
Povinnosti cestovnej kancelárie v prípade, ak sa s cestujúcim nedohodla na poskytnutí náhradného zájazdu do 31. augusta 2021 (§33a)
Postup v prípade, ak cestujúci alebo cestovná kancelária v čase od 12. marca 2020 do účinnosti tohto zákona od zmluvy o zájazde odstúpili podľa § 21 ods. 2 alebo ods. 3 písm. b) tohto zákona (§33a)
Postup v prípade, ak cestujúci v čase od 12. marca 2020 do účinnosti tohto zákona odstúpil od zmluvy o zájazde podľa § 21 ods. 1 tohto zákona (§33a)
Povinnosti cestujúceho voči cestovnej kancelárii, ak je možné poskytnúť zájazd podľa zmluvy o zájazde a cestujúci nesúhlasí s poskytnutím zájazdu (§33a)
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia (§33b)
R Repatriácia (§2)
Rozsah uvádzania súm v poznámkach každej účtovnej závierky cestovnej kancelárie (§12)
Rozsah informácií poskytovaných cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou cestujúcemu (§14)
Regulácia vzťahujúca sa na cestovnú kanceláriu predávajúcu zájazdy obchodníka usadeného mimo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o EHS (§26)
S Služba cestovného ruchu (§2)
Spoločná povinnosť cestovnej kancelárie a poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku (§11)
Spôsoby poskytovania informácií podľa § 14, odseky 1 až 4 tohto zákona (§14)
Solidárna zodpovednosť pôvodného a nového cestujúceho (§18)
Správne delikty (§31)
Subjektívna a objektívna lehota na začatie konania o uložení pokuty (§31)
T Trvanlivý nosič (§2)
U Určenie minimálneho rozsahu ochrany pre prípad úpadku (§9)
Usmernenie ku konaniam, začatým a Právoplatne neukončeným pred 1. januárom 2019 (§33)
Usmernenie k zmluvám o obstaraní zájazdu, uzatvorených podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2019 (§33)
Usmernenie k zmluvám o ochrane pre prípad úpadku, uzatvorených pred 1. januárom 2019 (§33)
Ú Úhrada nákladov v prípade, ak si cestujúci zabezpečí repatriáciu na vlastné náklady (§13)
V Vykonanie nápravy v prípade, ak suma zabezpečujúca ochranu pre prípad úpadku nedosahuje najmenej 30 % tržieb z predaja zájazdov a spojených služieb cestovného ruchu (§12)
Výnimka z obmedzenia nákladov na ubytovanie podľa § 22, ods. 12 tohto zákona (§22)
Výnimky z obmedzenia poskytovania náhrady škody (§23)
Vzťah práva na náhradu škody k právam cestujúceho podľa osobitných predpisov (§23)
Vyčiarknutie cestovnej kancelárie zo zoznamu (§30)
Výška ukladaných pokút za správny delikt (§31)
Vysporiadanie finančného rozdielu medzi zmluvnými stranami v prípade poskytnutia náhradného zájazdu (§33a)
Z Začatie zájazdu (§2)
Zákaz vzťahujúci sa na cestovnú kanceláriu alebo cestovnú agentúru (§5)
Základné povinnosti cestovnej agentúry (§7)
Zákaz vzťahujúci sa na činnosť cestovnej agentúry (§7)
Zánik zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku (§12)
Zmluva o zájazde (§16)
Zloženie zmluvy o zájazde, ak sa zájazd poskytuje na základe samostatných zmlúv o poskytnutí služieb cestovného ruchu (§16)
Zákaz jednostranne meniť iné podmienky o zájazde ako cenu a súvisiace výnimky (§20)
Zodpovednosť cestovnej kancelárie za porušenie zmluvy o zájazde (§22)
Zásady vzťahujúce sa na cestovnú kanceláriu, ktorá vyhlási, že nekoná ako cestovná kancelária alebo že zájazd alebo spojená služba cestovného ruchu nepredstavuje zájazd alebo spojenú službu cestovného ruchu (§27)
Zodpovednosť obchodníka za chyby zapríčinené technickými poruchami v systéme rezervovania (§28)
Zverejňovanie aktuálneho zoznamu cestovných kancelárií (§30)
Zoznam údajov, obligatórne zapisovaných v zozname cestovných kancelárií (§30)
Zdržanie sa protiprávneho konania (§31)
Zásady ukladania pokút sa správny delikt (§31)
Zákaz uvádzania nepravdivých informácií súvisiacich s ochranou pre prípad úpadku (§32)
Zachovanie platnosti živnostenského oprávnenia na prevádzkovanie cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry (§33)
Zrušovacie ustanovenie (§34)
Záverečné ustanovenie (§35)