Zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu

Regulácie | Adresáti reguláciíNázov regulácie
1. Predmet úpravy (§1)
2. Negatívne vymedzenie pôsobnosti (§1)
3. Pôsobnosť Občianskeho zákonníka a osobitného právneho predpisu (§1)
4. Služba cestovného ruchu (§2)
5. Cestujúci (§2)
6. Obchodník (§2)
7. Ochrana pre prípad úpadku (§2)
8. Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku (§2)
9. Predajné miesto (§2)
10. Trvanlivý nosič (§2)
11. Neodvrátiteľná a mimoriadna udalosť (§2)
12. Začatie zájazdu (§2)
13. Repatriácia (§2)
14. Definícia zájazdu (§3)
15. Negatívne vymedzenie pojmu „zájazd“ (§3)
16. Definícia spojených služieb cestovného ruchu (§4)
17. Negatívne vymedzenie pojmu „Spojené služby cestovného ruchu“ (§4)
18. Prevádzkovanie cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry (§5)
19. Cestovná kancelária – vymedzenie pojmu (§5)
20. Oprávnenia cestovnej kancelárie (§5)
21. Hlavný predmet činnosti cestovnej kancelárie (§5)
22. Cestovná agentúra – vymedzenie pojmu (§5)
23. Zákaz vzťahujúci sa na cestovnú kanceláriu alebo cestovnú agentúru (§5)
24. Požiadavka dôveryhodnosti (§6)
25. Negatívne vymedzenie pojmu „dôveryhodný“ (§6)
26. Preukazovanie dôveryhodnosti osôb uvedených v § 6, ods. 1 tohto zákona (§6)
27. Oznamovacia povinnosť cestovnej kancelárie (§6)
28. Základné povinnosti cestovnej agentúry (§7)
29. Zákaz vzťahujúci sa na činnosť cestovnej agentúry (§7)
30. Ďalšie osobitné povinnosti cestovnej kancelárie (§8)
31. Povinnosti cestovnej kancelárie pri sprostredkovaní predaja zájazdu pre inú cestovnú kanceláriu (§8)
32. Povinnosti cestovnej kancelárie pri oddelenej ponuke a oddelenom predaji služieb cestovného ruchu (§8)
33. Práva cestujúceho po uhradení služieb cestovného ruchu, ktoré sú súčasťou zájazdu alebo spojených služieb cestovného ruchu (§9)
34. Povinnosti cestovnej kancelárie pri uzatváraní zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku (§9)
35. Povinnosti cestovnej kancelárie a poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku (§9)
36. Určenie minimálneho rozsahu ochrany pre prípad úpadku (§9)
37. Povinnosti poskytovateľa v súvislosti s plnením v prípade úpadku (§9)
38. Preukazovanie zabezpečenia ochrany pre prípad úpadku (§9)
39. Doklad o ochrane pre prípad úpadku (§9)
40. Povinnosti obchodníka so sídlom na a mimo územia členského štátu Európskej únie, ktorý na území Slovenskej republiky predáva alebo ponúka na predaj zájazdy (§9)
41. Pôsobnosť Občianskeho zákonníka pre prípad úpadku vo forme poistenia (§10)
42. Pôsobnosť Obchodného zákonníka pre prípad úpadku vo forme bankovej záruky (§10)
43. Obmedzenie vzťahujúce sa na uzatváranie poistenia pre prípad úpadku (§10)
44. Obmedzenie vzťahujúce sa na bankovú záruku pre prípad úpadku (§10)
45. Informácie poskytované cestovnou kanceláriou poskytovateľovi ochrany pre prípad úpadku (§11)
46. Povinnosti cestovnej kancelárie v súvislosti so žiadosťou poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku (§11)
47. Predloženie účtovnej závierky poskytovateľovi ochrany pre prípad úpadku (§11)
48. Ďalšie povinnosti cestovnej kancelárie voči poskytovateľovi ochrany pre prípad úpadku (§11)
49. Povinnosti cestovnej kancelárie voči orgánu dohľadu nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr (§11)
50. Povinnosti poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku voči orgánu dohľadu nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr (§11)
51. Spoločná povinnosť cestovnej kancelárie a poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku (§11)
52. Povinnosť cestovnej kancelárie účtovať v sústave podvojného účtovníctva (§12)
53. Rozsah uvádzania súm v poznámkach každej účtovnej závierky cestovnej kancelárie (§12)
54. Predkladanie účtovnej závierky orgánu dohľadu nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr (§12)
55. Priebežné účtovná závierka cestovnej kancelárie (§12)
56. Vykonanie nápravy v prípade, ak suma zabezpečujúca ochranu pre prípad úpadku nedosahuje najmenej 30 % tržieb z predaja zájazdov a spojených služieb cestovného ruchu (§12)
57. Posudzovanie údajov z účtovnej závierky orgánom dohľadu nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr (§12)
58. Zánik zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku (§12)
59. Povinnosti cestovnej kancelárie v prípade ak jej hrozí úpadok (§13)
60. Postup poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku v prípade, ak cestovná kancelária nezabezpečí v dôsledku úpadku riadne poskytnutie služieb cestovného ruchu (§13)
61. Činnosť poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku v prípade, ak cestovná kancelária z dôvodu svojho úpadku nezabezpečí repatriáciu (§13)
62. Plnenie vo forme úhrady služieb, na základe ktorých budú cestujúci pokračovať v zájazde (§13)
63. Úhrada nákladov v prípade, ak si cestujúci zabezpečí repatriáciu na vlastné náklady (§13)
64. Povinnosť cestovnej kancelárie poskytovať súčinnosť (§13)
65. Povinnosť cestovnej kancelárie vrátiť náklady ak nenastala skutočnosť, na základe ktorej bolo poskytnuté plnenie cestujúcim plynúce zo zmluvy (§13)
66. Právo poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku v prípade, ak cestovná kancelária poskytla nepravdivé podklady alebo neúplné podklady (§13)
67. Prechod nárokov cestujúceho na poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku (§13)
68. Ochrana pre prípad úpadku podľa tohto zákona v súvislosti s cestujúcimi (§13)
69. Povinnosť cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry pred uzatvorením zmluvy o zájazde (§14)
70. Rozsah informácií poskytovaných cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou cestujúcemu (§14)
71. Povinnosť cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry uviesť informácie o ochrane pre prípad úpadku (§14)
72. Povinnosti cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry v prípade, ak sa zmluva o zájazde uzatvára telefonicky (§14)
73. Povinnosť poskytovať informácie podľa § 14, ods. 2 ak sú informácie o cestujúcom zasielané prostredníctvom prepojených online rezervačných systémov (§14)
74. Spôsoby poskytovania informácií podľa § 14, odseky 1 až 4 tohto zákona (§14)
75. Povinnosť oznamovať všetky zmeny predzmluvných informácií (§14)
76. Dôvody oprávneného odmietnutia úhrady dodatočných nákladov a poplatkov zo strany cestujúceho (§14)
77. Poskytovanie informácií pred uzatvorením zmlúv tvoriacich spojené služby cestovného ruchu alebo pred zaslaním ponuky, ktorej prijatie môže viesť k vzniku spojených služieb cestovného ruchu (§15)
78. Poskytovanie informácií v zmysle § 15, odseku 1 tohto zákona prostredníctvom príslušného formulára (§15)
79. Poskytovanie informácií v prípade, ak sa spojené služby cestovného ruchu sprostredkujú telefonicky (§15)
80. Pôsobnosť práv a povinností cestovnej kancelárie v prípade, ak cestovná kancelária pri sprostredkovaní spojených služieb cestovného ruchu nesplní povinnosti podľa § 15, odsekov 1 a 2 alebo odseku 3 tohto zákona (§15)
81. Informačná povinnosť obchodníka, ktorý uzatvorí s cestujúcim zmluvu o poskytnutí služby cestovného ruchu, a táto viedla k vytvoreniu spojených služieb cestovného ruchu (§15)
82. Zmluva o zájazde (§16)
83. Zloženie zmluvy o zájazde, ak sa zájazd poskytuje na základe samostatných zmlúv o poskytnutí služieb cestovného ruchu (§16)
84. Povinná forma zmluvy o zájazde (§16)
85. Minimálne obsahové náležitosti zmluvy o zájazde alebo potvrdenia o uzatvorení zmluvy o zájazde (§16)
86. Povinnosť odovzdať cestujúcemu vyhotovenie uzatvorenej zmluvy o zájazde alebo potvrdenie o uzatvorení zmluvy o zájazde na trvanlivom nosiči (§16)
87. Povinnosť odovzdať cestujúcemu vyhotovenie uzatvorenej zmluvy o zájazde alebo potvrdenie o uzatvorení zmluvy o zájazde v listinnej podobe (§16)
88. Ďalšie povinnosti cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry v prípade, ak bola zmluva o zájazde uzatvorená mimo predajného miesta cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúr (§16)
89. Povinnosti obchodníka, ktorému boli cestovnou kanceláriou zaslané údaje o cestujúcom a ktorý s cestujúcim uzatvoril zmluvu a ďalšie súvisiace povinnosti cestovnej kancelárie (§16)
90. Povinnosti cestovnej kancelárie voči cestujúcemu pred začatím zájazdu (§16)
91. Dôkazné bremeno (§17)
92. Oznámenie o postúpení zájazdu na tretiu osobu (§18)
93. Solidárna zodpovednosť pôvodného a nového cestujúceho (§18)
94. Povinnosť cestovnej kancelárie preukázať vznik dodatočných poplatkov, príplatkov alebo iných nákladov v dôsledku postúpenia zmluvy o zájazde (§18)
95. Právo cestovnej kancelárie zvýšiť cenu zájazdu, ak je presne určený spôsob výpočtu zvýšenia ceny a súvisiace podmienky (§19)
96. Podmienky zvýšenia ceny zájazdu v zmysle § 19, odseku 1 tohto zákona (§19)
97. Podmienky vzniku oprávnenia cestovnej kancelárie na zaplateniu rozdielu v cene zájazdu (§19)
98. Podmienky pre uplatnenie ustanovení § 20, ods. 2 až 5 tohto zákona (§19)
99. Povinnosť cestovnej kancelárie pri znížení ceny zájazdu podľa § 19, ods. 1 tohto zákona (§19)
100. Zákaz jednostranne meniť iné podmienky o zájazde ako cenu a súvisiace výnimky (§20)
101. Dôvody návrhu zmien zmluvy o zájazde zo strany cestovnej kancelárie (§20)
102. Informačná povinnosť cestovnej kancelárie v prípadoch podľa § 20, ods. 2 tohto zákona (§20)
103. Povinnosti cestovnej kancelárie v súvislosti s odstúpením cestujúceho od zmluvy o zájazde (§20)
104. Právo cestujúceho na zníženie ceny zájazdu (§20)
105. Právo cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde (§21)
106. Právo cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného (§21)
107. Právo cestovnej kancelárie odstúpiť od zmluvy o zájazde bez povinnosti nahradiť škodu cestujúcemu spôsobenú týmto odstúpením (§21)
108. Povinnosti cestovnej kancelárie po odstúpení od zmluvy (§21)
109. Právo cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde, uzatvorenej mimo predajného miesta (§21)
110. Zodpovednosť cestovnej kancelárie za porušenie zmluvy o zájazde (§22)
111. Oznamovacia povinnosť cestujúceho v prípade, keď niektorá zo služieb cestovného ruchu nebola poskytnutá v súlade so zmluvou, zákonom alebo osobitným predpisom (§22)
112. Povinnosť cestovnej kancelárie vykonať v primeranej lehote nápravu v prípade skutočností podľa § 22, ods. 2 tohto zákona (§22)
113. Oslobodenie cestovnej kancelárie od povinnosti určiť lehotu podľa § 22, ods. 3 tohto zákona (§22)
114. Postup cestovnej kancelárie v prípade, ak nevykoná nápravu podľa § 22, ods. 3 tohto zákona (§22)
115. Právo cestujúceho odmietnuť náhradné služby cestovného ruchu ponúknuté cestovnou kanceláriou podľa § 22, ods. 5 tohto zákona (§22)
116. Práva cestujúceho ak cestovná kancelária nevykonala nápravu podľa § 22, ods. 3 tohto zákona (§22)
117. Povinnosť cestovnej kancelárie vyhotoviť v spolupráci s cestujúcim písomný záznam (§22)
118. Lehota na uplatnenie práva cestujúceho na reklamáciu zájazdu (§22)
119. Právo cestujúceho na primeranú zľavu podľa § 22, ods. 5 písm. b), ods. 6 alebo ods. 7 tohto zákona (§22)
120. Povinnosť cestovnej kancelárie zabezpečiť repatriáciu cestujúceho bezodkladne a bez dodatočných nákladov pre cestujúceho (§22)
121. Povinnosť cestovnej kancelárie uhradiť cestujúcemu náklady na potrebné ubytovanie a dôvody uplatnenia tejto povinnosti (§22)
122. Výnimka z obmedzenia nákladov na ubytovanie podľa § 22, ods. 12 tohto zákona (§22)
123. Obmedzenie cestovnej kancelárie odvolávať sa na neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti z dôvodu obmedzenia zodpovednosti uhradiť náklady na ubytovanie podľa § 22, ods. 12 tohto zákona (§22)
124. Právo cestujúceho na náhradu majetkovej škody a právo na náhradu nemajetkovej ujmy (§23)
125. Dôvody liberácie cestovnej kancelárie zo zodpovednosti za škodu (§23)
126. Obmedzenia vzťahujúce sa na poskytovanie náhrady škody (§23)
127. Výnimky z obmedzenia poskytovania náhrady škody (§23)
128. Vzťah práva na náhradu škody k právam cestujúceho podľa osobitných predpisov (§23)
129. Právo cestovnej kancelárie alebo agentúry na regresné plnenie (§24)
130. Právo cestujúceho doručovať podnet, týkajúci sa poskytovania zájazdu, priamo cestovnej agentúre (§25)
131. Povinnosť cestovnej kancelárie poskytnúť cestujúcemu primeranú pomoc (§25)
132. Dôvody oprávňujúce cestovnú kanceláriu požadovať od cestujúceho úhradu za poskytnutú pomoc (§25)
133. Regulácia vzťahujúca sa na cestovnú kanceláriu predávajúcu zájazdy obchodníka usadeného mimo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o EHS (§26)
134. Zásady vzťahujúce sa na cestovnú kanceláriu, ktorá vyhlási, že nekoná ako cestovná kancelária alebo že zájazd alebo spojená služba cestovného ruchu nepredstavuje zájazd alebo spojenú službu cestovného ruchu (§27)
135. Neplatnosť vzdania sa práv cestujúceho podľa tohto zákona (§27)
136. Zodpovednosť obchodníka za chyby zapríčinené technickými poruchami v systéme rezervovania (§28)
137. Obmedzenie zodpovednosti obchodníka (§28)
138. Kontaktné miesto a jeho úlohy (§29)
139. Preverovanie splnenia povinností obchodníka, usadeného na území členského štátu EÚ (§29)
140. Zverejňovanie aktuálneho zoznamu cestovných kancelárií (§30)
141. Zoznam údajov, obligatórne zapisovaných v zozname cestovných kancelárií (§30)
142. Vyčiarknutie cestovnej kancelárie zo zoznamu (§30)
143. Orgán dohľadu a jeho úlohy (§31)
144. Dôvody vykonania bezodkladnej kontroly v cestovnej kancelárii (§31)
145. Dôvody udelenia zákazu predaja zájazdov a sprostredkovania spojených služieb cestovného ruchu (§31)
146. Správne delikty (§31)
147. Výška ukladaných pokút za správny delikt (§31)
148. Zdržanie sa protiprávneho konania (§31)
149. Podmienky ukladania pokút do výšky dvojnásobku hornej hranice pokuty (§31)
150. Zásady ukladania pokút sa správny delikt (§31)
151. Pokuty a štátny rozpočet (§31)
152. Subjektívna a objektívna lehota na začatie konania o uložení pokuty (§31)
153. Pôsobnosť Správneho poriadku na konanie o uložení pokuty (§31)
154. Zákaz uvádzania nepravdivých informácií súvisiacich s ochranou pre prípad úpadku (§32)
155. Zachovanie platnosti živnostenského oprávnenia na prevádzkovanie cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry (§33)
156. Oznamovacia povinnosť cestovných kancelárií, ktoré získali živnostenské oprávnenie pred 1. januárom 2019. (§33)
157. Oznamovacia povinnosť cestovných kancelárií, ktoré získajú živnostenské oprávnenie po 1. januári 2019 (§33)
158. Usmernenie ku konaniam, začatým a Právoplatne neukončeným pred 1. januárom 2019 (§33)
159. Usmernenie k zmluvám o obstaraní zájazdu, uzatvorených podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2019 (§33)
160. Usmernenie k zmluvám o ochrane pre prípad úpadku, uzatvorených pred 1. januárom 2019 (§33)
161. Oprávnenie cestovnej kancelárie, ak nie je v dôsledku COVID-19 možné poskytnúť cestujúcemu základné znaky služieb cestovného ruchu (§33a)
162. Povinnosť vyrovnania rozdielu v cene zájazdu medzi zmluvnými stranami (§33a)
163. Forma a náležitosti oznámenia o náhradnom zájazde (§33a)
164. Oprávnenie cestujúceho odmietnuť náhradný zájazd a súvisiace podmienky (§33a)
165. Čiastočné odmietnutie náhradného zájazdu cestujúcim (§33a)
166. Povinnosti cestovnej kancelárie v prípade, ak cestujúci odmietne náhradný zájazd (§33a)
167. Povinnosť cestovnej kancelárie dohodnúť sa s cestujúcim na poskytnutí náhradného zájazdu (§33a)
168. Vysporiadanie finančného rozdielu medzi zmluvnými stranami v prípade poskytnutia náhradného zájazdu (§33a)
169. Povinnosti cestovnej kancelárie v prípade, ak sa s cestujúcim nedohodla na poskytnutí náhradného zájazdu do 31. augusta 2021 (§33a)
170. Postup v prípade, ak cestujúci alebo cestovná kancelária v čase od 12. marca 2020 do účinnosti tohto zákona od zmluvy o zájazde odstúpili podľa § 21 ods. 2 alebo ods. 3 písm. b) tohto zákona (§33a)
171. Postup v prípade, ak cestujúci v čase od 12. marca 2020 do účinnosti tohto zákona odstúpil od zmluvy o zájazde podľa § 21 ods. 1 tohto zákona (§33a)
172. Povinnosti cestujúceho voči cestovnej kancelárii, ak je možné poskytnúť zájazd podľa zmluvy o zájazde a cestujúci nesúhlasí s poskytnutím zájazdu (§33a)
173. Obmedzenia vzťahujúce sa na cestovnú kanceláriu počas mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike alebo obdobnej situácie v cieľovom mieste alebo v ktoromkoľvek mieste trasy zájazdu (§33a)
174. Ochrana pre prípad úpadku aj po zmene alebo po zaslaní oznámenia o náhradnom zájazde (§33a)
175. Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia (§33b)
176. Zrušovacie ustanovenie (§34)
177. Záverečné ustanovenie (§35)
Názov regulácie
1327 Minimálne obsahové náležitosti zmluvy o zájazde alebo potvrdenia o uzatvorení zmluvy o zájazde (§16)
571 Hlavný predmet činnosti cestovnej kancelárie (§5)
479 Oznamovacia povinnosť cestujúceho v prípade, keď niektorá zo služieb cestovného ruchu nebola poskytnutá v súlade so zmluvou, zákonom alebo osobitným predpisom (§22)
455 Neodvrátiteľná a mimoriadna udalosť (§2)
445 Pôsobnosť Občianskeho zákonníka a osobitného právneho predpisu (§1)
439 Ochrana pre prípad úpadku (§2)
437 Priebežné účtovná závierka cestovnej kancelárie (§12)
427 Oznamovacia povinnosť cestovnej kancelárie (§6)
426 Preukazovanie dôveryhodnosti osôb uvedených v § 6, ods. 1 tohto zákona (§6)
419 Cestovná kancelária – vymedzenie pojmu (§5)
418 Cestovná agentúra – vymedzenie pojmu (§5)
414 Určenie minimálneho rozsahu ochrany pre prípad úpadku (§9)
414 Oprávnenia cestovnej kancelárie (§5)
411 Základné povinnosti cestovnej agentúry (§7)
411 Zákaz vzťahujúci sa na činnosť cestovnej agentúry (§7)
410 Právo cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného (§21)
409 Požiadavka dôveryhodnosti (§6)
408 Definícia spojených služieb cestovného ruchu (§4)
408 Zákaz jednostranne meniť iné podmienky o zájazde ako cenu a súvisiace výnimky (§20)
405 Negatívne vymedzenie pojmu „dôveryhodný“ (§6)
404 Právo cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde (§21)
402 Povinnosť cestovnej kancelárie vyhotoviť v spolupráci s cestujúcim písomný záznam (§22)
402 Definícia zájazdu (§3)
398 Spôsoby poskytovania informácií podľa § 14, odseky 1 až 4 tohto zákona (§14)
398 Povinnosti cestovnej kancelárie pri sprostredkovaní predaja zájazdu pre inú cestovnú kanceláriu (§8)
397 Negatívne vymedzenie pojmu „Spojené služby cestovného ruchu“ (§4)
397 Informačná povinnosť cestovnej kancelárie v prípadoch podľa § 20, ods. 2 tohto zákona (§20)
396 Právo cestujúceho odmietnuť náhradné služby cestovného ruchu ponúknuté cestovnou kanceláriou podľa § 22, ods. 5 tohto zákona (§22)
395 Povinnosti cestovnej kancelárie voči cestujúcemu pred začatím zájazdu (§16)
395 Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku (§2)
394 Oznámenie o postúpení zájazdu na tretiu osobu (§18)
394 Rozsah uvádzania súm v poznámkach každej účtovnej závierky cestovnej kancelárie (§12)
394 Zmluva o zájazde (§16)
393 Ďalšie povinnosti cestovnej kancelárie voči poskytovateľovi ochrany pre prípad úpadku (§11)
393 Oznamovacia povinnosť cestovných kancelárií, ktoré získajú živnostenské oprávnenie po 1. januári 2019 (§33)
391 Neplatnosť vzdania sa práv cestujúceho podľa tohto zákona (§27)
391 Poskytovanie informácií v prípade, ak sa spojené služby cestovného ruchu sprostredkujú telefonicky (§15)
391 Obchodník (§2)
391 Právo cestovnej kancelárie alebo agentúry na regresné plnenie (§24)
391 Zdržanie sa protiprávneho konania (§31)
390 Povinnosť oznamovať všetky zmeny predzmluvných informácií (§14)
390 Povinnosť cestovnej kancelárie účtovať v sústave podvojného účtovníctva (§12)
389 Služba cestovného ruchu (§2)
388 Rozsah informácií poskytovaných cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou cestujúcemu (§14)
388 Správne delikty (§31)
387 Spoločná povinnosť cestovnej kancelárie a poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku (§11)
387 Negatívne vymedzenie pôsobnosti (§1)
387 Dôvody návrhu zmien zmluvy o zájazde zo strany cestovnej kancelárie (§20)
387 Oprávnenie cestujúceho odmietnuť náhradný zájazd a súvisiace podmienky (§33a)
386 Výnimka z obmedzenia nákladov na ubytovanie podľa § 22, ods. 12 tohto zákona (§22)
384 Repatriácia (§2)
384 Podmienky ukladania pokút do výšky dvojnásobku hornej hranice pokuty (§31)
384 Povinnosti cestovnej kancelárie a poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku (§9)
383 Predloženie účtovnej závierky poskytovateľovi ochrany pre prípad úpadku (§11)
383 Právo cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde, uzatvorenej mimo predajného miesta (§21)
383 Zákaz vzťahujúci sa na cestovnú kanceláriu alebo cestovnú agentúru (§5)
382 Prechod nárokov cestujúceho na poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku (§13)
382 Povinnosť vyrovnania rozdielu v cene zájazdu medzi zmluvnými stranami (§33a)
382 Úhrada nákladov v prípade, ak si cestujúci zabezpečí repatriáciu na vlastné náklady (§13)
382 Prevádzkovanie cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry (§5)
382 Povinnosti poskytovateľa v súvislosti s plnením v prípade úpadku (§9)
382 Solidárna zodpovednosť pôvodného a nového cestujúceho (§18)
382 Pôsobnosť Obchodného zákonníka pre prípad úpadku vo forme bankovej záruky (§10)
382 Čiastočné odmietnutie náhradného zájazdu cestujúcim (§33a)
381 Ďalšie povinnosti cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry v prípade, ak bola zmluva o zájazde uzatvorená mimo predajného miesta cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúr (§16)
381 Obmedzenia vzťahujúce sa na poskytovanie náhrady škody (§23)
381 Ochrana pre prípad úpadku podľa tohto zákona v súvislosti s cestujúcimi (§13)
381 Právo cestujúceho na zníženie ceny zájazdu (§20)
380 Zverejňovanie aktuálneho zoznamu cestovných kancelárií (§30)
380 Povinnosť odovzdať cestujúcemu vyhotovenie uzatvorenej zmluvy o zájazde alebo potvrdenie o uzatvorení zmluvy o zájazde v listinnej podobe (§16)
380 Vyčiarknutie cestovnej kancelárie zo zoznamu (§30)
380 Obmedzenie zodpovednosti obchodníka (§28)
379 Predkladanie účtovnej závierky orgánu dohľadu nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr (§12)
379 Kontaktné miesto a jeho úlohy (§29)
379 Oznamovacia povinnosť cestovných kancelárií, ktoré získali živnostenské oprávnenie pred 1. januárom 2019. (§33)
379 Práva cestujúceho po uhradení služieb cestovného ruchu, ktoré sú súčasťou zájazdu alebo spojených služieb cestovného ruchu (§9)
379 Podmienky vzniku oprávnenia cestovnej kancelárie na zaplateniu rozdielu v cene zájazdu (§19)
378 Vykonanie nápravy v prípade, ak suma zabezpečujúca ochranu pre prípad úpadku nedosahuje najmenej 30 % tržieb z predaja zájazdov a spojených služieb cestovného ruchu (§12)
378 Začatie zájazdu (§2)
377 Poskytovanie informácií v zmysle § 15, odseku 1 tohto zákona prostredníctvom príslušného formulára (§15)
376 Dôvody vykonania bezodkladnej kontroly v cestovnej kancelárii (§31)
376 Povinnosť cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry pred uzatvorením zmluvy o zájazde (§14)
376 Vysporiadanie finančného rozdielu medzi zmluvnými stranami v prípade poskytnutia náhradného zájazdu (§33a)
376 Práva cestujúceho ak cestovná kancelária nevykonala nápravu podľa § 22, ods. 3 tohto zákona (§22)
375 Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia (§33b)
375 Pôsobnosť práv a povinností cestovnej kancelárie v prípade, ak cestovná kancelária pri sprostredkovaní spojených služieb cestovného ruchu nesplní povinnosti podľa § 15, odsekov 1 a 2 alebo odseku 3 tohto zákona (§15)
375 Zánik zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku (§12)
375 Negatívne vymedzenie pojmu „zájazd“ (§3)
375 Povinnosť cestovnej kancelárie poskytovať súčinnosť (§13)
374 Ďalšie osobitné povinnosti cestovnej kancelárie (§8)
374 Povinnosti cestovnej kancelárie pri uzatváraní zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku (§9)
373 Doklad o ochrane pre prípad úpadku (§9)
373 Povinnosť cestovnej kancelárie pri znížení ceny zájazdu podľa § 19, ods. 1 tohto zákona (§19)
373 Výška ukladaných pokút za správny delikt (§31)
372 Cestujúci (§2)
371 Zoznam údajov, obligatórne zapisovaných v zozname cestovných kancelárií (§30)
370 Zrušovacie ustanovenie (§34)
370 Pôsobnosť Občianskeho zákonníka pre prípad úpadku vo forme poistenia (§10)
370 Zodpovednosť cestovnej kancelárie za porušenie zmluvy o zájazde (§22)
370 Povinnosti poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku voči orgánu dohľadu nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr (§11)
369 Pôsobnosť Správneho poriadku na konanie o uložení pokuty (§31)
369 Zákaz uvádzania nepravdivých informácií súvisiacich s ochranou pre prípad úpadku (§32)
369 Zásady ukladania pokút sa správny delikt (§31)
369 Právo cestujúceho doručovať podnet, týkajúci sa poskytovania zájazdu, priamo cestovnej agentúre (§25)
368 Povinnosti obchodníka, ktorému boli cestovnou kanceláriou zaslané údaje o cestujúcom a ktorý s cestujúcim uzatvoril zmluvu a ďalšie súvisiace povinnosti cestovnej kancelárie (§16)
368 Obmedzenie cestovnej kancelárie odvolávať sa na neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti z dôvodu obmedzenia zodpovednosti uhradiť náklady na ubytovanie podľa § 22, ods. 12 tohto zákona (§22)
367 Povinnosti cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry v prípade, ak sa zmluva o zájazde uzatvára telefonicky (§14)
367 Subjektívna a objektívna lehota na začatie konania o uložení pokuty (§31)
366 Povinnosti cestovnej kancelárie po odstúpení od zmluvy (§21)
366 Právo cestujúceho na primeranú zľavu podľa § 22, ods. 5 písm. b), ods. 6 alebo ods. 7 tohto zákona (§22)
366 Povinnosť cestovnej kancelárie vykonať v primeranej lehote nápravu v prípade skutočností podľa § 22, ods. 2 tohto zákona (§22)
366 Povinnosti cestovnej kancelárie pri oddelenej ponuke a oddelenom predaji služieb cestovného ruchu (§8)
366 Postup poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku v prípade, ak cestovná kancelária nezabezpečí v dôsledku úpadku riadne poskytnutie služieb cestovného ruchu (§13)
365 Postup cestovnej kancelárie v prípade, ak nevykoná nápravu podľa § 22, ods. 3 tohto zákona (§22)
364 Právo cestujúceho na náhradu majetkovej škody a právo na náhradu nemajetkovej ujmy (§23)
364 Preverovanie splnenia povinností obchodníka, usadeného na území členského štátu EÚ (§29)
364 Trvanlivý nosič (§2)
364 Právo poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku v prípade, ak cestovná kancelária poskytla nepravdivé podklady alebo neúplné podklady (§13)
363 Povinnosti cestovnej kancelárie voči orgánu dohľadu nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr (§11)
363 Povinnosti cestovnej kancelárie v prípade ak jej hrozí úpadok (§13)
363 Postup v prípade, ak cestujúci v čase od 12. marca 2020 do účinnosti tohto zákona odstúpil od zmluvy o zájazde podľa § 21 ods. 1 tohto zákona (§33a)
363 Usmernenie ku konaniam, začatým a Právoplatne neukončeným pred 1. januárom 2019 (§33)
363 Predmet úpravy (§1)
363 Lehota na uplatnenie práva cestujúceho na reklamáciu zájazdu (§22)
362 Dôkazné bremeno (§17)
362 Predajné miesto (§2)
362 Povinnosť odovzdať cestujúcemu vyhotovenie uzatvorenej zmluvy o zájazde alebo potvrdenie o uzatvorení zmluvy o zájazde na trvanlivom nosiči (§16)
362 Orgán dohľadu a jeho úlohy (§31)
362 Povinnosti cestovnej kancelárie v prípade, ak cestujúci odmietne náhradný zájazd (§33a)
361 Postup v prípade, ak cestujúci alebo cestovná kancelária v čase od 12. marca 2020 do účinnosti tohto zákona od zmluvy o zájazde odstúpili podľa § 21 ods. 2 alebo ods. 3 písm. b) tohto zákona (§33a)
360 Zodpovednosť obchodníka za chyby zapríčinené technickými poruchami v systéme rezervovania (§28)
360 Podmienky zvýšenia ceny zájazdu v zmysle § 19, odseku 1 tohto zákona (§19)
360 Vzťah práva na náhradu škody k právam cestujúceho podľa osobitných predpisov (§23)
359 Povinnosť cestovnej kancelárie preukázať vznik dodatočných poplatkov, príplatkov alebo iných nákladov v dôsledku postúpenia zmluvy o zájazde (§18)
359 Povinnosť cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry uviesť informácie o ochrane pre prípad úpadku (§14)
359 Obmedzenie vzťahujúce sa na bankovú záruku pre prípad úpadku (§10)
358 Obmedzenie vzťahujúce sa na uzatváranie poistenia pre prípad úpadku (§10)
357 Povinnosť cestovnej kancelárie dohodnúť sa s cestujúcim na poskytnutí náhradného zájazdu (§33a)
357 Povinnosti cestovnej kancelárie v súvislosti so žiadosťou poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku (§11)
357 Dôvody liberácie cestovnej kancelárie zo zodpovednosti za škodu (§23)
355 Preukazovanie zabezpečenia ochrany pre prípad úpadku (§9)
354 Informačná povinnosť obchodníka, ktorý uzatvorí s cestujúcim zmluvu o poskytnutí služby cestovného ruchu, a táto viedla k vytvoreniu spojených služieb cestovného ruchu (§15)
354 Výnimky z obmedzenia poskytovania náhrady škody (§23)
353 Podmienky pre uplatnenie ustanovení § 20, ods. 2 až 5 tohto zákona (§19)
353 Dôvody udelenia zákazu predaja zájazdov a sprostredkovania spojených služieb cestovného ruchu (§31)
353 Povinnosť cestovnej kancelárie zabezpečiť repatriáciu cestujúceho bezodkladne a bez dodatočných nákladov pre cestujúceho (§22)
352 Forma a náležitosti oznámenia o náhradnom zájazde (§33a)
352 Obmedzenia vzťahujúce sa na cestovnú kanceláriu počas mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike alebo obdobnej situácie v cieľovom mieste alebo v ktoromkoľvek mieste trasy zájazdu (§33a)
351 Právo cestovnej kancelárie zvýšiť cenu zájazdu, ak je presne určený spôsob výpočtu zvýšenia ceny a súvisiace podmienky (§19)
350 Povinnosti cestovnej kancelárie v prípade, ak sa s cestujúcim nedohodla na poskytnutí náhradného zájazdu do 31. augusta 2021 (§33a)
350 Posudzovanie údajov z účtovnej závierky orgánom dohľadu nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr (§12)
350 Usmernenie k zmluvám o ochrane pre prípad úpadku, uzatvorených pred 1. januárom 2019 (§33)
350 Oprávnenie cestovnej kancelárie, ak nie je v dôsledku COVID-19 možné poskytnúť cestujúcemu základné znaky služieb cestovného ruchu (§33a)
350 Regulácia vzťahujúca sa na cestovnú kanceláriu predávajúcu zájazdy obchodníka usadeného mimo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o EHS (§26)
349 Dôvody oprávňujúce cestovnú kanceláriu požadovať od cestujúceho úhradu za poskytnutú pomoc (§25)
349 Poskytovanie informácií pred uzatvorením zmlúv tvoriacich spojené služby cestovného ruchu alebo pred zaslaním ponuky, ktorej prijatie môže viesť k vzniku spojených služieb cestovného ruchu (§15)
349 Povinnosti cestujúceho voči cestovnej kancelárii, ak je možné poskytnúť zájazd podľa zmluvy o zájazde a cestujúci nesúhlasí s poskytnutím zájazdu (§33a)
349 Dôvody oprávneného odmietnutia úhrady dodatočných nákladov a poplatkov zo strany cestujúceho (§14)
348 Zásady vzťahujúce sa na cestovnú kanceláriu, ktorá vyhlási, že nekoná ako cestovná kancelária alebo že zájazd alebo spojená služba cestovného ruchu nepredstavuje zájazd alebo spojenú službu cestovného ruchu (§27)
347 Povinnosť cestovnej kancelárie poskytnúť cestujúcemu primeranú pomoc (§25)
346 Povinnosť cestovnej kancelárie uhradiť cestujúcemu náklady na potrebné ubytovanie a dôvody uplatnenia tejto povinnosti (§22)
346 Informácie poskytované cestovnou kanceláriou poskytovateľovi ochrany pre prípad úpadku (§11)
346 Činnosť poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku v prípade, ak cestovná kancelária z dôvodu svojho úpadku nezabezpečí repatriáciu (§13)
346 Povinnosti cestovnej kancelárie v súvislosti s odstúpením cestujúceho od zmluvy o zájazde (§20)
345 Povinnosť poskytovať informácie podľa § 14, ods. 2 ak sú informácie o cestujúcom zasielané prostredníctvom prepojených online rezervačných systémov (§14)
342 Oslobodenie cestovnej kancelárie od povinnosti určiť lehotu podľa § 22, ods. 3 tohto zákona (§22)
342 Právo cestovnej kancelárie odstúpiť od zmluvy o zájazde bez povinnosti nahradiť škodu cestujúcemu spôsobenú týmto odstúpením (§21)
341 Pokuty a štátny rozpočet (§31)
340 Usmernenie k zmluvám o obstaraní zájazdu, uzatvorených podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2019 (§33)
339 Povinnosť cestovnej kancelárie vrátiť náklady ak nenastala skutočnosť, na základe ktorej bolo poskytnuté plnenie cestujúcim plynúce zo zmluvy (§13)
339 Povinná forma zmluvy o zájazde (§16)
338 Zachovanie platnosti živnostenského oprávnenia na prevádzkovanie cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry (§33)
337 Povinnosti obchodníka so sídlom na a mimo územia členského štátu Európskej únie, ktorý na území Slovenskej republiky predáva alebo ponúka na predaj zájazdy (§9)
336 Záverečné ustanovenie (§35)
331 Ochrana pre prípad úpadku aj po zmene alebo po zaslaní oznámenia o náhradnom zájazde (§33a)
328 Plnenie vo forme úhrady služieb, na základe ktorých budú cestujúci pokračovať v zájazde (§13)
304 Zloženie zmluvy o zájazde, ak sa zájazd poskytuje na základe samostatných zmlúv o poskytnutí služieb cestovného ruchu (§16)
Názov regulácie
C Cestujúci (§2)
Cestovná kancelária – vymedzenie pojmu (§5)
Cestovná agentúra – vymedzenie pojmu (§5)
Č Činnosť poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku v prípade, ak cestovná kancelária z dôvodu svojho úpadku nezabezpečí repatriáciu (§13)
Čiastočné odmietnutie náhradného zájazdu cestujúcim (§33a)
D Definícia zájazdu (§3)
Definícia spojených služieb cestovného ruchu (§4)
Doklad o ochrane pre prípad úpadku (§9)
Dôvody oprávneného odmietnutia úhrady dodatočných nákladov a poplatkov zo strany cestujúceho (§14)
Dôkazné bremeno (§17)
Dôvody návrhu zmien zmluvy o zájazde zo strany cestovnej kancelárie (§20)
Dôvody liberácie cestovnej kancelárie zo zodpovednosti za škodu (§23)
Dôvody oprávňujúce cestovnú kanceláriu požadovať od cestujúceho úhradu za poskytnutú pomoc (§25)
Dôvody vykonania bezodkladnej kontroly v cestovnej kancelárii (§31)
Dôvody udelenia zákazu predaja zájazdov a sprostredkovania spojených služieb cestovného ruchu (§31)
Ď Ďalšie osobitné povinnosti cestovnej kancelárie (§8)
Ďalšie povinnosti cestovnej kancelárie voči poskytovateľovi ochrany pre prípad úpadku (§11)
Ďalšie povinnosti cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry v prípade, ak bola zmluva o zájazde uzatvorená mimo predajného miesta cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúr (§16)
F Forma a náležitosti oznámenia o náhradnom zájazde (§33a)
H Hlavný predmet činnosti cestovnej kancelárie (§5)
I Informácie poskytované cestovnou kanceláriou poskytovateľovi ochrany pre prípad úpadku (§11)
Informačná povinnosť obchodníka, ktorý uzatvorí s cestujúcim zmluvu o poskytnutí služby cestovného ruchu, a táto viedla k vytvoreniu spojených služieb cestovného ruchu (§15)
Informačná povinnosť cestovnej kancelárie v prípadoch podľa § 20, ods. 2 tohto zákona (§20)
K Kontaktné miesto a jeho úlohy (§29)
L Lehota na uplatnenie práva cestujúceho na reklamáciu zájazdu (§22)
M Minimálne obsahové náležitosti zmluvy o zájazde alebo potvrdenia o uzatvorení zmluvy o zájazde (§16)
N Negatívne vymedzenie pôsobnosti (§1)
Neodvrátiteľná a mimoriadna udalosť (§2)
Negatívne vymedzenie pojmu „zájazd“ (§3)
Negatívne vymedzenie pojmu „Spojené služby cestovného ruchu“ (§4)
Negatívne vymedzenie pojmu „dôveryhodný“ (§6)
Neplatnosť vzdania sa práv cestujúceho podľa tohto zákona (§27)
O Obchodník (§2)
Ochrana pre prípad úpadku (§2)
Oprávnenia cestovnej kancelárie (§5)
Oznamovacia povinnosť cestovnej kancelárie (§6)
Obmedzenie vzťahujúce sa na uzatváranie poistenia pre prípad úpadku (§10)
Obmedzenie vzťahujúce sa na bankovú záruku pre prípad úpadku (§10)
Ochrana pre prípad úpadku podľa tohto zákona v súvislosti s cestujúcimi (§13)
Oznámenie o postúpení zájazdu na tretiu osobu (§18)
Oznamovacia povinnosť cestujúceho v prípade, keď niektorá zo služieb cestovného ruchu nebola poskytnutá v súlade so zmluvou, zákonom alebo osobitným predpisom (§22)
Oslobodenie cestovnej kancelárie od povinnosti určiť lehotu podľa § 22, ods. 3 tohto zákona (§22)
Obmedzenie cestovnej kancelárie odvolávať sa na neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti z dôvodu obmedzenia zodpovednosti uhradiť náklady na ubytovanie podľa § 22, ods. 12 tohto zákona (§22)
Obmedzenia vzťahujúce sa na poskytovanie náhrady škody (§23)
Obmedzenie zodpovednosti obchodníka (§28)
Orgán dohľadu a jeho úlohy (§31)
Oznamovacia povinnosť cestovných kancelárií, ktoré získali živnostenské oprávnenie pred 1. januárom 2019. (§33)
Oznamovacia povinnosť cestovných kancelárií, ktoré získajú živnostenské oprávnenie po 1. januári 2019 (§33)
Oprávnenie cestovnej kancelárie, ak nie je v dôsledku COVID-19 možné poskytnúť cestujúcemu základné znaky služieb cestovného ruchu (§33a)
Oprávnenie cestujúceho odmietnuť náhradný zájazd a súvisiace podmienky (§33a)
Obmedzenia vzťahujúce sa na cestovnú kanceláriu počas mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike alebo obdobnej situácie v cieľovom mieste alebo v ktoromkoľvek mieste trasy zájazdu (§33a)
Ochrana pre prípad úpadku aj po zmene alebo po zaslaní oznámenia o náhradnom zájazde (§33a)
P Predmet úpravy (§1)
Pôsobnosť Občianskeho zákonníka a osobitného právneho predpisu (§1)
Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku (§2)
Predajné miesto (§2)
Prevádzkovanie cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry (§5)
Požiadavka dôveryhodnosti (§6)
Preukazovanie dôveryhodnosti osôb uvedených v § 6, ods. 1 tohto zákona (§6)
Povinnosti cestovnej kancelárie pri sprostredkovaní predaja zájazdu pre inú cestovnú kanceláriu (§8)
Povinnosti cestovnej kancelárie pri oddelenej ponuke a oddelenom predaji služieb cestovného ruchu (§8)
Práva cestujúceho po uhradení služieb cestovného ruchu, ktoré sú súčasťou zájazdu alebo spojených služieb cestovného ruchu (§9)
Povinnosti cestovnej kancelárie pri uzatváraní zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku (§9)
Povinnosti cestovnej kancelárie a poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku (§9)
Povinnosti poskytovateľa v súvislosti s plnením v prípade úpadku (§9)
Preukazovanie zabezpečenia ochrany pre prípad úpadku (§9)
Povinnosti obchodníka so sídlom na a mimo územia členského štátu Európskej únie, ktorý na území Slovenskej republiky predáva alebo ponúka na predaj zájazdy (§9)
Pôsobnosť Občianskeho zákonníka pre prípad úpadku vo forme poistenia (§10)
Pôsobnosť Obchodného zákonníka pre prípad úpadku vo forme bankovej záruky (§10)
Povinnosti cestovnej kancelárie v súvislosti so žiadosťou poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku (§11)
Predloženie účtovnej závierky poskytovateľovi ochrany pre prípad úpadku (§11)
Povinnosti cestovnej kancelárie voči orgánu dohľadu nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr (§11)
Povinnosti poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku voči orgánu dohľadu nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr (§11)
Povinnosť cestovnej kancelárie účtovať v sústave podvojného účtovníctva (§12)
Predkladanie účtovnej závierky orgánu dohľadu nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr (§12)
Priebežné účtovná závierka cestovnej kancelárie (§12)
Posudzovanie údajov z účtovnej závierky orgánom dohľadu nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr (§12)
Povinnosti cestovnej kancelárie v prípade ak jej hrozí úpadok (§13)
Postup poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku v prípade, ak cestovná kancelária nezabezpečí v dôsledku úpadku riadne poskytnutie služieb cestovného ruchu (§13)
Plnenie vo forme úhrady služieb, na základe ktorých budú cestujúci pokračovať v zájazde (§13)
Povinnosť cestovnej kancelárie poskytovať súčinnosť (§13)
Povinnosť cestovnej kancelárie vrátiť náklady ak nenastala skutočnosť, na základe ktorej bolo poskytnuté plnenie cestujúcim plynúce zo zmluvy (§13)
Právo poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku v prípade, ak cestovná kancelária poskytla nepravdivé podklady alebo neúplné podklady (§13)
Prechod nárokov cestujúceho na poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku (§13)
Povinnosť cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry pred uzatvorením zmluvy o zájazde (§14)
Povinnosť cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry uviesť informácie o ochrane pre prípad úpadku (§14)
Povinnosti cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry v prípade, ak sa zmluva o zájazde uzatvára telefonicky (§14)
Povinnosť poskytovať informácie podľa § 14, ods. 2 ak sú informácie o cestujúcom zasielané prostredníctvom prepojených online rezervačných systémov (§14)
Povinnosť oznamovať všetky zmeny predzmluvných informácií (§14)
Poskytovanie informácií pred uzatvorením zmlúv tvoriacich spojené služby cestovného ruchu alebo pred zaslaním ponuky, ktorej prijatie môže viesť k vzniku spojených služieb cestovného ruchu (§15)
Poskytovanie informácií v zmysle § 15, odseku 1 tohto zákona prostredníctvom príslušného formulára (§15)
Poskytovanie informácií v prípade, ak sa spojené služby cestovného ruchu sprostredkujú telefonicky (§15)
Pôsobnosť práv a povinností cestovnej kancelárie v prípade, ak cestovná kancelária pri sprostredkovaní spojených služieb cestovného ruchu nesplní povinnosti podľa § 15, odsekov 1 a 2 alebo odseku 3 tohto zákona (§15)
Povinná forma zmluvy o zájazde (§16)
Povinnosť odovzdať cestujúcemu vyhotovenie uzatvorenej zmluvy o zájazde alebo potvrdenie o uzatvorení zmluvy o zájazde na trvanlivom nosiči (§16)
Povinnosť odovzdať cestujúcemu vyhotovenie uzatvorenej zmluvy o zájazde alebo potvrdenie o uzatvorení zmluvy o zájazde v listinnej podobe (§16)
Povinnosti obchodníka, ktorému boli cestovnou kanceláriou zaslané údaje o cestujúcom a ktorý s cestujúcim uzatvoril zmluvu a ďalšie súvisiace povinnosti cestovnej kancelárie (§16)
Povinnosti cestovnej kancelárie voči cestujúcemu pred začatím zájazdu (§16)
Povinnosť cestovnej kancelárie preukázať vznik dodatočných poplatkov, príplatkov alebo iných nákladov v dôsledku postúpenia zmluvy o zájazde (§18)
Právo cestovnej kancelárie zvýšiť cenu zájazdu, ak je presne určený spôsob výpočtu zvýšenia ceny a súvisiace podmienky (§19)
Podmienky zvýšenia ceny zájazdu v zmysle § 19, odseku 1 tohto zákona (§19)
Podmienky vzniku oprávnenia cestovnej kancelárie na zaplateniu rozdielu v cene zájazdu (§19)
Podmienky pre uplatnenie ustanovení § 20, ods. 2 až 5 tohto zákona (§19)
Povinnosť cestovnej kancelárie pri znížení ceny zájazdu podľa § 19, ods. 1 tohto zákona (§19)
Povinnosti cestovnej kancelárie v súvislosti s odstúpením cestujúceho od zmluvy o zájazde (§20)
Právo cestujúceho na zníženie ceny zájazdu (§20)
Právo cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde (§21)
Právo cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného (§21)
Právo cestovnej kancelárie odstúpiť od zmluvy o zájazde bez povinnosti nahradiť škodu cestujúcemu spôsobenú týmto odstúpením (§21)
Povinnosti cestovnej kancelárie po odstúpení od zmluvy (§21)
Právo cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde, uzatvorenej mimo predajného miesta (§21)
Povinnosť cestovnej kancelárie vykonať v primeranej lehote nápravu v prípade skutočností podľa § 22, ods. 2 tohto zákona (§22)
Postup cestovnej kancelárie v prípade, ak nevykoná nápravu podľa § 22, ods. 3 tohto zákona (§22)
Právo cestujúceho odmietnuť náhradné služby cestovného ruchu ponúknuté cestovnou kanceláriou podľa § 22, ods. 5 tohto zákona (§22)
Práva cestujúceho ak cestovná kancelária nevykonala nápravu podľa § 22, ods. 3 tohto zákona (§22)
Povinnosť cestovnej kancelárie vyhotoviť v spolupráci s cestujúcim písomný záznam (§22)
Právo cestujúceho na primeranú zľavu podľa § 22, ods. 5 písm. b), ods. 6 alebo ods. 7 tohto zákona (§22)
Povinnosť cestovnej kancelárie zabezpečiť repatriáciu cestujúceho bezodkladne a bez dodatočných nákladov pre cestujúceho (§22)
Povinnosť cestovnej kancelárie uhradiť cestujúcemu náklady na potrebné ubytovanie a dôvody uplatnenia tejto povinnosti (§22)
Právo cestujúceho na náhradu majetkovej škody a právo na náhradu nemajetkovej ujmy (§23)
Právo cestovnej kancelárie alebo agentúry na regresné plnenie (§24)
Právo cestujúceho doručovať podnet, týkajúci sa poskytovania zájazdu, priamo cestovnej agentúre (§25)
Povinnosť cestovnej kancelárie poskytnúť cestujúcemu primeranú pomoc (§25)
Preverovanie splnenia povinností obchodníka, usadeného na území členského štátu EÚ (§29)
Podmienky ukladania pokút do výšky dvojnásobku hornej hranice pokuty (§31)
Pokuty a štátny rozpočet (§31)
Pôsobnosť Správneho poriadku na konanie o uložení pokuty (§31)
Povinnosť vyrovnania rozdielu v cene zájazdu medzi zmluvnými stranami (§33a)
Povinnosti cestovnej kancelárie v prípade, ak cestujúci odmietne náhradný zájazd (§33a)
Povinnosť cestovnej kancelárie dohodnúť sa s cestujúcim na poskytnutí náhradného zájazdu (§33a)
Povinnosti cestovnej kancelárie v prípade, ak sa s cestujúcim nedohodla na poskytnutí náhradného zájazdu do 31. augusta 2021 (§33a)
Postup v prípade, ak cestujúci alebo cestovná kancelária v čase od 12. marca 2020 do účinnosti tohto zákona od zmluvy o zájazde odstúpili podľa § 21 ods. 2 alebo ods. 3 písm. b) tohto zákona (§33a)
Postup v prípade, ak cestujúci v čase od 12. marca 2020 do účinnosti tohto zákona odstúpil od zmluvy o zájazde podľa § 21 ods. 1 tohto zákona (§33a)
Povinnosti cestujúceho voči cestovnej kancelárii, ak je možné poskytnúť zájazd podľa zmluvy o zájazde a cestujúci nesúhlasí s poskytnutím zájazdu (§33a)
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia (§33b)
R Repatriácia (§2)
Rozsah uvádzania súm v poznámkach každej účtovnej závierky cestovnej kancelárie (§12)
Rozsah informácií poskytovaných cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou cestujúcemu (§14)
Regulácia vzťahujúca sa na cestovnú kanceláriu predávajúcu zájazdy obchodníka usadeného mimo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o EHS (§26)
S Služba cestovného ruchu (§2)
Spoločná povinnosť cestovnej kancelárie a poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku (§11)
Spôsoby poskytovania informácií podľa § 14, odseky 1 až 4 tohto zákona (§14)
Solidárna zodpovednosť pôvodného a nového cestujúceho (§18)
Správne delikty (§31)
Subjektívna a objektívna lehota na začatie konania o uložení pokuty (§31)
T Trvanlivý nosič (§2)
U Určenie minimálneho rozsahu ochrany pre prípad úpadku (§9)
Usmernenie ku konaniam, začatým a Právoplatne neukončeným pred 1. januárom 2019 (§33)
Usmernenie k zmluvám o obstaraní zájazdu, uzatvorených podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2019 (§33)
Usmernenie k zmluvám o ochrane pre prípad úpadku, uzatvorených pred 1. januárom 2019 (§33)
Ú Úhrada nákladov v prípade, ak si cestujúci zabezpečí repatriáciu na vlastné náklady (§13)
V Vykonanie nápravy v prípade, ak suma zabezpečujúca ochranu pre prípad úpadku nedosahuje najmenej 30 % tržieb z predaja zájazdov a spojených služieb cestovného ruchu (§12)
Výnimka z obmedzenia nákladov na ubytovanie podľa § 22, ods. 12 tohto zákona (§22)
Výnimky z obmedzenia poskytovania náhrady škody (§23)
Vzťah práva na náhradu škody k právam cestujúceho podľa osobitných predpisov (§23)
Vyčiarknutie cestovnej kancelárie zo zoznamu (§30)
Výška ukladaných pokút za správny delikt (§31)
Vysporiadanie finančného rozdielu medzi zmluvnými stranami v prípade poskytnutia náhradného zájazdu (§33a)
Z Začatie zájazdu (§2)
Zákaz vzťahujúci sa na cestovnú kanceláriu alebo cestovnú agentúru (§5)
Základné povinnosti cestovnej agentúry (§7)
Zákaz vzťahujúci sa na činnosť cestovnej agentúry (§7)
Zánik zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku (§12)
Zmluva o zájazde (§16)
Zloženie zmluvy o zájazde, ak sa zájazd poskytuje na základe samostatných zmlúv o poskytnutí služieb cestovného ruchu (§16)
Zákaz jednostranne meniť iné podmienky o zájazde ako cenu a súvisiace výnimky (§20)
Zodpovednosť cestovnej kancelárie za porušenie zmluvy o zájazde (§22)
Zásady vzťahujúce sa na cestovnú kanceláriu, ktorá vyhlási, že nekoná ako cestovná kancelária alebo že zájazd alebo spojená služba cestovného ruchu nepredstavuje zájazd alebo spojenú službu cestovného ruchu (§27)
Zodpovednosť obchodníka za chyby zapríčinené technickými poruchami v systéme rezervovania (§28)
Zverejňovanie aktuálneho zoznamu cestovných kancelárií (§30)
Zoznam údajov, obligatórne zapisovaných v zozname cestovných kancelárií (§30)
Zdržanie sa protiprávneho konania (§31)
Zásady ukladania pokút sa správny delikt (§31)
Zákaz uvádzania nepravdivých informácií súvisiacich s ochranou pre prípad úpadku (§32)
Zachovanie platnosti živnostenského oprávnenia na prevádzkovanie cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry (§33)
Zrušovacie ustanovenie (§34)
Záverečné ustanovenie (§35)